Інформація про наукову та науково-технічну діяльність географічного факультету І. Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності вищого навчального закладу або наукової установиСкачати 222.59 Kb.
Дата конвертації25.03.2016
Розмір222.59 Kb.
Інформація

про наукову та науково-технічну діяльність географічного факультету

І. Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності вищого навчального закладу або наукової установи (не більше двох сторінок) (необхідно коротко відобразити найбільш актуальні події, найвагоміші результати, статистичні дані із діяльності установи у звітному році тощо):

в) кількість виконаних робіт та обсяги їх фінансування за останні три роки, відповідно до таблиці побудувати діаграму:Категорії робіт

2011

2012

2013

к-сть од.

тис. грн.

к-сть од.

тис. грн.

к-сть од.

тис. грн.

Фундаментальні

2

244,064

2

270,72

2

157,014

Прикладні

0

0

0

0

1

34,8

Госпдоговірні

17

556,350

7

223,168

1

82,0

д) кількість відкритих у звітному році спеціалізованих вчених рад по захисту кандидатських та докторських дисертацій, кількість захищених дисертацій:

На географічному факультеті діяла одна спеціалізована вчена рада Д 35.051.08. У 2013 р. на спеціалізованій вченій раді захищено: 3 докторських дисертацій і 22 кандидатських дисертацій в тому числі: 1 докторська – співробітником, 1 докторська – докторантом, 15 кандидатських – співробітниками і випускниками аспірантури і 7 кандидатських – сторонніми працівниками.

ІІ. Визначні результати фундаментальних досліджень у галузі природничих, суспільних і гуманітарних наук, зокрема наукові досягнення світового рівня

б) найважливіші наукові результати отримані в результаті виконання перехідних науково-дослідних робіт (зазначити назву роботи, наукового керівника, фактичний обсяг фінансування за повний період, зокрема на 2013 рік; коротко описати одержаний науковий результат, його новизну, науковий рівень, значимість та практичне застосування):

1. Держбюджетна тема ВГ-142Ф “Георізноманітність Верхнього і Середнього Придністер’я: структурно-просторовий аналіз, оцінка та використання геоспадщини. Наукові керівники: к. г. н., проф. Я. С. Кравчук, к. г.-м. н., проф. А. Б. Богуцький. Роки виконання 2013–2015 рр. Обсяг фінансування у 2013 р. – 74,680 тис. грн.

Основні наукові результати.

Розроблено методологію оцінки різноманітності геологічного субстрату і рельєфу. Створено методику комплексної оцінки георізноманітності регіону та впроваджено нові методи оцінювання характеристик і показників георізноманітності. Проведено польові геологічні і геоморфологічні дослідження в низці районів Верхнього і Середнього Придністер’я. За результатами дослідження опубліковано 1 навчальний посібник, 31 статтю (2 з них входить до списку ISI, 2 – до баз наукометричних даних, 8 – у інших закордонних виданнях, 9 – у фахових виданнях України, 11 – в інших вітчизняних виданнях).

Практична цінність.

Розроблено методичні рекомендації щодо відбору геолого-геоморфологічних утворень Верхнього і Середнього Придністер’я як типових представників георізноманітності цього регіону.

2. Держбюджетна тема ВС-143Ф “Природний і суспільно-географічний потенціал як чинник подолання рецесії соціально-економічного розвитку (на матеріалах Карпатського регіону України)”. Науковий керівник: д. г. н., проф. О. І. Шаблій. Роки виконання 2013–2015 рр. Обсяг фінансування у 2013 р. – 82,334 тис. грн.

Основні наукові результати:

Досліджено наукові джерела та вивчено зарубіжний і вітчизняний досвід дослідження природного і суспільно-географічного потенціалу як чинника подолання рецесії соціально-економічного розвитку регіону. Розроблено нову класифікацію природних ресурсів регіону. Охарактеризовано головні тенденції центро-периферійних відносин та механізми урухомлювання суспільної динаміки периферій у контексті концепцій ендогенного та екзогенного розвитку. Розглянуто методичні й прикладні аспекти метризації ландшафтних систем та їхніх компонентів. Досліджено тенденції розвитку селищ міського типу та дуже малих міст Львівської області. Проаналізовано інфраструктурний потенціал та обґрунтовано перспективні напрямки активізації їхньої ролі у системі розселення області. Запропоновано методику оцінювання покомпонентної (демографічної, виробничої, соціальної, інвестиційної, інноваційної, екологічної, продовольчої та економічної) безпеки Львівської області за допомогою статистико-математичних методів. Проаналізовано трансформацію туристичної сфери м. Львова в посткомуністичний період. Розкрито тенденції і нові риси геопросторової організації суспільного виробництва, сфери науки і освіти у зв’язку з введенням 3D-технологій і розбудови інформаційної системи ҐРІД в Україні. Проаналізовано та зазначено головні проблеми використання торфових ресурсів та забезпечення цими ресурсами населення адміністративних районів Львівської області. Проаналізовано вплив природно-ресурсного потенціалу, як провідного чинника трансформування аграрної сфери. Проаналізовано географію захворюваності населення України на активний туберкульоз, зокрема й Карпатського регіону.Практична цінність.

У навчальному процесі. Розроблені концепція і методики, а також результати дослідження використано під час підготовки фахівців з екології, географії, демографії, політології, соціології та економіки. Зокрема: а) теоретичні напрацювання введено в окремі розділи навчальних програм, особливо стосовно класифікації, аналізу та оцінки природного і суспільно-географічного потенціалу території як чинника подолання рецесії соціально-економічного розвитку; б) введено новий спецкурс “Комп’ютерне картографування” і вдосконалено лекційні курси “Раціональне використання та охорона земель” та “Раціональне використання природних ресурсів і охорона природи” та ін; в) концептуально-методичні розробки та практичні результати використано під час виконання магістерських кваліфікаційних робіт і дипломного проектування спеціалістів; г) окремі положення введено у монографії, навчальні посібники і підручники.

Для вирішення прикладних проблем регіону. Результати аналізу та оцінки природного і суспільно-географічного потенціалу території рекомендовані для використання органами державної влади та місцевого самоврядування під час розроблення комплексних програм раціонального використання природних ресурсів, створення регіональних комплексних цільових програм та обґрунтування територій пріоритетного розвитку як Карпатського регіону, так й регіонів України.

ІІІ. Найважливіші результати прикладних досліджень, конкурентоспроможні прикладні розробки та новітні технології за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки, обов’язково зазначити підприємства і організації, на яких здійснювалася апробація, випробування, та які можуть бути зацікавлені у їх використанні

б) найважливіші наукові результати отримані в результаті виконання перехідних науково-дослідних робіт (зазначити пріоритетний напрям, визначений Законом України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки»; пріоритетний тематичний напрям, згідно постанови Кабінету Міністрів України від 07.09.2011 № 942; назву роботи, наукового керівника, фактичний обсяг фінансування за повний період, зокрема на 2013 рік; коротко описати одержаний науковий результат, його новизну, науковий рівень, значимість та практичне застосування, наявні госпдоговірні роботи та обсяг коштів, отриманих від їх виконання) – немає;

Раціональне природокористування. Технології раціонального використання ґрунтів і збереження їх родючості.

Держбюджетна тема ВГ-144П “Створення цифрової картографічної бази даних грунтового покриву України”. Науковий керівник: д. г. н., проф. С.П. Позняк. Роки виконання 2013–2014 рр. Обсяг фінансування у 2013 р. – 34,800 тис. грн.Основні наукові результати.

Здійснено сканування та геокодування шести адміністративних областей України, виконано векторизацію ґрунтового покриву цих областей та створено первинну атрибутивну базу даних. Також було проведено редагування та оновлення існуючого картографічного цифрового матеріалу і тематичного навантаження. Всі матеріали сформовано у вигляді проекту mxd програмного середовища ArcGIS.

Практична цінність.

Результати проекту можуть бути використані суміжними галузями наук, зокрема: сільськогосподарських, в першу чергу землевпорядкування та землеустрій; економічних – при розробці вартісної оцінки земель; екологічних – при оцінці екологічного стану території. Векторна карта ґрунтового покриву України може бути використана регіональними управліннями земельних ресурсів для проведення попередньої оцінки ґрунтових ресурсів певного регіону з метою подальшої вартісної оцінки земель, їх раціонального використання.

Крім того, результати досліджень використовуються у розробці важливих теоретичних та практичних курсів «ГІС в екологічних дослідженнях», «ГІС в ґрунтознавстві», «Прикладні ГІС технології», «Картографування ґрунтів», при підготовці спеціалістів та магістрів. Також результати досліджень використані для розробки нового лекційного курсу «Земельні інформаційні системи" та циклу практичних робіт з курсу «Картографування ґрунтового покриву».

IV. Розробки, які впроваджено у 2013 році за межами ВНЗ або НУ (відповідно до таблиці):

№ з/п

Назва та автори розробки

Важливі показники, які характеризують рівень отриманого наукового результату; переваги над аналогами, економічний, соціальний ефект

Місце впровадження (назва організації, відомча належність, адреса)

Дата акту впровадження

Практичні результати, які отримано ВНЗ/науковою установою від впровадження

(обладнання, обсяг отриманих коштів, налагоджено співпрацю для подальшої роботи тощо)1.

Положення про національні геопарки в Україні

(проф. Я. Кравчук, проф. А. Богуцький)


Міністерство екології та природних ресурсів України (м. Київ, вул. Урицького, 35)

10 січня 2013 р.

Розробка методичних засад створення національних парків в Україні

2.

Розробка модельних геопарків на заході України

(проф. Я. Кравчук, проф. А. Богуцький)


Інститут екології Карпат НАН України (м. Львів, вул. Козельницька, 4)

14 грудня 2012 р.

Проект створення геопарків: Дністровський каньйон, Викопний бар’єрний риф, Вулканічні Карпати, Галицьке Придністер’я

VІ. Список наукових праць, опублікованих та прийнятих редакцією до друку у 2013 році у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор, за формою:


№ з/п

Автори

Назва роботи

Назва видання, де опубліковано роботу

Том, номер (випуск, перша-остання сторінки роботи


1.

Bogucki А.

Problems of TL dating in Mesopleistocene loess deposits in the Podillya and Pokuttya regions (Ukraine)

Geochronometria. – 2012.

Vol. 40. – T. 1. – P. 51–58

2.

S. Pysarenko M.Malska

Ukraine`s economic spatial structures as a basis for the improvement of territorial and administrative arrangement

// EUROPA XXI Territorial development and cohesion in a multi-scalar perspective / Edited by: G. Cotella (Guest editor). – Warszawa. 2012.

Vol. 22. – P. 103–111

5.

Taras Yamelynets

Taras Yamelynets et al. Biodiversity Governance in Central and Eastern Europe Biosphere Reserves for conservation and development in Ukraine. Legal recognition and establishment of the Roztochya initiative Environmental

Conservation 40 (2) –2013.

pp. 157–166.

6.

Angelstam, M. Grodzynskyi, K. Andersson, R. Axelsson, M. Elbakidze, A. Khoroshev, I. Kruhlov, V. Naumov

Measurement, collaborative learning and research for sustainable use of ecosystem services: landscape concepts and Europe as laboratory

Ambio – 2013.

Vol. 42. – P. 129-145.

7.

F. Deodatus, I. Kruhlov, L. Protsenko , A. – T. Bashta, V. Korzhyk

Creation of ecological corridors in the Ukrainian Carpathians . // The Carpathians: Integrating Nature and Society Towards.

Sustainability. – Berlin: Springer-Verlag, 2013.

P. 701-717. / et al.

8.

A. Smaliychuk, I. Kruhlov

Recent Forest Cover Change in Low Mountain Landscapes of Lviv Oblast in the Ukrainian Carpathians // The Carpathians: Integrating Nature and Society Towards Sustainability.

Berlin: Springer-Verlag, 2013.

P. 669-683.

9.

Smaliychuk A.

Land cover changes in foothill and mountain landscapes of the Lviv oblast (Ukrainian Carpathians).

Prace Geograficzne UJ. – Zeszyt 132. – 2013.

S. 133-144.

10.

Mkrtchian A.

The relations between land surface morphometry and spectral characteristics of ecosystems in the Ukrainian Carpathians

Ekológia (Bratislava). – 2013.

Vol. 32, No. 1. ISSN 1335-342X. – P. 87 – 94.

11.

Mkrtchian A.

Using Habitat Quality and Diversity Measures to Assess Conservation Priorities for Sites in the Ukrainian Carpathians

The Carpathians: Integrating Nature and Society Towards Sustainability. Environmental Science and Engineering, Springer. DOI: 10.1007/978-3-642-12725-0.

P. 655-667.

12

Mykhnovych A., Pylypovych O

Geomorphological impact of extreme weather: Case studies from central and eastern Europe

Loczy Denes. Series: Springer Geography, 2013

P.

Статті, підготовлені до друку

1.

немаєVІІ. Відомості про науково-дослідну роботу та інноваційну діяльність студентів, молодих учених (коротко описати діяльність Ради молодих учених тощо).
Окремі статистичні дані навести відповідно до таблиці:


Роки

Кількість студентів, які беруть участь у наукових дослідженнях

відсотківКількість молодих учених, які працюють у ВНЗ або науковій установі

Відсоток молодих учених, які залишаються у ВНЗ або установі після закінчення аспірантури

2010

599; 34 %

28

25 %

2011

588; 37 %

32

20 %

2012

570; 39 %

35

25 %

2013

550; 37 %

36

25 %


VIIІ. Наукові підрозділи, їх напрями діяльності, робота з замовниками (центри колективного користування, центри трансферу технологій, тощо), (зазначити назву підрозділу, стисло описати його діяльність та результативність роботи).

Науково-дослідна лабораторія “Інженерно-географічних, природоохоронних і туристичних досліджень” (НДЛ-51). Діяльність лабораторії спрямована на проведення еколого-географічних, геоморфологічних і туристичних досліджень. Одними із перших інженерно-геоморфологічних тем були передпроектні дослідження для реконструкції парків міста Львова, а також оцінка рельєфу районів нової забудови для генерального плану Львова. Виконує численні держбюджетні і госпдоговірні теми у галузі заповідної справи. У 1992–1993 рр. польсько-українським колективом розроблено проект “Природоохоронна зона Розточчя”, який став переможцем і був відзначений першою премією на Європейському конкурсі Г. Форда у галузі “Охорона довкілля” (Лондон, 1994).

З природно-заповідної проблематики виконувалися і госпдоговірні теми на замовлення Міністерства охорони навколишнього природного середовища України, державних заповідників, національних природних парків, обласних і районних держадміністрацій Львівщини. У 1987–2012 рр. виконано дев’ять тем, присвячених вивченню природних компонентів і комплексів державного заповідника “Розточчя” для розробки методичних основ ведення заповідної справи.

Одним із головних напрямів госпдоговірних науково-дослідних робіт у 2000–2012 рр. стала розробка “Проектів організації території, охорони, відтворення та рекреаційного використання природних комплексів та об’єктів національних природних парків”. Науково-дослідна лабораторія розробила такі проекти для таких природоохоронних територій: Яворівського НПП (1999–2001), Ужанського НПП (2003–2005), НПП “Гуцульщина” (2003–2012), Галицького НПП (2005–2012), ПЗ “Медобори” (2001–2003). У 2010–2013 р. співробітники лабораторії взяли участь у розробці “Проекту створення Стільського регіонального ландшафтного парку”.
Науково-дослідна лабораторія “Ґрунтознавства і екології землекористування” (НДЛ-52). Діяльність лабораторії спрямована збір матеріалів, розроблення, впровадження та подання рекомендацій з раціонального використання земельних ресурсів й підвищення родючості ґрунтів, формування і вдосконалення екологічно та економічно стійкої системи землеволодіння, землекористування і природокористування.

Лабораторія проводить детальне картографування ґрунтів і розробляє рекомендації щодо їхнього раціонального використання та охорони; займається агрохімічним й агрофізичним обстеженням ґрунтів для оптимізації застосування добрив і підвищення продуктивності землеробства; оцінює втрати сільськогосподарського виробництва, спричинені будівництвом магістральних трубопроводів, прокладанням та експлуатацією ліній електропередач, геолого-розвідувальними роботами з пошуку корисних копалин, видобутком корисних копалин відкритим способом, забрудненням територій важкими металами та іншими ксенобіотиками. Значну увагу приділено розробленню наукових і практичних засад моніторингу земельних ресурсів для своєчасного встановлення змін стану ґрунтів та земельного фонду, їхньої оцінки та прогнозу, опрацюванню рекомендацій з попередження і усунення наслідків негативних процесів з метою інформаційного забезпечення земельного кадастру. Проводить ґрунтово-екологічну оцінку земельних ресурсів для раціоналізації та оптимізації землекористування, встановлює ареали та інтенсивність деградаційних процесів, зумовлених антропогенною діяльністю, розробляє рекомендації з консервації-трансформації чи консервації-реабілітації деградованих земель. Зосереджує увагу на земельному кадастрі, бонітетній та вартісній оцінках земель, формує банк даних територій з кризовим станом земельних ресурсів та передає їх виконавчій владі для прийняття управлінських рішень.


Науково-дослідна лабораторія “Фiзико-хiмiчних аналізів ґрунтів”. Діяльність спрямована на проведення аналітичних робіт: визначення вмісту гумусу, групового і фракційного складу гумусу, кислотності, вмісту рухомого фосфору, обмінного калію, гідролізованого азоту, нітрифікаційної здатності, структурно-агрегатного, мікроагрегатного та гранулометричного складу, воднофізичних властивостей. Виконуються також роботи з агрохімічного обстеження земель зони бурякосіяння Вінницької, Хмельницької і Львівської області. Надаються наукові послуги з визначення кількісних критеріїв фізико-хімічних властивостей, які використовують для бонітетної оцінки ґрунтів і подальшої вартісної оцінки земельних ділянок. Розроблена методика визначення втрат сільськогосподарського виробництва шляхом бонітетної оцінки порушених земель, для яких встановлюють величини штрафних санкцій у випадку погіршення земель у процесі будівництва трубопроводів, ведення бурових робіт з пошуку нафти і газу тощо.

IХ. Наукове та науково-технічне співробітництво із закордонними організаціями (надати загальну інформацію про стан міжнародного наукового співробітництва установи: характеристику основних напрямів міжнародного наукового і науково-технічного співробітництва, приклади їх успішної реалізації та перспективи розвитку) (до 20 рядків).

Кафедри та структурні підрозділи географічного факультету співпрацюють із низкою наукових закладів. Зокрема: Вільнюський університет (Литва), Варшавський, Вроцлавський, Люблінський, Ягелонський університети, Інститут географії ПАН, Інститут ґрунтознавства, агрохімії і рослинництва, Інститут туризму Ойцовський національний парк (Республіка Польща), Інститут ґрунтознавства імені В. Докучаєва (Російська Федерація), Інститут туризму (м. Анже, Франція). Здійснювалася робота над спільними науковими темами і написанням наукових та енциклопедичних статей, проходилося стажування, обслуговувалася автоматична метеорологічна станція.Детальні дані щодо тематики співробітництва з зарубіжними партнерами (окремо по кожній країні) викласти за формою:


Країна партнер (за алфавітом)

Установа - партнер

Тема співробітництва

Документ, в рамках якого здійснюється співробітництво, термін його дії

Практичні результати та публікації

Республіка Польща

Університет ім. Марії Кюрі-Склодовської у Любліні

Українсько-польський проект “Гляціал і перигляціал Східного Передкарпаття” (КBN № 3РО4D 03425)

Договір про співпрацю між університетами, 1991 – по цей час

Bogucki A. Problems of TL dating in Mesopleistocene loess deposits in the Podillya and Pokuttya regions (Ukraine) / J. Kusiak, M. Łanczont, T. Madeyska, A. Bogucki // Geochronometria. – 2012. – Vol. 40. – T. 1. – P. 51–58.

Республіка Польща

Варшавський університет

Спільна тема “Географічні проблеми польсько-українського пограниччя”

Договір про співпрацю між університетами, 2005 – по цей час

Przewodnik geoturystyczny po szlaku “Geo-Karpaty” Krosno – Borysław – Jaremcze: Praca zbiorowa / [pod red. I.M.Bubniaka i A.T.Soleckiego] – Krosno: Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa im Stanislawa Pigonia w Krosnie, 2013. – 144 p.

Республіка Польща

Ойцовський національний парк

Проведення наукових досліджень, навчальних практик

Договір про співпрацю між університетами, 2012 – по цей час

Geography of tourism of Central and Eastern Europe countries / ed. Jerzy Wyrzykowski, Krzysztof Widawski. – Wrocław: University of Wrocław, 2012. – 490 р.

Федеративна Республіка Німеччина

Дрезденський технічний університет

Проект “Міжнародний водний альянс Саксонії” (“International Water Alliance Saxone”)

Тимчасова угода про співпрацю між університетами, до 1 жовтня 2013 р.

Обслуговування автоматичної метеорологічної станції Розтоцького ландшафтно-геофізичного стаціонара

Республіка Польща

Вища школа екології і управління (Варшава)

Проведення спільних наукових досліджень

Договір про співпрацю між ВНЗ, до 31 грудня 2013 р.

Natural Human Environment. Dangers, protection, education / Monograph, edited by Kazimierz H. Dygus. – Warszawa, 2012. – 441 s.


Х. Інформація про наукову та науково-технічну діяльність, що здійснювалась спільно з науковими установами Національної академії наук України та національних галузевих академій наук (до 20 рядків) (спільні структурні підрозділи, тематика досліджень, видавнича діяльність, стажування студентів та аспірантів на базі академічних установ, результативність спільної співпраці, об’єднання зусиль щодо створення спільних центрів колективного користування наукоємним обладнанням, шляхи вирішення цього питання).

Співпраця у рамках проекту “Створення регіонального ландшафтного парку “Стільський”, разом із Західним Центром Українського відділення Всесвітньої екологічної лабораторії та Інститутом екології Карпат НАН України. Організовано польову школу гірського ландшафтознавства в межах Чорногірського географічного стаціонару разом з Інститутом екології Карпат і Карпатським національним природним парком. Викладачі проходили наукове стажування у Львівському національному аграрному університеті, Інституті землеробства і тваринництва західного регіону УААН, Національному університеті “Львівська політехніка”.ХІІ. Відомості щодо поліпшення рівня інформаційного забезпечення наукової діяльності, доступу до електронних колекцій наукової періодики та баз даних провідних наукових видавництв світу про патентно-ліцензійну діяльність.

На географічному факультеті налагоджена мережа Internet, функціонує комп’ютерний клас (26 персональних комп’ютерів). Доступ до електронних колекцій наукової періодики та баз даних провідних наукових видавництв світу про патентно-ліцензійну діяльність вільний. Завершуються роботи щодо створення електронного наукового видання “Географія. Геоекологія. Геоінформатика”.ХІII. Інформація про науково-дослідні роботи, що виконуються на кафедрах у межах робочого часу викладачів (коротко зазначити тематику, наукових керівників, науковий результат, його значимість).

Тема “Суспільно-географічні проблеми західноукраїнського прикордоння”.

Науковий керівник – д. геогр. н., професор О. І. Шаблій.Основні результати:

Досліджено місце західноукраїнських прикордонних областей у реалізації політики східного партнерства. Обґрунтовано місце і функції депресивних, в т.ч. периферійних територій і способи виведення їх на шлях інтенсивного розвитку. Вивчено суспільно-географічні проблеми реіндустріалізації Львівської області. Досліджено територіальну трансформацію аграрної сфери цього регіону, пов’язану із зміною її компонентної структури та розвитку агробізнесу. Вивчено суспільно-географічні проблеми безпеки у Карпатському регіоні України і особливості повсякденного життя в ньому.Тема “Етапи формування рельєфу Українських Карпат і Волино-Поділля”.

Науковий керівник – к. геогр. н., професор Я. С. Кравчук.Основні результати:

Досліджено формування ярусності у складчастих областях (результати опубліковані у статті) та особливостей рельєфу зони Мармароських і Пенінських стрімчаків, Солотвинської улоговини та розвитку поверхонь вирівнювання в Українських Карпатах. Продовжено палеогеографічні дослідження лесових, алювіальних та льодовикових товщ Волинської, Подільської височин і Передкарпаття, терасових комплексів Дністра, Серету. Проведено дослідження сучасних геоморфологічних процесів у басейні р. Боржави, динаміки русел рік Дністра і Стрия. Продовжено дослідження у галузі геоконсервації і геотуристичного використання геоспадщини Українських Карпат і Волино-Поділля.


Тема “Ландшафтні передумови сталого розвитку Українських Карпат і Волино-Поділля”.

Науковий керівник – д. геогр. н., професор А. В. Мельник.Основні результати:

З’ясовано геофізичні особливості функціонування природних територіальних комплексів Західного регіону України на основі стаціонарних досліджень, аналізу даних метеорологічних станцій та використання автоматичних електронних реєстраторів. Досліджено ландшафтне різноманіття й особливості сучасного стану природних територіальних комплексів низки заповідних територій регіону та їхні рекреаційні ресурси. Проаналізовано проблеми екологічної безпеки на трасах магістральних газопроводів та вплив кліматичних чинників на активізацію фізико-географічних процесів. Здійснено геоекологічний аналіз сучасної динаміки лісистості Українських Карпат з використанням дистанційних даних та ГІС-аналізу.


Тема “Метризація природних, природно-заповідних і соціально-еко-номічних об’єктів для потреб практики”.

Науковий керівник – к. геогр. н., професор С. І. Кукурудза.Основні результати:

Обґрунтовано: концепції сучасного природознавства і ресурсознавства, метризації ландшафтного різноманіття та ландшафтометрії; проблеми соціальної екології та філософії довкілля і природокористування, антропогенної трансформації природних ландшафтів; опрацьовано поширення рослинності на території НПП „Гуцульщина” та укладено карту рослинності в межах м. Львова.


Тема “Перспективні напрямки географічних українознавчих досліджень”.

Науковий керівник – д. геогр. н., доцент Р. М. Лозинський.Основні результати:

Обґрунтовано концептуальні та методологічні засади геополітичного аналізу, відображено структуру та тенденції розвитку глобального гео-політичного простору. Досліджено географію полонинського господарства Гуцульщини на початку ХХІ ст.


Тема “Структурно-функціональні властивості ґрунтів західного регіону України”.

Науковий керівник – д. геогр. н., професор С. П. Позняк.Основні результати:

Обґрунтовано концепцію ієрархії структурних рівнів організації ґрунту, яка дає можливість розширити і уточнити уявлення про структуру твердої частини ґрунту і розвинути вчення про структурно-функціональні фізичні властивості ґрунтів. Досліджено деградовані землі західного регіону України, проведено їх ретроспективний моніторинг. Вивчено географію, екологію та проблеми використання антропогенно змінених ґрунтів міста Львова (урбоземів).


Тема “Конструктивно-географічні дослідження територіальних систем західного регіону України”.

Науковий керівник – к. геогр. н., доцент А. В. Михнович.Основні результати:

Здійснений конструктивно-географічний та еколого-географічний аналіз територіальних систем Західної України, сформована база гідрометеорологічних даних для річкових систем регіону. Розроблена структура атласу водного балансу Західної України. Проаналізовано багаторічні зміни стоку води і структури річкових систем. Оцінені екологічні проблеми гірничо-промислових територій зі створенням серії картографічних моделей, вивчається біорізноманіття та природоохоронні території західних областей і вплив на нього антропогенних чинників


Тема “Актуальні проблеми розвитку туризму областей західної України”.

Науковий керівник – д. економ. н., професор М. П. Мальська.Основні результати:

Здійснено географічний та економічний аналіз проблем оптимізації просторової та структурної організації туристичної інфраструктури Карпатського регіону України. Дослідженню підлягають особливості і характерні риси територіальної організації туристичної галузі в регіоні. Напрацьовується сучасна інформаційна база щодо організаційних важелів та економічних механізмів оптимізації туризму.

ХIV. Розвиток матеріально-технічної бази досліджень

Оновити дані про потреби в унікальних наукових приладах та обладнанні іноземного виробництва вартістю понад 100 тис. грн. за формою:
з/п


Назва приладу (українською мовою та мовою оригіналу) і його марка, фірма- виробник, країна походження

Обгрунтування потреби закупівлі приладу (обладнання) в розрізі наукової тематики, що виконується ВНЗ/науковою установою

Вартість,

дол. США або євроВартість,

тис. гривень1

2

3

4
1.

Лазерний аналізатор розмірів та форм частинок Mastersizer 2000, Malvern, Велика Британія

Прилад необхідний для інтенси-фікації та осучаснення процесу визначення гранулометричного та мікроагрегатного складу ґрунтів і пухких порід

70 000 євро

766,500

2.

Бури для відбору зразків ґрунту, ручні та моторизовані, Аккермана, Єдельмана та кільцевий; Tweedelige steekmonsterboren, Grondkolomcilinderboor, Hanboorset voor heterogene gronden; Eijkelkamp, Нідерланди

Бури призначені для відбору зразків ґрунту і ґрунтоутворюючих порід для їх аналітичних досліджень

35 000 євро

383,250


XV. Заключна частина

Зауваження та пропозиції щодо забезпечення організації та координації наукового процесу у вищих навчальних закладах та наукових установах до департаменту наукової діяльності та ліцензування Міністерства, основні труднощі та недоліки в роботі вищих навчальних закладів та наукових установ при провадженні наукової та науково-технічної діяльності у 2013 році. Пропозиції та зауваження щодо налагодження більш ефективної роботи в організації цих процесів.Пропозиції щодо нових форм організації наукової роботи: прийняти активну участь у пошуках грантів та госпдоговірних тем; придбати аудіо- і відеодемонстраційну й записувальну техніки; закупити обладнання для науково-дослідних та навчальних лабораторій.
Декан географічного факультету В. І. Біланюк

База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка