Інститут обліку І фінансів кафедри контролю І аналізу господарської діяльностіСкачати 315.9 Kb.
Дата конвертації21.03.2016
Розмір315.9 Kb.
Донецький національний університет економіки і торгівлі

імені Михайла Туган-Барановського


ІНСТИТУТ ОБЛІКУ І ФІНАНСІВ
Кафедри контролю і аналізу господарської діяльності


НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

З 1-ГО ЗМІСТОВОГО МОДУЛЮ


1.

Конспект лекцій ........................................................................................

3


2.

Тестові завдання ......................

16


3.

Література .........................

191. Конспект лекцій ( тема 1,2,3,4)
ТЕМА 1. ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ ЯК ЧИННИК СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ. РОЛЬ ОСВІТИ В РОЗВИТКУ ПАРТНЕРСТВА УКРАЇНИ З ІНШИМИ ДЕРЖАВАМИ

План


1. Європейський вибір України - невід'ємна складова її подальшого розвитку

2. Адаптація законодавства України до законодавства ЄС

3.Науково-технічна співпраця України і ЄС
1. Європейський вибір України - невід'ємна складова її подальшого розвитку
Євроінтеграція і поступальний розвиток цивілізації характеризується змінами в добробуті людини, у виробничій, соціальній, інтелектуальній і духовній сферах, а також в природному середовищі під впливом людської діяльності. 11 червня 1998 року Президент України Л. Д. Кучма підписав Указ «Про затвердження Стратегії інтеграції України в Європейський Союз»

Концепція євроінтеграції і стійкого розвитку людського потенціалу приходить на зміну традиційним для Заходу теоріям економічного зростання. Це обумовлює необхідність визначення принципово нових цілей розвитку людства в умовах наростання процесів загальної глобалізації.

Подібна переорієнтація поставила перед світовою і європейською спільнотою нові орієнтири. Вона вводить в науковий оборот категорії «зона вищої освіти», «трансфертний кредит», «абсолютний людський розвиток», під яким розуміється не лише примноження матеріального достатку людей, але і дозвіл їх проблем в області здоров'я, освіти, збереження довкілля та ін.

У другій половині 80-х років формується поняття «Індекс розвитку людського потенціалу», який містить чотири парадигми і вимірюється трьома показниками. До найважливіших парадигм розвитку людського потенціалу відносяться: продуктивність як результат ефективної діяльності, спрямованої на підвищення доходу і економічного зростання; рівність, що розуміється як рівність можливостей в реалізації здібностей і користування благами; стійкість, що дозволяє забезпечити доступ до можливостей цивілізації не лише нинішнім, але і майбутнім поколінням; розширення можливостей, що припускає, що розвиток здійснюється не лише в інтересах людей, але і їх зусиллями.

Індекс розвитку людського потенціалу є засобом виміру наявних можливостей і може бути використаний для спостереження за розвитком основних соціальних процесів на основі розрахунку трьох показників : очікувана тривалість життя; рівень освіти; реальний душовий валовий внутрішній продукт. Узяті разом вони відбивають три головні якості: здорове життя, знання, гідний людини рівень життя. Найбільш високі значення індексу розвитку людського потенціалу відмічені в Канаді, Японії, США, Нідерландах, Фінляндії. Україна в 1992 році займала 54 місце, Росія - 52 місце, а в 1998 році Росія вже займала за цим показником 72 місце, Україна ж - 102 місце.

Центральною проблемою формування ефективної системи вищої освіти у світі і як наслідок - економіки стійкого розвитку кожної окремо взятої країни, як і раніше, залишається ефективність інвестицій в людський капітал, які нині є головною детермінантою економічного зростання, рівня і якості життя людей. Людський капітал в найпершому наближенні розглядається як сукупність якостей, які визначають продуктивність і можуть стати джерелами доходу для людини, сім'ї, підприємства, суспільства. Не будемо сосредотачиваться на усіх складових людського капіталу, а приділимо основну увагу освіті.

За свідченням зарубіжних учених-економістів інвестиції в людський капітал приносять найбільшу віддачу. Існує пряма залежність між рівнем освіти і рівнем валового внутрішнього продукту. Один із засновників теорії людського капіталу - Т. Шульц(лауреат Нобелівської премії по економіці за 1979 р.) довів, що в економіці США доход від інвестицій в людський капітал більше, ніж у фізичний. У зв'язку з чим країнам з низьким рівнем реалізації людських можливостей і низькими доходами набагато вигідніше робити інвестиції в охорону здоров'я, освіту і науку, ніж, приміром, у будівництво нових підприємств.
2. Адаптація законодавства України до законодавства ЄС
Наша система освіти, що має великі традиції, цінується у світі не менше, чим Британська. По рейтингу Американської Асоціації, що акредитує внз, в числі кращих 74 неамериканських університетів 13 російських.

Обмеженість державного фінансування освіти і науки згубно впливає не лише на сферу інтелектуальної праці, а і на соціально - економічний розвиток України в цілому. Знижується престиж наукової, розумової і творчої праці, знижується загальний культурний і інтелектуальний рівень нації, відбувається девальвація багатих духовних цінностей, що не може не позначатися на «витоку мізків» з України. А «відтік інтелекту» обов'язково призводить до погіршення економічного стану країни, загального збіднення нації. Значний «витік» національного інтелектуального капіталу(щорічно в середньому 95,4 тис. чоловік, причому, емігрує кожен 25-й фахівець з вищою освітою ), наносить значні збитки інтересам України, веде до втрати її національного надбання.

Відповідно до недавніх розрахунків американських соціологів, вартість підготовки одного висококваліфікованого фахівця науково-технічного профілю обходиться країні-донорові приблизно в 800 тис. дол. Враховуючи, що за останні роки Україну залишило приблизно 5-5,5 тис. учених, втрати України складають 4-4,5 млрд. дол. А якщо до категорії учених додати висококваліфікованих інженерно-технічних фахівців, представників медицини, учителів, діячів культури, то втрати буде набагато більше.

Таким чином, основною проблемою стійкого розвитку економіки будь-якої сучасної держави залишається проведення ефективної державної політики, спрямованої на пріоритетне інвестування інтелектуального, соціального розвитку країни, що відкриє Україні шлях в Європейську спільноту і світову цивілізацію взагалі.


3.Науково-технічна співпраця України і ЄС
У Україні найважливішою проблемою сучасності і найближчого майбутнього залишається стимулювання припливу національних і особливо іноземних інвестицій в сфери високих технологій, науки, освіти. Труднощі широкомасштабного залучення іноземних інвестицій в нашу країну, і в людський капітал у тому числі, зв'язані з рядом вже добре відомих причин, серед яких можна виділити наступні: недосконале законодавство, політична і фінансова нестабільність, відсталість інфраструктури, зовнішня заборгованість, корумпованість, бюрократизм. Останніми роками Україна сприймається західними інвесторами як країна з найбільш високими в Європі рівнями корупції і інвестиційного ризику. У Україні відсутні також дієві програми залучення іноземних інвесторів. У доповіді Світового банку «Держава у світі», що міняється, був проаналізований досвід 69 країн по досягненню успіху і процвітання. Найважливішим з чинників був названий індекс довіри до держави з боку інвесторів, як пересічних громадян, так і великих іноземних компаній. Чим вище індекс довіри, тим більше об'єму інвестицій, тим вище темпи економічного, а значить і соціального зростання. З семи груп країн найнижчий індекс довіри в країнах СНД, значить, у нас. Нижче, ніж в Африці і Латинській Америці. По інвестиційному індексу серед 135 країн наша країна займає лише 111 місце.

Для досягнення стійкого економічного зростання, необхідного для подальшої плідної співпраці України з Європою, значення освіти, яка за своєю суттю є своєрідною інвестицією в людський капітал, не менш важливе, чим нові вкладення в капітал фізичний. Як свідчить статистика, в розвинених країнах Європи щороку, витрачений на навчання, в середньому супроводжується підвищенням заробітної плати працівників на 9-10%. Отже, одній з пріоритетних цілей економічної політики, спрямованої на підвищення рівня життя, а значить і ефективності національної економіки в цілому, являється розвиток і вдосконалення системи освіти.

Процес залучення іноземних інвестицій в українську освіту почався в 1993 році з програми ТЕМПУС -ТАСИС - транс'європейської системи співпраці в області вищої освіти. Ця програма була розроблена Європейським Союзом для нових незалежних держав(колишніх республік Радянського Союзу за винятком країн Балтії) з метою підтримки взаємодії і співпраці між університетами і іншими вищими учбовими закладами цих країн і внз Європейського Союзу шляхом здійснення спільної діяльності і обмінів інноваціями в освіті.

За період з 1993 по 1999 роки ЄС інвестував за допомогою вказаної програми понад 20 млн. ЕКЮ в реформування вищої освіти України, профінансувавши 85 проектів в 30 вищих учбових закладах. Доля Донецького державного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановского в загальній кількості проектів склала більше 5%. У 1999 - 2000 навчальному році було виділено 4 млн. ЄВРО у рамках програми ТЕМПУС - ТАСИС в Україні. За шість років існування програми було подано понад 300 заявок на проекти, які включали близько 1000 учбових закладів України і Європейського Союзу.

Нова програма, яка називається ТЕМПУС, - III, розрахована на період 2000-2006 року. Її головне призначення - встановлення зв'язків між університетами країн ЄС і їх партнерами в Східній Європі, представлення грантів для обмінів і технічної допомоги у рамках учбових програм, а також допомога в розвитку матеріальної бази вітчизняних внз. Передбачається щорічне виділення засобів для програми ТЕМПУС - III у розмірі 35-40 млн. ЄВРО. Учбові заклади України беруть участь і в інших програмах ЄС - Сократ(освіта) і Леонардо(професійна підготовка).

У 1990 -1999 рр. за програмою Фонду «Відродження» Україна отримала фінансування на суму 50 млн. доларів США. У 2000 році ця сума була збільшена на 5,5 млн. доларів.

Проте розвиток національної освіти може лише тоді мати перспективу, якщо воно спирається на відповідну вітчизняну фінансову базу. У передових європейських країнах не менше 10% валового національного продукту виділяється на розвиток системи освіти. Ці витрати розцінюються як капіталовкладення. Принципово інший підхід в нашій країні.

Аналіз статистичних даних свідчить, що упродовж 1990-1995 рр. держава намагалася, незважаючи на спад ВВП, підтримувати сферу утворення на належному рівні. Починаючи з 1991 і по 1995 рік включно доля витрат на освіту збільшувалася. У 1996 році ця доля у ВВП знизилася більше ніж в 1,5 разу. Якщо в США на розвиток освіти з федерального бюджету витрачається близько 100 млрд. дол., або 4000 дол. На душу населення, то в Україні з державного бюджету на розвиток освіти було виділено в 1998 році - 1367,52 млн. грн, тобто 7 дол. США на душу населення. Показник же витрат з розрахунку на одного науковця на два порядки менше, ніж в країнах, що розвиваються. У економічно розвинених країнах цей показник складає: в США - 180 тис. дол., в Південній Кореї - до 60 тис. дол., тоді як в Україні - 700 доларів.

Таке положення пояснюється, по-перше, тим, що на потреби освіти і науки внз виділяється украй мало засобів. Посилання на мізерні фінансові можливості держави є лише наслідком недалекоглядної політики, яка проводиться по відношенню до освіти. Незайве нагадати, що післявоєнна історія багатьох держав(СРСР, Японія, Німеччина, Корея та ін.), що продемонстрували здатність до швидкого розвитку, доводить, що головним джерелом економічного прогресу в цих країнах стали концентрація освітнього потенціалу і використання енергії інтелектуального капіталу, поставленого на службу прогресу.

ТЕМА 2. СИСТЕМА ВИЩОЇ ОСВІТИ В КРАЇНАХ ЄВРОПИ І АМЕРИКИ


1. Формування системи вищої освіти Європейських країн

2.Організація, методи і засоби навчання студентів


1. Формування системи вищої освіти Європейських країн

Вивчення системи вищої освіти таких країн як США, Німеччина, Англія, Італія, Іспанія, Польща, Швеція дозволило провести їх порівняльну характеристику, використовуючи наступні критерії: • Час виникнення вищої освіти;

 • Кількість Внз

 • Середній вік випускників;

 • Рівень вартості навчання;

 • Рівень стипендій;

 • Органи нагляду за вищою освітою;

 • Система оцінок;

 • Мінімальний термін навчання для отримання диплому про вищу освіту.

Саме ці критерії використані в таблиці 1, при складанні коротко порівняння вищої освіти в перелічених вище країнах.

Враховуючи те, що вища освіта цих країн була розглянута в доповідях, то вважаю за більше необхідне зупиниться на відмітних і найбільш примітних сторонах.

Якщо розглядати Польщу, то слід зазначити, що найбільш найбільш впадає у вічі є процентне відношення тих, що поступили і закінчили ВНЗ. Так для прикладу, число тих, що поступили дорівнює 1718,7 тис. чол., а число випускників склало 342,1 тис. чол.

Теж можна сказати і про Італію, де з що 10, що поступили у ВНЗ лише 3е отримують диплом.

Слід також відмітити, що система вищої освіти на 90% фінансується з держбюджету.

Говорячи про Італію цікавим являється той факт, що університет « La Sapienza» вважається безкоштовним, але усі зобов'язані внести податок на навчання. Його розмір встановлюється відповідно до доходів сім'ї студента, довідку про яких потрібно представити в університет. Інакше доведеться платити по максимуму.

Мінімальний податок в Сапьенца складає $500 в рік, максимальний, - $300. але за умови хорошого навчання в державному університеті цей податок може бути знятий.

Говорячи про Німеччину, слід зазначити, що вища освіта є безкоштовною і загальнодоступною як для німецьких громадян, так і для іноземців.

Однією з відмінних рис німецької державної освіти від українського є те, що Внз Німеччини не надають стипендій.

На відміну від англо-американської системи, де вища освіта платна в Німеччині(у тому числі, як згадувалося раніше, і для іноземців) є державною політикою(98% Внз в Німеччині - державні), яку може дозволити собі сильна, політично і економічно стабільна країна.

Крім того, за угодою Внз з міськими транспортними компаніями, в Німеччині введені для студентів «квитки на семестр».студенти отримують квитки при реєстрації у внз(вартість квитка біля Є100 на семестр) і можуть користуватися громадським транспортом цілий семестр.

Як і у більшості європейських і американських Внз в німецьких університетах не приймають селективну систему: тобто, при вступі відсутні вступні випробування. Проте для усіх іноземців передбачено складання іспиту на знання німецької мови.

Необхідно сказати, що навчання в німецьких Внз триває довше, ніж в інших країнах. Попри те, що регламентовані терміни навчання 4-5 років, на практиці навчання триває в середньому більше 6 років. При цьому середній вік випускників Внз за статистикою складає 27,5 років, тобто помітно вище, ніж в інших країнах. Так у Великобританії перший випускний іспит здається в 23 роки, в СЩА - в 24 роки, у Франції - 26 років, в Польщі - 25-26 років. У Україні і Росії цей показник складає 21,5 років, а в Німеччині, в середньому, студент тільки приступає до навчання у Внз в цьому віці. Ця відмінність обумовлена причинами: 13-річне навчання в школі, служба у бундесвері або альтернативна служба, а також тенденції до того, що до початку навчання у Внз треба отримати яку -нибудь професію.

Важливим є факт наявності тьюторских зайняття(Tutorium) - що проводяться викладачами із студентами спеціальне зайняття, на якому можна набути додаткових навичок практичного застосування. Дуже популярні в німецьких Внз есе.

Що стосується Франції, то тут є 2 типи вищої освіти :


 1. коротка вища освіта

 1. тривала вища освіта.

Саме цей вид передбачає проходження трьох циклів навчання і отримання диплому єдиного державного зразка на кожному етапі навчання.

Цикли навчання :

1 цикл-2 роки. ПІСЛЯ закінчення першого циклу навчання студенти отримують диплом про вищу університетську освіту(DEUG), який у працедавців котирується не високо.

2 цикл- 2 роки. Для переходу до другого циклу необхідно мати DEUG, або прирівнюваний до нього диплом.

Цей цикл підрозділяється на перший і другий рік. Перший рік називається ліценціат, еквівалент українського поняття « неповна вища освіта». Після закінчення другого циклу отримують диплом Maitrise або Magistere(дослівний перевод-«диплом майстри»).

В принципі після отримання магістра навчання можна вважати закінченим, і у більшості випадків студенти залишають університет саме після отримання ступеня магістра. Для тих, що бажають отримати диплом більш високих рівнів у французьких університетах передбачений третій цикл навчання(1 рік) на який приймають тільки студентів тих, що мають ступінь магістра.

Об бучение в докторантурі займає ще 3-4 роки.

Франція підписала практично усі міжнародні конвенції про визнання закордонних кваліфікацій і має двосторонні угоди з багатьма країнами.

По відношенню до вищої освіти Англії треба сказати про велику кількість контролюючих органів, це: Міністерство освіти, Департамент освіти і науки, Королівська інспекція і місцеві органи освіти.

На жаль по цій країні кількість і якість викладеного матеріалу не дозволяє повною мірою оцінити і порівняти вищу освіту, його структурні елементи, витрати і міру отримуваних знань. Ця доповідь залишає бажати кращого, а саме, сучасніших аспектів і даних.

Що стосується Іспанії, то тут можна відмітити наявність вступного іспиту, який включає тести по іспанському і по іноземних мовах, філософію, а також два обов'язкові предмети і 2 предмети на вибір. У кожному університеті свій іспит, але він повинен відповідати встановленою державою нормам. Процедура зарахування здійснюється на основі отриманого студентом на іспиті балу, а також оцінок отриманих в BUP(бакалаврате).

Відзначається, що за останні 10 років все більше абітурієнтів вимушені поступати в другий, а то і утретє, тому що на місця в престижні університети можуть розраховувати тільки ті студенти, які отримали найвищі бали.

Також цікава вартість зарахування студента в Іспанії в державний університет. Залежно від обраної спеціальності зарахування коштуватиме в рік від 350.000 до 600.000 пессет, включаючи обов'язкову страховку для студентів, що не досягли 28-річного віку. У приватних університетах це множиться в 5-6 разів. Ще можна виділити типи вищої освіти в Іспанії: звичайне, вечірнє, дистанційне і «навчання поштою».

У США для отримання ступеня бакалавра треба відучитися біля 4х років на денному відділенні. Кожен курс має на увазі під собою певний об'єм роботи або об'єм, матеріалу, що вивчається, як і у нас, якому успішний середньостатистичний студент посвячує 3 години в тиждень роботи в класі(лекція, або семінар, або комбінація того і іншого), або подвоєна кількість часу поза класом: у бібліотеці, лабораторії, самостійна робота будинку або в гуртожитку, що всі разом займає 15 тижнів.

Витрати, які несуть батьки і студенти на вищу освіту в США, значно вище, ніж у будь-якій іншій країні.

Проте деяким студентам виявляється фінансова підтримка у вигляді грошових грандів і федеральних позик, що гарантуються.

Цікавою є система оцінювання студентів деякими викладачами, вона має назву « система оцінок на кривій». При цій системі оцінки виставляються відповідно до результатів складання іспиту усією групою учнів в цілому. Як правило, професор складає план виставляння оцінок тільки після того, як стануть відомі результати іспиту.

Також цікавий середній оцінний бал(СОБ) кожного студента.

У США існує 2 основні види іспиту - об'єктивні і суб'єктивні. За допомогою об'єктивних іспитів перевіряється знання тих або інших конкретних предметів. Вони часто є великою проблемою для іноземних студентів: навіть при знанні матеріалу вони почувають себе на таких іспитах дискомфортно, оскільки не звикли до вживаної на них форми питань. Нижче наводяться 5 різних способів постановки питань на об'єктивних іспитах.


 • Вибір правильного варіанту. Пропонується вибрати один правильний варіант або декілька близьких до істини варіантів відповіді з цілого ряду можливих відповідей.

 • Визначення правильності твердження. Пропонується прочитати те або інше твердження, скласти поєднання слів, фраз і пропозицій, що мають сенс.

 • Ідентифікація імен, назв, термінів і фраз. Пропонується ідентифікувати певні імена, назви, терміни і фрази і коротко пояснити їх значення.

 • Заповнення пропусків. Пропонується заповнити пропуски в пропозиції або фразі так, щоб вони набули сенсу.

Суб'єктивні іспити відомі під назвою « твір на задану тему». Студентам дається певна тема, сформульована в питальна або ствердній формі. За допомогою подібних іспитів перевіряється здатність викладу своїх думок з того або іншого питання.

У більшості коледжів і університетів в США існують свої «кодекси честі», тобто зведення певних правил, яких студенти повинні дотримуватися в період навчання в цьому університеті або коледжі. Ці правила торкаються передусім чесності і самостійності в навчанні в тому сенсі, який вкладається в ці поняття американськими учбовими закладами.

США вважається загальновизнаним лідером в області бізнес освіти. Диплом американського університету є показником високого рівня освіти у бізнесі, і особливо міжнародному.
2.Організація, методи і засоби навчання студентів
Система освіти в Італії відмінна від української. У Італії існує обов'язкова середня освіта мінімум до 15 років(таблиця 1).

Таблиця 2


Система вищої освіти Італії


Назва диплому(вченому ступеню) в Італії

Український еквівалент

Термін навчання в Італії, років.

Laurea


Бакалавр

3-6 (залежно від спеціальності)

Diploma universitario(C.D.U)

Магістр

3

C.D.U(дворічний курс спеціалізації)

Друга вища освіта(рівень - магістр)

2

Dottorto di ricerca

Аспірантура

3

Після трьох років практики за фахом випускник університету може поступити в докторантуру. Для цього треба пройти вступний тест. Успішно впорався з ним виділяється стипендія в 6 млн. лір в рік. Докторанти зазвичай ведуть дослідницьку роботу в різних внз, включаючи зарубіжні. Ті, що захистилися отримують ступінь доктора наук(Dottorato di ricerca)

У університетах є курси підвищення кваліфікації(1 рік після Laurea) і спеціалізації(1-5 років після Laurea). Після закінчення цих курсів дипломи не передбачені і не мають еквівалентів в системах утворення європейських країн.

Що стосується процесу навчання, то за учбовий період студентові необхідно вивчити 19-20 дисциплін, включаючи факультативні. Відвідування зайняття обов'язкове, і студенти навіть відмічають дні відвідування лекцій і семінарів у своїх залікових книжках. Після закінчення курсу будь-якого рівня учні захищають дипломну роботу. «Основу» оцінки за неї складає середнє арифметичне результатів усіх складених студентом іспитів. Залежно від виступу випробовуваного на захисті комісія може знизити або підвищити кінцеву оцінку. Якщо ж студент не уклався з іспитами і дипломом в строк, то може вчитися ще стільки, скільки знадобиться. Девіз студента : «Не здав - завжди перездаси». Звичайно ж, це зменшує нервування, але і помітно розхолоджує студентів.

Навчальний рік починається 5 листопада і закінчується 31 травня. Впродовж року буває три сесії, і кожен студент сам вирішує, коли і які іспити йому здавати(за винятком деяких обов'язкових на кожному факультеті), оскільки студенти мають право на свій індивідуальний учбовий план. Дуже важлива відмінність від нашої системи - ця відсутність екзаменаційних квитків.

Іспити бувають письмові і усні. Література, історія, лінгвістика, філологія зазвичай здаються усно. Кожен іспит вимагає 99,9 % самостійної підготовки, оскільки на лекціях дають лише невелику порцію того, що ви повинні знати про предмет. Справляються з іспитами далеко не все: до диплому доходять лише три людини з десяти що поступили.

У кожного професора є певний годинник прийому, коли він може вас особисто вислухати і порадити, які книги вам будуть найбільш корисні. За бажання ви можете подати заявку, щоб мати «куратора» по одному з основних ваших предметів. З ним ви завжди зможете порадитися з приводу учбового плану, іспитів, програм, книг і, звичайно ж, дипломної роботи. Ще одна можливість - зайти в консультаційний центр, існуючий на кожному факультеті, де дозволять багато ваших сумнівів.

У Італії, так само як і у нас, прийнята пятибалльная система відміток. За кожну п'ятірку студентові нараховується один бал. Усі вони підсумовуються, і загальне число записується в диплом. Виходячи з цього числа, працедавці вирішують, потрібний їм такий співробітник або ні. Якщо за роки навчання вам вдалося набрати більше 150 балів, про своє працевлаштування можете не хвилюватися. Ще під час навчання на останніх курсах ви отримаєте декілька пропозицій про роботу. Будь-хто, і не лише італійська, компанія із задоволенням візьме на роботу студента, що набрав навіть 125 балів,- це той необхідний мінімум, який говорить про високий академічний рівень студента. Якщо ж ви недотягнули навіть до сотні, повертайтеся краще додому.

На останніх курсах усі студенти незалежно від їх громадянства розсилають заявки в компанії, які пізніше могли б стати їх постійним місцем роботи. Останні теж уважно стежать за випускниками, запрошують студентів до себе на стажування. Нерідко студенти ще до отримання диплому знають, де вони працюватимуть.

Великі концерни і міжнародні організації, такі як 3M, Dresdner Bank, Visa, ООН або ЮНЕСКО, постійно звертаються в університети з проханням надати інформацію про найбільш успішних студентів. Досить часто такі компанії навіть виплачують іменні стипендії людям, яких вони збираються узяти на роботу.

Якщо ж студента спокушає наукова діяльність, після навчання зовсім необов'язково повертатися додому. Наприклад, професор Григорій Ляхо десять років тому приїхав в Рим з Кишинева писати кандидатську дисертацію і так і залишився в Римському технічному університеті.

Для того, щоб отримати тут вчений ступінь необхідно після отримання диплому залишитися на кафедрі університету і отримати посаду наукового співробітника. Впродовж 2-4 років можна продовжувати працювати над темою диплому : писати статті, брошури, виступати з доповідями. Коли будуть зібрані рецензії на ці роботи не менше двадцяти професорів, можна подавати заявку на написання дисертації, а то і відразу захищатися. І так до того моменту, поки студент не відчує свою стелю або гірше за гірку редьку не набридне науковому керівникові. У цій ситуації доведеться підшукувати інший університет. І необов'язково італійський.

Кожен третій випускник гуманітарного внз виходить з нього з вченим ступенем.

Рівень викладання в університетах Італії дуже неоднорідний. Медицину краще всього вивчати в університеті Салерно, а Болонский університет славиться своїм факультетом права. Тим, хто хоче стати дизайнером, пряма дорога в Європейський інститут дизайну(Istituto Europeo di Design) в Мілані, один з найбільш авторитетних учбових закладів в цій області. Премудрості міжнародної економіки, фінансів і менеджменту краще всього осягати в приватній Європейській школі економіки або в Школі менеджменту Scuola di Direzione Aziendale Bocconi. До речі, багато учбових програм в приватних внз викладають як на італійській, так і на англійській мовах, або тільки на англійському. У Римі є навіть американський університет ім. Джона Кэбота, де англійський - основна мова. Кожен італійський університет має власну систему тестування по мові. Тести зазвичай складаються з граматичних питань, перекладу тексту і співбесіди з викладачем.

У приватних внз багато учбових програм викладаються як на італійському, так і англійському мовах, або тільки на англійському.

Декілька осібно коштують учбові заклади, в яких можна отримати творчі спеціальності. Мережа таких в Італії дуже велика. Слід зазначити, що що вивчає мистецтво і історію культури в Італії тут взагалі роздолля - все під рукою, досить зайти в галерею Уффици у Флоренції або відвідати інші італійські музеї.

Передусім, це художні інститути(istituto d'arte), що готують художників по кераміці і склу, різьбярів по дереву і металу. Художні ліцеї(liceo artistico) забезпечують підготовку по образотворчому мистецтву і архітектурі. У Римі, Флоренції і Урбино відкриті інститути ремесел(Istituti Superiore per l'Industria Artistica, ISIA) : перші два мають спеціалізації по дизайну, а останній - у видавничій і рекламній справі.

Живопис, скульптуру і сценографію можна вивчати також в академіях витончених мистецтв. Курс зайняття по кожній з цих дисциплін розрахований на чотири роки і складається з теоретичної і практичної частин. На відміну від університетів, в академіях і школах мистецтв є вступні іспити.

Завдання: кожному студентові розглянути систему освіти в Європейській страте і порівняти її з Україною.

ТЕМА 3. БОЛОНСКИЙ ПРОЦЕС ЯК ЗАСІБ ІНТЕГРАЦІЇ І ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ КРАЇН ЄВРОПИ. ДОКУМЕНТИ БОЛОНСКОГО ПРОЦЕСУ 1. Євроінтеграція як соціально-економічний процес.

2. Основні документи Болонского процесу .
1.Євроінтеграція як соціально-економічний процес

Над проблемою визначення стратегії реформування і подальшого розвитку системи освіти працюють фахівці багатьох країн світу. Так, наприклад, Японія формує свою нову національну програму розвитку системи освіти на період до 2015 року, а

Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки і культури(ЮНЕСКО) приступила в 1998 році до підготовки прогнозної доповіді «ЮНЕСКО - горизонти 2020 року», в якому значна увага приділяється перспективній системі освіти.

Ряд міжнародних організацій впливає на розвиток вищої освіти. Серед них ЮНЕСКО, Рада Європи, Європейський Союз, які проводять міжнародні конференції з проблем освіти, укладають спеціальні міжнародні угоди про взаємне визнання дипломів, розробляють і реалізують спеціальні програми, що допомагають студентам з країн Східної Європи приєднуватися до системи освіти, що вже склалася.

Євроінтеграція і поступальний розвиток цивілізації характеризується змінами в добробуті людини, у виробничій, соціальній, інтелектуальній і духовній сферах, а також в природному середовищі під впливом людської діяльності. 11 червня 1998 року Президент України Л. Д. Кучма підписав Указ «Про затвердження Стратегії інтеграції України в Європейський Союз».

Концепція євроінтеграції і стійкого розвитку людського потенціалу приходить на зміну традиційним для Заходу теоріям економічного зростання. Це обумовлює необхідність визначення принципово нових цілей розвитку людства в умовах наростання процесів загальної глобалізації.

Подібна переорієнтація поставила перед світовою і європейською спільнотою нові орієнтири. Вона вводить в науковий оборот категорії «зона вищої освіти», «трансфертний кредит», «абсолютний людський розвиток», під яким розуміється не лише примноження матеріального достатку людей, але і дозвіл їх проблем в області здоров'я, освіти, збереження довкілля та ін.
2. Основні документи Болонского процесу

Результатом усієї підготовчої роботи стала Конвенція Ради Європи і ЮНЕСКО про визнання кваліфікацій, що відносяться до вищої освіти в Європейському регіоні, підписана в Лісабоні в 1997 р.(конвенція дістала назву «Лісабонською» за місцем її прийняття).

Лісабонська конвенція є спробою створення моделі деякої всесвітньої конвенції про визнання курсів навчання, дипломів і мір вищої освіти. Результатом усієї цієї підготовчої роботи стала Конвенція Ради Європи і ЮНЕСКО про визнання кваліфікацій, що відносяться до вищої освіти в Європейському регіоні, підписана в Лісабоні в 1997 р. Її головна відмінність — перехід від загальних декларацій про наміри до конкретних визначень, правил і чіткого розмежування зобов'язань сторін і учасників. Наприклад, запропоновані визначення таких категорій, як «доступ»(до вищої освіти), «прийом», «оцінка», «вища освіта», «вищий учбовий заклад», «програма вищої освіти», «період навчання», «кваліфікація», «визнання» і так далі

У 1998 р. В Парижі міністрами утворення Франції, Німеччини, Італії і Великобританії, що зібралися з нагоди 800-річчя Сорбонского університету, була прийнята «Спільна декларація про гармонізацію системи європейської вищої освіти», що дістала назву «Сорбонской». У цій декларації констатувалося те, що Європу чекає період значних змін як в системі освіти, так і в системі умов праці, диверсифікації професійних кар'єр, коли здобуття освіти впродовж усього життя стає необхідним. Поставлено питання про надання студентам і усьому суспільству цілому такої системи вищої освіти, при якій вони могли б повністю реалізувати свої можливості. Європа, відкрита для усіх, - ось мета до якої слід прагнути.

Сорбонская декларація стала політичним підтвердженням необхідності глобалізації вищої освіти. На конференції в Парижі були присутніми представники багатьох університетів світу. У декларації закликалося «визнати в міжнародному масштабі практику здобуття вищої освіти трьох східців, що вже склалася-3 роки першого ступеня(бакалаврат), 5 років другого ступеня(магістрат) і 8 років третій». Декларація також проголосила мету швидкої «гармонізації» європейської вищої освіти. Ідея «гармонізації» в Сорбонской декларації зв'язувалася з побудовою системи європейської вищої освіти із загальною структурою освітніх рівнів, для чого необхідно прийняти загальні визначення дипломів і циклів навчання.

Сорбонская декларація, покликана створити загальний «європейський простір вищої освіти», стала спробою міністрів утворення найбільших країн — членів ЄС дати новий стимул європейській інтеграції. Декларація була відкрита для приєднання усіх інших країн — членів Європейського Союзу і других європейських країн.

У 1999 р. Міністри освіти майже 30 європейських країн підписали Болонскую декларацію(Додаток 2,3), яка була розроблена на основі ідей Сорбонской декларації 1998 р. Її мета-встановлення європейської зони вищої освіти, а також активізація європейської системи вищої освіти у світовому масштабі.

Декларація пропонує прийняти систему порівнянності освітніх мір, організувати систему кредитування, а також усунути усі перешкоди, що залишилися, в пересуванні студентів і викладачів по європейському простору. Ця декларація свідчить: «Ми повинні з особливою увагою контролювати підвищення конкурентоспроможності європейської системи вищої освіти у світі. Життєздатність і ефективність будь-якої цивілізації вимірюються насправді привабливістю її культурних цінностей, тобто мірою впливу на інші країни. Ми маємо бути упевнені, що європейська система вищої освіти володіє у світі тією мірою привабливості, яка відповідає значущості наших видатних культурних і наукових традицій».2.Тестові завдання

1. Для входження України в Європейський простір вищої освіти необхідно: 1. впровадження широкомасштабної довгострокової стратегії системної модернізації всієї системи освіти;

 2. впровадження короткострокової стратегії системної модернізації;

 3. впровадження середньострокової стратегії системної модернізації;

 4. все вищеперелічене.

2. До очікуваних наслідків (соціальним, економічним і так далі) впровадження кредитово-модульної системи відносять:

 1. інтенсифікацію наукового процесу;

 2. систематичність засвоєння наукового матеріалу;

 3. контроль і своєчасне коректування учбово-виховного процесу;

3. Вища школа України в контексті процесу Болонського потребує:

 1. проведення у відповідність з кваліфікацією вчених ступенів системи освіти;

 2. розробці методики розрахунку педагогічного навантаження;

 3. розробці і затвердженні нормативно-правових актів;

 4. все вищеперелічене

4. Основними принципами оцінки компетентності не є: 1. отримана інформація є об'єктивною;

 2. процедури оцінки виконується ефективно і швидко;

 3. всі потенційні погрози не потребують їх визначення;

 4. метод визначення компетентності повинен найбільшою мірою відповідати істотним обставинам і умовам професійної діяльності.

5. Студент, що набрав в перебігу семестру необхідна кількість балів, має можливість: 1. складати довгостроково іспит;

 2. ліквідовувати академічну різницю, пов'язану з переходом на інші напрями підготовки.

 3. поглиблено вивчати всі розділи наукових дисциплін;

 4. використовувати вільний час для виконання інших завдань

6. Нинішня система підготовки фахівців з вищою освітою має такі недоліки: 1. відсутність систематичних робіт студентів;

 2. високий рівень активності студентів;

 3. можливість об'єктивної оцінки знань студентів;

 4. незначні витрати бюджету часу на проведення екзаменаційної. сесії

7. До основних завдань кредитово-модульної системи можна віднести:

 1. відхід від традиційної схеми «науковий семестр – науковий рік, науковий курс»;

 2. раціональне розділення наукового матеріалу дисципліни на модулі;

 3. перевірка якості підготовки студентів до занять;

 4. ваш варіант.

8. Низька мобільність студентів щодо зміни напрямів підготовки, відсутність гнучкості в системі підготовки фахівців – це: 1. переваги існуючої системи навчання;

 2. недоліки існуючої системи навчання;

 3. переваги кредитово-модульної системи;

 4. недоліки кредитово-модульної системи.

9. Використання ширшої шкали оцінки завдань, впровадження здорової конкуренції в навчанні – це: 1. завдання кредитово-модульної системи;

 2. принципи кредитово-модульної системи;

 3. цілі кредитово-модульної системи;

 4. завдання кредитово-модульної системи.

10. Хто з українських політиків підписав Декларацію Болонськую 1. Ющенко в.А.

 2. Кремень в.Г.

 3. Николаєнко с.Н.

 4. Степко м.Ф.

 5. Тімошенко ю.В.

11. Коли Україна приєдналася до процесу Болонському 1. 1999

 2. 2003

 3. 2004

 4. 2005

 5. 2000

12. Максимальне забезпечення потреб особи у виборі освітнього рівня адаптації особи до змін вимогам ринку праці – це: 1. наслідки впровадження кредитово-модульної системи;

 2. наслідки впровадження існуючої системи навчання;

 3. завдання кредитово-модульної системи;

 4. завдання кредитово-модульної системи.

13. Який з аспектів на думку міністрів є найбільш важливим: 1. соціальний;

 2. психологічний;

 3. економічний;

 4. всі вищезазначені разом.

14. У формі контролю застосування принципів процесу Болонського виступають 1. регіональні звіти;

 2. національні звіти;

 3. спостереження;

 4. опит.

15. Міністри виділяють необхідність активізувати зусилля: 1. на рівні вузів і на національному рівні;

 2. на загальноєвропейському рівні;

 3. на світовому рівні


3. ЛІТЕРАТУРА

1. Садекова А.М. Вища освіта та Болонський процес: електроний конспект лекцій.. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2014. –55 с

2. Сучасна вітчизняна і закордонна навчальна і наукова література, статистичні дані по системах освіти різних країн,

3. Законодавчі і нормативні документи, що регламентують перехід України до ECTS.

4. Высшее образование Украины и Болонский процесс/ Методические рекомендации по изучению курса/ Сименко И.В., Смеричевская С.В. – Донецк: ДонГУЭТ, 2005.- 255 c.

5 Порадник викладачам щодо ECTS /Фірсов Д.В., Єгоркіна Т.О., Костишина О.Я., Александрова Г.М., Канєєва І.І., Бєляєва К.В.; під загальним керівництвом проф. Омелянович Л.О.: Донецьк: ДонДУЕТ, 2004. – 28 с.

6 Кредитно-модульная система: сущность и проблемы адаптации в ВУЗах /Смеричевская С.В., Сименко И.В., Алачева Т.И. – Донецк: ДонГУЭТ,2004. – 35 с.

7. Организация учебного процесса в ВУЗах по кредитно-модульной системе: практические рекомендации для преподавателей/ Омельянович Л.А., Сименко И.В., Рассулова Н.В., Егоркина Т.А., Секирина Н.В. – Донецк:ДонГУЭТ, 2005. – 18 с.

8. Сіменко І.В. Вища освіта і Болонський процес: Методичні вказівки для підготовки до першого змістового модулю. – Донецьк: ДонДУЕТ, 2006. – 50с.

9. Садекова А.М. Вища освіта і Болонський процес: методичні вказівки для виконання самостійної роботи. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2012. –36 с.

10. Сименко И.В. Высшее образование Украины и Болонский процесс: Методические указания и задания по выполнению самостоятельной работы. – Донецк: ДонГУЭТ, 2005. – 28с.

11. Омелянович Л.О. Вища освіта України і Болонський процес: Опорний конспект лекцій з курсу для студентів спец. „Фінанси” денної та заочної форм навчання. Автори: Омелянович Л.О., Панько О.А., Фірсов Д.В. – Донецьк: ДонДУЕТ, 2005.– 83 с

12. Перелік тем ессе, рефератів з тем курсу

13. Комплекти контрольних питань для перевірки знань студентів

14. Законодавчі і нормативні документи МОН України

Базова

 1. Базалук О.О. Філософія освіти : навч.-метод. посіб. / О. Базалук, Н. Юхименко - К. : Кондор, 2011. - 164 с.

 2. Баран Л.М., Баран Р.Т., Власова О.П., Власова Т.І., Грабовська І.М., Купцова Т.А. Проблеми гуманізації освіти в контексті трансформації вищої школи України: монографія. – Д. : АРТ-ПРЕС, 2008. – 232с.

 3. Болонський процес у фактах i документах/ Упорядники Степко М.Ф., Болюбаш Я.Я., Шинкарук В.Д., Грубінко В.В., Бабин П.. Киев - Тернопіль: Вид-во ТДПУ iм.В.Гнатюка, 2003. - 52 с. (www.tspu.edu.ua).

 4. Болонський процес у фактах і документах (Сорбонна-Болонья-Саламанка-Прага-Берлін-Берген) . – К.: Вид.-во "Дельта", 2007 . – 53 с.

 5. Біла О. Г. Вища освіта України і Болонський процес: навч. посіб. – Л. : ЛКА, 2009. – 96с.

 6. Вища освіта в Україні [ Текст ] : навч. посіб. / В.Г. Кремень [та ін.] ; за ред. В.Г. Кременя, С.М. Ніколаєнка . - К. : Знання, 2005 . - 327с.- 966-346-012-1.

 7. Вища освіта і Болонський процес [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. закл. освіти / М.Ф. Дмитриченко, Б.І. Хорошун, О.М. Язвінська, В.Д. Данчук ; Нац. транспорт. ун-т . ─ К. : Знання України, 2006 . - 440с. - 966-316-113-2.

 8. Вища освіта України [ Текст ] / ред. кол.: В.П. Бабак [та ін.]. Т. 1 . - К. : ВВП "Компас", 1996 . - 495с. : іл. - 5-7707-9913-7 . ─ 5-7707-9914-5(Том 1).

 9. Долженко О.В. Сорбонская и Болонская декларации: Информация к размышлению... // Вестник высшей школы: Alma mater. -2000. -№ 6.

 10. Журавський, В. С. Вища освіта як фактор державотворення і культури в Україні [Текст] : [монографія] / В. С. Журавський ; Ін-т держ. і права ім. В.М. Корецького НАН України, Ін-т вищ. освіти АПН України . - К. : Видавничий дім "Ін-Юре" , 2003 . ─ 416 с. ─ 966-8088-33-6.

 11. Журавський В.С., Згуровський М.З. Болонський процес: головні принципи входження в Європейський простір вищої освіти. — К.: ІВЦ «Видавництво «Політехника», 2003. — 200 с.

 12. Згуровський М.З. Болонський процес : головні принципи та шляхи структурного реформування вищої освіти України. - К.: НПІУУ "КПІ", 2006. - 544с.

 13. Кремень В.Г. Болонский процесс: сближение, а не унификация/Зeркало недели. - № 48(473). -13-19 декабря 2003.

 14. Матеріали науково-практичного семінару „Кредитно-модульна система підготовки фахівців у контексті Болонської декларації. Львів, 21-23 листопада 2003. - Львів: «Львівська політехніка». — 111 с.

 15. Основні засади розвитку вищої освіти України: навч.-метод. посібник / І.О. Вакарчук (ред.). – К. : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2008. – 172с.

 16. Вища освіта: європейський вимір та українські перспективи [Текст] : матеріали слухань у Комітеті Верхов. Ради України з питань науки і освіти 18 черв. 2008 р. / [авт.-упоряд. О. О. Домаранський] ; Верхов. Рада України, Комітет з питань науки і освіти, [ред. кол.: В. І. Полохало (голова) та ін.] . ─ К. : Парлам. вид-во, 2009 . ─ 632 с. ─ 978-966-611-732-1.

 17. Давидова, Н. О. Вища юридична освіта у Сполучених Штатах Америки / Н. О. Давидова  // Право України : юрид. журн. 1992 -.  2012.  № 3/4. ─ С.495-503.

 18. Суліма, Є. Вища освіта в контексті національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2012—2021 роки / Є. Суліма  // Вища школа : наук.-практ. видан.  2012.  № 3. ─ С.7-15.

 19. Розе, А. Вища освіта в Ізраїлі : за матеріалами www.edunnews.ru / А. Розе // Сучасна освіта.  2012.  № 3. ─ С.10-12.

 20. Омелянович, М. Ю. Якісна вища освіта - запорука працевлаштування випускників / М. Ю. Омелянович // Проблеми і перспективи працевлаштування випускників вищих навчальних закладів : матеріали 5-ої міжнар. наук.-практ. конф. 5 лист. 2010 р. : зб. тез доп. : присвяч. 90-річчю ДонНУЕТ . 2010 . 218 с. - С. 143-145.

 21. Назарко, С. О. Дворівнева вища освіта: дев'ять аргументів «за», три аргументи «проти» / С. О. Назарко  // Актуальні проблеми економіки : наук. екон. журн. -  2012.  № 1 ( 127). ─ S.l . ─ С.79-83.

 22. Відкрийте для себе Америку! Вища освіта в США / підгот. Н. Бучнєва // Сучасна освіта.  2011.  № 9. ─ С.8-10.

 23. Вища освіта - дистанційноо / www.science.kharkov.ua // Сучасна освіта.  2011.  № 10.- С.24.

 24. Зіньковський, Ю. Вища освіта у вітчизняних системах навчання та економіки / Ю. Зіньковський // Вища школа : наук.-практ. видан. 2001 - .  2011.  № 9. - Б.м. - С.16-26.

 25. Національний освітній глосарій: вища освіта [ Текст ] / [уклад. І. І. Бабин [та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. акад. педагог. наук України, Ін-т інновац. технологій і змісту освіти, за наук. ред. В. І. Лугового, С. М. Суліми] . - К. : Плеяди, 2010 . - 80 с.

 26. Черкасова, О. В. Вища освіта України і болонський процес [ Текст ] : навч. посіб. з тем курсу "Вища освіта України і Болонський процес" для студ. всіх спец. ден., заоч. форм навч. / О. В. Черкасова, Г. В. Гейєр ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. економіки і упр. інновац. діяльн. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2010 . - 80 с.

 27. Вища освіта в Україні : нормативно-правове регулювання . - К., 2010.

 28. На Олімп... до знань! Вища освіта в Греції / підгот. Н. Бучнєва // Сучасна освіта.  2010.  № 5. - Б.м.- С.10-11.

 29. Мороз І. В. Кредитно-модульна система організації навчального процесу . - Переяслав-Хмельницьк, 2005 . - 90с.

 30. Сікорський П. І. Кредитно-модульна технологія навчання . - К., 2004 . - 127с.
 31. Моделі гармонізації національних і міжнародних стандартів освіти у контексті Болонського процесу . - Л.:Літопис, 2004 . - 112с

 32. Модернізація вищої освіти України і Болонський процес . - К.:Б.в., 2004 . - 24с.


 33. Модернізація вищої освіти України і Болонський процес . - К., 2004 . - 58с

 34. Модернізація вищої освіти України у контексті євроінтеграції . - Донецьк, 2005 . - 497с.

 35. Науково-освітній потенціал нації: погляд у ХХІ століття . - Освіта і наука: творчий потенціал державо- і культуротворення. Кн.2 . - К., 2004 . - 672с

 36. Освіта і наука в Україні - інноваційні аспекти. Стратегія. Реалізація. Результати . - К.:Грамота, 2005 . - 448с.

 37. Основні засади розвитку вищої освіти України в контексті Болонського процесу . - К. ; Т., 2004 . - 147с.

 38. Основні засади розвитку вищої освіти України в контексті Болонського процесу. Ч.2 . - К.; Т., 2005 . - 188с.

 39. Мороз І.В. Педагогічні умови запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу . - К.:Освіта України, 2005 . - 278с.

 40. Ніколаєнко, С. Вища освіта - джерело соціально-економічного і культурного розвитку суспільства [ Текст ] / С. Ніколаєнко . - К. : Освіта України , 2005 . ─ 320с. + Дод.(110с.) . ─ 966-8847-07-5.

 41. Степко М. Ф. Болонський процес і навчання впродовж життя . - Х., 2004 . - 112с.

 42. Проблеми адаптації вищої освіти в Україні до європейських стандартів і принципів Болонського процесу . - Ужгород, 2004 . - 228с. 39. Вища освіта в Україні . - К.: Знання, 2005 . - 327с.

 43. Якість підготовки фахівців як стратегія розвитку університету . - Донецьк, 2004 . - 461с.

 44. Наказ МОН від 16.10.2009 року № 943 "Про запровадження у вищих навчальних закладах Європейської кредитно-трансферної системи".

 45. Наказ МОН № 612 від 13.07.2007 "Про затвердження Плану дій щодо забезпечення якості вищої освіти України та її інтеграції в європейське і світове освітнє співтовариство на період до 2010 року".
Допоміжна

1. Recognition Issues in the Bologna Process: Final Report of the Working Party on Recognition Issues in the Bologna Process / News of the Recognition Field: Background Information for the АСЕ Track, і3th Annual Conference оf the European Association for International Education (EAIE) 5 to 8 December, 2001, Tampere, Finland. -Riga: EAIE+Latvian ENIC/МARIC, 2001. -60 рр. (Визнання, що витікає із Болонського процесу: заключний звіт Робочої групи з процедура визнання документів про освіту за принципами Болонського процесу}.

2. Trends in Learning Structures in Higher Education (II): Follow-up Report prepared for the Salamanca and Prague Conferences of МагсиМау 2001. — Helsinki: National Board of Education, 2001. - 63 рр. (Перспектива навчальних закладів вищої освіти (П): Повідомлення, підготовлене до конференції| в Саламанці i Празі у березні/травні 2001 року}.

3. From Bologna to Prague — Reform of Study Programmes and Structures in Germany. -Bonn, HRK, 2000. — 63 рр. Від Болоньї до Праги — реформа програм навчання i освітніх структур в Німеччині.

4. Harris Christopher. In the Shadow of Bologna / EAIE Forum, 2000. –Special Edition. -Р.22-24. (Під знаком Болоньї}.

5. Haug Guy. The Follow-up Process to the Bologna Declaration / «From Bologna to Prague» — Reform of Study Programmes and Structures in Germany. -Bonn, HRK, 2000.-Р.47-56 (Процес виконання Болонської декларації}.

6. Haug Guy. Trends and Issues in Learning Structures in Higher Education in Europe. -Bonn, HRK, 2000. — 77 р. (Перспективи i проблеми навчальних закладів вищої освіти Європи}.

7. News of the Recognition Field: Background Information for the АСЕ Track, 13th Annual Conference of the European Association for International Education (EAIE) 5 to 8 December, 2001, Tampere, Finland. -Riga: EAIE+Latvian ENIC/NARIC, 2001. -60 рр. (Новини в галузі визнання: базова інформація для семінарів, які проводить АСЕ в межах 13-оі щорічної конференції Європейської acoціації міжнародної освіти 5-8 грудня 2001 р. в Тампере, Фінлянди}.

8. Pedrosa J. Notes concerning the preparation of the Bologna meeting (Sorbonne Declaration). - Aveiro: 1999. (Нотатки з приводу підготовки Болонської зустрічі (Сорбонська декларація).

9. Prodi, R. Idea dell' Europa. -Rome: Il Mulino, 1999. (Европейська ідея}

10. Quality Assessment and Quality Development in German Universities with Particular Reference to the Assessment of Teaching. -Bonn, HRK, 2000. -41 рр. {Оцінка розвитку якості в німецьких університетах з особливим поглядом на рівень викладання}.

11. Tauch Christian. Accreditation: а Change of Paradigm in German Higher Education // EAIE Forum. -2000. -Vol. 2. -No. 1. -Р.12-14 (Акредитація: зміна парадигми у німецькій вищій освіті}.

12. ІСУЯ 7.5.1 – 03-02/УН Загальні вимоги до організації процесу виконання індивідуальних завдань

13. ІСУЯ 7.5.1 – 03.04/УН Загальні вимоги до організації СРС

14. ІСУЯ 7.5.1 – 03.03/УН Загальні вимоги до організації методичного забезпечення виконання індивідуальних завдань

15. ІСУЯ 7.5.1 – 03.05/УН Загальні вимоги до організації НДРС

16.ІСУЯ 7.5.1 – 03.07/УН Загальні вимоги до організації поточного контролю

17. ІСУЯ 7.5.1 – 03.08/УН Загальні вимоги до організації підсумкового контролюІнформаційні ресурси


1 .www.accreditation-council.de/

2 www.isic.de/

3. http://www.osvita.org.ua www.wensminster.sc.uk/

4. www.bologna-berlin2003.de/pdf/bologna declaration.pdf/

5. www.bologna-bergen 2005.по/

6. www eua.de/

7. www coe.int/

8. www enga.net/

9. www.europa.eu.int/comm/education/recognition/

10. www.europa.eu.int/comm/socrates/ects.htmllcV

11. www jointquality.org/

12. www.ia-up.org/papers.html/

13. www.mon.gov.ua/

14. www.tspu.edu.ua/pecурси/ кредитно-модульна система
База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка