Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості україни актуальні проблеми професійної орієнтації та професійного навчання в умовах соціально-економічної нестабільностіСторінка16/21
Дата конвертації09.03.2016
Розмір4.25 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21

Рекомендації для України:

1. Інкорпорувати до складу Національної системи кваліфікацій дескриптори обох розглянутих метарамок: «Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж усього життя» (EQF-LLL) та «Всеосяжної рамки кваліфікацій для Європейського простору вищої освіти» (QF-EHEA).2. При розробці Національної системи кваліфікацій для визначених чинним Законом України «Про вищу освіту» освітніх та освітньо-кваліфікаційних рівнів логічно використовувати:

  • для вимог до освітніх рівнів – описи кваліфікацій Всеосяжної рамки кваліфікацій для Європейського простору вищої освіти (QF-EHEA), тобто дублінські дескриптори, як це зроблено у більшості країн – учасниць Болонського процесу;

  • для вимог до освітньо-кваліфікаційних рівнів – дескриптори Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж усього життя (EQF-LLL), на основі яких дати описи результатів навчання для кожної галузі освіти.

3. Виходячи з критеріїв Національної рамки кваліфікацій визначити конкретні компетенції для різних освітніх рівнів (базова середня освіта, повна середня освіта, ступені вищої освіти).

Список використаних джерел

 1. Coles M. A Review of International and National Developments in the Use of Qualifications Frameworks / ETF Project Number WP06-42-05 : Work Programme 2006 [Electronic resource]. – Mode of access: http://www.etf.europa.eu/pubmgmt.nsf/ (getAttachment)/ 4B4A9080175821D1C12571540054B4AF/$File/SCAO6NYL38.pdf

 2. Coles M. A Review of International and National Developments in the Use of Qualifications Frameworks / ETF Project Number WP06-42-05 : Work Programme 2006 [Electronic resource]. – Mode of access http://www.etf.europa.eu/ pubmgmt.nsf/ (getAttachment)/4B4A9080175821D1C12571540054B4AF/$File/SCAO6NYL38.pdf

 3. Report «A Framework for Qualifications of the EHEA», by the Working Group on QF // Bologna process seminar in Copenhagen, Jan 13–14, 2005 [Electronic resource] – Mode of access: http://www.bologna-bergen2005.no/Docs/00-Main_doc/050218_QF_EHEA.pdf

 4. Голубенко О., Морозова Т. Національна рамка кваліфікацій у контексті європейських перетворень освітнього простору // Вища школа. – 2009, №3. – С. 44–56.

 5. Report «A Framework for Qualifications of the EHEA», by the Working Group on QF // Bologna process seminar in Copenhagen, Jan 13–14, 2005 [Electronic resource] – Mode of access: http://www.bologna-bergen2005.no/Docs/00-Main_doc/050218_QF_EHEA.pdf

 6. Report «A Framework for Qualifications of the EHEA», by the Working Group on QF // Bologna process seminar in Copenhagen, Jan 13–14, 2005 [Electronic resource] – Mode of access: http://www.bologna-bergen2005.no/Docs/00-Main_doc/050218_QF_EHEA.pdf

 7. Towards European Qualifications Framework for Lifelong Learning // Commission of the European Communities. – Brussels, 2005 [Electronic resource] – Mode of access: http://ec.europa.eu/education/policies/2010/doc/consultation_eqf_en.pdf

 8. Report «A Framework for Qualifications of the EHEA», by the Working Group on QF // Bologna process seminar in Copenhagen, Jan 13–14, 2005 [Electronic resource] – Mode of access: http://www.bologna-bergen2005.no/Docs/00-Main_doc/050218_QF_EHEA.pdf

 9. Coles M. A Review of International and National Developments in the Use of Qualifications Frameworks / ETF Project Number WP06-42-05 : Work Programme 2006 [Electronic resource]. – Mode of access: http://www.etf.europa.eu/pubmgmt.nsf/ (getAttachment)/4B4A9080175821D1C12571540054B4AF/$File/SCAO6NYL38.pdf

 10. Болонський процес у період до 2020 рокуЄвропейський простір вищої освіти у новому десятиріччі // Комюніке Конференції міністрів європейських країн, відповідальних за сферу вищої освіти, Льовен і Лювен-ла-Ньов, 28–29 квітня 2009 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://aau.edu.ua/up/docs/bologna/louvain.pdf

 11. The European Qualifications Framework for Lifelong Learning // Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2008 [Electronic resource]. – Mode of access: http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/publ/educ-training_en.html

 12. Голубенко О., Морозова Т. Національна рамка кваліфікацій у контексті європейських перетворень освітнього простору // Вища школа. – 2009, №3. – С. 44–56.


УДК 681.3.06: 004.8: 373.542 Касаткін Д.Ю.,

Національний університет біоресурсів іприродокористування України
ДОСЛІДЖЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ ГАЛУЗІ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ

З РОЗВИТКОМ КОМП'ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Розглянуто залежність галузі штучного інтелекту при взаємодії з сучасними інформаційно-технічними комп’ютерними технологіями, розкрито складові елементи комп’ютерно-орієнтованого навчального середовища.

Ключові слова: штучний інтелект, комп’ютерні технології, інформаційні середовища, зорове сприйняття, електронний підручник.
Розвиток комп'ютерних технологій став початком досліджень у галузі штучного інтелекту, отже створення такої моделі імітує роботу людського мозку. Роботи в галузі штучного інтелекту й дослідження про будову і організацію знань проводилися паралельно. У 60-х роках ХХ ст. стало очевидним, що не тільки значення і сенс окремих понять, а й сенс висловлювань і цілих текстових блоків залежать від раніше накопиченого досвіду, контексту і змін у ситуації, системі дій, до яких відносяться ці когнітивні структури. М. Кілліаном (1968 р.) було запропоновано метод семантичних мереж, що дозволяє конструювати знання відповідно до цієї концепції. У математичному відношенні ці мережі виступають маркованими графами. Вперше цей термін стосовно системи штучного інтелекту використав Д. Кеніг: «граф − це система відрізків, що з'єднують задані точки, які називаються вершинами графа. Відрізки, за допомогою яких з'єднані вершини, називаються ребрами графа. З'єднання двох вершин графа ребром символізує наявність між елементами, позначеними як вершини, визначених відносин». Саме це і дозволяє використовувати графи в якості моделей логічної структури понять. У вузлах таких графів поміщаються ієрархічно розташовані поняття. Рух по графам еквівалентний логічному висновку та формує нові знання [11].

У даний час, крім семантичних мереж в інтелектуальних системах використовуються ще три основні моделі знань: фрейми (frame – рамка, запропонував К. Берж − будь-яке уявлення про предмет, об'єкт, стереотипну ситуацію у людини, завжди обумовлене характеристиками і властивостями об'єкта або ситуації, які розміщуються в так званих слотахфрейма [7]. Для фреймових систем характерний не опис або поняття висловлювань різного ступеня спільності, а складні, динамічні структури, які змінюються з порожніми або заповненими терміналами (слотами) і можуть модифікуватися залежно від ситуації, цілей та додаткових умов. Про наближення до структури людської пам'яті, можна говорити, якщо мережа включає фрейми різної спільності; логічні системи і продукції – поширені моделі знань, що спираються на класичну логічну модель виведення. Це або логічні числення, типу обчислення предикатів і його розширень, або системи продукцій, тобто правил типу: «якщо А, то Б», які задають елементарні кроки перетворень і умовиводів. Ці дві моделі знань відрізняються яскраво вираженою процедурною формою. Тому часто кажуть, що вони описують процедурні знання, а моделі знань відрізняються явно.

Отже, комп'ютер, який виступає в якості помічника викладача, здатний реалізувати інтелектуальні технології. Наприклад, як людина отримує і обробляє емпіричну інформацію, так це робить і комп'ютер. Основну частину всієї емпіричної інформації людина отримує за допомогою зору.

Органом зору, як відомо, є мозок, і це цілком підтверджується нейрофізіологічними даними. В цілому діяльність мозку з отримання зорової інформації та конструювання зорових образів може бути представлена у вигляді набору різних функцій та їх суперпозицій, що визначаються станами входів і виходів [8]. В кожному окремому випадку кінцеві вихідні стану ідентифікуються з даними зоровим образом. В. Давидовим теоретично обґрунтовано систему рівнянь і функцій, що пояснює, яким чином параметри можуть бути відібрані, встановлені, ранговані і використані при конструюванні відповідних процесів зорового сприйняття на комп'ютерах і за допомогою яких алгоритмів вони повинні обчислюватися.

Сучасні електронні пристрої для сканування і відповідне програмне забезпечення дозволяють практично будь-яку інформацію, подану традиційними аналоговими технологіями, представляти в цифровому форматі, тобто перетворювати її з формальної точки зору аналогічно, як це робить людське око.

В розрізі зазначеного Д. Касаткін розкрив складові комп’ютерно-орієнтованого навчального середовища, які дозволяють студенту здійснювати такі операції: • обробка тексту;

 • автоматизоване введення, подання і зберігання текстової інформації (сканування й розпізнавання символів, мовного введення тексту);

 • обробка графіки (створення і перетворення графічних зображень, у вигляді діаграм, графіків і гістограм);

 • ілюстративна графіка; автоматизація процедур створення, переробки, зберігання та вилучення електронних даних [4].

Очевидним є те, що комп'ютери «бачать» не так і отримують зорові образи не тим способом, як це робить людина. Але з прагматичної точки зору результати стають все більш ідентичними. Система цифрування зображень, за допомогою якої комп'ютери наближаються до отримання інваріантних зорових образів і вчаться розпізнавати об'єкти реального світу, дозволяє вважати, що процеси, по суті подібні з процедурами та операціями, які здійснюються людським мозком, можуть бути ідентично виконані сучасними потужними комп'ютерами.

Той факт, що комп'ютер може виконувати операції, що носять інтелектуальний характер, ще не є приводом стверджувати про необхідність його використання викладачем у своїй професійній діяльності. Необхідно показати, що його використання надає незаперечні переваги порівняно з тією ситуацією, коли викладач цим пристроєм не користується.

Для студентів викладач біля дошки – насамперед, людина, яка знає все (це стосується студентів початкових курсів). Отже, якщо ввести коефіцієнт особистої освіченості, як відношення існуючих знань про світ в знаменнику до індивідуальних знань в чисельнику, то для викладача він повинен бути близький до одиниці. Але для викладача, як і для будь-якої людини, цей коефіцієнт стрімко падає.

Свого часу Ф. Енгельс висунув гіпотезу про експоненційне зростання знань, відзначаючи, що наука рухається вперед пропорційно масі знань, успадкованих нею від попередніх поколінь. Орієнтовно з середини 50-х років ХХ ст. почався інформаційний вибух [1]. І не кожна інформація є знанням, але, якщо це не прямий, то безперечно опосередкований наслідок зростання обсягу знань. Що ж дає викладачу робота з комп'ютером? По-перше, робота з базами знань дозволяє знайти відповідь на будь-яке питання. По-друге, як показав досвід роботи зі студентами, саме використання системи довідок, яка є обов'язковим елементом комп'ютерно-орієнтованого навчального середовища, є ефективним засобом формування навичок самостійного набуття необхідних знань. Студенти усвідомлюють, що в багатьох ситуаціях більш важливо отримати правильне уявлення про проблему, ніж запам'ятовувати окремі деталі, які можна в потрібний момент витягти з бази даних. Це дозволяє збільшувати коефіцієнт особистої освіченості.

Так, при розгляді операційної системи вивчаються «Стандартні» програми меню «Пуск». Студенти прагнуть записати порядок дій при запуску графічної програми MSPaint. Студенти починають розуміти, що важливіше мати правильне уявлення і певні навички, які є стандартними при роботі в програмному середовищі операційної системи Windows, ніж намагатися все записати і запам'ятати. Якщо при ознайомленні з операційною системою і стандартними додатками (Word Pad і Блокнот) студенти записують у зошит покрокові операції форматування, то при освоєнні операцій в текстовому редакторі Word у них вже формується навичка спілкування з комп'ютерно-орієнтованим навчальним середовищем. Вони свідомо звертаються до розділу панелей меню «Формат», який є стандартом офісних додатків, якщо вказівки з виконання необхідних дій не відображені в розкритому меню − звертаються до розділу «Справка». Досягається це тим, що при випробуванні ускладнень в результаті виконання будь-яких дій в комп'ютерному інформаційному середовищі студенту надається допомога не шляхом демонстрації виконання даних дій, а демонструється варіант використання вбудованої допомоги.

Використання у комп'ютерно-орієнтованому навчальному середовищі вдалих аналогій дозволяє досягти набагато більшої наочності. При цьому у багато разів зростає легкість засвоєння і запам'ятовування матеріалу за рахунок включення асоціативного мислення. З іншого боку, без використання аналогій неможливо обійтися, якщо викладають абстрактний предмет, який необхідно яким-небудь чином візуалізувати. Завданням викладача виступає підбір відомого студенту аналогу, образу, моделі, які адекватно відображають знання про предмет, тобто створити образ абстрактного поняття.

Отже, викладач застосовує метод аналогій в поданні знань, використовуючи різні наочні посібники. Комп'ютерний варіант представлення моделей дозволяє змінювати параметри, спостерігаючи в динаміці зовнішні прояви того чи іншого явища, першопричиною якого є абстрактне поняття. Прикладом може слугувати екологічна модель «хижак-жертва», змінюючи параметри якої можна спостерігати за розвитком популяцій живих організмів, або суспільних явищ. «Варіація–відбір–збереження» – це модель абстрактного поняття, а явище – популяція реального світу. В екології існує значна кількість прикладів успішного використання методу аналогій, наприклад, адаптивні дії напрямлені на оптимізацію господарської діяльності людини до умов навколишнього природного середовища. В цьому випадку особливої ролі відіграє екологічна експертиза проектів, з врахуванням всіх можливих методів захисту довкілля, природоохоронне інспектування і екологічна паспортизація територій, тощо. Під фізичної аналогією, розуміють часткову подібність між законами двох якихось областей науки, завдяки якому одна з них є ілюстрацією для іншої [145, с. 12]. Всі дії щодо регулювання екологічних ситуацій тісно пов’язані між собою і, в свою чергу, з природоохоронною діяльністю, еколого-управлінськими системами, еколого-інформаційними системами тощо.

При використанні моделей комп'ютер надає нереалізовану в реальному експерименті, можливість візуалізації нереального явища природи, а його спрощену теоретичну модель з поетапним включенням в розгляд додаткових ускладнюючих факторів, поступово наближають до реального явища.

За В. Паронджановим, будь-який навчальний матеріал для людини є оптичним явищем, що обумовлено складом сітківки людського ока (126,5 млн. фоторецепторів), яка здатна сприймати світло з різною довжиною хвилі (в межах 380-760 нанометрів), що відбивається або випускається об'єктами, які знаходяться в полі зору, і перетворювати його в електричні сигнали, які направляються у вищі відділи мозку по зоровому нерву. На підставі цього В. Паронджанов вводить такі поняття:


 1. Діосцена − двовимірна інформаційна оптична сцена, призначена для зорового сприйняття інформації людиною, цілком лежить в полі зору і пред'являється людині на папері або екрані комп'ютера.

 2. Діоряд − послідовність пов'язаних за змістом діосцен, наприклад, сторінок друкованого підручника чи кадрів електронного навчального матеріалу.

 3. Діоінформація – загальний термін для позначення діосцени і діоряда. У загальному випадку діоінформація складається з великих «будівельних блоків», в якості яких виступають словниковий текст, формули, креслення, фотографії, картини, відео тощо.

 4. Ергономічна якість діоінформаціі − сукупність властивостей діосцен, що дозволяють прискорити безпомилкове, точне і повне сприйняття, глибоке розуміння і міцне засвоєння навчального матеріалу.

На підставі цього висловлюється гіпотеза: «чим вище ергономічна якість друкованого або електронного підручника, тим менше інтелектуальних зусиль людина витрачає на сприйняття і розуміння інформації, швидше засвоюючи нові порції складного навчального матеріалу − виконуючи більше навчально-пізнавальної роботи в одиницю часу» [2]. Пропонується правило ергономізаціі: «щоб поліпшити засвоєння навчальної діоінформаціі, необхідно змінити форму подання знань таким чином, щоб висловити заданий зміст навчального матеріалу за допомогою оптимального (ергономічного) поєднання словесного тексту, формул та креслень» [7].

Обґрунтуванням є те, що при зоровому сприйнятті око здатне працювати в двох режимах. Перший – швидкий панорамний прийом оглядової інформації за допомогою периферійного зору. Другий – повільний прийом детальної інформації за допомогою центрального зору. Оптимальне поєднання режимів дозволяє отримати важливий пристосувальний ефект. При сприйнятті довгого словесного тексту очей, мозок працює переважно в режимі повільного детального прийому інформації, при сприйнятті креслень і частково формул – домінує панорамний, оглядовий прийом інформації [9].

Якщо одну і ту ж навчальну інформацію можна представити у текстовій і у графічній формі, то остання забезпечує більш високу швидкість розуміння за рахунок того, що читання тексту «в режимі центрального зору» замінюється переважно на панорамний, оглядовий режим сприйняття креслення (зображення)[5,6].

Отже, як висновок, скажемо, що появамультимедіа дозволила виявити принципово непереборний порок текстових навчальних матеріалів, який полягає в тому, що вони не дозволяють задіяти величезні резерви продуктивності людського мозку, пов'язані з його здатністю до швидкісної обробки великих масивів, панорамно-сприйнятої інформації.Список використаних джерел

 1. Гершунский Б. С. Компьютеризация в сфереобразования: проблеми й перспективи / Б. С. Гершунский. – М. : Педагогика, 1987. – 264 с.

 2. Євдокимов О.В. Нові педагогічні технології організації навчання студентів: Дис. канд.пед.наук, 13.00.01 – Х., 1997. – 312 с.

 3. Касаткін Д.Ю. Інформаційно-консультативне забезпечення АПК / Д.Ю. Касаткін // Науковий журнал Аграрна наука і освіта – Том.9 (№5-6) – Київ, 2008. – С. 180-188.

 4. Касаткін Д.Ю. Специфічні принципи побудови профілю інформаційно-освітнього середовища навчання / Д.Ю. Касаткін // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. – Вип.159(2) – Київ, 2011. – С. 330-336.

 5. Кулик Е.Ю. Проектированиеинформационнойобразовательнойсреды и личностьпреподавателя: [электронный ресурс]. – Режим доступа:. http://ito.edu. №7003/1/3/1-3-2289.html

 6. Морзе Н.В., Глазунова О.Г. Методика створення електронних навчальних курсів / Н.В. Морзе, О.Г. Глазунова // Навчальний посібник. – К.: «Агрармедіагруп», 2012. – 247 с.

 7. Рашкевич Ю.М.. Модель графічного інтерфейсу задання параметрів складеного унітерму / відповідальний Ю. М. Рашкевич, В. Овсяк, М. Нізьолек, Ю. Петрушка // Комп'ютерні науки та інформаційні технології : збірник наук. пр. / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – С. 151-154.

 8. Стюарт Рассел, Питер Норв Искусственный интеллект (AI): современный подход (AIMA), 2-е издание – М.: Диалектика-Вильямс, 2006, – 1408 с.

 9. Шишкіна М. П. Тенденції розвитку та використання інформаційних технологій у контексті формування освітнього середовища / М. П. Шишкіна // Засоби і технології єдиного інформаційного освітнього простору. – Зб. наук. праць за ред. В. Ю. Бикова, Ю. О. Жука : Інститут засобів навчання АПН України. – К. : Атака, 2004. – С. 81-88.

 10. Kőnig, DénesTheoryoffiniteandinfinitegraphs. – Birkhäuser, 1990. – ISBN 0-8176-3389-8.


Кимсо Н., Зиминская О.,

Вильнюсский центр образования взрослых
ОБУЧАЮЩАЯСЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КАК ЧАСТЬ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА В ОБУЧЕНИИ ВЗРОСЛЫХ
Жизнь в современном постоянно меняющемся обществе побуждает к постоянному обучению и совершенствованию. Меняется общество, меняется и школа, являюшаяся частью этого общества. Хочется видеть стремящихся к совершенству людей, гибкую систему обучения, разнообразие учебных методов, помогающих не только получить знания, но и применить их. Изменение взгляда на просвешение и образование – процесс сложный, но прогрессируюший. Иначе и быть не может, потому что работник просвещения должен быстро реагировать на перемены, обосновать их теоретически и практически; предлагать новые различные формы обучения, предлагать возможность учиться всю жизнь, если не хочешь отставать от ритма времени.

Мы переживаем перемены во всех жизненных сферах. Люди ищут занятия, которые давали бы возможность заниматься нужной, полезной деятельностью, хотят, чтобы теоретические знания помогали в практической жизни. Безусловно, меняется и взгляд на современную школу. Сегодня учатся все – ученики, их родители, учителя, руководители.

Во всём мире и в Литве уделяется большое внимание образованию взрослых. В 2009 году в Бразилии состоялась шестая международная конференция ЮНЕСКО по вопросам образовния взрослых. Материалы этой конференции подтверждают, что одна из важнейших целей ЮНЕСКО – это подготовка к локальным и всеобщим преобразованиям в XXI веке. Очень важно, что во время конференции поднялся вопрос об усилении образования взрослых, об обязательстве развивать образование взрослых, создавая условия для того, чтобы люди имели возможность учиться всю жизнь (Международная конференция образованя взрослых, 2009 г.)

Литовская концепция образования взрослых подтверждает, что эта сфера идёт по пути преобразования, и эти реформы должны помочь человеку приспособиться к постоянно меняюшейся жизни, помочь взрослому человеку и создать для него такие условия, чтобы у него появилась возможность учиться всю жизнь.

В этой статье хотелось бы очертить рамки понятия «обучающаяся организация», выделить его основные признаки.

Думается, что эта тема актуальна, так как в Литве создаются все условия для обучения и просвещения взрослых людей – предоставлена возможность получать основное, среднее, профессиональное, высшее образование. Уделяется внимание разностороннему развитию индивидуальных способностей.

В условиях постоянно меняющегося общества, думается, очень важно создать такую школу, организация которой, реагируя на все новшества, проявляла бы готовность к совершенствованию своих собственных знаний, умений и навыков. Принцип такой организации можно сформулировать так: сначала научись сам, потом учи других. Ведь невозможо новому учить по-старому.

Сегодня обучающаяся организация имеет определённые отличительные особенности: профессиональное совершенствование, внутренняя культура, эффективное управление, использование современных информационных технологий, сотрудничество с другими образовательным и просветительскими организациями. Такая организация не боится экспериментов. И такой организацией можно стать, но для её развития нужно создавать предпосылки.

Есть вещи, с которыми обучающаяся организация в силах справиться сама, но существуют и такие проблемы, которые зависят от вышестоящих организаций. Школа может стать обучающейся организацией. Руководители школ, учителя, обучаясь сами, побуждают и других постоянно повышать квалификацию, совершенствоваться; втягивают в этот процесс всё большее количество людей – учителей, учеников. Организация меняется, меняется качество образования, меняется взгляд учеников на обучение.

Создание такой обучающейся организации очень важно для республики, потому что концепция литовской системы образования взрослых утверждает, что «создавая современную систему образования, дающую возможность развивить личность, выполняющую обязательства перед родной культурой и всемирными ценностями; думающую, творческую, умеющую адаптироваться в постоянно меняющемся обществе; мы тем самым создаём демократическое общество» (Концепция литовской системы образования взрослых, 1993 г.).

На европейском симпозиуме ассоциации энтузиастов просвещения, происходящим в Вильнюсе, профессор П. Джарвис (1997, с. 27) отметил: «В последнее время в мире просвещения обучающееся общество уже становится привычным понятием».

Что и как нужно делать, чтобы школы для взрослых могли бы формироваться как обучающаяся организация?

Если проанализировать литературу по этому вопросу, то можно найти множество описаний критериев и признаков, по которым можно определить, обучающаяся та или иная организация, или нет.

В книге П. Далин, Х.-Г. Ролеф, Б. Кликамп «Изменение культуры в школе» анализируется вопрос о создании обучающей организации, об изменениях, которые неизменны в условиях меняющихся обстоятельств, потому что школа – не закрытое пространство, это часть общества. Авторы утверждают, что если школа не меняется, она не будет иметь будущего. Эта книга о том, как школа может стать обучающейся организацией; как, опираясь на ситуацию в школе, можно найти механизмы её изменения и научиться быть постоянно обучающейся организацией.

Если в школе происходит такая деятельность как всестороннее совершенствование, реагирование на изменения, сотрудничество с другими образовательными учредлениями, использование новейших информационых технологий в работе, создание комфортного для работы микроклимата – значит, уже существуют предпосылки для создания обучающейся организации.

Авторы утверждают, что постоянно обучающаяся организация – это «…идеал обучения, звезда, до которой никогда не долетишь, но стремиться к этому надо».

Книга предоставляет собой описание развития образовательного учреждения, результатом которого становится хорошо организованный процесс совершенствования; рекомендации, как для такой работы подготовить теоретическую и практическую базу. Цель книги – помочь школам «учиться, чтобы учиться», стать такой организацией, которая может видоизменяться и тем самым создавать себе будущее. Такую школу авторы называют «новой организацией, которая учится» (П. Далин, 1999).

Авторы утверждают, что программа создания обучающейся организации, начавшаяся в 1976 году, успешно развивается в различных странах, что доказывает, что школы могут менять свою культуру, свой взгляд на деятельность. Практическая работа и анализ деятельности доказал, что программа работает.

На чём же основывается программа? Во-первых, школа – это единица изменения; во-вторых, школа должна стать организацией, которая постоянно учится. И в-третьих, наличие различных спорных ситуаций – отличный повод для изменений.

В книге М. Фулланa « Идеи изменений» говорится о реформе образования, обо всех изменениях, происходящих на всех уровнях». Автор подробно объясняет необходимость развивать новые установки для того, чтобы комфортнее себя чувствовать в постоянно меняющемся обществе. Два раздела этой книги посвящены школе как обучающейся организации. Автор утверждает, что обучающаяся организация должна очень динамично реагировать на изменения, если вообще хочет «выжить». Постоянная взаимосвязь с окружающей средой, способность расти, доказывает, что постепенно развиваются предпосылки для создания обучающейся организации, его совершенствования. Автор уверяет, что исследования доказывают, что обучающаяся организация разнится с просто школьной организацией тем, что учителя, обучая учеников, сами постоянно учатся. Учатся друг у друга, учатся, используя внешние источники. Члены такой организации уверены, что просить помощи – не говорит о некомпетентности. Фуллан утверждает, что учителя обучающейся организации обсуждают свою работу, работу своих коллег; в межличностных отношениях присутствует факт доверия. Также М. Фуллан утверждает, что умение искать и находить внешнюю помощь, признак жизнестойкости обучающейся организации. Автор считает, что «современная школа - несовершенная учебная организация», потому что она реагирует на измения эпизодично. Часть книги посвящена тому, чему можно научиться, используя частичные успехи, чтобы «школа из бюрократической организации стала процветающей обучающейся организацией»; организацией, которая учится, опираясь на собственный опыт и опыт извне, и шагает вперёд. М. Фуллан убеждён, что «реальный мир требует сотрудничества, все проблемы решаются организованно, и очень важно уметь работать в группе». И конечно, для обучающейся организации нужны люди, которые умеют мыслить, у которых есть непрерывное желание познавать что-то новое; люди, отличающиеся позитивизмом, повышенным чувством ответственности, умеющие работать в группе. Безусловно, такие люди умеют приспосабливаться к любым обстоятельствам. (МакЛаулин M, 1992).

Именно такие качества должны быть у учителя, потому что в обратном случае невозможно и учеников убедить постоянно обучаться и сотрудничать. Наиболее ценная мысль этой книги заключается в том, «организация, способная постоянно учиться, профессионально совмещать измения с каждодневной деятельностью, делает это не потому, что это модно, а потому что это становится целью жизни и работы организации» (Фуллан, 1998)

В книге Б. Эверхард и Г. Моррис «Для эффективного управления школой», ориентированной на руковолителей школ, тоже анализируется проблема изменения школы. Авторы подробно размышляют на тему, как лучше понять и управлять происходящими переменами. Книга указывает на действенные меры, усиливающие эффективность работы.

В книге представлен системный взгляд на изменения, который состоит из шести ступеней:


 • производится диагностика – на самом ли деле нужны измения, их оправданность;

 • определяется, что на самом деле хочет организация:

 • оценивается натоящее - что от нас, как от организации, ждут; что для нас полезно;

 • устанавливается недостающее звено между настоящим и будущим;

 • устанавливается руководство, цель которого определить этапы перехода, установить контроль за тем, кто, что и до какого времени делает;

 • оцениваются изменения, контролируется, чего достигли и чему научились.

Авторы представляют сведения исследований, сделанных в Америке по поводу основных причин достижений в организацияах. В таких организациях «измения воспринимаются как обычное дело, приветствуется эволюция, так как замечательно работающие компании – это постоянно обучающиеся организации, имеющие в наличии надлежащие средства и практику управления как движущую силу» (Б. Еверхард, Г. Моррис, 1997).

Д. Хопкинс, М. Айнсков, М. Вест в книге «Перемены и совершенствование школы» представили свой взгляд на совершенствование школы, выделили особенности, помогающие улучшать её работу, выделили такие факторы как обучение, развитие и профессиональное совершенствование. Обзорно и критически оцениваются знания об образовательных реформах, о совершенствовании школы. Авторы дают советы, как управлять процессом перемен в совершенствовании школы. Утверждается, что проводить реформы в школе и работать эффективно могут только те люди, которые связаны со школой - директор, завучи, учителя, родители, представители власти, курирующие данную школу; одним словом, те люди, которых можно назвать «людьми, которые живут и учатся в организации». Их успехи и достижения, их энергия помогает школе совершенствоваться, менять взаимоотношения, предвидеть внутренние и внешние условия для обучения и наметить этапы осуществления обучения.

По словам авторов, совершенствование школы – один из важных признаков обучающейся организации – основывается следующими предпосылками: школа в состоянии сама совершенствоваться; учатся учителя и ученики, заряжая друг друга энергией познания, помогая друг другу учить и обучаться; совершенствуются взаимоотношения в организации и поднимается на новыц уровень культура школы; совершенствуясь, школа устанавливает более приемлемые условия для обучения учителей и учеников.

В книге есть практические советы, как управлять процессом перемен и беспрерывно совершенствовать школу.

Книга П. Джарвиса «Парадоксы обучения» направлена на понимание философской и социальной перспективы обучения. В ней освешены следующие аспекты: возникновение необходимости обучения через социальный контекст, развитие теории о взаимоотношении обучения и практической деятельности. Автор в каждой жизненной сфере видит изменения и считает их революционными. Чем больше люди учятся, тем быстрее они становятся опытнее и быстрее реагируют на изменения, принимая их. По словам автора, обучение становится социальным процессом, позволяющим создать предпосылки для дальнейшего обучения. Непрерывающийся процесс обучения становится символом современного общества и реальностью. Тем не меннее автор предупреждает, что стремительные перемены могут вызвать у людей и обратную реакцию – нежеланиие учиться чему-то новому, бездеятельность, наконец, бесконечно меняющийся мир может привести к стрессовому состоянию.

В книге уделяется внимание тому, как установить связь между обучением и изменениями. Автор утверждает, что, познавая всё новое и новое, человек растёт, развивается и зачастую достигает хороших результатов. По мнению автора, сам термин «обучение» заключает в себе парадоксальный символ. Парадокс он видит в том, что обучение – это отзвук измений, своеобразная реакция на постоянно меняющийся мир, обучение – это механизм адаптации. Как правило, люди хотят чувствовать себя безопасно в постоянно меняющемся мире, учатся чему-то новому; но в то же время погоня за новыми знаниями, умениями и навыками – рискованная деятельность, ведь она может вызвать ещё более стремительные изменеия.

Книга литовских авторов В. Барвидиене и Й. Касюлиса «Психология управления» тоже содержит в себе полезный материал о сути организации, её культуре и микроклимате. Одна из задач авторов заключается в том, чтобы обратить внимание руководителей на перемены, которые должны стать стимулом к развитию обучающейся организации, а создание постоянно обучающейся организации должно перейти в разряд необходимости. Авторы утверждают, что «общесту требуется стабильность, спокойствие, надёжность, а организации – изменения и развитие.

Общего мнения по поводу того, что же есть обучающееся общество, нет. Одни авторы утверждают, что это вообще миф (Хьюгс и Тайт 1995), другие настаивают на том, что обучающееся общество существует (Страйн и Филд, 1997).

Обучающееся общество может быть охарактеризовано так: «Это общество, в котором удалось трансформирофать ценности таким образом, чтобы желание обучаться стало смыслом каждого члена общества, а организации стали бы звеном одной цепи в этом процессе» (Страйн и Филд, 1997).

П. Джарвис утверждает, что процесс фундаментального изменения общества налицо, но концепции этого процесса могут быть разнообразные.

Одна из концепций – обучающееся общество. Автор представляет три общественных теории обучающегося общества, которые помогают разобраться в границах частного и общественного. Обучающееся общество – футуристическое общество. Утверждение основывается на мнении Хитчинс, заключающегося в том, что новое обучающееся общество будет похоже на новые Афины засчёт современного оборудования. Хьюен (1974) предсказал значение компьютерной революции в развитии человеческих возможностей. С появлением компьютера у людей появится возможность повышать свой образовательный уровень.

Хьюсен утверждал, что обучающееся общество – часть просвещения, продлеваюшая систему образования взрослых в школах для взрослых. Обучающееся общество – рефлексирующее общество. П. Джарвис (1997) подтверждает тот факт, что человеческие знания нестатичны. Человек не может пользоваться одними и теми же знаниями всю жизнь, потому что меняющаяся жизнь требует всё новых и новых знаний. Такие знания он называет рефлексирующими и считает, что познание нового – это не открытие работников сферы просфещения, а образ жизни. И поэтому обучающееся общество – это не мечта будущего, а объективная реальность современного общества.

Обучающееся общество имеет признаки рыночных отношений. Мы живём в обществе, в котором все являемся пользователями.

Зачастую взрослые, вспоминая свои школьные годы, где им было некомфортно, не хотят продолжать обучение. Вот здесь и проявляется особое назначение андрагога – помочь преодолеть этот барьер.

Мировая практика показывает, что существуют различные способы обучения, не требующих посещения учебного заведения. Образование взрослых из школьного пространства переносится в общество пользователей (П. Джарвис, 1997). Образовываться можно, общаясь с другими, читая, слушая радио, смотря телевизор, используя возможности интернета, пользуясь компьютерными программами, пользуясь услугами дистанционных курсов, семинаров и т. д.

«Производство» знаний становится бизнесом, который помогает людям учиться и образовываться. Информация становится публичным товаром, находящимся во всех средствах массовой информации, однако обучение остаётся частной деятельностью, а знания остаются личными знаниями (Поляни, 1962).

Когда мы говорим о системе просвещения, образовательных учреждениях, мы часто прибегаем к понятию «организация». Различные авторы характеризуют её по-разному.

П. Лесаускас (1991) считает, что слово «организация» происходит от греческого “organon” – инструмент. Автор даёт различные определения организации, которые можно найти в различных словарях: • организация – определённое количество систематически объединённых индивидов;

 • организация – сочетание сколько угодно частей;

 • организация – организационная деятельность.

П. Лесаускас (1991) и В. Таргамадзе (1996) организацию характеризуют следующим образом:

 • форма объединения людей (независимо от их количества) для достижения общей задачи (Дж. Муни);

 • система личных, осознанно организованных действий (Варнард);

 • открытая социальная система, состоящая из группы лиц, имеющих целенаправленную деятельность (Херрингтон, 1994);

 • социальные единицы, имеющие определённую цель, целенаправленную систему структуризированной деятельности в открытом пространстве (Дафт, 1993);

 • это в любом случае система (Стейнбух, 1990).

В словаре Л. Йовайша «Педагогические термины» (1993, с. 147) даётся следующее понятие организации: 1) нечто целое, сложившееся в гармоничную систему, 2) группа людей, объединённых общей идеей.

Итак, существует достаточно много характеристик организации, и авторы подчёркивают зачастую различные её функции, структуру или задачи. Но все они едины в том, что деятельность организации должна быть напрвленная (В. Таргамадзе, 1996).

Как правило, люди не могут жить и работать изолированно. Они зависят от других людей, организаций, общества и т. д. В. Барвидиене и Й. Касюлис (1998) утверждают, что в организации имеет место развитие, она совершенствуется и меняется, идя в ногу с нашим переменчивым миром.

Каковы же черты, признаки и критерии обучающейся организации?

Обучающаяся организация – это часть обучающегося общества. Деятельность школы, как обучающейся организации, постоянно улучшается или ухудшается. Иногда её деятельность стабильна, иногда перемены происходят стремительно, иногда этот процесс замедляется, но деятельность в целом прекратиться не может. Эффективность деятельности школы зависит от того, какой выбран темп развития. Гаррат (1987) утверждает, что «если школа хочет выжить и развиваться дальше, её темп обучения и развития должен быть быстрее, чем темп развития изменения окружающей среды». Эффективная деятельность школы напрямую связано с умением школьной организации стать обучающейся организацией.

Обучающаяся организация не останавливается на достигнутом. У такой организации возрастает качество услуг, она становится конкурентноспособной на рынке услуг и выигрывает у конкурентов. Если организация так не только думает, но и развивает в этом направлении свою деятельность, то это и есть признак обучающейся организации.

Обучающимся организациям, которые стремятся к постоянному совершенствованию, которые хотят расти профессионально и которые побуждают к этому другие организации, характерны следующие основные признаки, представленные М. Педлером (1991) и Б. Гарратом (1987), и дополненные другими авторами.

Одна из таких стратегий, представленная Далин (1999) характеризует её как организацию, которая учится сама и в состоянии творчески реагировать на изменения. Это организация, которая смело меняет в школе установленный ритм жизни, развивает и контролирует работу коллектива, развивает управленческую и организационную работу, создавает в школе непрекращающийся процесс оценивания деятельности. Такого типа школа организует процесс повышения квалификации, побуждает членов коллектива постоянно совершенствоваться. Она серьёзно подходит к оценке работы учителей, учитывает потребности учеников, их родителей. Осознанно и последовательно соотносится с окружающей средой. Руководители таких школ внедряют в учебный процесс новшества и склонны к переменам. В таких школах возможно развивать новую деятельность, претворять её в жизнь, оценивать преимущества и недостатки своей работы, а также предвидеть благоприятные возможности и подстерегающие опасности. В эту деятельность включаются также учителя и ученики. Качество обучения в таких школах неуклонно растёт.

Существуют и другое определение такой школы – это органичная школа, или новая организация, которая обучается. Ей присуще инициативность, творческий подход к делу и стремление к развитию. Для такой школы перечисленные характеристики являются нормой.

Совершенствование школы – это следование за изменениями в системе просвещения и образования, последовательно спланированный процесс управления, длящийся определённое время, в течение которого осуществляются учебные цели и задачи, удовлетворяются потребности учеников, педагогического и непедагогического коллектива. Все работники постоянно повышают квалификацию.

Роль руководящих работников такой школы – заботиться о повышении квалификации подчинённых, поощрять их к этому. Если хочешь изменить обучение учеников, нужно инвестировать в повышение квалификации учителей.

Обучающаяся организация следит за тем, чтобы работники адаптировались в новых обстоятельствах и принимали новые условия, использовали каждое задание как возможность узнать что-то новое; осознавали собственное совершенствование как неотъемлемую часть деятельности всего коллектива, омысливали процессы обучения.

Обучающаяся организация помогает найти и использовать возможности обучения для каждого члена коллектива. В такой школе учатся и на ошибках. В такой организации люди настроены на освоение новых методов, приобретение новых навыков. Самосовершенствование и самообучение становится и правом, и обязанностью.

Овладевание новыми знаниями и навыками предоставлят возможность человеку чувствовать себя уверенно, а приобретённые компетенции вызывают потребность в их совершенствовании.

Использование информационных технологий – ещё один признак обучающейся организации. Знания постоянно обновляются. Обучающаяся организация побуждает членов своего коллектива пользоваться всевозможными достижениями в этой области. Умение пользоваться информационными технологиями – ежедневная необходимость.

Следующий признак обучающейся организации - осознанность того, что отдельные функции членов коллектива составляют звенья одной цепи. Деятельность всей школы в целом важны для каждлго члена коллектива. Эффективно такое сотрудничество, при котором все слушают и слышат друг друга; при котором люди делятся информацией, совместно готовят документы для успешной работы развития школы, намечают будущие задачи.

Обучающая организация поощряет учителей участвовать в управлении школой. Иерархическая система в школе не предполагает эффективного управления, а ведь это очень важный признак обучающейся организации. Вовлечение учителей в управление школой и анализ её деятельности помогает выделить сильные и слабые стороны работы, определить, каковы есть возможности для развития, установить приоритеты. Обучающаяся организация способна создавать такую среду, в которой новые члены коллектива чувтвуют себя комфортно.

Ещё один очень важный признак обучающейся организации – это сотрудничество с себе подобными учреждениями. Очень эффективно посещать другие школы, приглашать к себе, делиться знаниями, умениями, навыками; участвовать в семинарах, конференциях, и опять-таки делиться знаниями, полученными за пределами своей школы.

На пользу будет сотрудничество и с учреждениями, чья деятельность и чьё назначение отличается от собственной, потому что это способствует формированию критического анализа своей деятельности.

Обучающиеся школы или обучающиеся организации, сотрудничающие с другими учреждениями, иногда называают «подвижными» школами. Розенхольтс (1989) об этом пишет так: «Учителя учатся друг у друга и из внешних источников». Луис и Майлс (1990) дополняют мысль о сотрудничестве: «Сотрудничество – лучший способ для распределения средств, предназначенных на то , чтобы осваивать нововведения» Исследования Бакера и его коллег (1991) подтверждают ту мысль, что организация жизненно активна тогда, когда есть источники внешней помощи в оказании профессионального совершенствования. Также исследования доказали, что организация, доверяющая только себе, практически не достигает цели. Диалог, обмен опытом, консультации и желание учиться друг у друга – основа сотрудничества. Усиление сотрудничества, как было отмечено в материалах международной конференции ЮНЕСКО по вопросам просвещения и образования взрослых – одно из условий для развития обучающейся организации.

Неоспорим тот факт, что повышение квалификации связано с сотрудничеством. Гликман, Аллен, Лунсфорд (1992) отмечают несколько особенностей, характерных для обучающихся организаций, которые постоянно сотрудничают с другими учреждениями:

- умение сотрудничать с окружающими учреждениями;

- умение обращаться за помощью и поддержкой;

- умение приглашать других в свою школу. Организации, которые сотрудничают с другими организациями, отличает один признак – они учатся, полагаясь на собственный опыт и используя опыт других.

Микроклимат в обучающейся организации тоже занимает не последнее место. Для развития новых знаний, повышения профессиональной квалификации, нужна позитивная установка во внешней организации коллектива.Использование стратегии обучающейся организации призвано помочь в конкурентной борьбе между образовательными учреждениями; иметь организацию, ориентированную на будущие иновации; использовать ранее недосягаемые ресурсы; претворять в жизнь новые идеи, учиться оценивать свои возможности и умение развиваться.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка