Інститут проблем виховання навчальні програми з позашкільної освіти для гуртків дитячих закладів оздоровлення та відпочинкуСторінка8/10
Дата конвертації09.03.2016
Розмір1.95 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
Назва теми

Кількість годин

Теоретичні заняття

Практичні заняття

УсьогоВступ

1

-

1Теоретичні відомості

1

-

1Загальна фізична підготовка

-

1

1Спеціальна та прикладна фізична підготовка

0,5

2,5

3Техніко-тактична підготовка

0,5

4,5

5Навчальні та рухливі ігри

-

4

4Підсумок

-

1

1

Разом

3

13

16


ЗМІСТ ПРОГРАМИ


 1. Вступ (1 год.)

Ознайомлення з завданнями гуртка, режим роботи. Правила поведінки під час занять. Техніка безпеки на заняттях та на ігровому майданчику.

 1. Теоретичні відомості (1 год.)

Історія розвитку гри в настільний теніс. Загальна характеристика гри. Суддівство змагань. Правила контролю та самоконтролю під час занять настільним тенісом. Особиста гігієна учнів. Загартовування організму.

 1. Загальна фізична підготовка (1 год.)

Загально розвивальні вправи. Вправи для розвитку фізичних якостей.

 1. Спеціальна та прикладна фізична підготовка (3 год.)

Вправи для пальців рук. Вправи для розвитку спеціальних якостей тенісиста (швидкості реакції, гнучкості, координації та ін.). Вправи з набивним м’ячем. Імітаційні вправи. Фізичні вправи для розвитку прикладних фізичних якостей.

 1. Техніко-тактична підготовка (5 год.)

Технічна підготовка.

Ігрова стійка тенісиста. Хватка ракетки. Переміщення тенісиста.

Жонглювання м’ячем.

Класифікація технічних прийомів у настільному тенісі.

Зрізка справа та зліва. Виконання серій захисних та атакуючих прийомів техніки гри по прямій та діагоналі.

Подачі з нижнім обертом м’яча.

Виконання прийомів техніки гри: накат справа та зліва, удар, контрудар.

Виконання серій атакуючих прийомів техніки гри по прямій та діагоналі. Подачі з верхнім обертом м’яча.

Прийом подачі з верхнім, нижнім та змішаним обертом м’яча.

Тактична підготовка.

Тактика гри в одиночному розряді. Гра захисника проти захисника, захисника проти атакуючого, атакуючого проти атакуючого.

Тактика гри в парному та змішаному розрядах. Розміщення гравців при подачах. Тактика переміщення гравців. Виконання комбінаційних серій захисних та атакуючих прийомів гри.

6. Навчальні та рухливі ігри (4 год.)

Навчальна гра в одиночному та в парному розрядах. Навчальна гра у змішаному розряді. Рухливі ігри з елементами настільного тенісу. «Сонечко», «Один проти чотирьох», «Двоє проти п’яти», «Карусель», «Потяг» та інші.7. Підсумок (1 год.)

Змагання з настільного тенісу.


ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Діти мають знати:

 • історію розвитку гри в настільний теніс;

 • загальну характеристику гри;

 • правила особистої гігієни дітей;

 • основні принципи загартування організму;

 • основні правила гри в настільний теніс;

 • правила контролю та самоконтролю;

 • правила техніки безпеки на заняттях.


Діти мають вміти виконувати:

 • комплекси вправ на координацію, спритність, гнучкість, силу і витривалість;

 • пересування в стійці тенісиста;

 • подачі та прийом тенісного м’яча;

 • нападаючий удар;

 • гру в одиночному, парному та змішаних розрядах.


У вихованців мають сформуватися здоров’язберігаюча, загальнокультурна та соціальна компетентності:

 • ціннісне ставлення до власного здоров’я і здоров’я оточуючих;

 • самомотивація на здоровий спосіб життя;

 • вміння чергувати інтелектуальну та фізичну діяльності;

 • почуття патріотизму, волі, сміливості, наполегливості, організованості і дисциплінованості;

 • високий рівень загальної культури;

 • здатність працювати в команді;

 • уміння слухати, чітко висловлювати свої думки;

 • здатність до взаємодопомоги;

 • здатність до самокритики та критики товаришів, а також її висловлювання.


ЛІТЕРАТУРА


 1. Бех І. Д. Концепція виховання особистості. / І. Д. Бех / Рідна школа. – 1991. – № 5. – с. 40–47.

 2. Бех І. Д. Особистісно зорієнтоване виховання: Науково-методичний посібник. / І. Д. Бех / – К.: ІЗМН, 1998. – 204 с.

 3. Електронний фонд бази даних Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.mon.gov.ua

 4. Електронний фонд бази даних Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua

 5. Марусин В. Ю. Настільний теніс для всіх. / Ю. В. Марусин / – К., «Здоров’я», 1991. – 112 с.

 6. Методика фізичного виховання учнів 1-11 класів : навчальний посібник / М. Д. Зубалій, Л. В. Волков, М. В. Тимчик та ін. [за редакцією М. Д. Зубалія]. К.: 2012. - 209 с.

 7. Настільний теніс: метод. посіб. / А. А. Ребрина, Г. А. Коломоєць, В. В. Деревянко. – К.: Літера ЛТД, 2010. – 144 с.

 8. Ребрина А. А. Засоби настільного тенісу у змісті елективного компонента навчальної програми з фізичного виховання для студентів-маркетологів закладів вищої освіти // Молода спортивна наука України.: Зб. наук. статей з галузі фізичної культури та спорту. / А. А. Ребрина / – Львів: ЛДІФК, 2007 – Вип. 11. – Т1. – С. 36 - 37.

 9. Ребрина А. А. Роль та місце настільного тенісу в системі спортивних ігор школярів / А. А. Ребрина, Г. А. Коломоєць, В. В. Деревянко // Фізичне виховання в школі. – 2011. – №5 – С. 17-19.

 10. Фізична культура в школі : 5-11 класи : методичний посібник / за загальною редакцією С. М. Дятленка. – К.: Літера ЛТД, 2011. – 368 с.

 11. Шиян Б. М. Теорія і методика фізичного виховання школярів. Частина 1. / Б. М. Шиян / - Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2001 – 272 с.

 12. Шиян Б. М. Теорія і методика фізичного виховання школярів. Частина 2. / Б. М. Шиян / - Тернопіль: Навчальна книга – Богдан,2002 – 248с.

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

для гуртків дитячих закладів оздоровлення та відпочинку

«Зірниця»
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Суспільно-політичне відродження України, подальший розвиток усіх складових національного виховання та відродження національної самосвідомості українців поставили на перший план патріотичне виховання учнівської молоді.

Укази Президента України, Постанови Верховної ради України, закони України, накази Міністерства освіти і науки України визначили завдання з формування у молоді високої патріотичної свідомості, національної гідності, розумових і фізичних якостей, готовності до виконання громадянського і конституційного обов’язку та розвитку почуття особистої відповідальності щодо захисту Вітчизни.

Виховання підростаючого покоління фізично здоровим, міцним, загартованим; формування почуття патріотизму, свідомого ставлення до питань особистої та громадської безпеки, засвоєння теоретичних знань та розвиток практичних навичок поведінки в екстремальних ситуаціях - головне завдання Всеукраїнської військово-патріотичної спортивної гри «Зірниця».

Навчальна програма «Зірниця» реалізується в гуртку фізкультурно-спортивного спрямування дитячого закладу оздоровлення та відпочинку та спрямована на дітей віком від 7 до 16 років.


Мета програми: формування у дітей почуття патріотизму, стійкої мотивації до збереження свого здоров’я, фізичного розвитку та фізичної підготовки засобами військово-спортивної гри.
Завдання програми:

формування загальних уявлень про фізичну культуру, всебічний фізичний розвиток, збереження та зміцнення здоров’я дітей;

розвиток основних фізичних та морально-вольових якостей;

виховання позитивного ставлення до занять фізичними вправами;

формування сміливості, наполегливості, організованості і дисципліни, волі до перемоги;

популяризація серед молоді здорового способу життя.


Програма розрахована на 16 годин: 2 заняття в тиждень по 2 години.
Теоретичні відомості подаються в межах теоретичних занять та під час виконання практичних завдань.

Для більш якісної організації навчально-виховного процесу керівнику гуртка потрібно використовувати методичні рекомендації щодо проведення Всеукраїнської військово-патріотичної спортивної гри «Зірниця», які схвалено Вченою радою Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (протокол № 4 від 27.03.2013 р.).


НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
Назва теми

Кількість годин

Теоретичні заняття

Практичні заняття

УсьогоВступ.

1

-

1Основи захисту Вітчизни.

2

-

2Загальновійськова підготовка.

-

2

2Прикладна фізична підготовка.

1

3

4Топографічна підготовка.

0,5

2,5

3Долікарська допомога.

0,5

2,5

3Підсумок.

-

1

1

Разом

4

12

16


ЗМІСТ ПРОГРАМИ


 1. Вступ (1 год.)

Ознайомлення з завданнями гуртка, режим роботи. Правила поведінки під час занять. Техніка безпеки на заняттях та на ігровому майданчику.

 1. Основи захисту Вітчизни (2 год.)

Конституція України та закони України про призначення Збройних Сил та інших військових формувань України.

Державна та військова символіка України.

Збройні Сили України на сучасному етапі. Види Збройних Сил України.

Героїчні сторінки минулого України.

Надзвичайні ситуації мирного і воєнного часу.

Сигнали і порядок оповіщення про загрозу виникнення надзвичайних ситуацій. Дії за попереджувальним сигналом. 1. Загальновійськова підготовка (2 год.)

Теоретична частина. Строї та їх елементи. Попередня та виконавча команди.

Практична частина. Виконання стройових прийомів:

повороти на місці та в русі;

рух стройовим і похідним кроком;

виконання команд «Ставай», «Рівняйсь», «Струнко», «Вільно» та інші.

Виконання стройової пісні.


 1. Прикладна фізична підготовка (4 год.)

Теоретична частина. Розвиток професійно-важливих якостей майбутніх захисників Вітчизни: рухової координації, концентрації та стійкості уваги, логічного мислення, точності рухів та ін.. Техніка виконання прикладних фізичних вправ.

Практична частина.

Метання гранати на влучність.

Подолання окремих інженерних та природних перешкод.

Швидкісний біг - 30 м.

Човниковий біг - 4 х 9 м.

Підтягування.Згинання та розгинання рук в упорі лежачи.

 1. Топографічна підготовка (3 год.)

Теоретична частина. Орієнтування на місцевості. Топографічні знаки. Визначення сторін горизонту за компасом, небесними світилами та місцевими предметами. Повідомлення про своє місцезнаходження.

Магнітний азимут і його визначення. Визначення азимуту на місцевий предмет, напрямку руху за магнітним азимутом.

Вивчення рельєфу на місцевості та орієнтування за ним. Нанесення на мапу контрольних пунктів.

Порядок руху за азимутом, обхід перешкод, пошук об’єкта.Практична частина. Читання карти і вимірювання відстаней на карті.

Естафети з елементами орієнтування. Ігри та змагання на точне визначення відстаней. 1. Долікарська допомога (3 год.)

Теоретична частина. Загальне уявлення про анатомію людини.

Поняття про рану. Види ран та кровотеч.

Поняття про переломи і вивихи. Види переломів.

Практична частина.

Накладання пов’язок. Накладання кровоспинного джгута. Іммобілізація кінцівок.

Порядок проведення штучного дихання та непрямого масажу серця.

Правила транспортування потерпілих при різноманітних ушкодженнях та пораненнях.Перша допомога при: тепловому і сонячному ударах, ураженні електричним струмом, отруєннях, утопленні, укусах отруйних змій, комах та павуків.

 1. Підсумок (2 год.)

Гра «Зірничка» для дітей 7-10 років та «Зірниця» для дітей 10-16 років.
ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Діти мають знати:

 • державну та військову символіку України;

 • строї та їх елементи;

 • героїчні сторінки минулого України;

 • правила орієнтування на місцевості;

 • магнітний азимут і його визначення;

 • порядок руху за азимутом, обхід перешкод, пошук об’єкта;

 • особливості спеціальної та прикладної фізичної підготовки;

 • загальне уявлення про анатомію людини;

 • види ран та кровотеч;

 • переломи і вивихи та їх види;

 • порядок проведення штучного дихання та непрямого масажу серця;

 • правила транспортування потерпілих при різноманітних ушкодженнях та пораненнях;

 • надзвичайні ситуації мирного і воєнного часу;

 • сигнали і порядок оповіщення про загрозу виникнення надзвичайних ситуацій. Дії за попереджувальним сигналом;

 • правила техніки безпеки на заняттях.


Діти мають вміти виконувати:

 • комплекси вправ на координацію, спритність, гнучкість, силу і витривалість;

 • команди «Ставай», «Рівняйсь», «Струнко», «Вільно»;

 • повороти на місці;

 • рух стройовим і похідним кроком;

 • військове привітання;

 • стройову пісню;

 • метання гранати на влучність;

 • подолання окремих інженерних та природних перешкод;

 • швидкісний біг - 30 м;

 • човниковий біг - 4 х 9 м;

 • підтягування;

 • згинання та розгинання рук в упорі лежачи;

 • визначення сторін горизонту за компасом, небесними світилами та місцевими предметами;

 • визначення азимуту на місцевий предмет і напрямку руху за магнітним азимутом;

 • читання карти і вимірювання відстаней на карті;

 • накладання пов’язок;

 • накладання кровоспинного джгута;

 • проведення штучного дихання та непрямого масажу серця;

 • транспортування потерпілих при різноманітних ушкодженнях та пораненнях;

 • надання першої допомоги при: тепловому і сонячному ударах, ураженні електричним струмом, отруєннях, утопленні, укусах отруйних змій, комах та павуків


У вихованців мають сформуватися здоров’язберігаюча, загальнокультурна та соціальна компетентності:

 • ціннісне ставлення до власного здоров’я і здоров’я оточуючих;

 • мотивація на здоровий спосіб життя;

 • вміння чергувати інтелектуальну та фізичну діяльності;

 • почуття патріотизму, волі, сміливості, наполегливості, організованості і дисциплінованості;

 • високий рівень загальної культури особистості;

 • здатність працювати в команді;

 • уміння слухати, чітко висловлювати свої думки;

 • здатність до взаємодопомоги та самокритики.


ЛІТЕРАТУРА


 1. Бех І. Д. Від волі до особистості. / І. Д. Бех / -К.: Віпол, 1995. - С. 47.

 2. Бех І. Д. Концепція виховання особистості. / І. Д. Бех / Рідна школа. – 1991. – № 5. – с. 40–47.

 3. Електронний фонд бази даних Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.mon.gov.ua.

 4. Електронний фонд бази даних Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua.

 5. Зубалій М. Д. Розвиток поняття «військово-патріотичне виховання» у педагогічній літературі / М. Д. Зубалій // Проблеми освіти: науковий збірник. Випуск 72. – К., 2012. – С. 25-29.

 6. Івашковський В. В. Військово-патріотичне виховання у виховному процесі позашкільних закладів // Шляхи підвищення ефективності військово-патріотичного виховання молоді: Методичні матеріали семінару-наради./ В. В. Івашковський / -К.: ЦТДЮК, 1994. -С. 24-27.

 7. Івашковський В. В. Стратегія, методика та концептуальні засади удосконалення і розвитку військово-патріотичного виховання школярів / Матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару з проблем допризовної підготовки та військово-патріотичного виховання./ В. В. Івашковський / -К.: НМЦСО, 2001. -С. 5-26.

 8. Коломоєць Г. А. Навчальна програма гуртка «Зірниця». 3 роки навчання / Г. А. Коломоєць. – К., 2012. – 17 с.

 9. Методика фізичного виховання учнів 1-11 класів : навчальний посібник / М. Д. Зубалій, Л. В. Волков, М. В. Тимчик та ін. [за редакцією М. Д. Зубалія]. К.: 2012. - 209 с.

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

для гуртків дитячих закладів оздоровлення та відпочинку

«Лікарські рослини»
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Лікарські рослини містять цілий комплекс біологічно активних компонентів, що сприятливо впливають на обмін речовин, покращують функціональний стан серцево-судинної, легеневої та інших систем організму і підвищують їх опірність.

Україна відчуває гострий дефіцит у лікарській рослинній сировині, однак площі під цінними лікарськими рослинами залишаються дуже незначними. Основою використання лікарських рослин є визначення їх ресурсів на певній території, дослідження екологічних особливостей видів на рівні популяцій з метою безвиснажливої експлуатації. Охорона лікарських рослин має бути комплексною, складатись з багатьох взаємопов'язаних заходів і буде ефективною не тільки при раціональному веденні заготівель, але й при вирощуванні сировини, зокрема, на навчально-дослідних земельних ділянках.

Навчальна програма реалізується в гуртку еколого-натуралістичного спрямування дитячого закладу оздоровлення та відпочинку і спрямована на дітей віком від 12 до 14 років. Кількісний склад – 10-12 осіб.
Мета навчальної програми – формування компетентної особистості у процесі вивчення, збереження та відтворення флори лікарських рослин.
Основні завдання полягають у формуванні таких компетентностей:

пізнавальної – забезпечує оволодіння знаннями, що стосуються еколого-морфологічних особливостей, збалансованого використання і збереження дикорослих лікарських рослин;

практичної – сприяє оволодінню навичками роботи з визначниками, ведення флористичного зошита; оволодіння прийомами збору лікарської рослинної сировини різних морфологічних груп, дотримання правил заготівлі, сушіння та зберігання;

творчої – забезпечує формування творчих здібностей вихованців у процесі розроблення й реалізації екологічних проектів, складанні технологічних карт, проведення творчих конкурсів;

соціальної – сприяє вихованню дбайливого ставлення до природи та ресурсів дикорослих лікарських рослин; самореалізації особистості в соціумі; професійному самовизначенню.

Визначення рівня сформованості компетентностей вихованців здійснюється під час проведення практичних занять у формі проектів, екологічних ігор, вікторин, конкурсів тощо.

Програма розрахована на 16 годин: 2 заняття в тиждень по 2 години.

Керівниками гуртка можуть бути лікарі-фітотерапевти, медичні працівники табору, вчителі-біологи тощо.


НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
Назва теми

Кількість годин

Теоретичні заняття

Практичні

заняття


УсьогоВступ

1

-

1Основи раціонального використання природних ресурсів дикорослих  лікарських рослин

1

3

4Біологічно активні речовини лікарських рослин

1

-

1Культивування лікарських рослин

1

2

3Збір лікарської рослинної сировини

1

2

3

6.

Сушіння та зберігання лікарської рослинної сировини

-

3

3

7.

Підсумок.
1

1
Разом

5

11

16

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка