Інститут проблем виховання навчальні програми з позашкільної освіти для гуртків дитячих закладів оздоровлення та відпочинкуСторінка9/10
Дата конвертації09.03.2016
Розмір1.95 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

ЗМІСТ ПРОГРАМИ


 1. Вступ (1 год.)

Лікарські рослини та їх значення для медицини та ветеринарної практики. Токсикологічна характеристика рослин. Отруйні рослини в околицях табору. Правила техніки безпеки.

 1. Основи раціонального використання природних ресурсів дикорослих  лікарських рослин (4 год.)

Теоретична частина. Лікарські рослини та їх поширення відповідно до адміністративного та ботаніко-географічного поділу України. Збалансоване використання і збереження лікарських рослин. Чинники впливу на стан і динаміку ресурсів в умовах трансформованого природного середовища. Червона книга України.

Практична частина. Визначення лікарських рослин в околицях табору та дикорослих лікарських рослин, що підлягають охороні. Стан ресурсів дикорослих лікарських рослин, методи їх обліку та розрахунок сировинних запасів. Картування місць зростання та заростей окремих видів лікарських рослин.

 1. Біологічно активні речовини лікарських рослин (1 год.)

Біологічно активні речовини лікарських рослин. Загальна характеристика.

 1. Культивування лікарських рослин (3 год.)

Теоретична частина. Інтродукція та акліматизація.

Практична частина. Розроблення технологічних карт з вирощування лікарських культур. Технологія вирощування однорічних, дворічних і багаторічних лікарських рослин.

 1. Збір лікарської рослинної сировини (3 год.)

Теоретична частина. Настанова ВООЗ з належної практики вирощування та збору лікарських рослин. Основні правила збору лікарської сировини різних морфологічних груп.

Практична частина. Складання календаря збору лікарських рослин відповідно до умов регіону. Визначення біологічного запасу сировини дикорослих видів лікарських рослин. Розрахунок об'єму заготівлі. Спільна робота з медичними працівниками табору щодо збору лікарських рослин.

Обробка сировини. 1. Сушіння та зберігання лікарської рослинної сировини (3 год.)

Сушіння рослинної сировини. Пакування висушеної сировини. Маркування. Зберігання висушеної рослинної сировини.

Контроль якості лікарської рослинної сировини. 1. Підсумок (1 год.)

Охорона та відтворення природних запасів лікарських рослин.
ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Вихованці мають знати:

 • правила поведінки в природі;

 • рідкісні та ендемічні види місцевої флори;

 • отруйні рослини місцевої флори;

 • техніку збору і сушіння лікарської рослинної сировини.


Вихованці мають вміти:

 • працювати з визначниками місцевої флори;

 • складати календар збору лікарських рослин відповідно до умов регіону;

 • вести флористичний зошит;

 • проводити морфологічний опис рослин;

 • визначати запаси окремих видів лікарських рослин;

 • проводити заготівлю лікарської рослинної сировини відповідно до правових засад раціонального використання природних ресурсів;

 • дотримуватись технології вирощування окремих видів лікарських рослин;

 • проводити заходи з оздоровлення довкілля та збереження біорізноманіття.ЛІТЕРАТУРА
1. Лікарські рослини: енциклопедичний довідник / під ред. А. М. Гродзінського. – К.: УРЕ, 1990. – 544 с.

2. Офіційні переліки регіонально рідкісних рослин адміністративних територій України (довідкове видання) / Укладачі: докт. біол. наук, проф. Т. Л. Андрієнко, канд. біол. наук М. М. Перегрим. – Київ: Альтерпрес, 2012. – 148 с.

3. Червона книга України. Рослинний світ. / Міністерство охорони навколишнього природного середовища України, Інститут ботаніки ім. М. Г. Холодного/. – К.: Глобалконсалтинг, 2009. – 912 с.

4. Мінарченко В. М., Махиня Л. М., Середа П. І. Медична ботаніка. Підручник /Інститут ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України, Київський медичний університет/. – К.: Медицина, 2009. – 328 с.

5. Мінарченко В. М. Лікарські судинні рослини України (медичне та ресурсне значення). – К.: Фітосоціоцентр, 2005. – 324 с.

6.Мінарченко В. М., Середа П. І. Ресурсознавство. Лікарські рослини. Навчально-методичний посібник. – К.: Фітосоціоцентр, 2004. – 71 с.

6. Мінарченко В .М., Тимченко I . A . Атлас лікарських рослин України, (хорологія, ресурси та охорона). — К.: Фітосоціоцентр, 2002. — 172 с.7. Морозюк С. С., Протопопова В. В. Трав'янисті рослини України (Навчальний посібник) / Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова, Інститут ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2007. – 216 с.

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

для гуртків дитячих закладів оздоровлення та відпочинку

«Юні зоологи»
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Зоологія – біологічна дисципліна, що вивчає тварин, досліджує біологічну різноманітність тварин, систематизує й класифікує тварин, вивчає їхню будову, закономірності їхнього індивідуального та історичного розвитку, географічне поширення, зв'язки з природним середовищем.

Однією з умов успішного вивчення зоології є створення єдиної системи теоретичних і практичних видів діяльності учнів: навчальної, дослідницької, ігрової, просвітницької, практичної природоохоронної. Однією з вдалих форм поєднання таких видів діяльності є робота гуртків зоології на базі літніх таборів, що дає можливість здійснювати поступовий перехід від навчальної діяльності до дослідницької роботи. Зміна аудиторного навчання на альтернативні форми групової, індивідуальної та колективної роботи в межах табірної зміни дозволяє проводити спостереження за життям і поведінкою тварин в природних умовах, підвищує освітній потенціал гурткової роботи, сприяє розвитку мотивації до дослідницької діяльності. Знання, отримані дітьми під час роботи зоологічного гуртка в таборі, сприятимуть більш повному засвоєнню систематики, морфології та екології об’єктів, що вивчаються.

Навчальна програма реалізується в гуртку еколого-натуралістичного спрямування дитячого закладу оздоровлення та відпочинку і спрямована на дітей віком від 12 до 14 років. Кількісний склад – 10-12 осіб.
Мета навчальної програми: формування ключових компетентностей особистості, розвиток інтересу дітей до біологічних дисциплін, дослідження природних екосистем.
Основні завдання полягають у формуванні таких компетентностей:

пізнавальної – забезпечує засвоєння початкових знань, що стосуються умов життя тварин в природному середовищі, з сучасним станом та проблемами охорони біологічного й ландшафтного різноманіття; формування й розв’язання пізнавальних задач;

практичної – сприяє оволодінню навичками роботи з визначниками, проведення спостережень за тваринами в природних умовах, умінню вести польові щоденники;

творчої – забезпечує формування творчих здібностей вихованців у процесі вивчення зоології, розроблення й реалізації екологічних проектів, проведення творчих конкурсів;

соціальної – сприяє засвоєнню природозберігаючих моделей поведінки, дотримання принципів біо- та екоетики, усвідомлення соціальної значущості ідей збалансованого розвитку, самореалізації особистості в соціумі; професійному самовизначенню.

Визначення рівня сформованості компетентностей вихованців здійснюється під час проведення практичних занять у формі проектів, екологічних ігор, вікторин, конкурсів тощо.


Програма розрахована на 16 годин: 2 заняття в тиждень по 2 години.
Програмою гуртка передбачено ознайомлення з основними групами тварин, опанування базових методів біологічних спостережень і лабораторної обробки матеріалів, ознайомлення з господарсько-значущими групами тварин району розташування табору.

Керівник гуртка може вносити зміни й доповнення у зміст програми враховуючи інтереси учнів, регіональні умови, стан матеріально-технічного забезпечення.


НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
Назва теми

Кількість годин

Теоретичні

заняття


Практичні

заняття


УсьогоВступ.

1

-

1Загальна характеристика фауни району розташування табору.

1

-

1Тварини прісних водойм.

1

4

5Тварини лісів.

1

3

4Тварини відкритих біотопів (луків, степу).

1

3

4Підсумок.

-

1

1
Разом

5

11

16


ЗМІСТ ПРОГРАМИ


 1. Вступ (1 год.)

Ознайомлення з планом роботи гуртка. Правила поведінки в природі. Інструктаж з техніки безпеки. Принципи біо- та екоетики.

 1. Загальна характеристика фауни району розташування табору (1 год.)

Еколого-фауністичні комплекси району розташування табору. Різноманітність видів і складність існуючої в природі взаємодії організмів між собою та навколишнім середовищем. Основні представники фауни району розташування табору.

 1. Тварини прісних водойм (5 год.)

Теоретична частина. Характеристика водойми. Площа, характер берегів, джерело водопостачання. Ступінь забруднення водойми. Прозорість води. Рослинність водойми. Різноманіття тварин прісних водойм: найпростіші, губки, кишковопорожнинні, черви, ракоподібні, павукоподібні, молюски, риби, комахи. Риби місцевої водойми. Охорона риб, охорона водойм від забруднень. Типи забруднень води (хімічне, механічне, теплове тощо). Тварини прісних водойм, що потребують охорони. Рідкісні та зникаючі види тварин. Гідробіонти, занесені до Червоної книги України.

Практична частина. Ознайомлення з біорізноманіттям прісних водойм. Спостереження за тваринами та їх поведінкою. Спостереження за способом життя та біологічними особливостями вищих раків. Ознайомлення та спостереження за живими молюсками різних життєвих форм. Ведення щоденників спостережень.

 1. Тварини лісів (4 год.)

Теоретична частина. Основні породи дерев, що утворюють ліси, типи лісів. Різноманіття тварин лісів. Роль тварин у житті лісу. Методи визначення лісової фауни. Птахи лісів різних типів. Біологія птахів, поширених в околицях табору. Візуальне й акустичне визначення та облік птахів. Рідкісні та зникаючі види тварин. Тварини лісу, занесені до Червоної книги України. Збереження біологічного різноманіття лісових екосистем та збалансований розвиток лісового господарства.

Практична частина. Виявлення видового складу тварин лісу. Вивчення, охорона і приваблення птахів. Спостереження за птахами. Візуальне й акустичне визначення та облік птахів.

 1. Тварини відкритих біотопів (луків, степу) (4 год.)

Теоретична частина. Характеристика рослинності луків (степу). Типи луків, особливості лучної (степової) фауни, переважання комах. Захисне забарвлення (коники, денні метелики). Комахи-запилювачі, пристосування рослин до запилення комахами. Комахи-шкідники. Роль наземних молюсків у перенесенні гельмінтів. Вплив господарської діяльності людини на фауну луків і степу. Збереження біорізноманіття в агроландшафтах та збалансований розвиток сільського господарства.

Практична частина. Ознайомлення з фауною відкритих біотопів. Спостереження за комахами-запилювачами в різний час доби та при різній погоді. Визначення видового складу шкідників сільськогосподарських культур. Біологічні методи регулювання чисельності шкідливих комах. Виготовлення колекцій шкідників сільськогосподарських культур. Утримання комах-мешканців лук в інсектаріумі та спостереження за ними.

 1. Підсумок (1 год.)

Еколого-натуралістичний похід «Біощит».


ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Вихованці мають знати:

 • правила поведінки в природі;

 • рідкісні та ендемічні види даної місцевості;

 • заходи з охорони тварин і рослин відповідно до місцевих умов;

 • морфологічні та фізіологічні пристосування тварин до життя в різних умовах середовища;

 • принципи візуального й акустичного визначення й обліку птахів.


Вихованці мають вміти:

 • розпізнавати тварин даної місцевості у природі;

 • визначати тварин даної місцевості за визначниками;

 • спостерігати за тваринами;

 • вести щоденник спостережень;

 • оформляти польовий щоденник;

 • проводити обліки тварин з метою з'ясування їх практичного значення;

 • проводити заходи з оздоровлення довкілля та збереження біорізноманіття.


ЛІТЕРАТУРА
1. Атлас ботаніки / Куерда Х. – Х.: Ранок, 2005. – 96 с.

2. Атлас екології / Хосе Тола, Єва Інф’єкта. – Х.: Ранок, 2005. – 96 с.

3. Атлас зоології / Хосе Тола, Єва Інф’єкта. – Х.: Ранок, 2005. – 96 с.

4. Гураль-Сверлова Н. В., Гураль Р. І. Визначник наземних молюсків України. – Львів, 2012. – 216 с.

5. Загороднюк І. В. Польовий визначник дрібних ссавців України. Київ, 2002. — 60 с.

6. Лукашов Д. В. Визначник прісноводних молюсків. Для студентів біологічних факультетів. – К., 2004. – 44 с.

7. Мовчан Ю. В. Риби України : (визначник-довідник) / Ю. В. Мовчан. - Київ : Золоті ворота, 2011. - 444 с.

8. Фесенко Г. В., Бокотей А. А. Птахи фауни України: польовий визначник. – Київ, 2002. – 416 с.

9. Щербак Г. Й. Зоологія безхребетних : У трьох книгах. Книга 3 / Г. Й. Щербак, Д. Б. Царичкова, Ю. Г. Вервес. - Київ : Либідь, 1997. – 350 с.
ДОДАТОК
Перелік тем для самостійних робіт і спостережень


 1. Біологія комах-санітарів.

 2. Спостереження за добовою активністю джмелів.

 3. Спостереження за життям сім'ї медоносних бджіл.

 4. Найважливіші шкідники плодових садів району розташування табору.

 5. Спостереження за мурахами району розташування табору.

 6. Особливості фауни ґрунту різних біотопів.

 7. Комахи-запилювачі різних рослин.

 8. Спостереження за птахами району розташування табору.

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

для гуртків дитячих закладів оздоровлення та відпочинку

«Юні гідробіологи»
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Гідробіологія – комплексна біологічна наука, яка вивчає водні організми та фактори впливу на них, виявляє біологічні процеси, що відбуваються у водоймах внаслідок взаємодії живих і неживих компонентів екосистеми. Гідробіоло́гія досліджує структуру та функціонування водних екосистем, розподіл різних видів організмів у водоймах, їх біологічні особливості – ріст, розвиток, живлення, обмін речовин тощо, вивчає роль гідробіонтів у процесах трансформації речовини та енергії в екосистемах. Гідробіоло́гія також включає дослідження, спрямовані на вивчення екологічних особливостей особин певних видів водних організмів та їх взаємодії з довкіллям, та дослідження, що стосуються вивчення популяцій та біоценозів як надорганізованих біосистем, а також водних екосистем як структурно-функціональних одиниць біосфери.

Навчальна програма реалізується в гуртку еколого-натуралістичного спрямування дитячого закладу оздоровлення та відпочинку і спрямована на дітей від 12 до 14 років.

Мета навчальної програми: формування ключових компетентностей особистості, розвиток інтересу до біологічних дисциплін, вивчення гідросфери та організмів, що її населяють.
Основні завдання полягають у формуванні таких компетентностей:

пізнавальної – забезпечує засвоєння початкових знань, що стосуються вивчення водного середовища та водних організмів, сучасного стану та охорони водних ресурсів;

практичної – сприяє оволодінню навичками роботи з визначниками та основним гідробіологічним інвентарем, ведення польового щоденника;

творчої – забезпечує формування творчих здібностей вихованців у процесі розроблення й реалізації екологічних проектів, проведення творчих конкурсів; оволодіння навичками фотографування та замальовування гідробіонтів;

соціальної – сприяє вихованню дбайливого ставлення до тварин та водних ресурсів тварин; самореалізації особистості в соціумі; професійному самовизначенню.

Програма розрахована на 16 годин: 2 заняття в тиждень по 2 години.


Значна кількість годин відведена на екскурсії в природу. Для екскурсій слід обирати водойми, зарослі рослинами, з повільною течією або стоячі (для збору живого матеріалу).

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
Назва теми

Кількість годин

Теоретичні заняття

Практичні

заняття


УсьогоВступ

1

-

1Загальна характеристика водойми

1

4

5Водні рослини

1

3

4Водні тварини

1

3

4Підсумок

-

2

2
Разом

4

12

16


ЗМІСТ ПРОГРАМИ


 1. Вступ (1 год.)

Ознайомлення з планом роботи, розподілення на ланки, вивчення техніки безпеки при перебуванні на воді. Гідробіологія, її розділи, об’єкти і методи.

 1. Загальна характеристика водойми (5 год.)

Теоретична частина. Фізико-географічні та біологічні характеристики водойм. Видовий склад рослин та безхребетних.

Практична частина. Зйомка плану водойми та оточуючої місцевості. Вимірювання швидкості течії. Визначення глибини та характеру дна (біля берега). Виміри температури та прозорості. Картографування водних заростів різних зон. Збір матеріалу для живого куточка (суворо обмежена кількість).

 1. Водні рослини (4 год.)

Теоретична частина. Біологічні особливості водних рослин. Основні екологічні групи: занурені, вкорінені та не вкорінені; рослини з плаваючим листям: не вкорінені плаваючі та вкорінені; повітряно-водні. Зони заростання водойми та їх типові рослини. Водні рослини, що потребують охорони.

Практична частина. Визначення, замальовування та фотографування рослин. Спостереження за водними рослинами, ведення щоденника. Екскурсії до водойм з наявністю течії, до стоячих водойм.

 1. Водні тварини (4 год.)

Теоретична частина. Черви, комахи, ракоподібні та інші групи водних безхребетних. Риби, амфібії, рептилії, водні та коловодні птахи і ссавці. Їх систематика, характеристика, біологічні особливості, господарське значення. Значення тварин в загальному біологічному комплексі водойм. Біологічна продуктивність водойм. Водні тварини Червоної книги України.

Практична частина. Визначення тварин. Збір колекцій (черепашки молюсків). Утримання і спостереження за тваринами в живому куточку. Ведення щоденника. Екскурсія до зоологічного музею.

 1. Підсумок (2 год.)

Підготовка колекцій до виставки. Проведення тематичної вікторини.
ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Вихованці мають знати:

 • визначення понять «гідробіологія», «гідросфера», «види-вселенці», «промислові риби»;

 • принцип використання дихотомічного ключа у визначниках;

 • види, що потребують охорони, та види, внесені до Червоних книг України, регіональних червоних списків, що зустрічаються в околицях табору;

 • техніку безпеки при перебуванні на воді та при використанні гідробіологічного інвентарю.


Вихованці мають вміти:

 • користуватися визначником;

 • відбирати проби субстрату та гідро біонтів;

 • користуватися основним гідробіологічним інвентарем;

 • доглядати за тваринами в куточку живої природи;

 • вести польовий щоденник та грамотно записувати до нього свої спостереження.


ЛІТЕРАТУРА
1. Акимушкин И. И. Мир животных: беспозвоночные. Ископаемые животные. – М.: Мисль, 1991. – 382 с.

2. Атлас ботаніки/ Куерда Х. – Х.: Ранок, 2005. – 96 с.

3. Атлас екології/ Хосе Тола, Єва Інф’єкта. – Х.: Ранок, 2005. – 96 с.

4. Атлас зоології/ Хосе Тола, Єва Інф’єкта. – Х.: Ранок, 2005. – 96 с.

5. Лукашов Д. В. Визначник прісноводних молюсків. Для студентів біологічних факультетів. – К., 2004. – 44 с.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка