Інваріантна складоваДата конвертації08.03.2016
Розмір111 Kb.


ХІМІЯ

Хімічна компонента є обов’язковою складовою системи загальної природничо - наукової освіти, а навчальний предмет «Хімія» належить до інваріантної частини навчального плану основної і старшої школи. Разом з іншими предметами хімія покликана реалізувати мету загальної середньої освіти, розв’язувати завдання розвитку особистості, формування наукового світогляду, життєвої і соціальної компетентностей учня, відповідно до обраних напрямків і профілів навчання.

Згідно із Законом «Про загальну середню освіту» Базовий навчальний план загальноосвітніх навчальних закладів визначає структуру та зміст загальної середньої освіти через інваріантну і варіативну складові, які встановлюють погодинне та змістове співвідношення між освітніми галузями (циклами навчальних предметів), гранично допустиме навчальне навантаження на учнів та загальнорічну кількість навчальних годин. Інваріантна складова змісту загальної середньої освіти формується на державному рівні, є єдиною для всіх закладів загальної середньої освіти, визначається через освітні галузі Базового навчального плану.

Інваріантна складова забезпечує єдність навчального процесу, визначаючи зміст загальнокультурної, загальнонаукової і технологічної (трудової) підготовки учнів, прилучення їх до загальнолюдських і національних цінностей.Варіативна складова змісту загальної середньої освіти формується загальноосвітнім навчальним закладом з урахуванням особливостей регіону та індивідуальних освітніх запитів учнів (вихованців). Варіативна складова створює передумови для відображення у змісті природних, соціокультурних особливостей регіону, а головне — для диференціації, індивідуалізації, а в старшій школі — профільності навчання, задоволення освітніх потреб груп і окремих учнів з урахуванням умов роботи конкретної школи. Значення варіативного компонента в змісті шкільної освіти поступово підвищується. У початковій школі на нього відводиться 8—10 відсотків навчального часу, в основній — 15—20, у старшій — до 35. Профільність навчання в старшій школі може реалізовуватися за суспільно-гуманітарним, філологічним, художньо-естетичним, природничо-математичним, технологічним і спортивним напрямами. Напрями конкретизуються в окремі профілі навчання.

У старшій школі, незалежно від профілю, реалізується інваріантна частина Базового навчального плану, яка становить не менше 65% загальнорічного навантаження. Це потребує зменшення кількості обов'язкових предметів. Через варіативну частину і поглиблене вивчення відповідних предметів в інваріантній частині досягається профільність навчання. Такий підхід створює умови для збереження обов'язкового загальноосвітнього ядра шкільної освіти. Профільне вивчення багатьох предметів забезпечує належний рівень підготовки випускників школи до вступу у вищі навчальні заклади, але, як правило, не дає професії.

За неможливості профільного навчання в старшій школі (відсутність відповідного навчально-методичного, матеріально-технічного, кадрового забезпечення) доцільно використовувати варіант навчального плану універсального профілю, складений відповідно до академічного рівня змісту освіти. Цей варіант навчального плану є універсальним, години варіативного компонента пропорційно розподіляють між освітніми галузями інваріантної частини, використовують для вивчення курсів за вибором, факультативи.

У робочих навчальних планах для класів із поглибленим вивченням окремих (профільних) предметів, в т. ч. хімії, слід передбачити курси за вибором, факультативи, які поглиблюють і доповнюють зміст предметів, що вивчаються за поглибленою програмою.

Курси за вибором (елективні курси) – обов`язкові для вивчення навчальні предмети за вибором учнів, що реалізуються за рахунок шкільного компонента навчального плану. Основна особливість курсів за вибором полягає необхідності їх вибору самими учнями, що ставить школяра в ситуацію самостійної побудови індивідуальної освітньої траєкторії, професійного самовизначення. Для профільного навчання основні функції курсів за вибором :


  • поглиблення і розширення змісту профільних предметів;

  • забезпечення профільної прикладної і початкової професійної спеціалізації навчання.

Факультатив – це навчальний курс, що факультативно (додатково)вивчається протягом певного періоду. На відміну від спеціального курсу, зміст факультативу безпосередньо не пов`язаний із загальнообов`язковим змістом та обирається учнем для розширення світогляду, ознайомлення з новими сферами знань і людської діяльності.

Відповідно до Додатку до листа МОНмолодьспорт від 29. 04. 2011 № 1/9-324 за рішенням навчального закладу облік занять з курсів за вибором може здійснюватися на окремих сторінках класного журналу або у окремому журналі. Рішення щодо оцінювання навчальних досягнень учнів також приймається навчальним закладом.

Факультативи, групові та індивідуальні заняття проводяться для окремих учнів, чи груп учнів. При цьому, слід зазначати з яких навчальних предметів інваріантної складової вони проводяться. В окремому журналі зазначається склад групи, яка відвідує факультативні заняття з предметів та ведеться облік відвідування. Оцінювання навчальних досягнень учнів може здійснюватися за рішенням педагогічної ради.

У поданих нижче таблицях наведено кількість додаткових годин за Типовими навчальними планами для загальноосвітніх навчальних закладів (лист МОНмолодьспорт від 29. 04. 2011 № 1/9-324).


Основна школа

Додатковий час на навчальні предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації

Кількість годин на тиждень у класах

5

6

7

8

9

5 – 9

2,5

2,5

1,5

5,5

3,5

15,5Старша профільна школа (природничо-математичний напрям)Додатковий час на навчальні предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації

Кількість годин на тиждень у класах

Екологічний профіль

Біолого-хімічний профіль

Біолого-фізичний профіль

Географічний профіль

Біотехнологічний профіль

Хіміко-технологічний та агрохімічний профіль

Фізико-хімічний профіль

10

11

10

11

10

11

10

11

10

11

10

11

10

11

7

6

7

4,5

6

4,5

8

5,5

7

4

7,5

3,5

6,5

3

Міністерство освіти і науки України рекомендує для практичного використання «Навчальні програми курсів за вибором та факультативів з хімії: Варіативна складова Типових навчальних планів. 5 – 12 класи/ Упор.: О. А. Дубовик, С. С. Фіцайло» (Тернопіль:»Мандрівець», 2010. – 272 с.), який включає 18 програм.

Курси за вибором, факультативи дають можливість учням випробувати власні сили в різних навчальних предметах, а тому вони можуть бути короткими (14 – 17 год), їх кількість має забезпечити можливість індивідуального вибору школяра.

Зміст включених до збірника програм курсів за вибором, факультативів, як і кількість зазначених в них годин, є орієнтовними. Вчителю надано право творчо підходити до реалізації змісту програм, враховуючи інтереси і здібності учнів, можливості навчально-матеріальної бази навчального закладу.Рекомендований перелік

окремих програм курсів за вибором та факультативів

за посібником «Навчальні програми курсів за вибором та факультативів

з хімії: Варіативна складова Типових навчальних планів. 5 – 12 класи/ Упор.: О. А. Дубовик, С. С. Фіцайло» (Тернопіль:»Мандрівець», 2010)

з/п

Навчальна програма

Автор

Мета навчання

Місце диференціації

1

2

3

4

5

6Основи хімічних знань

факультативний курс

Г. Кушнір

І. Сірко


формування природничо-наукового світоглдяу

Пропедевтичне навчання

(5 -6 кл.)Цікава хімія

факультативний курс

О. Замулко

Ю. СмаглюкДопрофільне навчання

(7 кл.)Зв`язок між історичним розвитком та сучасною хімією

факультативний курс

І. Стеценко

Допрофільне навчання

(7 кл.)Кроки до хімії

факультативний курс

В. Бондар

І. МаксимовДопрофільне навчання

(9 кл.)Хімія в побуті

факультативний курс

О. Замулко


розвиток інтересу до природничого профілю; орієнтація на вибір профілю у старшій школі

Допрофільне навчання

(8 кл.)Хімія і довкілля

факультативний курс

Т. Вороненко

Допрофільне навчання

(7 – 9 кл.)Безпека харчування

факультативний курс

Г. Гупаленко

Профільне навчання

(10 (11) кл.)Хімія живих організмів

факультативний курс

І. Стеценко

Допрофільне навчання

(9 кл.)Розрахунки з розчинами

факультативний курс

І. Стеценко

Допрофільне навчання

(9 кл.)У світі окисно-відновних реакцій

факультативний курс

І. Стеценко

Допрофільне навчання

(9 кл.)

1

2

3

4

5

6Розв`язування задач з хімії

факультативний курс

І. Овчаренко

внутрішньопрофільна спеціалізація

Профільне навчання

(10 кл.)Розв`язування задач з хімії

факультативний курс

С. Дехтяренко

Профільне навчання

(10 – 11 кл.)Розв`язування та складання завдань з хімії

факультативний курс

В. Староста К. Староста К. Бреусова

Допрофільне і профільне навчання

(7 – 11 кл.)Метали і неметали навколо нас

курс за вибором

І. Стеценко

Профільне навчання

(10 кл.)Дослідження органічних речовин методами оптичної спектроскопії

факультативний курс

Л. Перешивана

Профільне навчання

(11 кл.)Вибрані питання загальної та органічної хімії

курс за вибором

І. Стеценко

Профільне навчання

(11 кл.)Основи біохімії

курс за вибором

О. Бабенко

Профільне навчання

(11 кл.)Біохімія нітрогеновмісних органічних сполук

курс за вибором

Л. Короп

О. За мулкоЮ. Смаглюк

Профільне навчання

(11 кл.)
База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка