Житомирський державний університет імені івана франкаСторінка1/2
Дата конвертації10.03.2016
Розмір0.58 Mb.
  1   2

Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте по ссылке: http://www.mydisser.com/search.html


ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

УДК  37. 017. 92: 37. 017. 93


На правах рукопису

САМОЙЛЕНКО Оксана Анатоліївна

ПРОБЛЕМА ХРИСТИЯНСЬКИХ ГУМАНІСТИЧНИХ ЦІННОСТЕЙ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ПЕДАГОГІЧНІЙ ДУМЦІ

(ДР. ПОЛ. ХІХ СТ. – ПОЧ. ХХ СТ.)
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук
13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки

Науковий керівник:

доктор філософських наук, професор

Герасимчук Андрій Андрійович

Житомир 2012


ЗМІСТ

Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте по ссылке: http://www.mydisser.com/search.html 1

ВСТУП

Актуальність та доцільність дослідження. Сучасний етап розвитку національної системи освіти позначений cвітоглядно-методологічними, теоретичними і практичними потребами щодо її модернізації у контексті переосмислення ціннісних засад навчально-виховного процесу. Розробка стратегії освіти відповідно до вимог „Національної доктрини розвитку освіти” (2002) та „Основних орієнтирів виховання учнів 1-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів України” (2007) потребує формування її головних ціннісних настанов та орієнтацій у навчанні й вихованні, виявлення провідних напрямів аксіологізації викладання навчальних дисциплін і розкриття змісту ціннісних стимулів до освіти.

За таких умов обґрунтування системи пріоритетних базисних цінностей навчання та виховання детермінує звернення до витоків духовності в історії цивілізації, культурі, науці, філософії, релігії. Саме тому протягом останнього десятиліття дедалі більше педагогів звертаються до християнських гуманістичних цінностей як найбільш стійких та універсальних. Це означає, що сучасне українське суспільство поступово наближається до визнання й опанування етичних основ християнських цінностей, від яких воно було штучно відлучене протягом багатьох десятиліть. Одним із шляхів розв’язання означеної проблеми є ґрунтовне вивчення історико-педагогічного досвіду формування християнських гуманістичних цінностей на різних етапах розвитку шкільної освіти України, зокрема, у др. пол. ХІХ ст. - на поч. ХХ ст.

Складність окресленої педагогічної проблеми полягає у тому, що протягом тривалого часу християнські цінності привертали увагу виключно філософів та релігієзнавців (С. Головащенко, І. Дзюба, А. Друзенко, В. Зеньковський, І. Єленський, М. Каган, А. Колодний, В. Лексин, Л. Филипович, П. Яроцький). І лише з проголошенням незалежності України, реформуванням системи освіти виникла нагальна потреба у формуванні її нової аксіологічної парадигми на засадах сталої, перевіреної власною історією національно-патріотичної системи цінностей (С. Бричок, О. Вишневський, І. Горячева, М. Закович, М. Карп’юк, Л. Кириченко, Н. Коляда,  Г. Котломанітова, С. Кузьміна, М. Лагодин, С. Мукомел, Н. Сейко, І. Сіданіч, Т. Саннікова).

Однак, незважаючи на значну кількість наукових досліджень у галузі педагогічної аксіології та в умовах політичної заангажованості суспільства протягом ХХ ст., тема християнських гуманістичних цінностей у вітчизняній педагогічній думці розроблена недостатньо повно і все ще залишається у полі зору сучасних дослідників.

Отже, актуальність проблеми та її недостатня розробленість зумовили вибір теми дисертаційного дослідження: „Проблема християнських гуманістичних цінностей у вітчизняній педагогічній думці (др. пол. ХІХ ст. - поч. ХХ ст.) ”.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана відповідно до плану науково-дослідної роботи кафедри педагогіки Житомирського державного університету імені Івана Франка на тему: „Становлення та розвиток освіти та виховання в різні історичні періоди” (реєстраційний № 0110 U 002112).

Тема дослідження затверджена вченою радою Житомирського державного університету імені Івана Франка (протокол № 9 від 26.03. 2010 р.) і погоджена у Раді з координації наукових досліджень у галузі педагогіки та психології АПН Україні (протокол № 4 від 25.05. 2010 р.).Мета дослідження - проаналізувати зміст та методи формування християнських гуманістичних цінностей у вітчизняній педагогічній думці др. пол. ХІХ ст. - поч. ХХ ст. для виявлення шляхів їх використання у виховній діяльності загальноосвітніх закладів України.

Досягнення поставленої мети передбачає вирішення таких завдань:

1. Розглянути основні наукові підходи до окресленої проблеми.

2. Здійснити аналіз базових понять дослідження проблеми формування християнських гуманістичних цінностей.

3. Обґрунтувати періодизацію та охарактеризувати історичні умови формування християнських гуманістичних цінностей у шкільній системі освіти України др. пол. ХІХ ст. - поч. ХХ ст.

4. Визначити тенденції процесу формування християнських гуманістичних цінностей досліджуваного періоду.

5. Розкрити методи та засоби формування християнських гуманістичних цінностей у вітчизняній педагогічній думці у др. пол. ХІХ ст. - на поч. ХХ ст. та можливості творчого використання виявлених прогресивних ідей історико-педагогічного досвіду у виховній діяльності сучасних загальноосвітніх закладів України.

Об’єкт дослідження – вітчизняна педагогічна думка др. пол. ХІХ ст. - поч. ХХ ст.

Предмет дослідження – розвиток християнських гуманістичних цінностей в історії вітчизняної педагогіки др. пол. ХІХ ст. - поч. ХХ ст.

Хронологічні межі дослідження. Нижня межа дослідження (починаючи з 60-х років ХІХ ст.) позначається низкою реформ у суспільно-економічному, політичному та культурно-освітньому житті царської Росії, які сприяли посиленню уваги педагогів до розв'язання проблеми формування християнських гуманістичних цінностей учнів.

Верхня хронологічна межа (1917 р.) обумовлена подіями, пов’язаними із Першою світовою війною і революцією 1917 р., що змінили культурно-освітнє тло України, спрямувавши її на шлях формування нової аксіологічно орієнтованої національної парадигми освіти.Географічні межі дослідження. Науковий пошук охоплює території України, які під час досліджуваного періоду входили до складу Російської імперії і поділялися на три навчальні округи (Київський, Одеський, Харківський). Це зумовлене тим, що розвиток системи освіти у західноукраїнських землях (Галичина, Буковина, Закарпаття) у др. пол. ХІХ ст. – на поч. ХХ ст. відбувався з урахуванням їх територіально-адміністративної приналежності до Австро-Угорської імперії. Тому процес формування християнських гуманістичних цінностей у педагогічній думці західноукраїнського регіону мав свої особливості, які вимагають окремого історико-педагогічного дослідження.

Теоретичну основу дослідження складають: положення про сутність аксіологічної теорії, що представлена науковими поглядами філософів та педагогів минулого та сучасності (П. Юркевич, К. Ушинський, В. Андрущенко, Г. Васянович, В. Кремінь, Г. Пирог, М. Рибачук); педагогічні теорії та концепції щодо історичних аспектів розвитку вітчизняної системи освіти (А. Бойко, Н. Коляда, О. Костюк, Г. Котломанітова, М. Левківський, В. Павленко, О. Сухомлинська, Т. Тхоржевська, Т. Столярчук); праці, присвячені національній школі й вихованню (Г. Ващенко, М. Грушевський, М. Драгоманов, Я. Чепіга, С. Русова, О. Щербакова, Н. Калита, С. Кузьміна, А. Веремчук); ідеї нової філософії освіти та сучасної парадигми виховання (І. Бех, Л. Виговський, А. Вихрущ, О. Вишневський, В. Жуковський, М. Закович, Б. Євтух, М. Влад, О. Казанський), що утверджують пріоритет духовних цінностей та духовно-моральних цілей у процесі становлення людської особистості.

Джерельну базу дослідження складають книги Святого Письма та Священного Переказу, катехізму християнства; офіційні освітні документи Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, праці з історії педагогіки й релігієзнавства; матеріали Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського, державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського, державної наукової бібліотеки м. Житомира.

Окрему групу джерел склали опубліковані праці, присвячені проблемі християнських гуманістичних цінностей у системі освіти України, а також автореферати дисертацій та дисертаційні роботи з обраної проблематики.Методи дослідження. Відповідно до поставленої мети та завдань дослідження використано загальнонаукові методи: метатеоретичного рівня - діалектичний та системний аналіз, сходження від конкретного до абстрактного; теоретико-емпіричного рівня - аналіз та синтез, індукція та дедукція, узагальнення; експериментально-теоретичного рівня - історичне та логічне моделювання з метою вивчення вітчизняного історико-педагогічного досвіду. Історико-педагогічні – історико-правовий для аналізу правових норм царського уряду Російської імперії, що визначали діяльність вітчизняних педагогів у др. пол. ХІХ ст. – на поч. ХХ ст.; історико-структурний – з метою структурування історико-педагогічної літератури з проблеми дослідження; історико-діахронний – для виявлення й характеристики основних етапів та напрямів освітньої, культурної та просвітницької діяльності вітчизняних педагогів у др. пол. ХІХ ст. – на поч. ХХ ст.; історико-хронологічний – з метою визначення передумов формування християнських гуманістичних цінностей у вітчизняній педагогічній думці зазначеного періоду.

Наукова новизна та теоретичне значення дослідження полягає у наступному: вперше концептуально розкрито зміст поняття „християнські гуманістичні цінності” з точки зору педагогічної науки, обґрунтовано періодизацію, визначено основні умови, охарактеризовано тенденції та особливості процесу формування християнських гуманістичних цінностей у вітчизняній педагогічній думці др. пол. ХІХ ст. – поч. ХХ ст.; виявлено, проаналізовано методи, засоби їх формування у системі освіти України досліджуваного періоду; удосконалено класифікацію цінностей педагогічної науки з позиції християнської аксіологічної складової; подальшого розвитку набуло історико-педагогічне знання про роль та значення християнських гуманістичних цінностей у системі освіти України досліджуваного періоду.

Практична значущість отриманих результатів дослідження полягає в тому, що матеріали дисертації поглиблюють і розширюють курс історії вітчизняної педагогіки для студентів ВНЗ. Результати дослідження, зміст, висновки та джерельна база можуть використовуватися у подальшій розробці педагогічних проблем, що стосуються аксіологічного світогляду особистості, та оптимальних шляхів здійснення виховного впливу на учнів з метою формування у них свідомої ціннісної системи життєвих орієнтирів. Запропонована система християнських гуманістичних цінностей становлення особистості може слугувати як основа державної програми з духовно-етичного виховання молоді в Україні.

Апробація результатів дослідження здійснювалася на наукових, науково-практичних конференціях різного рівня, зокрема, міжнародних: „Вища освіта в Україні у контексті інтеграції до європейського освітнього простору” (Київ, 2009), „Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми” (Вінниця, 2010), „Проблеми модернізації та систематизації законодавства про освіту України” (Київ, 2010), „Наукова еліта як соціально-економічний фактор розвитку держав в умовах глобалізації” (Київ, 2010), „Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору” (Київ, 2011); всеукраїнських: „Сучасний соціокультурний простір -  2010” (Київ, 2010), „Наука України. Перспективи та потенціал” (Одеса, 2012), а також на доповідях перших Покровських міжнародних просвітницьких читань (Київ, 2008).

Публікації. Основні положення дисертаційнї роботи відображено у 13 одноосібних публікаціях, з яких 6 – у провідних фахових виданнях України.

Структура дисертації. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків до кожного з них, загальних висновків, списку використаних літературних джерел (385 найменувань, із яких 12 – іноземними мовами), 3 додатків на 15 сторінках. Робота містить 16 таблиць на 17 сторінках та 11 рисунків на 11 сторінках. Загальний обсяг дисертації складає 241 сторінку. Основний зміст дисертаційного дослідження викладено на 178 сторінках.


 1. ВИСНОВКИ

Узагальнення результатів проведеного дослідження дало можливість зробити такі загальні висновки:

1. На основі історіографічного аналізу окресленої проблеми з’ясовано, що формуванню християнських гуманістичних цінностей у вітчизняній педагогічній думці др. пол. ХІХ ст. – поч. ХХ ст. приділялася значна увага, що зумовило необхідність окреслення таких напрямів дослідження : історико-педагогічний (становлення та розвиток релігійної освіти та православного виховання в історії педагогіки України), психолого-педагогічний (виховання гуманістичних цінностей особистості, роль моралі у духовно-практичному освоєнні людиною світу, морально-правова відповідальність педагога), філософсько-релігієзнавчий (аксіологічний аспект релігії, співвідношення християнства та педагогіки, законодавче забезпечення релігійного навчання та виховання в Україні, місце християнської етики у вітчизняній школі), теологічний (сутність християнських гуманістичних цінностей через призму християнського віровчення).

Нами зроблено класифікацію джерел дослідження відповідно до хронологічного та проблемно-тематичного підходів, які окреслили його понятійно-категоріальний апарат, визначили християнські засади педагогічної діяльності вітчизняних педагогів, виявили закономірності накопичення та поглиблення історико-педагогічних знань із врахуванням послідовності зміни наукової педагогічної думки, концепцій, поглядів, ідей.

Доведено, що християнські цінності виступають підґрунтям ціннісної системи особистості, що визначає її світоглядні орієнтири та обумовлює предметно-перетворювальну діяльність.

2. У результаті категоріально-понятійного аналізу базових дефініцій уточнено сутність основних понять дослідження у межах педагогічної науки. Поняття християнська гуманістична цінність визначено як значущу суспільно-особистісну характеристику людини, що формує систему її світоглядних орієнтирів на моральні ідеали, пов’язані із людськими (розсудливість, справедливість, мужність, стриманість (поміркованість) та Божими (віра, надія, любов) чеснотами. На основі системного історико-педагогічного аналізу доведено, що загальнолюдські цінності сприймаються як ідеальна сутність, даність, джерелом якої виступають заповіді Декалогу, що визначають сутність християнських гуманістичних цінностей.

Виділено основні засадничі групи християнських гуманістичних цінностей: життя (життя людини, здоров’я, природа), людина (любов, добро, спілкування, щастя, гуманність), пізнання (інформація, знання, культура, засоби самовираження), краса (мистецтво, творчість, саморозвиток та самовиховання, почуття прекрасного, естетика побуту та праці), праця (засіб існування, джерело пізнання, радість творчості, можливість самореалізації, професія) та Батьківщина (мир, гарантія безпеки, свобода, права людини, національна самосвідомість, соціальна справедливість). Базовими цінностями у цих групах визначено любов та добро, всі інші є похідними від них. У результаті аналізу змісту заповідей Декалогу та їх співвідношення із педагогічною теорією та практикою доведено, що любов є першою і найважливішою християнською цінністю. Наслідком любові є добро, зумовлене людською діяльністю, сповненою чуйного ставлення до інших – гуманності, що виступає його якісним критерієм.

3. Встановлено, що умови формування християнських гуманістичних цінностей у вітчизняній педагогічній думці др. пол. ХІХ ст. – поч. ХХ ст. (історичні, соціально-економічні, культурні, освітні) позначені рядом реформ у суспільному житті царської Росії (селянська, земська, судова, військова, аграрна, культурна та освітня), які стали причиною трансформації ціннісної складової системи вітчизняної освіти і зумовили педагогічний пошук оптимальних методів, прийомів та засобів формування християнських гуманістичних цінностей особистості вітчизняними педагогами. Доведено, що необхідність формування нової ціннісної парадигми виховання у др. пол. XIX ст. в Україні визначалася потребою в Україні створення школи для народу, орієнтованої на формування національно-патріотичної свідомості українців.

4. Визначено тенденції становлення християнської аксіологічної проблематики вітчизняної педагогічної думки досліджуваного періоду. З’ясовано, що на етапі формування просвітницьких ідей щодо побудови вітчизняної системи освіти на основі християнських гуманістичних цінностей (1860-1895 рр.) виникли суперечності між прихильниками західноєвропейської освіченості, які відстоювали право особистості на самореалізацію, і суспільно-педагогічними діячами, що захищали самобутній історичний шлях розвитку українського народу. У період формування національно-патріотичного виховного ідеалу школи на основі християнських гуманістичних цінностей (1895-1917 рр.) його модель вже була запропонована вітчизняними педагогами за відсутності нормативно-правового забезпечення цього процесу. Основними принципами, на яких ґрунтувалася вітчизняна система освіти, стали її загальність, обов’язковість і безкоштовність, рівноправність незалежно від соціального стану та віросповідання. Окреслено чітку тенденцію до збереження християнської аксіологічної складової освіти завдяки вивченню обов’язкового предмету Закону Божого і складній системі морально-етичного виховання у досліджуваний період.

Доведено, що зміни у політичному житті України на поч. ХХ ст. (революційний рух та громадянська війна) призвели до трансформації цінностей, які складали виховний ідеал вітчизняної педагогічної думки: патріотизм та духовність стали пріоритетами системи освіти, метою виховання – формування національно-патріотичної свідомості, а методологічним підґрунтям – основні християнські цінності – любов та добро, а також похідні від них – честь, обов’язок людини щодо свого народу, Вітчизни, працелюбність, гордість за приналежність до української нації.

Проаналізовано наукову та просвітницьку діяльність вітчизняних педагогів др. пол. ХІХ ст. – поч. ХХ ст., що грунтувалася на системі християнських гуманістичних цінностей (П. Юркевич, К. Ушинський, М. Драгоманов, М. Костомаров, Б. Грінченко, І. Франко, М. Грушевський, Я. Чепіга, С. Русова та ін.).

5. На основі аналізу педагогічних праць та літературних творів вітчизняних педагогів досліджуваного періоду визначено методи та засоби формування християнських гуманістичних цінностей у школярів. Окреслено основні шляхи їх формування: а) створення народної національної трудової школи на засадах гармонійної розвивальної стратегії впливу, яка реалізується за умов відкритого діалогу педагогів і вихованців; б) виховання морально-емоційної культури співробітництва усіх учасників освітнього процесу; в) формування в учнів емоційно-ціннісного досвіду розуміння унікальності людини; г) створення матеріально-технічних умов для забезпечення виховання гуманної особистості: щирої, людяної, доброзичливої, милосердної, із розвинутим почуттям власної гідності й поваги до іншої людини.

З’ясовано, що основою формування окреслених християнських гуманістичних цінностей любові та добра є самосвідомість особистості, вирішальними компонентами якої виступають серце та душа вихованця, які розвиваються у контексті засвоєння способів взаємин зі світом, нацією, за допомогою чого людина осягає значення й сенс національно-культурного середовища своєї спільноти.

У результаті такого педагогічного впливу, на думку вітчизняних педагогів др. пол. ХІХ ст. – поч. ХХ ст., у вихованців має сформуватися чітка система християнських гуманістичних цінностей у контексті національно-патріотичної свідомості.

З метою творчого використання виявлених прогресивних ідей історико-педагогічного досвіду у виховній діяльності сучасних загальноосвітніх закладів України, нами сформовано основні завдання (створення і формування цінностей особистісного розвитку, рефлексивно-гуманістичного менталітету підростаючого покоління; поглиблення розвитку особистості, її почуттєвої сфери, способів продуктивного мислення та пізнання, вміння вчитися й самовдосконалюватися протягом усього життя, здатності до творчого наукового пошуку у вирішенні завдань, що постали перед суспільством) та шляхи формування християнських гуманістичних цінностей учнівської молоді (законодавче закріплення права батьків на релігійне навчання їх дітей, введення релігієзнавчого компоненту до шкільної освіти через державнозакріплену систему навчальних предметів духовно-морального спрямування, зокрема, „Християнської етика” та підготовку кадрів для їх викладання; використання Біблії як засобу виховного впливу на учнів ).

Проведений у дисертаційному дослідженні цілісний науковий аналіз проблеми християнських гуманістичних цінностей у вітчизняній педагогічній думці (др. пол. ХІХ ст. – поч. ХХ ст.) відкриває реальні можливості для нових історико-педагогічних розвідок. До перспектив досліджуваної роботи відносимо: висвітлення методологічних і загальнотеоретичних засад використання педагогічного досвіду формування християнських гуманістичних цінностей при створенні державних програм з духовно-етичного виховання молоді та у виховній діяльності сучасних загальноосвітніх закладів України за умов Болонського інтеграційного процесу. 1. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
 1. Академічне релігієзнавство / за ред. А. Колодного. – К. : [б. в.], 2002. – 764 с.

 2. Аксіологічний підхід – основа формування цілісної особистості майбутнього педагога / [Бондарук Г. А. та ін.] ; за заг. ред. Хомич Лідії Олексіївни ; НАПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих, Від. вихов. систем у пед. освіті. — К. : Лисенко М. М., 2010. — 141 с.

 3. Алексієвець М. М. Роль М. Грушевського у піднесенні національної свідомості українського народу (кін. XIX - поч. XX ст.) / М. М. Алексієвець, Л. М. Алексієвець, О. П. Трум. - Т. : Літопис, 2002. - 105 с.

 4. Андрущенко В. Освіта має плекати духовність / В. Андрущенко // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Сер. 7, Релігієзнавство. Культурологія. Філософія : збірник наук. праць / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова ; відп. ред.: В. Д. Бондаренко, Г. І. Волинка. – К., 2007. – Вип. 11 (24). – С. 3-7.

 5. Антология педагогической мысли России второй половины XIX - начала XX в. / АПН СССР ; [вступ. ст., биогр. очерки, сост. и коммент. П. А. Лебедева]. - М. : Педагогика, 1990. - 603, [4] с. : ил. - (Антология педагогической мысли народов СССР. АПМ).

 6. Антонович В. Що принесла Україні Унія: стан Української Православної Церкви від половини XVII до кінця XVIII ст. / В. Антонович. — 2-ге вид., допов. — Вінніпег (Канада) : Еклєзія, 1991. — 132 с.

 7. Бессонов Б. Н. Социальные и духовные ценности на рубеже II и III тысячелетий : учеб. пособие / Б. Н. Бессонов. – М. : Норма, 2006. - 318, [1] с.

 8. Бех І. Д. Духовна енергія вчинку : [наук.-метод. посібник] / І. Д. Бех. – Рівне : РДГУ, 2004. – 42 с.

 9. Бех І. Концепція виховання гуманістичних цінностей в учнів загальноосвітньої школи / І. Бех, Н. Ганнусенко, К. Чорна // Українське релігієзнавство : бюлетень Укр. Асоц. релігієзнавців і Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України / редкол.: А. Колодний (голов. ред.) [та ін.] - К., 2005. – Вип. 4 (36): Мораль. Релігія. Освіта. – С. 265-282.

 10. Библейский словарь Брокгауза [Електронний ресурс]. – Електрон. дані. – Режим доступу: http://www.paskha.net/christianity/brockhaus-bible-dictionary/index.htm

 11. Библия для детей и всех жаждущих Знания. - М. : Милосердие, 1999. - 264 с.

 12. Биография Юркевича П. Д. (рукопись) // Архив КДА. - Ф. 175. - № 2321.

 13. Біблія : книги священного писання Старого та Нового Завіту: в укр. пер. з парал. місцями та дод. / [з благословення Патріарха Київ. і всієї Руси-України Філарета ; пер. Патріарха Філарета за Біблією рос. мовою]. — К. : Вид-во Київ. Патріархії Укр. Православ. Церкви Київ. Патріархату, 2009. — 1407, [8] с.

 14. Біблія: Старий і Новий Завіт в переказі для дітей / [Старий Заповіт переповів С. Овсяников ; наук. ред. Є. Рашковський ; Новий Завіт переповів Ю. Табак ; літ. ред. Г. Чистяков, Г. Твердовська ; іл. Хосе Переса Монтеро]. — 3-те вид., перегл. і удосконал. — К. : Укр. Бібл. Т-во, 2009. — 436, [1] с. : іл.

 15. Біблія, або Книги Святого письма Старого й Нового Заповіту : із мови давньоєвр. й грец. на укр. дослівно наново перекладена. — М. : Вид-во Моск. Патриархата, 1988. — 1523, [4] с. : табл., карт.

 16. Бойко А. М. „Служба Богові й Батьківщині” : (Г. Ващенко: альтернатива поглядів і оцінок) : наук.-метод. посібник / А. М. Бойко. – К. : ІЗМН, 2001. – 427 с.

 17. Борис Грінченко і педагогічна культура України : матеріали всеукр. наук.-метод. конф., присвяч. 130-річчю з дня народження Б. Грінченка / Київ. міжрегіон. ін-т удоскон. вчителів ; редкол.: Болтівець С. [та ін.]. - Суми : Мрія, 1993. — 160 с.

 18. Бричок С. Б. Церковнопарафіяльні школи в системі початкової освіти на Волині (друга половина ХІХ - 20-ті рр. ХХ століття) : автореф. дис... канд. пед. наук : 13.00.01 / Бричок Світлана Борисівна ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. - Житомир, 2005. – 19 с.

 19. Василенко М. Г. Іван Франко: поступ ідеї / Михайло Василенко. — Коломия : ВІК, 2010. — 398, [1] с.

 20. Василівна О. Християнські цінності в освіті і вихованні [Електронний ресурс] / Василівна О. // Віра і культура. -Електрон. дані. - 2004. - № 21. - Режим доступу: http://g-vik.narod.ru/2004/n21/04_21s4.htm

 21. Васянович Г. П. Виховання морально-правової відповідальності педагога / Григорій Петрович Васянович // Неперервна професійна освіта : проблеми, пошуки, перспективи : монографія / за ред. І. А. Зязюна. — К., 2000. — С. 505—533.

 22. Васянович Г. П. Педагогічна етика : навч.-метод. посібник / Г. П. Васянович. – Л. : Норма, 2005. – 344 с.

 23. Васянович Г. Педагогічні ідеї Івана Франка (до 150-річчя від дня народження Каменяра) / Г. Васянович // Рідна школа. – 2006. - № 10. – С. 27-29.

 24. Васянович. Г. П. Вибрані твори. В 5 т. Т. 2 : Морально-правова відповідальність педагога (теоретико-методологічний аспект) : монографія / Григорій Петрович Васянович. — Л. : Сполом, 2010. — 356 с.

 25. Васькович Г. Шкільництво в Україні, 1905-1920 / Г. Васькович // Мандрівець. - 1995. - № 3. - С. 7-8.

 26. Ващенко Г. Г. Вибрані педагогічні твори / Григорій Ващенко. – Дрогобич : Відродження, 1997. – 214 с.

 27. Ващенко Г. Г. Виховний ідеал : підручник для педагогів, виховників, молоді і батьків. Т.1 / Г. Г. Ващенко. – Вид. 3-тє. – Полтава: Ред. газ. «Полтав. вісник», 1994. – 191 с.

 28. Ващенко Г. Г. Проект системи освіти в самостійній Україні / Г. Г. Ващенко. – Мюнхен : Вид-во СУМ, 1957. – 48 с.

 29. Великий тлумачний словник сучасної української мови : [250 000 сл. та словосполучень з дод. та допов.] / уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. – К. ; Ірпінь : Перун, 2009. – 1736 с.

 30. Веремчук А. П. Теоретичні основи виховання у працях М. С. Грушевського / А. П. Веремчук ; [Рівнен. екон.-гуманіт. ін-т]. - Рівне : Тетіс, 1998. – 158 с.

 31. Веремчук А. П. Теоретичні основи виховання у працях М. С. Грушевського : дис... канд. пед. наук : 13.00.01 / Веремчук Алла Петрівна ; Рівнен. економіко-гуманітарний ін-т. - Рівне, 1998. – 184 л. - Бібліогр.: л. 165-181.

 32. Веркалець М. М. Педагогічні ідеї Б. Д. Грінченка / Михайло Миколайович Веркалець. – К. : Знання УРСР, 1990. – 48 с. – (Серія «Педагогічна» ; № 7).

 33. Виговський Л. А. Сакралізація та секуляризація як чинники змін сфер функціонування релігійного комплексу / Л. А. Виговський // Мультиверсум. Філософський альманах : зб. наук. праць / гол. ред. В. В. Лях. – К., 2004. - Вип. 43. –– С. 129-137.

 34. Виговський Л. А. Специфіка викладання курсу «Релігієзнавство» для студентів-юристів / Л. А. Виговський, А. М. Вальчук // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. - 2005. - № 4. - С. 260-265.

 35. Виговський Л. Церква як фактор формування громадянського суспільства в Україні / Л. Виговський // Наука. Релігія. Суспільство. - 2004. - № 2. - С. 187-192.

 36. Виховання молодого покоління на принципах християнської моралі в процесі духовного відродження України : зб. наук. праць / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Острозьке від-ня. – Острог : [б. в.], 1997. - 232 с.

 37. Вихрущ А. В. Основи християнської педагогіки / А. В. Вихрущ [та ін]. - Т. : Освіта, 1999. – 168 с.

 38. Вишневський О. Григорій Ващенко на тлі актуальних завдань сучасної української педагогіки / О. Вишневський // Твори / Григорій Ващенко. - К., 2000. - Т. 4 : Праці з педагогіки та психології. - С. 16-29.

 39. Вишневський О. Людиноцентризм як педагогічна проблема на тлі сучасних цивілізаційних процесів / О. Вишневський // Педагогічна думка. - 2008. - № 4. - С. 3.

 40. Вишневський О. І. Теоретичні основи сучасної української педагогіки : навч. посібник / Омелян Вишневський. — Вид. 3-тє, доопрац. і допов. — К. : Знання, 2008. — 566 с.

 41. Вишневський О. Українська педагогіка на перехресті двох світоглядів / О. Вишневський // Педагогічна думка. - 2007. - № 4. - С. 3.

 42. Гаврилов К. Бесіди із Закону Божого з дітьми молодших класів / К. Гаврилов ; пер. з рос. Р. Т. Солоневського. – Малин : [б. в.], 1994. – 127 с.

 43. Гаврилюк В. Ю. Суб’єкт-суб’єктна взаємодія як педагогічна умова формування творчої активності вихованців позашкільних навчальних закладів [Електронний ресурс] / В. Ю. Гаврилюк. – Електрон. дані. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/NarOsv/2008-1/08gvupnz.htm.

 44. Гаєвська Г. Церковні школи [Електронний ресурс] / Галина Гаєвська // Хрещатик. - Електрон. дані. - 2003. - № 71 (21 трав.). - Режим доступу:
  1   2


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка