Кафедра філології „Затверджую”Скачати 457.96 Kb.
Сторінка1/5
Дата конвертації11.03.2016
Розмір457.96 Kb.
  1   2   3   4   5
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

UKRAJNA OKTATÁSI ÉS TUDOMÁNYOS MINISZTÉRIUMA


ЗАКАРПАТСЬКИЙ УГОРСЬКИЙ IНСТИТУТ ІМ. Ф. РАКОЦІ ІІ

II. RÁKÓCZI FERENC KÁRPÁTALJAI MAGYAR FŐISKOLA


Кафедра філології


„Затверджую” / Jóváhagyom
проректор з ННР / oktatási rektorhelyttes

_______________ Черничко С. С./Csernicskó I.


”_20_” ___квітня___ 2013 р.


„Затверджую” / Jóváhagyom
проректор з АЛ / akkreditációs rektorhelyttes

____________________ Боркач Є. І./Barkáts J.


”_20_” ___квітня___ 2013 р.
ПРОГРАМА
ВСТУПНИХ ІСПИТІВ
з української мови та літератури

для студентів
напряму 6.020303 Філологія* Українська мова та література

Cпеціальність: українська мова і література

(за освітньо-кваліфікаційним рівнем „Спеціаліст”)

Затверджено


на засіданні кафедри філології
протокол № _6_ від „_4_” _березня_2013 р.

Зав. кафедрою __________________

Берегово – 2013

Програма вступних іспитів з української мови та літератури студентів напряму 6.020303 Філологія спеціальності: українська мова і література (за освітньо-кваліфікаційним рівнем „Спеціаліст”). – Берегово, ЗУІ, 2012.


За редакцією Сюсько М.І., д.ф.н., професор.
Укладачі: Сюсько М.І., доктор філологічних наук, професор;
Туряниця Ю.Д., кандидат філологічних наук, доцент;

Лібак Н.А., старший викладач;

Кордонець О.А., кандидат філологічних наук, доцент;

Барань Є.Б., старший викладач;

Маргітич К.Є., кандидат педагогічних наук, доцент.

Технічне оформлення: Лібак Н.А.


Відповідальний за випуск: к.ф.-м. н. Боркач Є. І.
1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

Вступний іспит з української мови та літератури за ОКР «Спеціаліст» – це форма контролю засвоєння студентом теоретичного та практичного матеріалу, визначеного програмами навчальних дисциплін, відповідно до стандартів вищої освіти.

Вступні випробування проводяться у вигляді двох вступних іспитів, які охоплюють нормативний зміст підготовки фахівця з української мови та української літератури.

Мета вступного випробування полягає у з’ясуванні рівня підготовленості професійних завдань, передбачених відповідними стандартами вищої освіти, а також до продовження освіти на вищому кваліфікаційному рівні.

Порядок проведення і програму вступних випробувань визначає Вчена рада ЗУІ на засадах нормативних і методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки України та стандарту вищої освіти.

На вступні випробування з Української мови і літератури виносяться питання і завдання з таких фахових дисциплін:

– Сучасна українська літературна мова;
– Історія української літератури.

До пакету програми вступних іспитів входять тестові завдання.


1.1. Порядок проведення вступного іспиту


Форма проведення вступного іспиту – письмова (у формі тестових завдань).

Програма вступного випробування ухвалюється на засіданні кафедри філології і затверджується проректором по навчальній роботі та проректором з ліцензування та акредитації.

Вступний іспит проводиться за тестовими варіантами, які затверджуються не пізніше як за місяць до початку вступного іспиту. Тестові завдання, що виносяться на іспит, не повинні виходити за межі програми.

Вступний іспит приймає екзаменаційна комісія (ЕК), члени якої затверджуються наказом ректора.

Під час проведення вступного іспиту студентам не дозволяється користуватися підручними засобами (підручниками, конспектами, спеціальною літературою і т. і.). У разі користування забороненими джерелами/засобами студент усувається з екзамену і йому виставляється оцінка “незадовільно” (2).

Під час проведення державного іспиту члени ЕК зобов’язані створити сприятливу морально-психологічну обстановку, в якій студент має можливість обміркувати відповіді, повністю розкрити знання. Кількість тестових завдань в одному варіанті складає 50. Кожна правильна відповідь оцінюється у два бали, таким чином максимальна кількість балів становить 100 балів. Тривалість одного іспиту (з мови або літератури) не повинна перевищувати 60 хвилин.

Результати складання вступного іспиту оцінюються за національною чотирибальною шкалою (“відмінно”, “добре”, “задовільно”, “незадовільно”), за міжнародною шкалою ECTS, а також за стобальною шкалою, на закритому засіданні ЕК і вносяться в екзаменаційну відомість.

1.2. Критерії оцінювання


Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно

зараховано82-89

В

добре

74-81

С

64-73

D

задовільно

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліниКритерії оцінювання навчальних досягнень абітурієнтів

за шкалою ECTS та національною шкалою

Оцінка А (90 – 100 балів) або „відмінно” виставляється за відповідь, яка містить вичерпне за сумою поданих знань розкриття усіх запитань, розгорнуту аргументацію кожного з положень, побудована логічно й послідовно, розкриває питання від його нижчих до вищих рівнів, а також містить приклади з журналістської практики – з історії чи сучасності, – які дозволяють судити про повноту уявлень студента з поставленого питання. Відповідь повинна бути викладена гарною, багатою мовою, відзначатися точним вживанням термінів, містити посилання на засвоєну навчальну літературу.

Оцінка В (82 – 89 балів) або „добре” виставляється за відповідь, яка містить повне, але не вичерпне за сумою виявлених знань висвітлення усіх запитань, що містяться в білеті, скорочену аргументацію головних положень, допущено порушення логіки й послідовності викладу матеріалу, а розуміння теоретичних питань не підкріплює ілюстраціями з журналістської практики. У відповіді допускаються стилістичні помилки, неточне вживання термінів, довільне витлумачення фактів.

Оцінка С (74 – 81 бал) або „добре” виставляється за відповідь, яка містить недостатньо вичерпне за сумою виявлених знань висвітлення запитань, що містяться в білеті, відсутня аргументація головних положень, допущено порушення логіки й послідовності викладу матеріалу, а наведені приклади з практики не відповідають теоретичним моментам даного курсу. У відповіді допускаються стилістичні помилки, неточне вживання термінів, довільне витлумачення фактів. Крім того, таким балом може бути оцінений студент, який протягом семестру не виявляв відповідних знань з даного курсу, але на іспиті успішно відповів на поставлені теоретичні та практичні завдання.

Оцінка D (64 – 73 бали) або „задовільно” виставляється за відповідь, яка містить неповне за сумою виявлених знань висвітлення усіх запитань, поверхово аргументує положення відповіді, у викладі допускає композиційні диспропорції, порушення логіки й послідовності викладу матеріалу, не ілюструє теоретичні положення прикладами з журналістської практики. Мова відповіді рясніє помилками, наявне неправильне слово- й терміновживання.

Оцінка E (60 – 63 балів) або „задовільно” виставляється за відповідь, яка містить неповне за сумою виявлених знань висвітлення усіх запитань або за незнання окремого питання із загальної кількості поставлених. У викладі студента допущені композиційні диспропорції, порушення логіки й послідовності викладу матеріалу. Студент не може відтворити основні теоретичні положення, але наводить окремі приклади з журналістської практики. Мова відповіді рясніє помилками, наявне неправильне слово- й терміновживання, немає розуміння окремих журналістських термінів.

Оцінка FX (35 – 59 балів) або „незадовільно” виставляється у разі, коли студентом на протязі навчального семестру набрано недостатню кількість балів за змістові модулі, він не може бути допущеним до складання іспиту. У випадку, якщо студент допущений, але його відповідь на іспиті містить неправильне висвітлення заданих питань, помилкову аргументацію, допускаються помилкові умовиводи, неправильне посилання на факти та їхнє витлумачення, мова близька до суржику, він також може бути оцінений незадовільно.

Оцінка F (0 – 34 балів) або „незадовільно” виставляється у разі, коли студентом на протязі навчального семестру набрано недостатню кількість балів за змістові модулі, він не може бути допущеним до складання іспиту. У випадку, якщо студент допущений, але відповісти на поставлені запитання на іспиті він не може або відповідає неправильно, а також не може дати відповідь на жодне із поставлених додаткових запитань, така відповідь оцінюється незадовільно.  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка