Кафедра філології „Затверджую”Скачати 457.96 Kb.
Сторінка2/5
Дата конвертації11.03.2016
Розмір457.96 Kb.
1   2   3   4   5

2. ТЕМАТИКА ВСТУПНОГО ІСПИТУ

2.1. ТЕМИ З КУРСУ „СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРНА МОВА”

Сучасна українська літературна мова як предмет наукового вивчення і фахової підготовки вчителя середньої школи.

Місце української мови серед слов’янських мов.

Поняття про літературну мову. Функції української літературної мови.

Писемна й усна форми української літературної мови.

Державний статус української мови. Законодавче забезпечення державного статусу української мови.

Мова і культура.

Основні відомості про періодизацію історії української мови.

Соціолінгвістична ситуація в сучасній Україні: сфери використання державної мови і мов національних меншин.
Фонетика і фонологія

Фонетичний і фонологічний аспекти вивчення звукового складу української мови.

Фонетичний і фонологічний аналіз голосних.

Фонетичний і фонологічний аналіз приголосних.

Акустичний аспект вивчення звуків мови.

Лінгвістичний аспект вивчення звуків мови.

Функції фонеми як мовної одиниці.

Чергування голосних і приголосних фонем. Історичне коментування чергувань.

Фонетичні процеси, зумовлені сполучуваністю звукових одиниць у мовленнєвому потоці.

Чергування фонем. Звукові процеси, зумовлювані сполучуваністю звукових реалізацій фонем.


Орфоепія та орфографія

Аналіз сучасних орфоепічних норм української мови.

Орфоепія і культура усного мовлення.

Наголос в українській мові.

Теоретичні і практичні засади функціонування сучасних орфографічних норм.

Історія становлення орфографічних норм української мови.

Принципи української орфографії: фонематичний, фонетичний та історичний.

Поняття орфограми. Різновиди орфограм.

Слово як основна одиниця лексичної системи. Типи лексичних значень слів.

Поняття про словниковий склад української мови і визначальні принципи його системної організації.

Полісемія як лексико-семантичне явище.

Тропіка. Системний характер тропіки.

Основні види тропів.

Лексико-граматичне вираження тропів.

Синонімія як лексико-семантичне явище.

Антонімія як лексико-семантичне явище.

Омонімія як лексико-семантичне явище.

Принципи лексичного аналізу слова.

Характеристика лексики української мови за походженням, сферами комунікативного функціонування і стилістичними ознаками.

Слово як мовний знак.


Фразеологія

Фразеологія як тип мовної одиниці.

Класифікація фразеологізмів.
Морфеміка і словотвір

Морфема як тип мовної одиниці.

Типи морфем в українській мові.

Словотвір як учення про мотивацію і творення похідних слів.

Способи словотвору.

Твірна основа і словотворчий формант. Словотвірний тип і словотвірне значення.

Словотвір іменників.

Словотвір прикметників.

Словотвір дієслів.

Словотвір прислівників.

Принципи словотвірного аналізу.
Граматика і морфологія

Предмет і завдання граматики. Морфологія і синтаксис як розділи граматики.

Частини мови і принципи їх класифікації.

Повнозначні і службові частини мови.


Іменник

Іменник як частина мови. Семантико-граматичні ознаки його виділення. Лексико-граматичні розряди іменників. Граматичні категорії іменника. Категорія роду, її значення, морфологічне, синтаксичне та лексичне вираження. Категорія числа, її значення та граматичні засоби вираження. Залишки форм двоїни (у значенні множини) в сучасній українській мові. Категорія відмінка. Відмінкова система сучасної української літературної мови. Особливості вивчення іменників у школі.

Словозміна іменників. Поняття про парадигму іменника Принципи поділу іменників за парадигматичними ознаками на відміни та групи в сучасній та давньоруській мовах. Невідмінювані іменники.
Прикметник

Поняття про прикметник як частину мови. Специфіка граматичних категорій прикметника. Лексико-граматичні розряди прикметників.

Відмінювання прикметників (з історичним поясненням). Перехід прикметників в іменники (субстантивація). Вивчення ступенів порівняння прикметників у 6 класі.
Числівник

Поняття про числівник як частину мови. Розмежування числівників та інших слів з кількісним значенням. Специфіка вияву граматичних категорій числівника. Функціональні розряди числівників: власне-кількісні, збірні, дробові, неозначено-кількісні. Особливості їх вживання. Питання про порядкові числівники. Морфологічні групи числівників: прості, складні та складені.Відмінювання різних розрядів числівників (з історичним поясненням).


Займенник

Займенник як частина мови. Лексико-граматичні розряди займенників. Граматичні категорії займенників. Граматичні категорії займенників, їх відмінювання (з історичним поясненням). Явище прономіналізації.


Дієслово

Поняття про дієслово як частину мови. Система дієслівних утворень в українській літературній мові: особові форми, неозначена форма. Типи дієслівних основ: основи інфінітива та теперішнього часу. Поділ дієслів на дієвідміни. Категорія виду дієслова. Способи творення форм доконаного та недоконаного виду. Вивчення виду дієслова у школі.

Категорія перехідності-неперехідності дієслова. Категорія стану дієслова та її зв’язок з перехідністю-неперехідністю. Категорія часу та роду дієслова. Категорія способу дієслова.
Дієприкметник

Дієприкметник як форма дієслова (з історичною довідкою). Дієслівні та прикметникові характеристики дієприкметника. Активні та пасивні дієприкметники. Граматичні категорії дієприкметника. Творення дієприкметників. Перехід дієприкметників у прикметники.


Дієприслівник

Дієприслівник як форма дієслова. Дієслівні та прислівникові характеристики дієприслівника. Творення та синтаксична роль дієприслівників. Перехід дієприслівників у прислівники та прийменники. Методика вивчення дієприслівників у 7 класі.


Прислівник

Прислівник. Значення прислівників як слів, що виражають статичну ознаку іншої ознаки. Морфологічні ознаки, синтаксична роль прислівників. Групи прислівників за значенням. Ступені порівняння означальних прислівників. Творення прислівників (від прикметників, іменників, числівників, займенників, дієслів). Перехід у прислівники інших частин мови (адвербіалізація). Перехід прислівників у прийменники, сполучники, частки. Вивчення теми «Правопис прислівників» у 7 класі.


Прийменник. Сполучник

Прийменник. Прийменники як службові слова, що виражають відношення (просторові, часові та ін.) між повнозначними словами. Морфологічний склад прийменників. Перехід самостійних слів і словосполучень у прийменники. Вживання прийменників з певними відмінками іменників і субстантивованих слів. Полісемія прийменників. Омонімія прийменників. Синоніміка прийменників. Вживання прийменників як засобу милозвучності української мови. Сполучники як службові слова, що виражають зв'язок між словами і реченнями. Морфологічний склад сполучників. Синтаксичні функції сполучників. Сполучники сурядності і підрядності, їх групи. Сполучні слова і їх відмінність від сполучників. Перехід повнозначних слів у сполучники.СИНТАКСИС І СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ
Словосполучення

Словосполучення. Поняття про словосполучення як одиницю синтаксису. Типи словосполучень за видами синтаксичного зв'язку між компонентами.

Сурядні словосполучення. Підрядні словосполучення. Різновиди підрядних словосполучень за категоріально-морфологічним характером головного компонента.

Граматичні зв'язки між компонентами словосполучення. Семантико-синтаксичні відношення у підрядних словосполученнях. Вивчення словосполучень у школі.


Просте речення

Речення як основна синтаксична одиниця.

Просте речення як тип синтаксичної конструкції.

Проблема моделей (зразків) простого речення.

Двоскладне речення. Головні члени двоскладного речення і засоби вираження

Поняття про другорядні члени речення. Типи і засоби вираження другорядних членів речення.

Односкладне речення. Структурно-семантичні різновиди односкладних речень.

Повні і неповні речення.

Речення і висловлення. Комунікативно-прагматичний аналіз речення.

Непоширені й поширені речення.

Система розділових знаків.

Підмет. Структурно-семантичні характеристики підмета; засоби їх вираження в українській мові.

Присудок. Структурно-семантичні характеристики присудка, засоби його вираження в українській мові. Приклад уроку вивчення головних членів речення.
Односкладне речення

Поняття про односкладне речення. Характер головного члена в них. Особливості семантичної структури односкладних речень. Непоширені та поширені односкладні речення, повні та неповні. Структурно-семантичні різновиди односкладних речень. Стилістичні особливості односкладних речень.

Другорядні члени та їх функції в поширенні двоскладного речення. Принципи класифікації другорядних членів речення. Додаток: прямий і непрямий. Засоби їх вираження.

Означення. Узгоджене та неузгоджене означення, засоби їх вираження. Атрибутивне значення означення. Прикладка як різновид означення. Обставини. Семантико-синтаксичні різновиди обставин та їх роль у структурно-семантичній організації двоскладного речення.


Просте ускладнене речення

Поняття про ускладнене речення. Основні різновиди ускладнених речень.

Речення з однорідними членами. Поняття про ряд однорідних членів речення.

Питання про речення з однорідними присудками. Однорідні та неоднорідні означення. Стилістичні функції означень.

Речення з відокремленими другорядними членами. Поняття про відокремлення. Основні умови відокремлення другорядних членів. Напівпредикативні відношення при відокремленні другорядних членів. Відокремлені додатки. Приклад уроку вивчення відокремлених додатків. Відокремлення означень. Узгоджені відокремлені означення. Дієприкметникові та прикметникові звороти як типи поширеного відокремленого означення. Відокремлення прикладок. Засоби вираження непоширених і поширених відокремлених прикладок.

Відокремлення обставин. Засоби вираження непоширених і поширених відокремлених обставин. Вставні та вставлені конструкції у структурі поширеного речення. Функціонально-семантичні різновиди вставних конструкцій. Стилістичні особливості вставних слів.Складне речення
Складносурядні речення

Складносурядні речення. Засоби вираження синтаксичних зв'язків і змістових відношень між частинами складносурядного речення.

Структурно-семантичні типи складносурядних речень, виділювані на основі єдності характеру синтаксичних зв’язків і семантичних відношень між компонентами. Складносурядні речення відкритої та закритої структур.
Складнопідрядні речення

Складнопідрядні речення. Синтаксичне значення понять «головна частина» та «підрядна частина».

Функції сполучних слів і сполучників у складнопідрядному реченні.

Принципи класифікації складнопідрядних речень: логіко-граматичний, формальний і структурно-семантичний.

Лінгвістичні ознаки розмежування складнопідрядних речень нерозчленованої та розчленованої структур.

Характеристика складнопідрядних речень у зв'язку з функцією підрядних частин.

Складнопідрядне речення з підрядним з'ясувальним. Складнопідрядне речення з підрядним означальним.

Різновиди складнопідрядних речень з підрядними обставинними.

Ускладнені складнопідрядні речення. Речення з кількома підрядними частинами, різновиди зв'язку підрядних частин у їх межах.

Ускладнені речення з сурядним і підрядним зв'язком між складовими частинами.


Безсполучникові складні речення.

Безсполучникові складні речення.

Засоби синтаксичного зв'язку в безсполучниковому складному реченні.

Роль інтонації в організації безсполучникових речень.

 

Складні форми синтаксичної організації мовлення

Питання про текст як об'єкт синтаксично-комунікативного аналізу. Функціонально-комунікативні різновиди текстів. Питання про текстоутворюючі одиниці.

Питання про складне синтаксичне ціле як синтаксичну одиницю і компонент тексту.

Засоби зв'язку речень у складному синтаксичному цілому.

Абзац як композиційно-комунікативна одиниця, його роль у членуванні тексту. Співвідношення між абзацом і складним синтаксичним цілим. Текстова основа уроків української мови.
Пунктуація

Основи сучасної української пунктуації.

Система розділових знаків.

Структура речення та пунктуація.

Інтонація речення та пунктуація.

Огляд вживання розділових знаків у простому та складному реченнях.1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка