Кафедра філології „Затверджую”Скачати 457.96 Kb.
Сторінка3/5
Дата конвертації11.03.2016
Розмір457.96 Kb.
1   2   3   4   5

2.2. ТЕМИ З КУРСУ „ІСТОРІЯ УKРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ”Література Княжої доби

Періодизація української літературної мови. Коротка характеристика періодів.

Перекладна література Києворуського періоду.

Розвиток оригінальної літератури Києворуського періоду.

Літописання Києворуського періоду.

„Слово про Ігорів похід” як пам’ятка оригінальної літератури ХІІ ст.

Періодизація української літературної мови. Коротка характеристика періодів.

Література ХIV – XVI ст.

Другий південно-слов’янський вплив.

Виникнення і особливості іншомовного українського віршування.

Українська полемічна література та її стильові особливості.

Українська барокова поезія. Творчість І. Величковського та К. Зиновієва.

Розвиток проповідницької та історіографічної прози. Козацьке літописання.

Українська шкільна драма. Розвиток жанру інтермедії.

Творчість Г. Сковороди.


Література XVII – XVIII ст.

Козацьке літописання.

Проповідницька проза.

Українська полемічна література.

Українська барокова література.
Нова українська література: перші десятиріччя ХІХ ст.

Бурлескно-травестійна поезія.

Етнографічна драматургія

Передромантичні традиції літератури.

Творчість І.Котляревського як зачинателя нової української літератури.

Прозова та драматургічна спадщина Г.Квітки-Основ'яненка.

Національно-культурне відродження на західноукраїнських землях. Діяльність «Руської трійці».
Українська література 40 - 60-х рр. ХІХ ст.

Український романтизм як національно-культурний феномен. Творчість А.Метлинського, В.Забіли, М.Петренка.

Опозиція “минуле – сучасне” у творчості Т. Шевченка та інших романтиків.

Творчість Т. Шевченка в контексті історичної доби. Творча спадщина Т. Шевченка і сучасність.

Український романтизм як національно-культурний феномен.

Міфокультурний художній дискурс.

Роман «Чорна рада» П.Куліша

Формування української літературної мови, побудованої на народній основі. Роль І.П.Котляревського у формуванні української літературної мови.

Роль Т.Г.Шевченка в історії української літературної мови.

 

Українська література 70 - 90-х рр. ХІХ ст.

Реалістичний тип художньої творчості: напрями і стилі.

Новаторство прози Марка Вовчка.

Ідейно-естетична взаємодія реалізму й романтизму. Художня спадщина Ю.Федьковича.

Творчість І.Нечуя-Левицького та Панаса Мирного.

Поезія 70-90-х років (Б.Грінченко, Я.Щоголів, І.Манжура, П.Грабовський)

Народницько-позитивістська традиція кінця ХІХ ст.

Еволюція від натуралізму до модернізму (творчість І. Франка).

Форми оновлення української літератури у зв’язку з розвитком модернізму на початку ХХ ст.

Філософська основа та стильовий синкретизм творчості письменників-модерністів (символізм, неоромантизм, неореалізм, імпресіонізм, експресіонізм).

Творчість М. Коцюбинського в контексті історичної доби.

Творчість Лесі Українки в контексті історичної доби.

Новелістика В.Стефаника.


Українська література 20-30-х рр. ХХ ст.

Письменницькі організації та літературні угруповання. Літературна дискусія.

Лірика П.Тичини та В.Сосюри.

Розвиток авангардизму в літературі 20-х років

Творчість поетів-неокласиків.

Феномен “Розстріляного Відродження”. Значущість художнього набутку.

Драматургія і проза 20-30-х рр.

Згасання інтенсивності літературного життя в 30-і рр.

Масовий терор і письменство.

Література на еміграції (В.Барка, У.Самчук та інші)


Українська література 30 - 50-х рр. ХХ ст.

Українська література середини 30-х – 50-х рр.

Виклик догматизмові: пожвавлення творчих пошуків, урізноманітнення мистецьких форм у творчій практиці письменників-шістдесятників.

Ідейно-тематичне та жанрове збагачення літератури (поезія, новелістика, драматична поема).


Розвиток української літератури кінця ХХ – поч. ХХІ ст
Постмодернізм як стильовий напрям.

Творчість Ю.Андруховича, М.Матіос, інших представників молодої генерації.3. Питання для самостійної підготовки з дисциплін, що виносяться на вступний іспит

3.1. Питання з сучасної української літературної мови


1. Місце української мови серед інших слов’янських мов. Прийменник, сполучник та частка як частини мови.

2. Історія української літературної мови як державної. Асимілятивно-дисимілятивні процеси в українській літературній мові та їх наслідки.

3. Роль І. П. Котляревського і Т. Г. Шевченка в історії української літературної мови. Лексика сучасної української літературної мови з погляду її активного і пасивного складу.

4. Категорія способу дієслів. Значення та вживання дійсного, умовного та наказового способів дієслів. Утворення форм умовного та наказового способів. Перше, друге та третє перехідне пом’якшення (палаталізація) та їх наслідки.

5. Слово як одиниця мови. Семантична структура слова. Поняття лексеми. Складнопідрядні речення, їх типи та правописна регламентація.

6. Спрощення груп приголосних у сучасній українській літературній мові (з історичними коментарями). Чергування |о| та |е| з нулем звука як наслідок занепаду й вокалізації редукованих |ъ| та |ь|.

7. Вигук як частина мови. Семантичні групи вигуків. Розряди вигуків. Звуконаслідувальні слова, їх функції та вживання. Односкладні речення. Різновиди односкладних речень.

8. Чергування |о| та |е| з |і| в українській мові (з історичними коментарями). Прикметник як частина мови. Лексичне значення прикметника, його морфологічні ознаки та синтаксична роль. Розряди за значенням.

9. Фразеологізм як мовна одиниця, його ознаки. Типи фразеологізмів. Займенник. Групи займенників за значенням. Відмінювання та правопис займенників.

10. Прислівник як частина мови. Розряди прислівників за значенням. Творення та правопис прислівників. Типи речень в сучасній українській літературній мові (за будовою, метою висловлювання та інтонацією).

11. Класифікація приголосних фонем у сучасній українській літературній мові. Другорядні члени речення, їх різновиди та способи вираження.

12. Голосні фонеми сучасної української літературної мови та їх класифікація. Іменник як частина мови. Поділ іменників на відміни. Відмінювання іменників I відміни (з історичними коментарями). Правопис відмінкових закінчень іменників I відміни.

13. Склад української лексики з погляду її походження. Сучасна українська лексикографія: стан і перспективи. „Словник української мови” в 11-ти томах (загальна характеристика).

14. Характеристика українських наріч та їх внесок у формування сучасної української літературної мови. Відмінювання іменників II, III та IV відмін (з історичними коментарями).

15. Словосполучення як синтаксична одиниця. Змістові та структурні типи словосполучення. Повні і неповні речення. Типи неповних речень.

16. Однорідні члени речення. Розділові знаки при них. Порядок слів у реченні, його синтаксичні та семантичні функції. Стилістичні шари лексики сучасної української літературної мови.

17. Відокремлені члени речення в українській літературній мові. Вставні та вставлені слова, словосполучення та речення.

18. Явище багатозначності (полісемії) та однозначності (моносемії) в сучасній українській літературній мові.

19. Способи словотворення в сучасній українській літературній мові.

20. Числівник як частина мови. Поділ числівників за значенням та будовою (з історичними коментарями). Відмінювання та правопис числівників.

21. Дієприкметник та дієприслівник як окремі форми дієслова: поділ за значенням, їх творення, правопис та синтаксична роль.

22. Склад української лексики з погляду її вживання.

23. Дієслово як частина мови. Категорія часу та виду дієслів. Значення та вживання дієслівних форм теперішнього, минулого, давньоминулого та майбутнього часів в українській мові. Граматична категорія стану. Перехідні та неперехідні дієслова. Зворотні дієслова. Категорія особи і числа дієслів, їх значення, способи вираження. Безособові дієслова.

24. Безсполучникові складні речення: їх види та розділові знаки при них.

25. Підмет та присудок як головні члени речення, їх типи та способи вираження.

26. Класифікація складних речень. Складносурядні речення.

27. Омоніми, синоніми та пароніми в сучасній українській літературній мові: їх склад, різновиди та стилістичне використання.

28. Складнопідрядні речення. Типи підрядних речень. Складнопідрядні речення із супідрядністю та послідовною підрядністю.

29. Умови функціонування української мови в XIX – на початку XX ст. Шляхи та засоби поповнення лексики і фразеології української літературної мови у зв’язку з суспільними змінами.

30. Пряма і непряма мова. Розділові знаки при прямій і непрямій мові.1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка