Кафедра теорії та методики початкової освіти



Сторінка5/12
Дата конвертації19.02.2016
Розмір2.49 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Тема 1. Сутність педагогічної майстерності.

Психолого-педагогічна модель сучасного вчителя. Професіограма вчителя початкових класів. Зміст професійної готовності.

Професійна діяльність педагога: особливості, види, складові. Професійний потенціал

Сутність педагогічної майстерності. Елементи педагогічної майстерності. Професіоналізм учителя.

Педагогічна кваліметрія.

Тема 2. Професійне самовиховання майбутніх учителів початкових класів, як педагогічна проблема.Поняття і зміст “професійного самовиховання” майбутніх учителів початкових класів. Структурні компоненти самовиховання. Методи і прийоми професійного самовиховання.

Тема 3. Способи організації навчально-виховного процесу в початковій школі. Загальні основи організації цілісного навчально-виховного процесу. Способи організації навчально-виховного процесу в початковій школі. Організація навчально-виховного процесу через вплив учителя на учнів молодшого шкільного віку Співробітництво вчителя і учнів на уроках і в позаурочний час. Взаємодія – оптимальний спосіб організації педагогічного процесу в початковій школі. Засоби педагогічної взаємодії.

Тема 4 Педагогічне спілкування і його функції. Стилі педагогічного спілкування.

Професійне спілкування вчителя початкових класів, як психолого-педагогічна проблема. Структура і функції педагогічного спілкування. Комунікативні уміння і навички.

Стилі педагогічного спілкування. Поняття “стилі педагогічного спілкування”. Класифікація стилів педагогічного спілкування. Моделі спілкування вчителя на уроці з учнями молодшого шкільного віку

Тема 5. Педагогічний такт і майстерність учителя.

Педагогічний такт і майстерність учителя. Характеристика педагогічного такту. Сутність та форми вияву педагогічного такту. Принципи педагогічного такту. Рівні педагогічного такту.

Педагогічна тактика. Проблема педагогічного співробітництва у практичній педагогіці.

Тема 6. Педагогічна майстерність і авторитет учителя.

Суть і зміст авторитета вчителя. Внутрішня і зовнішня сторони авторитету. Структура авторитету вчителя. Суб’єктивні та об’єктивні фактори становлення авторитету. Рівні і критерії авторитету педагога. Психолого-педагогічні принципи побудови авторитету вчителя.



Тема 7. Педагогічна ситуація і педагогічна задача як складові навчально-виховного процесу в початковій школі.

Педагогічна ситуація і педагогічна задача як складові навчально-виховного процесу в початковій школі. Педагогічна ситуація – складова педагогічного процесу. Конфліктна ситуація в педагогічному процесі. Педагогічна задача. Причини виникнення конфліктних ситуації у педагогічному процесі. Конфлікт, як психолого-педагогічна проблема в діяльності учителя. Форми проявлення конфлікту. Поведінка вчителя у конфліктній ситуації.

Проектування навчально-виховного процесу початкової школи.

Змістовий модуль 2. Способи оволодіння педагогічною технікою

Тема 8. Педагогіка як практична режисура.

Педагогіка як практична режисура. Педагогіка – це мистецтво? - це наук? – це технологія?

Система К.Станіславського і її роль у формуванні педагогічної майстерності вчителя. Спільне і відмінне в театральній і педагогічній майстерності.

Театральна педагогіка в процесі становлення вчителя.

Педагогічний артистицизм як професійна й особистісна характеристика вчителя.

Професійно-педагогічний тренінг (ППТ).



Тема 9. Педагогічна техніка і технологія. Педагогічна техніка як форма організації поведінки вчителя початкових класів. Технологія успіху в професійній та педагогічній діяльності. Прогнозування і професійний успіх.

Тема 10. Професійно-педагогічний тренінг.

Увага й спостережливість учителя початкових класів. Значення уваги і спостережливості вчителя в організації навчально-виховного процесу в початковій школі. Професійно-педагогічні особливості уваги вчителя. Вправи на визначення індивідуальних особливостей уваги студентів; на розвиток уваги; на розвиток педагогічної уваги й спостережливості; проектування і моделювання педагогічних ситуацій, спрямованих на формування і розвиток уваги і спостережливості учнів молодшого шкільного віку

Уява вчителя. Професійно-педагогічні особливості уяви вчителя. Значення педагогічної уяви в проектуванні та організації навчально-виховного процесу в початковій школі. Умови, що сприяють активізації уяви вчителя і учнів. Вправи для визначення індивідуальних особливостей уяви студентів; із розвитку уяви

Основи техніки мовлення. Дихання. Голос. Дикція. Техніка мовлення і її роль у діяльності педагога. Поняття фонаційного дихання. Типи дихання. Особливості голоса педагога, основні причини його порушення. Дикція. Її значення в педагогічній діяльності. Вправи для розвитку фонаційного дихання; для розвитку голосу. Робота над дикцією. Вправи.

Основи мімічної і пантомімічної виразності.

Роль невербальних засобів у спілкуванні.

Вимоги до міміки і пантоміміки педагога. Недоліки початкуючих учителів і шляхи їх усунення.

Вправи з розвитку уміння педагога доцільно виражати своє відношення при допомозі невербальних засобів спілкування.



Змістовий модуль 3. Шляхи оволодіння педагогічною творчістю

Тема 14. Педагогічна творчість учителя у навчально-виховному процесі.

Педагогічна творчість учителя. Особливості педагогічної творчості. Етапи педагогічної творчості.

Творча лабораторія вчителя. Алгоритм педагогічної творчості.

Творче самопочуття педагога.

Аутогенне тренування і педагогічна діяльність.

Організація творчого середовища на уроках в початкових класах.



Тема 15. Організація співтворчої виховної роботи в початкових класах.

Особливості майстерності вчителя у підготовці до організації і проведення позаурочних виховних заходів у початковій школі.

Співпраця і співтворчість вчителя і учнів – основний чинник результативності виховних заходів.

Творчі форми організації виховних позаурочних заходів. Колективні творчі справи. Майстерність учителя в їх організації в початковій школі.



Тема 16. Організація творчого середовища в навчально-виховному процесі.

Навчальне середовище як психолого-педагогічна проблема.

Чинники розвитку навчального середовища початкової школи.

Майстерність вчителя у підготовці і проведені нестандартних уроків у початковій школі.

Майстерність спілкування вчителя в організації, проведенні та використанні ігрових педагогічних ситуацій.
Теорія виховання (3 курс/1,2сем.)

Мета і завдання навчальної дисципліни

Мета викладання дисципліни - розкрити теоретико-практичні основи теорії виховання як науки про організацію виховного процесу в початковій школі. Підготувати студентів до виховної роботи з учнями молодшого шкільного віку.

Завдання вивчення дисципліни:

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні:



Змістовий модуль 1

знати:

 • предмет і завдання дисципліни „Теорія виховання”;

 • основні категоріальні особливості;

 • сутність, зміст, основні завдання та структуру процесу виховання;

 • закономірності та рушійні сили процесу виховання і самовиховання;

 • гуманістичні ідеали національної системи виховання, перспективи розвитку виховання як процесу соціалізації особистості;

 • основні положення Закону України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», Концепції національного виховання;

 • принципи, методи і форми організації виховного процесу в початковій школі;

 • вимоги до використання методів виховання в навчально-виховному процесі початкової школи;

 • виховну ефективність методів виховання;

 • принципи виховання учнів початкових класів, їх класифікацію;

 • основні форми організації виховного процесу у початковій школі;


вміти:

- враховувати особливості організації виховного процесу в початковій школі;

- визначати та проектувати форми і методи виховання;

- застосовувати на практиці основні форми, методи і засоби виховання школярів;

- робити категорійний аналіз педагогічних понять з тем розділу;

- застосовувати знання при розв’язанні педагогічних ситуацій;

- аналізувати суть процесу виховання на сучасному етапі з позицій різних педагогів;

- обгрунтувати власну точку зору на роль значення учителя у виховному процесі сучасної школи;

- встановлювати характер зв’язків між методами виховання;

- аналізувати шляхи удосконалення методів виховання, уміти застосовувати їх при розв’язанні педагогічних ситуацій, робити самостійні висновки;

- виокремлювати методи, прийоми та засоби виховання з народної педагогіки;

- на конкретних прикладах визначати взаємообумовленість різних методів виховання;

- підбирати оптимальні форми та методи роботи учителя з розвитку пізнавальних інтересів школярів з урахуванням конкретних умов і вікових особливостей;

- підбирати та обгрунтовувати засоби народної педагогіки, які допомагають в організації форм виховання;

- проектувати і моделювати опорні схеми позаурочних форм організаційного процесу в початковій школі (заочну подорож, усний журнал, клуб Чомучок, літературно-музичну композицію та ін.);

- підбирати найбільш ефективнi форми та методи роботи учителя з формування ідейних переконань і національної свідомості школярів з урахуванням конкретних умов і вікових особливостей;

Змістовий модуль 2

знати:

 • особливості організації розумового, морального, трудового, фізичного, екологічного, естетичного, громадянського виховання в початковій школі;

 • шляхи, засоби і методи формування національної свідомості учнів молодшого шкільного віку;

 • значення понять «розумове виховання», «пізнавальні інтереси», зміст та характеристику розумового виховання; вплив розумового виховання на розвиток особистості;

 • поняття «світогляд», «науковий світогляд», «народний світогляд»;

 • значення понять «моральне виховання», «етичне виховання» та їх складові;

 • завдання і способи організації позакласної і позашкільної виховної роботи;

 • зміст виховної діяльності позашкільних навчально-виховних закладів, громадських організацій дітей та молоді;

 • організацію роботи з батьками щодо виховання молодших школярів;

 • основні проблеми виховання у сім’ї, форми співпраці школи та родини;

 • особливості роботи учителя з дітьми з неповних сімей;

 • поняття, ознаки, шляхи розвитку колективу і механізми його впливу на вихованців;

 • суть, мету завдання громадянського виховання учнів початкової школи у відповідності до Концепції громадянського виховання особистості в умовах розвитку української держави;

 • шляхи та форми громадянського виховання в початкових класах; науково-педагогічні вимоги до організації;

 • види трудової діяльності учнів початкових класів та методи їх здійснення;

 • традиції українського народу у трудовому вихованні підростаючого покоління; науково-педагогічні вимоги до організації трудового виховання у школі;

 • шляхи та форми екологічного виховання у початкових класах; науково-педагогічні вимоги до організації;

 • основні завдання і роль естетичного виховання молодших школярів; шляхи та форми естетичного виховання;

 • правила використання елементів народної педагогіки в естетичному вихованні;

 • науково-педагогічні вимоги до організації естетичного виховання молодших школярів;

 • зміст профорiєнтаційної роботи у школі;

 • зміст, засоби та організаційні форми фізичного виховання учнів початкових класів;

 • поняття про позашкільне виховання, його основні завдання;

 • основні організаційні форми спільної виховної діяльності батьків та учителів початкової школи.

вміти:

 • проектувати і моделювати всі напрями виховання в початковій школі;

 • здійснювати корекцію поведінки учнів початкових класів, організовувати і керувати виховним процесом та сприяти у самовихованні;

 • підбирати приклади з народної педагогіки, які б характеризували особливості народного світогляду;

 • відбирати форми та методи роботи учителя з морального виховання з урахуванням конкретних умов і вікових особливостей;

 • виділяти конкретні моральні проблеми для розгляду на занятті; висловлювати практичні зауваження щодо методики морального виховання конкретних педагогів;

 • складати план-конспект бесіди з учнем початкових класів з метою вивчення рівня розвитку його моральних якостей;

 • робити порівняльний аналіз різноманітних підходів щодо сутності впливу колективу на особистість;

 • проектувати та моделювати різні стадії формування колективу; формулювати власні умови для самореалізації і самоствердження особистості у колективі;

 • аналізувати форми організації позаурочного виховного процесу в початкових класах сільської малокомплектної школи, позашкільних організаціях, дитячих виховних організаціях;

 • проектувати модель виховного заняття з родинного виховання; зміст бесіди з батьками з метою вивчення розподілу обов’язків дітей у сім’ї; добирати питання до анкети для батьків учнiв початкових класів;

 • спроектувати і змоделювати організацію розподiлу доручень у початковій школі; скласти зміст бесіди з метою вивчення сформованості у школярів працелюбності;

 • складати план-конспект виховного заходу з фізичного виховання; розробляти фізичні вправи для першокласників;

 • змоделювати систему роботи сім’ї з фізичного виховання;

 • змоделювати віршовані ритмічні хвилинки для учнiв молодших класів з екологічного виховання, використовуючи періодичну педагогічну пресу;

 • моделювати і проектувати систему роботи родини з екологічного виховання молодших школярів;

 • на підставі вивчення розділів у підручниках та посібниках з педагогіки схематично окреслювати різноманітні варіанти класифікації методів виховання;

 • зіставляти та порівнювати традиційні методики проведення заходів з методиками, побудованих на засадах народної педагогіки;

 • робити огляд методичної літератури та матеріалів періодичних видань, присвячених певній темі розділу;

 • проводити інтерв’ю з учителями шкіл з метою ознайомлення з досвідом виховної роботи з молодшими школярами;

 • характеризувати творчі справи, виховні заходи, що проводяться у сучасній школі, аналізувати специфіку їх проведення;

 • проектувати і моделювати пiдготовку, організацію і проведення виховних заходів.

Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи „Теорії виховання” як складової педагогіки

Тема 1. Виховання як педагогічна категорія.

Виховання як процес формування особистості. Сутність і категоріальні ознаки виховання. Зміст і завдання виховання учнів молодшого шкільного віку. Базова культура особистості: зміст і шляхи формування. Показники вихованості учнів. Особливості виховання в сучасних умовах розвитку українського суспільства. Сутність, особливості національного виховання. Взаємозалежність загальнолюдських та національних аспектів виховання. Шляхи та засоби здійснення національного виховання

Поняття цілісної виховної системи школи, її сутність і призначення. Етапи становлення і розвитку шкільних виховних систем та їх порівняльний аналіз.

Тема 2.Самовиховання: суть, умови, етапи, прийоми.

Перевиховання: суть, принципи, функції, етапи.

Виховний процес, його закономірності. Специфіка виховного процесу у початковій школі. Структура виховного процесу. Етапи процесу виховання. Сучасні підходи до організації та здійснення виховного процесу. Оптимізація виховного процесу.

Тема 3. Закономірності та принципи виховного процесу.

Закономірності і суперечності процесу виховання.

Принципи виховання. Підходи до класифікації принципів виховання.

Принципи національного виховання згідно „Концепції національного виховання”

Українська етнопедагогіка про принципи виховання.

Тема 4. Методи і прийоми виховання

Поняття про методи виховання. Підходи до класифікацій методів виховання. Структура методів виховання.

Методи формування свідомості особистості.

Методи організації діяльності та формування досвіду громадської поведінки.

Методи стимулювання поведінки і діяльності особистості.

Методи контролю, самоконтролю та самооцінки у вихованні.

Прийоми педагогічного впливу.

Вимоги до використання методів виховання в навчально-виховному процесі початкової школи. Вибір методів виховання.

Засоби виховання.

Тема 5. Форми організації виховного процесу.

Форми організації виховного процесу в початковій школі. Підходи до класифікації форм організації виховного процесу в початковій школі. Вимоги до організації позаурочних виховних форм.

Технологія підготовки і проведення виховного заходу.

Діагностика вихованості.

Діагностика і вимірювання вихованості. Критерії вихованості. Ступені вихованості. Методи діагностики вихованості.

Змістовий модуль 2. Зміст виховання в початковій школі. Шляхи реалізації виховного процесу.

Тема 1. Дитяча спільність (колектив) у системі виховання.

Проблема особистості і колективу в науково-педагогічних дослідженнях.

Дитячий колектив, його ознаки. Основні типи дитячих колективів: первинний і загальний, постійний і тимчасовий, одно- і різновіковий. Структура первинного учнівського колективу. Стадії розвитку колективу.

Шляхи та чинники розвитку дитячого колективу.

Педагогічне керівництво процесом формування дитячого колективу.

Виховання колективу і організація самоврядування молодших школярів у режимі повного і продовженого дня.



Тема 2. Позаурочна і позашкільна виховна робота.

Поняття про позаурочну і позашкільну роботу як важливу ланку навчання і виховання в системі безперервної освіти.

Закон України „Про позашкільну освіту”.

Завдання позашкільного навчання і виховання та шляхи їх реалізації відповідно до вимог сучасного суспільства. Види позашкільної виховної роботи.

Позашкільні навчально-виховні заклади і основні напрямки їх діяльності.

Виховна діяльність громадських організації дітей та молоді.

Перебудова змісту і форм позаурочної і позашкільної виховної роботи на засадах народної педагогіки.

Тема 3. Родинне (сімейне) виховання.

Виховання у сім'ї – першооснова розвитку дитини як особистості. Сучасні проблеми української сім’ї та сімейного виховання.

Види сімейного виховання. Форми роботи з батьками: індивідуальні, групові і масові.

Особливості роботи вчителя з дітьми з неповної сім'ї.

Основні народно-педагогічні традиції сімейного виховання дитини.

Шляхи оптимізації співробітництва з батьками.

Участь громадськості у вихованні дітей.

Тема 4. Розумове виховання у початковій школі.

Місце розумового виховання учнів у навчально-виховному процесі початкової школи. Зміст, завдання розумового виховання у початковій школі. Форми і методи організації розумового виховання в початковій школі та педагогічні вимоги них.

Розвиток мислення та пізнавальних інтересів учнів початкових класів в навчально-виховному процесі.

Організація розумового виховання у позакласній та позашкільній роботі.

Розумове виховання дітей у сім’ї.

Формування основ наукового та національного світогляду.

Поняття про світогляд. Сутність і основні структурні елементи наукового світогляду. Національний світогляд: сутність, основні елементи.

Шляхи та етапи формування наукового світогляду в учнів початкових класів. Формування ідейних переконань і національної самосвідомості учнів.

Науково-педагогічні вимоги до формування світогляду у молодших школярів.

Тема 5. Моральне виховання учнів початкових класів.

Моральне і духовне виховання учнів початкових класів. Зміст, завдання, складові морального виховання учнів початкових класів.

Характеристика моральних почуттів дітей та їх виховання.

Формування в учнів початкових класів загальнолюдських цінностей, формування моральних звичок і збагачення морального досвіду поведінки. Мотиви моральної поведінки школярів. Причини невідповідності етичних уявлень дітей та їхньої поведінки

Форми і методи організації морального виховання в початковій школі. Педагогічні вимоги до його організації.

Народна мораль і її роль у формуванні особистості молодшого школяра. Місце релігії у формуванні моральності учнів.

Критерії моральної вихованості.

Тема 6. Естетичне виховання у початковій школі.

Зміст і завдання естетичного виховання у початковій школі. Формування в дітей оцінного ставлення до прекрасного в навколишньому житті та мистецтві. Форми і методи організації естетичного виховання в початковій школі. Педагогічні вимоги до його організації. Шляхи естетичного виховання: естетичне виховання в ході вивчення навчальних дисциплін; естетичне виховання в поза навчальній діяльності. Художньо-естетична діяльність дітей молодшого шкільного віку в школі. Засоби естетичного виховання: праця, природа, мистецтво, побут. Роль народної педагогіки в естетичному виховання молодших школярів. Критерії естетичного виховання учнів початкової школи.



Тема 7. Трудове виховання учнів молодшого шкільного віку.

Сутність і завдання трудового виховання молодших школярів. Види праці Педагогічні вимоги до організації трудового виховання молодших школярів. Форми і методи організації трудового виховання в початковій школі.

Економічне виховання молодших школярів. Формування бережливості.

Профорієнтаційна робота в початковій школі та її основні види (профінформація, профконсультація, профвідбір, профадаптація).



Тема 8. Фізичне виховання у початковій школі.

Зміст і оздоровчі, освітні та виховні завдання фізичного виховання у початковій школі. Педагогічні та анатомо-фізіологічні вимоги вимоги до його організації. Форми і методи організації фізичного виховання в початковій школі. Засоби фізичного виховання.

Народно-педагогічні засоби фізичного виховання дітей.

Фізична культура як навчальна дисципліна. Функції фізичної культури.

Режим рухової активності та працездатності.

Тема 9. Громадянське виховання учнів початкових класів.

Концепція громадянського виховання. Громадянське виховання як інтегрована система формування особистості. Зміст, завдання громадянського виховання учнів початкових класів. Педагогічні вимоги до його організації.

Форми і методи організації громадянського виховання з учнями молодшого шкільного віку.

Тема 10. Екологічне виховання учнів молодшого шкільного віку.

Зміст і завдання екологічного виховання учнів молодшого шкільного віку. Форми і методи організації екологічного виховання в початковій школі. Організація екологічного виховання в навчально-виховному процесі. Педагогічні вимоги до його організації. Залучення учнів початкових класів до природоохоронної діяльності.


Педагогічні технології в початковій школі (4 курс/1 сем.)

Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета: Актуальність проблеми технологізації освіти пояснюється стрімким розповсюдженням різних інновацій, в тому числі нових педагогічних технологій, з одного боку, та з іншого – недостатнім володінням педагогами цими педагогічними технологіями. Використання в педагогічній діяльності різних педагогічних технологій дозволяє педагогам підвищити мотивацію учнів, професійно-практичну спрямованість занять, і відповідно досягнути більш гарантованих запланованих результатів у своїй професійній педагогогічній діяльності.

Мета викладання дисципліни полягає у формуванні професійної компетентності майбутніх вчителів початкових класів.



Завдання :Сприяти розвитку у студентів інтересу до вивчення дисципліни з метою його творчого засвоєння

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен



знати:

- теоретичні основи педагогічних технологій;

- мету, завдання, особливості змісту системних та модульних технологій;

- технології особистісно-професійного росту вчителя початкових класів, технології розвитку особистості молодшого школяра.



вміти:

- аналізувати навчальний матеріал;

-систематизувати матеріал, узагальнювати, виділяти головне,

істотне, синтезувати навчальний матеріал, порівнювати об’єкти, факти, явища.



Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета: Актуальність проблеми технологізації освіти пояснюється стрімким розповсюдженням різних інновацій, в тому числі нових педагогічних технологій, з одного боку, та з іншого – недостатнім володінням педагогами цими педагогічними технологіями. Використання в педагогічній діяльності різних педагогічних технологій дозволяє педагогам підвищити мотивацію учнів, професійно-практичну спрямованість занять, і відповідно досягнути більш гарантованих запланованих результатів у своїй професійній педагогогічній діяльності.

Мета викладання дисципліни полягає у формуванні професійної компетентності майбутніх вчителів початкових класів.



Завдання :Сприяти розвитку у студентів інтересу до вивчення дисципліни з метою його творчого засвоєння

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен



знати:

- теоретичні основи педагогічних технологій;

- мету, завдання, особливості змісту системних та модульних технологій;

- технології особистісно-професійного росту вчителя початкових класів, технології розвитку особистості молодшого школяра.



вміти:

- аналізувати навчальний матеріал;

-систематизувати матеріал, узагальнювати, виділяти головне,

істотне, синтезувати навчальний матеріал, порівнювати об’єкти, факти, явища.



Програма навчальної дисципліни

Модуль1

Змістовий модуль 1. Технологія як наука про майстерність. Системні технології

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка