Календарне плануванняСторінка3/6
Дата конвертації19.02.2016
Розмір0.86 Mb.
1   2   3   4   5   6УКРАЇНСЬКА МОВА (ГРАМАТИКА)

(4 год. на тиждень)

з/п


Тема уроку

Кількість годин

Дата

Примітка

І семестр

Тема 1. Повторення вивченого в 1 класі

61

Вступ. Звуки мовлення. Букви. Каліграфічне написання малих букв алфавіту.

12

Звуко-буквений аналіз слів. Добір слів, близьких за значенням.

13

Каліграфічне написання великих букв. Виділення слів, які відрізняються одним звуком.

14

Склад. Перенос слів із рядка в рядок.

15

Перенос слів із збігом приголосних звуків.

16

Перенос слів з буквами "й" та "ь".

17

Слово. Речення. Складання речень зі слів.

18

Урок розвитку зв'язного мовлення "Редагування деформованих речень".

19

Роздільне написання слів у реченнях. Утворення словосполучень. Складання речень за схемами.

1Тема 2. Мова і мовлення

910

Поняття про мову як засіб спілкування. Мова знаків.

111

Рідна мова. Спорідненість української мови з російською та білоруською.

112

Висловлювання письменників про рідну мову. Розвиток і збагачення словникового запасу української мови.

113

Усне й писемне мовлення. Культура мовлення.

114

Діалогічне мовлення. Звертання. Ознайомлення з різними формами звертання у мовленні.

115

Сила голосу і швидкість мовлення. Практичне засвоєння різних форм звертання. Виділення на письмі слова-звертання.

116

Урок розвитку зв'язного мовлення "Мова і мовлення. Слова ввічливості. Складання речень".

117

Слова ввічливості (форми вітання, прощання, прохання).

118

Виразність мовлення. Практичне засвоєння слів ввічливості. Контроль мовних знань і умінь по темі (тести)

1Тема 3. Текст

819

Поняття про текст. Розрізнення окремих речень і тексту.

120

Заголовок. Добір заголовків до текстів.

121

Будова тексту: зачин, основна частина, кінцівка.

122

Закріплення знань про будову тексту. Спостереження за відповідністю заголовка змістові тексту. Усний переказ тексту.

123

Види текстів. Текст-розповідь, текст-опис, текст-міркування.

124

Урок розвитку зв'язного мовлення "Говоримо, записуємо, відповідаємо. Відповіді на запитання".

125

Вправи на розрізнення видів текстів. Добір заголовка до тексту. Засоби зв'язку речень у тексті.

126

Контроль письма: списування. Відновлення деформованого тексту за планом.

1Тема 4. Речення


1727

Поняття про речення

128

Зв'язок слів у реченні.

129

Розповідні речення. Інтонація читання розповідних речень. Розділові знаки в кінці розповідних речень. Слова, близькі за значенням.

130

Питальні речення. Логічний наголос у питальних реченнях.

131

Найважливіші слова для висловлення думки. Виділення їх за допомогою інтонації.

132

Урок розвитку зв'язного мовлення "Речення і текст".

133

Складання тексту-розповіді за малюнком та запитаннями

134

Спонукальні речення. Розділові знаки в кінці спонукальних речень.

135

Закріплення знань про розповідні, питальні, спонукальні речення.

136

Складання усної розповіді за малюнком і запитаннями. Узагальнення знань про види речень. Навчання діалогу.

137

Головні слова в реченні.

138

Визначення головних слів у реченні.

139

Встановлення зв'язку слів у реченні.

140

Урок розвитку зв'язного мовлення "Будова тексту. Відновлення деформованих речень ''.

141

Поширення речень. Побудова діалогів за малюнком.

142

Робота над виразністю читання. Закріплення вивченого про види речень. Контроль діалогічного мовлення

143

Контроль мовних знань і умінь по темі (тести)

1Тема 5. Слово


2144

Слова, які відповідають на питання хто! що?

145

Слова, що означають назви предметів.

146

Слова, що означають один предмет і багато предметів.

147

Зміна слів — назв предметів за зразком "один—багато".

148

Урок розвитку зв'язного мовлення "Засоби зв'язку речень у тексті".

149

Спостереження за вживанням у тексті слів, близьких і протилежних за значенням. Удосконалення тексту.

150

Слова, близькі та протилежні за значенням. Складання розповіді. Звуковий аналіз слів

151

Велика буква в іменах, по батькові та прізвищах.

152

Закріплення знань про вживання великої букви у ході написання імен, по батькові та прізвищ.

153

Велика буква у кличках тварин.

154

Вправи на закріплення написання кличок тварин.

155

Велика буква у назвах міст, сіл, вулиць, річок.

156

Урок розвитку зв'язного мовлення "Говоримо — слухаємо, читаємо — пишемо. Відновлення деформованих речень". Навчальне аудіювання.

157

Вправи на вживання великої букви у назвах міст, сіл, вулиць, річок.

158

Вправи для закріплення та узагальнення знань про слова, які означають назви предметів. Контрольна робота. Аудіювання.

159

Контроль письма: диктант

160

Аналіз контрольної роботи. Слова, які називають ознаки предметів.

161

Зв'язок прикметників з іменниками.

162

Зміна слів, які називають ознаки предметів, за зразком "один - багато".

163

Спостереження за роллю прикметників у загадках. Складання загадок. Прикметники, близькі й протилежні за значенням. Вживання прикметників у переносному значенні. Добір влучних прикметників для характеристики подій, явищ, дійових осіб.

164

Урок розвитку зв'язного мовлення "Загадковий світ птахів. Складання загадки".

1ІІ семестр
Тема 6. Слова, які називають дію предметів

965

Уявлення про слова, які називають дію предметів. Вимова слів ковзатись, ковзанка, ковзани.

166

Спостереження за роллю дієслів у реченнях і текстах. Зв'язок дієслів з іменниками. Вимова слів килим, парасолька.

167

Зв'язок дієслів з іменниками. Змінювання дієслів разом з іменниками за зразком: один — багато. Усний переказ прочитаного тексту. Вимова слова жайворонок.

168

Роль дієслів у мовленні. Робота над діалогом. Виразне читання. Побудова розповіді за прочитаним уривком казки (робота в парах).

169

Роль дієслів у мовленні. Складання усної розповіді за серією малюнків та поданими виразами й словами.

170

Спостереження за словами — назвами дій, близькими і протилежними за значенням.

171

Влучне вживання слів — назв дій у тексті. Складання усного короткого опису за текстом вправи, малюнком і запитаннями.

172

Урок розвитку зв'язного мовлення "Вчимося малювати словами". Складання опису іграшки за запитаннями та поданими виразами й словами.

173

Спостереження за багатозначними словами — назвами дій. Роль дієслів у побудові прислів'їв. Складання письмової розповіді за малюнками та запитаннями.

1Тема 7. Службові слова у реченні


374

Уявлення про службові слова та їх роль у реченні. Читання діалогу в особах (робота в парах).

175

Вживання службових слів для зв'язку слів у реченні.

176

Закріплення вмінь будувати речення за опорними словами з доречним вживанням службових слів.

1Тема 8. Корінь слова. Спільнокореневі слова


777

Уявлення про спільнокореневі слова і корінь слова. Читання і запис скоромовок (робота в парах).

178

Розпізнавання спільнокореневих слів, визначення в них спільної частини — кореня.

179

Добір спільнокореневих слів, які належать до різних частин мови.

180

Урок розвитку зв'язного мовлення "Складання казки з деформованих речень".

181

Практичні вправляння зі спільнокореневими словами.

182

Відмінність слів, близьких за значенням, від спільнокореневих.

183

Контроль мовних знань і умінь по темі (тести) за розділом "Слово".

1Тема 9. Звуки і букви


4384

Звуки і букви. Алфавіт. Розташування слів в алфавітному порядку. Робота з орфографічним словником.

185

Розташування слів в алфавітному порядку. Робота з орфографічним словником.

186

Голосні звуки. Позначення їх буквами. Розрізнення типів текстів. Визначення головної думки. Вимова слів обрій, горизонт, виднокруг.

187

Позначення буквами я, ю, є, ї двох голосних звуків. Перенос слів з буквосполученням йо.

188

Урок розвитку зв'язного мовлення "Вчимося розповідати". (Побудова тексту-розповіді за опорними словами.)

189

Складотворча роль голосних звуків. Наголос. Наголошені й ненаголошені склади і звуки.

190

Наголошені й ненаголошені звуки. Звуко-буквений аналіз слів.

191

Багатозначні слова. Роль наголосу у значенні слова. Вправи на слухання-розуміння тексту.

192

Ненаголошені голосні звуки [е], [й], їх вимова і написання у порівнянні з наголошеними звуками.

193

Перевірка написання ненаголошеного голосного за допомогою наголосу.

194

Закріплення знань про перевірку ненаголошеного голосного за допомогою зміни слова або методом добору споріднених слів.

195

Слова з ненаголошеними [е], [й], правопис яких треба запам'ятати. Робота з орфографічним словником. Практичні вправи на слухання-розуміння тексту.

196

Урок розвитку зв'язного мовлення "Слухаємо, говоримо, переказуємо". (Написання переказу.)

197

Перевірка написання слів із ненаголошеними [е], [й] за словником. Вимова і написання слів крига, крижина, крижинка.

198

Вправи на закріплення знань про правопис слів з ненаголошеними [е], [й]. Відновлення деформованих речень.

199

Тренувальні вправи на закріплення правопису слів з ненаголошеними голосними. Робота зі словником. Контроль аудіювання (тести)

1100

Контроль письма: диктант

1101

Приголосні звуки. Позначення їх буквами. Закріплення алфавіту. Складання усного опису квітки.

1102

Звук [ф], позначення його буквою ф. Звукосполучення [хв]. Відновлення деформованих речень. Вимова і написання слів смолоскип, факел.

1103

Звуки [дж], [дз], [дз']. Позначення їх на письмі буквосполученнями дж, дз. Орфоепічні вправляння.

1104

Звуки [ґ], [г]. Позначення їх буквами ґ, г. Зіставлення вимовляння звуків [ґ]—[г].

1105

Урок розвитку зв'язного мовлення "Слухаємо, говоримо, описуємо". (Опис лисички.)

1106

Позначення буквою щ звуків [шч]. Удосконалення тексту шляхом заміни слів з метою уникнення повторень окремих слів.

1107

Уявлення про дзвінкі й глухі приголосні звуки. Вимова слова космонавт.

1108

Правильна вимова дзвінких приголосних звуків у кінці слова і складу.

1109

Вимова та написання слів із дзвінкими приголосними звуками в кінці слова і складу. Складання усної розповіді за малюнком, що ілюструє основну її частину.

1110

Вимова дзвінких приголосних звуків перед глухими.

1111

Тверді та м'які приголосні звуки. Розрізнення парних твердих і м'яких звуків. Позначення м'якості приголосних буквами і, я, ю, є. М'який приголосний звук [й].

1112

Спостереження за твердими та м'якими приголосними звуками. Складання короткої розповіді за малюнком.

1113

Урок розвитку зв'язного мовлення. Типи текстів. (Складання тексту за початком.)

1114

Позначення м'якості приголосних звуків знаком м'якшення (ь). Перенос слів зі знаком м'якшення (ь)

1115

Закріплення знань учнів про перенос слів зі знаком м'якшення (ь) та буквосполученням ьо.

1116

Вправи на закріплення знань про м'які приголосні звуки та позначення їх м'якості. Вибірковий переказ (усний) прочитаного тексту. Вимова і написання слів неозоре, безмежне, безкрає.

1117

Подовжені м'які приголосні звуки. Позначення їх на письмі двома однаковими буквами. Звукові моделі слів з подовженими м'якими приголосними звуками.

1118

Перенос слів з подовженими м'якими звуками. Засвоєння етикетних форм спілкування.

1119

Контроль письма: списування.

1120

Урок розвитку зв'язного мовлення "Книга — джерело знань". (Складання тексту-міркування.)

1121

Звуко-буквений аналіз слів із м'якими подовженими приголосними звуками. Складання розповіді за малюнком та запитаннями. Добір заголовка.

1122

Закріплення знань про голосні та приголосні звуки. Вправи на інтонаційне виділення у реченні слів, важливих для вираження думки. Інтонування окличних речень. Складання усної розповіді за малюнком. Вимова і написання слів герой, шлях, дорога, путь.

1123

Вимова і написання слів, у яких ставиться апостроф. Звукові моделі слів з апострофом.

1124

Перенос слів з апострофом. Звуко-буквений аналіз слів.

1125

Узагальнюючий урок з теми "Звуки і букви".

1126

Контроль мовних знань і умінь по темі (тести) за темою "Звуки і букви", "Склад. Наголос".

1Тема 10. Повторення вивченого за рік


10127

Повторення вивченого з розділу "Текст". Складання усної розповіді за малюнком.

1128

Урок розвитку зв'язного мовлення. Написання переказу "Чому Оля не зірвала квітку?".

1129

Повторення вивченого з розділу "Речення".

1130

Контроль монологічного мовлення: усний переказ

1131

Поширення речень за допомогою питань.

1132

Контроль письма: диктант. Перевірка орфографічних умінь і знань учнів.

1133

Виділення голосом важливих для вираження думки слів.

1134

Головні слова у реченні.

1135

Підсумковий урок.


1136

Урок розвитку зв'язного мовлення "Творчі вправи з текстами".


1


1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка