Кандидат філологічних наукСторінка20/20
Дата конвертації03.03.2016
Розмір6.14 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20

Ю
ювілей — роковини

юнак — парубок

юнак — хлопець

ЮНАЦТВО


юнацтво — молодь

ЮНАЦЬКИЙ


юний — молодий

юрба — натовп

ЮРИДИЧНИЙ

ЮРИСТ


юрист — правознавець

юрмитися — скупчува­тися ЮРОДИВИЙ

юродивий — божевіль­ний

юродивий, ім. — боже­вільний

юстиція — правосуддя юшити — текти ЮШКА юшка — компот
Я
ЯВИЩЕ ЯВНИЙ

явний — безсумнівний ЯВНО яд — отрута ядовитий — отруйний ядренистий — добірний ЯДРО

ядуха — астма ядучий — їдкий яєчниця — яєчня ЯЄЧНЯ

язикатий — балакучий язичник — поганин яйце — писанка як бодня — товстий як з гуски вода — бай­дуже

як з хреста знятий — виснажений як завгодно — невпо-рядковано

як згори котитися — легко

як кіт наплакав — мало як коли — іноді як на підбір — добірний як очманілий — невга­мовний

як пір'їна — легкий як по маслу — добре як по нотах — добре як по писаному — добре

як попало — абияк як попало — невпоряд-ковано

як псові муху з'їсти — легко

як пух — легкий як сам не свій — боже­воліти

як слід — добре як турецький святий — голий

як хочеш — абияк який з'їхав з глузду — юродивий

який попало — абиякий який-небудь — абиякий ЯКИЙСЬ

якісний — відмінний якість — особливість як-небудь — абияк як-небудь — якось ЯКОСЬ

якраз — вчасно ЯМА ЯР

ярий — молодий ярий — яскравий ярмо — неволя ярок — балка яруга — яр яса — світло1 ясир — полон яскиня — печера

ЯСКРАВИЙ яскравий — ефектний яскравий — багатобарв­ний

яскравий — блискучий яскравий — виразний яскравий — ясний ЯСКРАВО ЯСНИЙ

ясний — виразний ясний — яскравий ЯСНІТИ

ясніти — світати ясніти — сяяти яснішати — випогоджу-ватися

яснішати — ясніти ясно — світло2 ясноволосий — білявий ясно-голубий — голубий ЯТРИТИ

ятрити душу — обража­ти ятритися — горіти

СИНОНІМІЧНІ СЛОВНИКИ
1. Багмет А. Словник синонімів української мови / Ред. ГЛужницький і Л.Рудницький. — Нью-Йорк, Париж, Сідней, Торонто, 1982. — Т.1 (А — П). (На основі матеріалів, що друкувалися в жур­налах «Вітчизна», 1959, №2 — 1962, №7 і «Ук­раїна», 1969, №2 - 1971, №41.

2. Ващенко В. С. Синонімічний словник-мінімум. — Дніпропетровськ, 1972. (Містить 840 синоніміч­них рядів).

3. Деркач П. М. Короткий словник синонімів ук­раїнської мови / Передмова Л. Полюги. — Львів-Краків-Париж:, 1993. (1-е вид. - К., 1960, 2-е вид. — Нью-Йорк, 1975). (Досліджує 4280 сино­німічних рядів).

4. Завгородній О. Вибране з української синоніміки // «Бористен». — Друкується починаючи з 1996 р.

5. Караванський С. Практичний словник синонімів української мови / Близько 15000 синонімічних рядів. — К., 1993.

6. Коломієць М. П., Регушевський Є. С. Словник фразеологічних синонімів. — К., 1988. (Понад 300 синонімічних рядів)

7. Русско-украинский словарь синонимов / Под ред. Н. Н. Пилинского. — К., 1995.

8. Словник синонімів української мови. — У 2 т. — К., 1999. - Т.1; К., 2000. - Т.2. (Містить 9200 си­нонімічних рядів).


ІНШІ ДЖЕРЕЛА ПРО УКРАЇНСЬКІ СИНОНІМИ
Список наведених публікацій про українські си­ноніми не є вичерпним. В українському мовознав­стві є їх значно більше, але вони розпорошені по рідкісних виданнях, які не раз важко знайти навіть в академічних бібліотеках. Тут поміщаємо лише най­поширеніші та доступні публікації.

1. Бевзенко А. Лексична синоніміка художнього твору. — Одеса, 1972.

2. Булаховський Л. А. Нариси з загального мовознавства. - К., 1955.

3. Бурячок А. А. Синоніми на позначення поняття

«батько» в українській мові // Наук. зап. Київ, пед. ін-ту. — 1956. — Вип. 20.

4. Давиденко Н. Д. З іменникової синоніміки в по-

езіях Лесі Українки: Синоніми на позначення явищ природи, просторових і часових понять // Наук. зап. Дрогобич, пед. ін-ту. — 1962. — №9.

5. Ільїн В.С. Лексична синоніміка Т. Г. Шевченка // Лексикографічний бюлетень. — 1955. — Вип. 5.

6. Кириченко М. І., Левченко С. П., Паламарчук Л. С. Інструкція до укладання словника синонімів української мови // Лексикографічний бюлетень. — 1955. - Вип. 5.

7. Коваль А. П. Синоніміка в термінології // Дослідження з лексикології та лексикографії. — К., 1965.

8. Колесник Г. М. Дієслівна синоніміка в поетичних творах М. Т. Рильського // Питання граматики і лексикології української мови. — К., 1963.

9. Колесник Г. М. З творчої лабораторії М. Т. Рильського: Спостереження над авторськими лекси-ко-синонімічними змінами у різних редакціях творів поета // У майстерні художнього слова. — К., 1965.

10. Колесник Г. М. Із спостережень над прикметниковою синонімікою в поетичних творах М. Т. Рильсь­кого // Питання граматики і лексикології ук­раїнської мови. — К.,1963.

11. Колесник Г. М. Слово крилате, мудре, пристрас­не: Лексична синоніміка поетичної мови М. Т. Рильського. — К.,1965.

12. Кочан І.М. Синонімія у термінології // Мовоз­навство. — 1992. — №3.

13. Криворучко С.М. Синонімія дієслова «бачити» в сучасній українській літературній мові// Питан­ня українського мовознавства. — Львів, 1960. — Кн.4.

14. Курс сучасної української літературної мови / За ред. Л.А.Булаховського. — К., 1961. — Т.1.

15. Лагутіна А.В. Синонімія слова і словосполучення // Мовознавство — 1973. — №3.

16. Лагутина А.В. Абсолютньїе синонимьі в синонимической системе язика // Лексическая синони-мия. - М., 1967.

17. Левченко С.П. До питання про принципи укла­дання словника синонімів української мови // Лексикографічний бюлетень. — 1955. — Вип. 5.

18. Лисиченко Л.А. Лексикологія сучасної україн­ської мови: Семантична структура слова. — X., 1977.

19. Лисиченко Л.А. Типи синонімів за значенням // Укр. мова і літ. в школі. — 1973. — №11.

20. Нечитайло О. І. Синоніми в лексикографії. — К., 1987.

21. Німчук В.В. «Лексис» Зизанія — перший україн­ський рукописний словник // Зизаній Л. Лексис Лаврентія Зизанія. Синонима словеноросская. — К., 1964.

22. Німчук В.В. Староукраїнська лексикографія в її зв'язках з російською та білоруською. — К., 1960.

23. Олійник І.С. Дієслівна синоніміка в поезіях Лесі Українки // Наук. зап. Запорізьк. пед. ін-ту. Філолог, зб. — 1957. — Вип.4.

24. Олійник І.С. Із спостережень над прикметнико­вою синонімікою в поезіях Лесі Українки // Укр. мова в школі. — 1958 — № 2.

25. Ощипко І.Й. До вивчення прекметникової та прислівникової синоніміки в художніх творах І.Франка // Питання українського мовознавства. — Львів, 1960. — Кн. 4.

26. Ощипко 1. Й. Із спостережень над дієслівною си­нонімікою в прозових творах І. Франка // Іван Франко: Статті і матеріали. — 1955. — Кн. 4.

27. Ощипко І.Й. Із спостережень над іменниковою синонімікою художньої прози І. Франка // Пи­тання українського мовознавства — Львів, 1955. — Кн. І.

28. Ощипко І. Й. Практична стилістика сучасної української літературної мови: Лексика і фразеологія.

— Львів, 1968.

29. Паламарчук Л. С. Лексична синоніміка художніх творів М.М.Коцюбинського. — К., 1957.

30. Паламарчук Л. С. Про принципи добору лексич­ного інвентаря для загальномовного словника // Мовознавство. — 1973. — № 3.

31. Паламарчук Л. С. Українська радянська лексико­графія: Питання теорії, історії та практики. — К., 1978.

32. Полюга Л. М. Дієслівна синоніміка поетичних творів І. Франка // Дослідження і матеріали з української мови. - К.., 1960. - Т.2.

33. Полюга Л. М. Прикметникова синоніміка по­етичних творів І.Франка // Іван Франко: Статті і матеріали. — Львів, 1960. — Кн. 7.

34. Полюга Л. М. Смислові та стилістичні функції фразеологічних синонімів поетичних творів І. Франка // Іван Франко: Статті і матеріали. — Львів, 1965. - Кн. 11.

35. Полюга Л. М. Слово в поетичному тексті Івана Франка. — К., 1977.

36. Полюга Л. До питання про граматичну си­нонімію в давній українській мові // Вісник Львів, уні-ту. Сер. філол. — 2000. — Вип. 28 — С. 9-12.

37. Порожнюк А. Л. Синонимические прилагатель-ньіе в произведениях О. Гончара «Прапороносці» и «Тронка»: Автореф. дис. канд. філол. наук. — Одеса, 1986.

38. Скрипник Л. Г. Синоніміка у фразеології // Укр.мова і літ. в школі. —1972 — №6.

39. Тараненко О. О. Деякі аспекти теорії синонімії в плані створення синонімічного словника // Мо­вознавство. — 1980. — № 3.

40. Тараненко О. О. Синоніми української мови // Словник синонімів української мови. — К., 2000. - Т.2 - С. 945-954.

41. Фащенко М. М. Синоніміка дієслів в художніх творах О. Довженка// Мовознавчі студії: Рефера­тивні мат. конф. молодих вчених. — К., 1968.

42. Фащенко М. М. Синоніміка на означення акту мовлення у творах Марка Вовчка // Лексико­логія та лексикографія: Респуб. міжвід. зб. — К.., 1966. - №2.


ВИКОРИСТАНІ ІНШІ СЛОВНИКИ
1. Гринчишин Д. Г., Сербенська О. А. Словник па­ронімів української мови. — К.,1986.

2. Грінченко Б. Словар української мови: В 4 т. — К., 1907-1909. - Т.1-4.

3. Морфемний словник. / Укладач Л. М. Полюга. —

К., 1983.

4. Орфографічний словник української мови. — К.,

1994.


5. Орфоепічний ловник / Укладач М. І. Погрібний.

- К.., 1984.

6. Полюга Л. М. Словник антонімів української мо-

ви. - К., 1999.

7. ПустовітЛ. О., Скопненко О. І та ін. Словник

іншомовних слів. — К., 2000.

8. Російсько-український словник: В 3 т. — К., 1981.

-Т.1-3.


9. Словник іншомовних слів / Укладачі С. М. Моро-

зов, Л. М. Шкарапута. — К.., 2000.

10. Словник української мови: В 11т. — К., 1971-1981.

11. Українсько-російський словник: В 6 т. — К..,

1953-1963. -Т.1-6.

ЗМІСТ


Переднє слово..............................................................З

Про синоніми та їх використання................4

Структура словникової статті......................6

Умовні скорочення ....................................9

Умовні знаки...............................................10

Абетка..........................................................10

Словник синонімів....................................................11

Найпоширеніші нові чужомовні запозичення.....239

Покажчик синонімів...............................................245

Синонімічні словники ...........................471

Інші джерела про українські синоніми..472

Використані інші словники.....................476

Довідкове видання

Словники України

ПОЛЮГА Левко МихайловичСЛОВНИК СИНОНІМІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Видання друге

Художній редактор В. П. Мариня

Редагування та коректура Г. Г. Германенко,

Л. О. Ващенко, О. В. Риманенко

Комп'ютерна верстка Є. В. Рафалюк

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру видавців серія ДК №669 від 14.11.2001 р.

Підписано до друку 10.10.05. Формат 70х90і/,2.

Папір офсетний № 1. Гарнітура Тайме.

Друк офсетний. Умови, друк. арк. 17,55.

Умови, фарбовідб. 17,55. Обл.-друк. 19,54.

Тираж 5000 прим. Замовлення 5-785.

ТОВ Видавництво «Довіра» вул. Кіквідзе, 2/34, Київ-103, 01103, відділ реалізації, тел. (044) 284-65-39

ВАТ «Поліграфкнига» вул. Довженка, 3, Київ-57, 03057Полюга Л. М.
П53

Словник синонімів української мови. 2-е вид. — К.: Довіра, 2006.— 477 с— (Словники України). І5ВН 966-507-180-7У словнику до найуживаніших слів підібрані си­нонімічні відповідники, які супроводжуються корот­кими тлумаченнями, стилістичними ремарками. В ок­ремому реєстрі покажчика за алфавітом розміщені всі синоніми словника із зазначенням назви синонімічно­го ряду. До словника додано список найновіших най­поширеніших сучасних чужомовних запозичень з тлу­маченнями та їх українськими відповідниками. Розра­хований на викладачів, учителів, урядовців, студентів, учнів, широке коло читачів.

ББК 81.2УКР-4
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка