Кандидат філологічних наукСторінка4/20
Дата конвертації03.03.2016
Розмір6.14 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

Е
ЕГОЇЗМ (турбота лише про себе) самолюбство, себелюбство.

ЕГОЇСТ, самолюб, самолюбець, себелюб, себе­любець.

ЕГОЇСТИЧНИЙ, самолюбний, себелюбний.

ЕКЗАМЕНУВАТИ (проводити екзамени) іспи­тувати.

ЕКСКУРСОВОД (той, хто проводить екскурсії) гід, (по багатьох місцях) провідник.

ЕКСПЛУАТАТОР (той, хто багатіє з чужої праці) визискувач.

ЕКСПРЕСІЯ (сила вияву почуттів) виразність. ЕПОХА (тривалий проміжок часу) доба, пора, вік, період, ера.

ЕСКІЗ (попередня підготовка до майбутнього твору) начерк, етюд, шкіц.

ЕФЕКТНИЙ (який вражає) яскравий, блиску­чий.
Є
ЄДИНИЙ 1. (який без когось іншого) однісінь­кий, один; 2. (який становить собою внут­рішню єдність) цілісний, цільний, неподіль-ний; монолітній, одностайний.

ЄДНАТИ (зводити все докупи) згуртовувати, з'єднувати, зближати, ріднити, (абстрактні поняття) сполучати.

ЄДНІСТЬ (міцність звязку між з'єднаним) єд­нання, згуртованість, монолітність.
Ж
ЖАДІБНИЙ (якому всього бракує) пожадливий, розм. ненаситний, ненажерливий, загребущий, (не любить роздавати свого) скупий.

ЖАЛІТИ (відчувати жалість а. переживати за чимсь втраченим) жалувати, жалкувати, шко­дувати, уболівати.

ЖАЛЮГІДНИЙ (який викликає співчуття) убогий, злиденний, миршавий, мізерний.

ЖАРА (дуже нагріте сонцем повітря) спека, спе­кота, духота, розм. пекло, (з вологістю) парня.

ЖАРИТИ (готувати їжу на вогні без води) смажити, пряжити, (топити сало) шкварити.

ЖВАВИЙ (про енергійний погляд, рух) рухли­вий, живий, швидкий, розм. меткий, пруд­кий, проворний.

ЖЕБРАТИ (збирати милостиню) жебракувати, жебрачити, старцювати, просити// просити милостині, просити Христа ради, ходити по миру, ходити по селі.

ЖЕРТВА (внесок на користь чогось) пожертву­вання, пожертва, заст. подаяння, (для засну­вання чогось) фундація.

ЖИВИТИ (давати харчі кому-небудь) харчувати.

ЖИВІТ (середня частина тіла людини, тварини) черево, розм.: пузо, утроба.

ЖИВОТІТИ (погано жити) скніти, нидіти.

ЖИР (жирове відкладення в тілі) сало, діал. товщ, (худоби) лій, (найчастіше топлений зі свиней) смалець.

ЖИТИ (користати з життя) існувати, (пога­но) животіти, жарт, дихати, (довго) вікува­ти// вік вікувати, жити мов у Бога за двери­ма (за пазухою), купатися в молоці.

ЖИТЛО (приміщення для людей) помешкання, оселя, дім, хата, (убоге) хатина, (комфорта­бельне) апартаменти; (місце перебування вза­галі) куток, кут// дах над головою.

ЖІНКА (доросла особа жіночої статі) тітка, (молода, заміжня) молодиця, (переважно місь-ка) пані, дама.

ЖМЕНЯ (незначна кількість, що вміщається на зібраній долоні) пригорща.

ЖОВТИЙ (кольору яєчного жовтка) золотий, золотавий, золотистий, бурштиновий, цит­риновий, лимонний, солом'яний.

ЖОРСТОКИЙ (який не має жалю) немило­сердний, безжалісний, лютий, підеш, нещад­ний, нелюдський, безпощадний, звірйнний.

ЖУВАТИ (роздрібнювати їжу в роті) пере­минати, пережовувати, розм. жмакати.

З
ЗАБЕЗПЕЧУВАТИ (давати все в потрібній кіль­кості) ^постачати.

ЗАБОБОНИ (віра в неіснуюче) мн. передсуди, марновірство.

ЗАБУВАТИСЯ (не зберігатися в голові) вивіт­рюватися// вилетіти з голови, піти в непа­м'ять.

ЗАБУТТЯ (втрата пам'яті про когось) непа­м'ять.

ЗАВАЖАТИ (бути на перешкоді) перешкоджа­ти, шкодити, (у розмові) перебивати.

ЗАВАЛЮВАТИ (кидаючи, покривати) закида­ти, загортати, (сміттям, мотлохом) захара­щувати.

ЗАВДАТОК (частина даного наперед) аванс.

ЗАВЖДИ (весь час) постійно, повсякчас, (не­змінно) довіку.

ЗАВЗЯТИЙ (який впевнено віддається справі) запальний, палкий, пристрасний.

ЗАВМЕРТИ (стати нерухомим через страх, нер­вовий стан) заклякнути, захолонути, закам'я­ніти, заніміти, підсил.; остовпіти, задерев'яніти.

ЗАГАЛЬНИЙ (який поширюється на всіх) су­цільний, поголовний, тотальний.

ЗАГАРБАННЯ (захоплення чужої території) підкорення, (з уведенням військ) завоювання, інтервенція, (з нападом) агресія.

ЗАГИНУТИ (раптово померти, здебільшого в бою, аварії) згинути, пропасти, полягти (в бою), діал. згйбнути, (призвести до занепаду) занапастити.

ЗАГІН (військова група) відділ, ватага.

ЗАДЕРИКУВАТИЙ (який чіпляється до когось) задирливий, зачіпливий.

ЗАДОВОЛЕННЯ (приємний стан) втіха, (вищою мірою) насолода, розкіш, жарт. кайф.

ЗАДУМ (те, що планується) замисел, (обдума­ний) план, передбачення, розм. затія.ЗАЗДАЛЕГІДЬ (за якийсь час до чогось) завчас­но, наперед, розм. зарання, авансом.

ЗАЗДРИТИ (виявляти заздрість) завидувати, діал. заздростити.

ЗАКИ (до певного часу) поки, розм. допоки, діал.: покіль, заким, нім.ЗАКІНЧЕННЯ (доведення до кінця) довершен­ня, (кінцева частина твору) епілог.

ЗАКЛИК (висунута ідея) відозва, лозунг, по­клик, клич, гасло.

ЗАКОЛОТНИК (учасник заколоту) бунтар, бунтівник, розм. путчист.

ЗАКОХАТИСЯ (пройнятися коханням до когось) влюбитися, розм. вклепатися.

ЗАЛЕЖНИЙ (який передуває під чиєюсь владою) підвладний, підлеглий, (від організації) підві­домчий.

ЗАЛИЦЯТИСЯ (виявляти симпатію) припада­ти біля кого, загравати з ким, увиватися біля кого, розм. бігати за ким, фліртувати з ким// топтати стежку, забивати клинці.

ЗАЛИШКИ мн. (те, що залишилося) решта, мн.\ рештки, остатки.

ЗАМОВКАТИ (переставати говорити) стихати, нишкнути, підсип, німіти// прикушувати язи­ка, защіпати язик на петельку.

ЗАМОРОЧЕНИЙ (доведений до безтями) оту­пілий, забитий, розм. загнаний, затурканий.

ЗАНЕДБАНИЙ (позбавлений догляду) запуще­ний, (повністю) занехаяний.

ЗАНЕПАД (зниження рівня розвитку) підупа-док, деградація, регрес, підсил. ру'Іна, (психіч­на) депресія.

ЗАПАЛЬНИЙ (який легко збуджується) пал­кий, поривчастий, (більше) гарячий, імпуль­сивний, гарячкуватий.

ЗАПАМОРОЧИТИ (втрачати свідомість) розм. очманіти, одуріти// голову закрутити, памо-роки забити, забити тяму в голові.

ЗАПАМ'ЯТАТИ (зберегти в свідомості) затями­ти, (в пам'яті) зафіксувати, закарбувати// взя­ти собі на розум, закарбувати в пам'яті, намо­тати на вус, зарубати на носі.

ЗАПАШНИЙ (який з приємним запахом) пахучий, (особливо приємний) духмяний, ароматний.

ЗАПЕРЕЧУВАТИ (не погоджуватися) розм. пе­речити, (повністю) опротестовувати, (окремі факти) спростовувати.

ЗАПИСУВАТИ (робити записи) нотувати, фік­сувати, вписувати.

ЗАПИХАТИ (рухаючи, поміщати щось де-не­будь) засувати, засовувати.

ЗАПОБІГАТИ (попереджувати виникнення чо­гось) відвертати, відводити, попереджувати.

ЗАПОВІДАТИ (залишати в спадок) відказува­ти, (письмово) записувати.

ЗАПОЗИЧАТИ (у процесі вивчення чогось збага­чувати свої знання) засвоювати, опановувати, оволодівати, освоювати, осягати, (вже відоме) переймати, перебирати, підхоплювати.

ЗАРАЗЛИВИЙ (хвороба, яка має здатність пе­редаватися) заразний, інфекційний.

ЗАРАХОВУВАТИ (включати до складу кого-, чого-небудь) зачисляти, приймати.

ЗАРОЗУМІЛИЙ (який поводиться дуже впевне­но) гордовитий, бундючний, самовпевнений, (з приводу своєї вроди) самозакоханий, (з вчинків) самозадоволений.

ЗАРОЗУМІЛІСТЬ (надмірно висока думка про се­бе) гордість, розм. бундючність, пихатість, чван­ство, гоноровитість, самолюбство, амбітність.

ЗАРУБКА (виїмка на чомусь, зроблена чимсь гос­трим) насічка, карб, рубець.

ЗАСВОЇТИ (набути якихось знань) оволодіти, опанувати.

ЗАСИНАТИ (впадати в сон) засипати, засипля-ти, док. заснути.

ЗАСЛАННЯ (примусове відправлення кудись) ви­силка, вигнання.

ЗАСМУТИТИСЯ (стати смутним) посмутніти, посумніти, зажуритися.

ЗАСНОВНИК (той, хто заснував що-небудь) (перший) зачинатель, (взагалі) фундатор, ос­новоположник.

ЗАСПОКОЇТИ (посприяти чиємусь спокою) по­тішити, утихомирити, (словом) підбадьорити, розрадити.

ЗАРОСТІ (густа рослинність) зарослі, кущі, (лі­сові) чагарник.

ЗАРУМ'ЯНИТИСЯ (стати червоним) зашарі-тися, зачервонітися, (з ніяковості) зажевріти­ся, (зненацька) спалахнути.

ЗАСТАРІЛИЙ (який вийшов з ужитку) несу-часний, перестарілий, ірон. допотопний, доіс­торичний, книжн. анахронічний, архаїчний.

ЗАСТУПАТИ (тимчасово замінювати когось) заміщати, замінювати.

ЗАТАМОВАНИЙ (який стримує почуття) здер-жаний, стриманий, приглушений.

ЗАТОПЛЮВАТИ (покриватися водою) затопля­ти, заливати, наводнювати.

ЗАТРИМУВАТИСЯ (перебувати довше заплано­ваного) задержуватися, гаятися.

ЗАТХЛИЙ (з неприємним запахом) застояний, спертий.

ЗАУВАЖИТИ (звернути на щось увагу) поміти­ти, спостерегти, розм. замітити, вздріти.

ЗАХВОРІТИ (стати хворим) занедужати, за­слабнути, (тяжко) злягти, (легко) прихворіти.

ЗАХИСНИК (той, хто захищає кого-небудь) зас­тупник, оборонець, адвокат, розм. жарт, патрон.

ЗАХИСТ (від нападу) оборона, охорона, заслона.

ЗАХОПЛЕННЯ (сильний вияв бажання) захват, збудження, (почуття подиву) запал, завзяття, наснага.

ЗАХОТІТИ, забажати, (дивне бажання) забагну­ти, (пристрасно) зажадати.

ЗАЧАРОВУВАТИ (викликати почуття захоп­лення) заворожувати, захоплювати, (до повно­ти) полонити, зачудовувати.

ЗБЕНТЕЖЕНИЙ (який відчуває певну незруч­ність) знічений, зніяковілий, змішаний, (чимсь неприємним) сконфужений.

ЗБИРАТИ (когось докупи) згромаджувати, рож. скупчувати, (сили, зусилля) зосереджувати, концентрувати, (в дорогу) лагодити, споряд­жати, розм. рихтувати.

ЗБІЛЬШУВАТИСЯ (ставати кількісно біль­шим) зростати, прибувати, розм. прибільшу­ватися, (ступінь вияву чогось) посилюватися, нарощуватися.

ЗБОРИ мн. (зустріч колективу а. однодумців) зібрання, (дружні) сходини, (періодичні) засі­дання.

ЗБУДЖЕННЯ (стан піднесення) хвилювання, (вищою мірою) гарячка.

ЗБУТИСЯ (звільнитися від чогось неприємного) позбутися, позбавитися, визволитися, розм. здихатися.

ЗВАЖАТИ (брати до уваги) враховувати, (з чиєюсь думкою) числитися// мати на увазі (на оці).

ЗВИВАТИСЯ (мати вигини — дорога, річка) витися, петляти, крутитися.

ЗВИВИНА (дугоподібний поворот) вигин, звив, звій.

ЗВИНУВАЧУВАТИ (приписувати комусь вину) винити, (кримінальну) інкримінувати, розм. (без­підставно) пришивати.

ЗВИЧАЙНИЙ (нічим особливий) пересічний, рядовий, простий, нормальний, (увійшов у звичку) звичний.

ЗВІЛЬНЯТИ (з неволі) визволяти// давати во­лю; (з в'язниці) випускати, (дорогу, приміщен­ня) очищати від чогось, (з роботи) розрахову­вати, (грубо) виганяти, (з керівної посади) усу­вати, (учня, студента) виключати.

ЗВОРУШУВАТИ (збуджувати почуття) хви­лювати, проймати.

ЗГІДЛИВИЙ (який не любить сперечатися) неспе­речливий, поступливий, податливий, м'який.

ЗГОДА (у спілкуванні) злагода, мир, спокій, (в стосунках) взаєморозуміння, порозуміння.

ЗГРАЯ (група істот) (про людей) ватага, (зокре­ма злочинців) зневажл. шайка, банда, кліка, кодло; (худоби) стадо, табун, череда, (птахів) стая, (риб) косяк, (бджіл) рій.

ЗГРІБАТИ (збирати докупи) гребти, горнути, громадити, (сіно) згромаджувати.

ЗДИВУВАННЯ (почуття, викликані чимсь не­звичайним) подив, зчудування, розм. дивови­жа, діал. здуміння.

ЗДІБНІСТЬ (вроджений дар до чогось) здатність (робити щось), хист, розм. кебета.

ЗДОБУВАТИ (досягати чогось великими зусил­лями) виборювати, осягати, завойовувати.

ЗДОГАД (ймовірна думка) припущення, (науко­ва) гіпотеза.

ЗДРУЖИТИСЯ (стати близьким у стосунках) потоваришувати, заприязнитися, побрататися.

ЗЕМЛЯК (виходець з однієї з кимсь місцевості) мн. краянин, співвітчизник.

ЗИЧЛИВИЙ (який бажає людям добра) доб­розичливий, прихильний, (невимогливо поту­раючи комусь) невимогливий, терпимий, по­блажливий.

ЗИЧИТИ (брати в борг) позичати, боргувати, (давати в борг) визичати, розпозичати.

ЗЛИЙ (який недоброзичливий до інших) недоб­рий, поганий, лихий, (старається зробити зле) злобний.

ЗЛІСТЬ (почуття недоброзичливості) злоба, лють, (особлива осоружність) розм. шал, жовч.

ЗЛОБОДЕННИЙ (який важливий тепер) назрі­лий, актуальний, животрепетний, підсил. пе­кучий.

ЗЛОВИТИ (захопити того, кого доганяєш, що падає) піймати, спіймати.

ЗЛОДІЙ (той, хто краде) крадій, (в громадсь­ких справах) розкрадач, зневажл. злодюга.

ЗЛОЧИН (протиправна дія) злодіяння, злочин­ство, розм. кримінал.

ЗЛЯКАНИЙ (який охоплений страхом) наполо­ханий, настраханий.

ЗМІЦНЮВАТИ (робити міцнішим) дужчати, скріплювати, (сторожу) підсилювати, (ста­вати здоровішим) здоровішати.

ЗНАДОБИТИСЯ (стати придатним) згодити­ся, придатися.

ЗНАЙОМИЙ (який відомий раніше) знаний, звіс­ний, розм. знакомий, (про відомості) відомий.

ЗНАЙОМИТИ (робити знайомим) познайомити, представляти, книжн. рекомендувати, (щось но­ве) презентувати.

ЗНАМЕННИЙ (дуже важливий в ряді чогось) знаменитий, визначний, історичний.

ЗНАЧЕННЯ (суть чогось) важливість, вага, роль, (слова) смисл, розуміння.

ЗНАЧИТИ (залишати на чомусь якийсь знак) позначати, помічати, (чимсь гострим) кар­бувати, книжн. маркувати.

ЗНЕВІРА (втрата віри) розчарування, недовіра.

ЗНИКАТИ (переставати існувати) щезати, пропадати, (про істоту) гинути, (про різні явища) вивітрюватися, танути, висихати, роз­чинятися// щезати з очей, мокре місце за­лишати.

ЗНУЩАННЯ (заподіяння страждань) глум, наруга, діал. збиткування.

ЗОБРАЖАТИ (описувати когось, щось) відобра­жати, відтворювати, показувати, (художньо) змальовувати, живописати.

ЗРАДА (відійти від своїх однодумців на сторону ворога) зрадництво, (з корисною метою) за­проданство, (віри) віроломство.

ЗРАДЖУВАТИ (переходити на бік ворога) про­даватися, (порушувати подружню вірність) обманювати, обдурювати, перелюбствувати// наставляти роги комусь, скакати в гречку.

ЗРАЗКОВИЙ (який є взірцем для інших) взірце­вий, показовий.

ЗРІДКА (в окремих місцях) де-не-де, місцями, подекуди, (про час) іноді // час від часу.

ЗРІКАТИСЯ (відступати від кого) відрікатися, відмовлятися.

ЗРОЗУМІЛИЙ (легкий для розуміння) дохідли­вий, доступний, популярний, (особливо) про­зорий.

ЗРОЗУМІТИ (правильно сприймати суть чо­гось) збагнути, розм.: втямити, второпати, зметикувати, (при ускладнених ситуаціях) роз­кусити.

ЗРУЧНИЙ (вигідно пристосований) вигідний, (про місце) комфортабельний.

ЗСУВ (сповзання землі, снігу) оповзень.

ЗУПИНИТИ (примусити стати) спиняти, (на коротко) придержувати, (воду, кров) тамува­ти, затамовувати, угамовувати, (спрагу, голод) задовольняти, угашати.

ЗУСТРІЧ (умовлена) побачення, рандеву, розм. спіткання.

З'ЯВИТИСЯ (стати наявним) появитися, ви­никнути, (стати помітним) показатися, ви­ринути, (з води) вигулькнути.

І

ІГРАШКА (те, чим бавляться) забавка, цяцька.

ІДЕАЛІЗУВАТИ (вважати когось зразковим) прикрашати.

ІДОЛ (те, що є предметом обожнення) кумир, книжн. божество.

ІКОНА (зображення на картині Бога або свято­го) образ.

ІМПРОВІЗАЦІЯ (твір, створений за натхненням) експромт, фантазія.

ІНІЙ (тонкий шар льоду на предметах) памо­розь.

ІНОДІ, інколи, часом, зрідка, колй-не-колй// час від часу, як коли.

ІНОЗЕМНИЙ (з чужої країни) чужоземний, чужий, чужинецький.

ІТИ (переміщатися ногами) (просто) прямувати, простувати, (повільно) ступати, (чітким кро­ком) крокувати, маршувати, (дрібно) чимчи­кувати, (з чимсь важким) тарабанитися, (важ­ко) шкандибати// переставляти ноги, дорогу міряти, ледве ноги волочити, топтати чоботи.


Ї
ЇДКИЙ (якийроз'їдає що-небудь) ядучий, гризь­кий.

ЇЖА (те, що їдять) їда, пожива, (варена) стра­ва, (для тварин) корм.

ЇСТИ (приймати їжу) споживати, живитися, (похапцем) перекусити, (захланно) вульг. лйга-ти, (багато) наминати, перти// кидати на зу­би, кидати за драбину, набивати пельку.

ЇХАТИ (перміщатися за допомогою транспорту) гнати, (дуже швидко) мчати, летіти, нестися, (на коні) скакати, (вишукано) гарцювати// ви­гравати конем.


К
КАЗАН (металева велика посудина) котел, баняк.

КАЙДАНИ мн. (те, чим заковують) окови, пута.

КАЛАМУТИТИ (робити каламутним) колоти­ти, мутити, (воду) бовтати.

КАЛЮЖА (яма з брудною водою) (з болотом) барліг, (велика) баіора, калабаня.

КАНАВА (довга заглибина в землі) окіп, окоп, рів, діал. фоса.

КАНЧУК (батіг із плетеними ремінцями) нагайка.

КАПЕЛЮХ (головний убір з крисами) крисаня, (зі соломи) бриль.

КАРА (здійснення на комусь якогось засуду) по­карання, покуЧа, (жорстока) розправа.

КАРАТИ (здійснювати кару) підсил. розправля­тися з ким, (з метою відівчити від чогось) про­вчити, (зі знущаннями) мочити.

КАРНИЙ (який стосується судових органів) кримінальний.

КАТАСТРОФА (подія з трагічним наслідком) (повна невдача) крах, (різкі зміни у природі, сус­пільстві) катаклізм, (якогось механізму) аварія.

КАТУВАННЯ (насильницьке знущання) морду­вання, мн. тортури, муки.

КАША (страва з крупів) (з пшона) куліш, (з пшениці на Різдво) кутя, (з кукурудзи) мамали­ґа, (з дрібних круп) лемішка.

КАШКЕТ (головний убір) картуз, (з м'яким ко­зирком) кепі, кепка.

КАШЛЯТИ (судорожне виштовхування ротом

повітря при застуді), (легко) розм. кахикати,

(сильно) бухикати.

КАЯТТЯ (жаль за провиною) покаяння, спокута. КВАПИТИ (наполегливо спонукати когось дошвидкої дії) покваплювати, підганяти, діал.:

наглити, гал йти.

КВАПЛИВО (підганяючи когось) поквапно, по­спішно, розм. похапцем, хапаючись.

КВАРТИРА (відокремлена частина житлового будинку) помешкання, хата, оселя, (розкішна) хороми.

КВАРТИРАНТ (хто винаймає квартиру) меш­канець, пожилець.

КЕЛИХ (посудина для пиття напоїв) чара, пугар.

КЕРІВНИК (той, хто керує) провідник, ке­руючий, (великої установи) голова, (підприєм­ства) директор.

КЕРМО (пристрій для керування) (судна) стер­но, (автомобіля) руль, (судна, комбайна, літа­ка) штурвал.

КЕРУВАТИ (спрямовувати, очолювати роботу) управляти, очолювати, правити, розм. орудува­ти, (з гумористичним відтінком) заст. старши­нувати, ватагувати, верховодити, отаманувати.

КИДАТИ (помахом руки відправити щось від се­бе) метати, (різко) шпурляти, жбурляти, (з си­лою) посилати,запускати, діал. док. потурити.

КИДАТИСЯ (швидко діяти) пориватися, мета­тися, розм. шугати.

КИПІТИ (про рідину, доведену до кипіння) кле­котіти, вирувати, (стихію) нуртувати, бурха­ти, шаленіти// (вправно і швидко щось викону­вати) кипіти на роботі.КИСЛИЙ (подібний смаком до оцту) квасний.

КИШІТИ (безладно рухатися — про комах) рої­тися, розм. копошитися.

КІГОТЬ (рогове закінчення на пальцях птахів) пазур.

КІМНАТА (приміщення в будинку а. квартирі) (головна) світлиця, горниця, (для гостей) ві­тальня, (для спання) спальня.

КІНЕЦЬ кому, чому (кінцева частина) межа, край, (твору) закінчення, (дії) завершення// (припинення) розм.: амінь, капут, квит, та й кінці в воду.

КІНЦЕВИЙ (який є на кінці чогось) останній, крайній.

КІНЬ (свійська тварина) розм. коняка, (нічим особливий) шкапа, (худий) драбина, (молодий) лошак, (з біговими якостями) скакун.

КЛАДОВИЩЕ (місце для поховання померлих) гробовище, (біля церкви) цвинтар, (стародав­нє) могильник.

КЛАНЯТИСЯ (вітатися поклоном) розкланю­ватися, (знімаючи шапку) шапкуватися, (з ре­верансами) розшаркуватися// бити поклони, бити чолом, віддавати поклони.

КЛАСИФІКУВАТИ (укладати за певним поряд­ком) упорядковувати, систематизувати.

КЛАСТИ (розміщувати щось) укладати, ложйти.

КЛЕЇТИ (прикріпляти клеєм) приклеювати, лі­пити, приліплювати.

КЛИКАТИ (голосом а. жестом просити набли­зитися) розм. звати, (голосно) гукати, (з пере­страхом) волати.

КЛІПАТИ (віями) моргати, лупати.

КЛОПІТ (турботливі думки про забезпечення когось чимсь) турбота, (з виявом допомоги) пік­лування, опіка, увага, (з преживаннями) убо­лівання, діал.: фатйга, грижа.

КЛОПОТАТИСЯ (виявляти увагу до чиїх-небудь турбот) турбуватися, піклуватися, бідкатися, діал.: падкувати, фатигуватися.

КЛУНЯ, стодола.

КЛЮВАТИ (їсти дзьобом) дзьобати, (сидячи спати) куняти.

КМІТЛИВИЙ (здатен добре і швидко міркува­ти) тямущий, метикуватий, розумний, (легко знаходить вихід) меткий.

КНИГОЛЮБ (любитель книжки) бібліофіл, біб­ліоман.

КОВЗКИЙ (на якому легко совгатися) слизький.

КОВТАТИ (споживати їжу, питво) лигати, (жа­дібно) глитати, діал. лйкати.

КОЖУХ (шкіряний верхній одяг хутром вниз) (дов­гий) дублянка, (покритий сукном) байбарак, (ко­роткий без тканини) діал. кожушина, кожушок.

КОЗАК (вільна від кріпацтва людина, також представник українського війська) запоро­жець, січовик, низовик.

КОЛЕКТИВ (люди, що разом працюють) (особо­вий склад) персонал, (з 'єднані спільними інте­ресами) громада.

КОЛИ-НЕБУДЬ (у майбутньому) колись, будь-колй, коли-будь.

КОЛИХАТИ (щось висяче рухати в різні боки) колисати, коливати, (дитину) гойдати.

КОЛІР (забарвлення чогось) барва, фарба, (худо­би) масть.

КОЛОНА (транспорт, розташований в одну лі­нію) валка; (група підвід) обоз, хура.

КОЛУПАТИ (робити заглибини в чомусь) ко­пирсати, шпортати, розм. длубати.

КОЛЮЧКА (щось гостре на тілі тварин чи рос­лин) голка, шпилька.

КОМАНДИР (керівник у війську) воєначальник, полководець.

КОМПОТ (солодке пиття з фруктів та ягід) (з сушених) узвар, іошка.

КОНСЕРВАТИВНИЙ (який відстоює старе) рутинний, закостенілий.

КОНТИНЕНТАЛЬНИЙ, материковий.

КОНТРОЛЕР (той, що контролює) ревізор, ін­спектор.

КОРЕКТУВАННЯ (внесення поправок в щось) ко­ригування, (зору) корекція, (частково) коректив.

КОРИСНИЙ (який приносить користь) розм. пожиточний, (бажає добра комусь) добрий, доброчинний.

КОРИСТОЛЮБНИЙ (який прагне тільки влас­ної вигоди) корисливий, меркантильний, (не-поміркований в жадобі) жадібний, (дуже прак­тичний) матеріалістичний.

КОРИСТУВАННЯ (те, що вже використовувало­ся кимсь) ужиток, застосування, використання.

КОРИЧНЕВИЙ (кольору кави) брунатний, каштановий, (про очі і масть коней) карий, гнідий, (темно-коричневий) бурий, рудий.

КОРІННИЙ (той, хто походить з певної місце­вості) споконвічний, одвічний.

КОРМ (їжа тварин) пожива, (суха а. соковита) паша.

КОРОТКИЙ (який не є довгим) недовгий, не­тривалий, (про ріст) малий, невеликий, ку­ций, (зміст) стислий, скупий, лаконічний, книжн. (короткий, але дуже чіткий) лапідар­ний, тезисний.

КОРЧ (хворобливі спазми в тілі) судороги.

КОРЧИТИСЯ (мучитися в корчах) звиватися.

КОСИЙ (розташований похило) навскісний, по­хилий, (на один бік) перекошений, (про очі) роз­косий, діал. зйзий.

КОСМИ мн. (довгі скуйовджені пасма волосся) розм. патли, кудли, куделя.

КОТИТИ (пересувати, повертаючи щось кругле) розм. точити.

КОХАНА (та, кого люблять) мила, ліоба, розм. кохання, серденько.

КОХАНИЙ (той, якого кохають) милий, ліо-бий, розм. любко.

КОХАННЯ (сердечна прихильність до особи ін­шої статі) любов, почуття, пристрасть.

КОШЛАТИЙ (з нечесаним волоссям) кудлатий, розм. косматий, патлатий, пелехатий.

КРАВЧИНЯ (жінка, яка шиє одяг) швачка.

КРАДІЖ (таємне привласнення чогось чужого) кража, злодійство.

КРАДЬКОМА (щоб ніхто не знав) потай, по­тайки, таємно, тайкома, таємничо, таємниче, стиха, назирці// тйшком-нйшком.

КРАЄВИД (місцевість, яка бачиться) ландшафт, пейзаж.

КРАЙ (місцевість з певними особливостями) сто­рона, країна.

КРАПАТИ (литися краплями) крапотіти, капа­ти, діал. цяпати.

КРАПЛЯ (рідина у вигляді маленької кульки) капля, краплина.

КРАСА (сукупність гарного) красота, (про люди­ну) врода, вродливість.

КРАСТИ (непомітно брати) рож. тягнути, цупити.

КРАСУНЯ (вродлива жінка, дівчина) краля, по­ет, богиня.

КРАЩАТИ (ставати гарнішим) гарнішати, кра-сивішати, хорошіти, ліпшати.

КРЕДИТ (позичена сума) позика, асигнування.

КРЕМЕЗНИЙ (міцний і великий) коренастий, жилавий, плечистий, (повнотілий) опасистий, дебелий.

КРИВИЙ (спрямований криво) нерівний, викрив­лений, (в багатьох місцях) покручений, (з хво­рими ногами) кульгавий.

КРИЖІ мн. (спина нижче пояса) поперек, по-яснйця.

КРИК (звук сильного голосу) розм. репет, гук, (зі сваркою) гримання, (з плачем) лемент, (про­низливий) виск, вереск.

КРИНИЦЯ (місце, де беруть воду) колодязь, діал. студня.

КРИТЕРІЙ (підстава для оцінки) мірило, еталон.

КРИХТА (дрібна частина чогось) розм. окруши-на, крихтина, діал. одробйна.

КРИЦЕВИЙ (зроблений зі сталі) сталевий, бу­латний.

КРИЦЯ, сталь, булат.

КРИЧАТИ (видавати крик) розм. репетувати, дертися, (дуже голосно) ґвалтувати, горлати, (з плачем) голосити, лементувати, (зі сваркою) гримати, (від болю) йойкати// здіймати галас, піднімати ґвалт, горло дерти.

КРУГОЗІР (широта поглядів) обрій, розм. кру-гогляд, горизонт.

КРУЖЛЯТИ (переміщатися за колом) колува-ти, колесити, крутитися.

КРУЖНИЙ (про шлях) об'їзний, обхідний.

КРУТИЙ (наближений до вертикалі) стрімкий, прямовисний, урвистий.

КРУТИТИ (рухати за колом) обертати, вертіти, кружляти.

КРУЧА (стрімкий схил) прірва, урвище, обрив.

КУВАТИ (молотом формувати щось з металу) кути, клепати.

КУДИСЬ (невідомо куди) куди-небудь, хтбзна-кудй. ^

КУДЛАЙ (людина з довгим волоссям) патлач, патлань, розм. кудлань, нечоса.

КУЛЬГАТИ (іти шкутильгаючи) шкандибати, шкутильгати, кривуляти, (дрібно) дибати, (на­силу) тягтися, волоктися, діал. крйвати// на­лягати на ногу.

КУЛЬТУРНИЙ (з високим рівнем розвитку) розвинений, цивілізований, (про людину) ви­хований, інтелігентний.

КУПА (щось складене безладно одне на одне) ку­чугура, гора, (скупчення чогось) нагромаджен­ня, (сіна) копиця.

КУПОЛ (опуклий дах) баня, маківка, (тимчасо­вий) шатро.

КУРИТИ (цигарки, люльку) палити, (дуже) сма­лити, диміти, (кадилом) кадити.

КУРІНЬ (тимчасова будівля) буда.

КУРНИЙ (з пилом) запилений, запорошений, закурений.

КУСАТИ (проколоти зубами) гризти, прокушу­вати, тяти, жалити.

КУСОК (частина від цілого) шматок, (більший) шмат, розм. кавалок, (хліба) окраєць, (ткани­ни, паперу) клапоть, клаптик, (чогось пласко­го) плитка.

КУХОЛЬ (посудина з ручкою для пиття чогось) черпак, коряк, ківш, кварта.

КУЧЕРЯВИТИСЯ (завиватися кучерями) вити­ся, закручуватися.

КУЩ (низькоросла деревинна рослина) корч, заст. купина.

КУЩИТИСЯ (рости кущем, розвиваючись) ру­нитися.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка