Кандидат філологічних наукСторінка7/20
Дата конвертації03.03.2016
Розмір6.14 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   20

П
ПАГІН (молода гілка, стебло) парость, парос­ток, (із зрізаної гілки) відросток.

ПАДАЛЬ (трупи тварин) падло, мертвеччина, дохлятина, здохлятина, стерво, стерв'ятина.

ПАДАТИ (опинятися у горизонтальному поло­женні) валитися, перекидатися, перевертатися, (згори, відриваючись від чогось, в ціні) спадати, (втомившись) лягати, (біля когось) припадати, (в бою) загинути, (температура) знижуватися, (зі сміху) реготати; (втративши рівновагу, опо­ру, звалюватися вниз) валитися, перекидатися, котитися, летіти, су'нути, розм. хряпати, (у во­ду) шубовснути, док. звалитися, простягтися, беркицьнути, полетіти.

ПАДІЖ (епідемія на худобу) пошесть, упадок.

ПАКУНОК (щось приготовлене для транспорту­вання) згорток, пакет, розм. звій, сувій, (вели­кий) пака.

ПАЛАЦ (багатий будинок) дворець, (укріплений) замок, перен. (про приміщення в ньому) мн.: палати, хороми.

ПАЛИЦЯ (спеціально оброблена гілка, тонкий стовбур) кий, патик, дрючок, дрюк, (для опи­рання) ціпок, кийок, палка, (із загнутим кін­цем) костур, ковінька, (пастухів) ґирлиґа, дім. бук, ломака, кияка.

ПАЛКИЙ (який сповнений великих почуттів) пристрасний, нестримний, гарячий, підсип. вогнистий, пломенистий, кипучий, жагучий.

ПАМОРОЧИТИ (притуплювати свідомість) дур­манити, одурманювати, заморочувати, затума­нювати, (пахощами) п'янити// забивати клепку, морочити голову, напускати дурману.

ПАМ'ЯТАТИ (зберігати в пам'яті) тямити// зберігати в голові.

ПАМ'ЯТКА (річ для нагадування про кого-, що-небудь) згадка, спомин, пам'ять, (спеціально придбаний) сувенір.

ПАМ'ЯТЛИВИЙ (здатний легко запам'ятову­вати) розм. тямкий.

ПАМ'ЯТНИЙ (який використовується для збе­рігання пам 'яті) меморіальний, (про якого дов­го пам'ятають) незабутній.

ПАМ'ЯТЬ (здатність зберігати в свідомості ви­вчене і минуле) тямка.

ПАНУВАТИ (мати владу над ким) володарюва­ти, (про царську владу) царювати, (про поши­рення чогось) домінувати, царити.

ПАРАЛЕЛЬНИЙ, рівнобіжний.

ПАРАФІЯ (населення, яке належить до певної церкви) приход, паства.

ПАРАФІЯНИ мн. прихожани.

ПАРУБОК (молода неодружена людина чоловічої статі) хлопець, юнак, молодик, діал. леґінь.

ПАСИВНИЙ (який не активний до чогось) не­активний, недіяльний, бездіяльний, книжн. інертний, (поводиться апатично) сонний.

ПАСМО (пучок прядива) повісмо, жмут.

ПАСОВИСЬКО (місце для випасання худоби) пасовище, випас, паша, розм. пастівнйк, (біля села) вигін, царина, (в Карпатах) полонина.

ПАСТКА (спеціальний спосіб ловити когось, пе-рен. — підступні вчинки) (на звірів) западня, мн. (на птахів) тенета, лабети, (на вовків) вовків­ня, (на мишей) мишоловка, (з петлею) сильце, (пристрій з пружиною) капкан.

ПАСТУХ (той, хто пасе) чабан, гуртівник, стадник, чередник, (овець) вівчар, (свиней) свинопас, свинар.

ПАСУВАТИ (підходити комусь чимсь) відпові­дати, лйчити, припадати, подобати.

ПАХНУТИ (видавати запах, здебільшого приєм­ний) пахтіти, (більшою мірою) пахкотіти, дух­мяніти.

ПАХОЩІ мн. (приємний запах) аромат.

ПАШІТИ (віддавати тепло) жахтіти.

ПЕКЛО (місце для грішників) книжн. геєна, ад, перен. спека// царство тіней.

ПЕКТИ (в печі, щоб приготувати щось їсти) пропікати, (на сковороді) смажити, жарити, шкварити, (на полум'ї) смалити.

ПЕКУЧИЙ (про сонце) палаючий, (про події) зло­боденний, актуальний.

ПЕНЬ (залишок зрізаного дерева) (малий) пеньок, корч; (бджіл) вулик.

ПЕРВИННИЙ (який був початковим, перед ін­шими) попередній, первісний, (в часі) мину­лий, колишній.

ПЕРЕБИВАТИ (безпардонно втручатися в чи­юсь розмову) переривати, перепиняти.

ПЕРЕБІЛЬШЕНИЙ (який видається більшим, ніж насправді) розм. роздутий, книжн. гіпер­болізований.

ПЕРЕБІЛЬШЕННЯ (сприймання чогось в біль­ших розмірах) розм. прибільшення, пересада, книжн. гіперболізація.

ПЕРЕБІЛЬШУВАТИ (представляти щось біль­шим, ніж воно є) розм. роздувати, книжн, гі­перболізувати, (говорячи, додавати) прибіль­шувати, прибріхувати// згущувати фарби, ро­бити з мухи слона (бика).

ПЕРЕБОРОТИ (пересилити в собі якесь почут­тя) подолати, здолати, приглушити, (труд­нощі) перемогти, осилити, здужати.

ПЕРЕБОРЩИТИ (втратити міру в чомусь) розм. перегнути, пересолити// перебрати мір­ку, взяти через край, перегнути палку, пере­йти межу.

ПЕРЕВАГА (наявність чогось більшою мірою, ніж у когось) зверхність, книжн. плюс, примат.

ПЕРЕВАЖАТИ (показати перевагу над чимсь) перевершувати, перевищувати, (силою вияву) пересилювати.

ПЕРЕВДЯГАТИ (одягатися в інший одяг) пере-дягати, розм. перебирати.

ПЕРЕВЕРТАТИ (змінити положення на проти­лежне) повертати, обертати, перекидати, пе­регортати// поставити догори ногами.

ПЕРЕВИХОВУВАТИ (прищеплювати нові на­вички, знання) перевчати, (щось невдале) ви­правляти.

ПЕРЕВОДИТИ (по-іншому використовувати ко­шти, товар) переміщати, переміщувати, пере­ливати, розм. перекачувати, (на інший рахунок) переказувати.

ПЕРЕВТОМА (фізичне виснаження) знесилен­ня, пересйлення, перетрудження.

ПЕРЕГЛЯДАТИ (щоб перевірити щось) прогля­дати, передивлятися, (вибірково читати) про­дивлятися, (швидко) перебігати, розм. пере­гортати.

ПЕРЕГОНИ мн. (спортивні змагання) гонки, (на конях) скачки, верхогони.

ПЕРЕГОРОДЖУВАТИ (з метою відділити щось від чогось) (плин води) перетинати, (комусь шлях) загороджувати, перепиняти, (різко) перерізувати.

ПЕРЕГРІБАТИ (з місця на інше місце) (граблями) перегромаджувати, (сипке) перегортати, (сто­рінки книжки, шукаючи чогось) перевертати, перекидати.

ПЕРЕГУКУВАТИСЯ (обмінюватися окликами) перекликатися, (з метою зібратися) склика­тися, (нагадуючи одне одного) нагадувати, ски­датися на щось.

ПЕРЕД (передня частина чогось) передок, розм. лоб, книжн. фронт.

ПЕРЕДАВАТИ (за посередництвом когось) від­давати, пересилати, (поштою) переводити, (вістку) переказувати.

ПЕРЕДБАЧАТИ (уявно бачити розвиток подій) завбачувати, (переказувати передбачуване) ві­щувати, пророкувати, книжн. прогнозувати.

ПЕРЕДБАЧЛИВИЙ (який може передбачати) прозорливий, далекоглядний, далекозорий.

ПЕРЕДБАЧУВАНИЙ (який можна передбачи­ти) очікуваний, сподіваний, гаданий, книжн. гіпотетичний.

ПЕРЕДИХНУТИ (перевести подих) віддихнути, (задихано) відсапнути, (під час плачу, кашлю) відхлипувати.

ПЕРЕДНІЙ (який попереду) перший, (репрезен­тує цілість) фронтальний, (стосується пере­дової частини великих об'єктів — машин та ін.) лобовий, (фронту) передовий, авангард­ний, (очолює колону) головний.

ПЕРЕДСІНОК (перше приміщення квартири, будинку) передпокій, прихожа, передня, (у церкві) притвор.

ПЕРЕДЧАСНИЙ (який з 'явився раніше очікува­ного) завчасний, дочасний, ранній.

ПЕРЕДЧАСНО, завчасно, дочасно, рано, зара­но, зарані, зарання, заскоро// перед часом.ПЕРЕЖДАТИ (провести час, очікуючи чогось) перебути, перечекати, (сидячи) пересидіти, (лежачи) перележати, (стоячи) перестояти.

ПЕРЕЖИТОК (застарілі факти) мн. залишки, рештки, книжн. анахронізм, (частина того, що зникло) рудимент.

ПЕРЕЙМАТИ (брати для себе те, що рухає­ться) перехоплювати, (призначене іншим) пе­реловлювати.

ПЕРЕЙМАТИСЯ (відчувати з приводу чогось хвилювання) пройматися, хвилюватися, спов­нюватися чогось.

ПЕРЕКАЗ (передача змісту чогось) виклад, пе­реповідання, переказування, (часто повторю­ваний про минулі часи) легенда.

ПЕРЕКЛАД (передача висловленого, написаного іншою мовою) (без суворого дотримання текс­ту літературного твору) переспів, (дослівний) підрядник.

ПЕРЕКОНАННЯ (усталений погляд на щось) ідея, пересвідчення, мн. принципи.

ПЕРЕКОНЛИВИЙ (який не викликає сумніву в правдивості чогось) умотивований, вагомий, до­казовий, (досить яскраво) промовистий, книжн. (з достатніми основами) обгрунтований, аргу­ментований.

ПЕРЕКОНУВАТИСЯ (повірити в щось) впев­нятися, впевнюватися, пересвідчуватися.

ПЕРЕКОШЕНИЙ (який не має пропорційних рис) скривлений, викривлений, спотворений.

ПЕРЕКРИВЛЯТИ (незлобно підсміюватися над кимсь, наслідуючи його манери) передражню­вати, мавпувати.

ПЕРЕЛАЗИТИ (поповзом переміщатися) пере­лізати, переповзати.

ПЕРЕЛІК (запис у певному порядку) список, реєстр; (певний офіційний список) прейскурант, індекс, (список книжок, картин) каталог.

ПЕРЕМАГАТИ (досягти переваги у змаганні, боротьбі) долати, переборювати, змагати, пе­ресилювати, осилювати (у боях) розбивати, побивати, громити, розгромлювати.

ПЕРЕМАНЮВАТИ (намовляти на зміну чимсь привабливим) перенаджувати, переваблювати, перетягати, перемовляти.

ПЕРЕМІШДТИ (змінювати місце розташуван­ня чогось) переводити, перебазовуватися, (лю­дей) переселяти, (худобу) переганяти; (приму­шувати перейти на іншу роботу) переводити, перекидати, переносити.

ПЕРЕМОГА (досягнення переваги в бою, змаган­ні) поет, звитяга, (цілковита) торжество, уроч. вікторія, (з великим успіхом) тріумф.

ПЕРЕМОЖЕЦЬ (той, хто здобув перемогу) звитяжець, (блискучу) тріумфатор.

ПЕРЕМОЖНИЙ (який йде з перемогою) зви­тяжний, всеперемагаючий, всепереможний.

ПЕРЕПИНЯТИ (намагатися стримати і повер­нути назад) переймати, перехоплювати.

ПЕРЕПЛУТУВАТИ (змінювати порядок) змі­шувати, плутати.

ПЕРЕПОЛОХ (почуття страху) переляк, спо­лох, перестрах, (що спричинився до загального безладу) паніка.

ПЕРЕПРАВА (місце переправи через воду) пе­ревіз.

ПЕРЕРАХОВУВАТИ (називати в порядку чи­сел) перелічувати, перечйслювати.

ПЕРЕРВА (тимчасове переривання дії) пауза, про­міжок, (як правило, вказаний наперед) інтервал, (здебільшого у виставах) антракт, (непередбаче­на) простій.

ПЕРЕСЕЛЯТИСЯ (змінювати місце проживання) виселятися, перебиратися, жарт, (цілим родом) перекочовувати, (транспортом) переїжджати, перевозитися, (в чужу країну) емігрувати.

ПЕРЕСИХАТИ (втрачати вологу в роті) шерх­нути, засмагати, (про губи) запікатися.

ПЕРЕСІЧНИЙ (такий собі звичайний) посе­редній, ненадзвичайний.

ПЕРЕСЛІДУВАННЯ (слідкування за кимсь, щоб утискувати) гоніння, розм. нагінка, (жорсто­ке) цькування.

ПЕРЕСЛІДУВАТИ (наздоганяючи) гонитися, (невідступно ходити за кимсь) ув'язуватися, чіплятися, (завдаючи утиску) цькувати.

ПЕРЕСОХЛИЙ (який втратив вологу) зашерх­лий, засохлий, (про губи) запечений.

ПЕРЕСТАВАТИ (щось робити, діяти) припи­няти, кидати, залишати.

ПЕРЕСТИГЛИЙ (який став надто стиглим) перезрілий, переспілий (невчасно зібрані пло­ди, злаки) перестояний, (про людей) переро­слий, перестарілий.

ПЕРЕСКАКУВАТИ (стрибком змінити місце стояння) перестрибувати, переплигувати, (ду­же енергійно) перемахувати.

ПЕРЕТИН (поверхня, на якій щось розрізане) розтин, розріз, переріз.

ПЕРЕТИНАТИ (рухатися впоперек чогось) пе­ресікати, перерізувати, (пролягати впоперек) перехрещувати, прорізувати, протинати.

ПЕРЕХОВУВАТИ (надавати притулок) укри­вати, передержувати, приховувати, (щоб скри-ти від когось) ховати.

ПЕРЕХОДИТИ (приєднуватися до іншої сторо­ни) перебігати, (часто з корисливих міркувань) перекидатися, док. переметнутися, (долаючи щось) переступати, перескакувати.

ПЕРЕХОДОВИЙ (який вказує на проміжок між двома етапами) посередній, перехідний, про­міжний.

ПЕРЕХРЕСТИТИ (зробити хрест) охрестити, осінити, поблагословити.

ПЕРЕШКОДА (те, що перешкоджає рухові) пе­репона, завада, (цілковита) загата// камінь спотикання, підводний камінь.

ПЕРІОД (окреслений проміжок часу) етап, ста­дія, смуга, фаза.

ПЕРІСТИЙ (пір'я, масть тварин із плямами ін­шого кольору) плямистий, строкатий, (про пта­хів) пістрявий, зозулястий.

ПЕРСОНАЖ (дійова) особа, постать//^ літе­ратурному творі) герой твору.

ПЕРСПЕКТИВНИЙ (який має умови для роз­витку) далекосяжний.

ПЕРУКАР (той, що голить, стриже) голяр, ци­рульник.

ПЕСТУН (той, хто любить пеститися) пестій, мазій.

ПЕТЛЯ (мотузка, складена кільцем) зашморг.

ПЕЧЕРА (велика природна порожнина в землі) підземелля, книжн. катакомби, діал. вертеп, яскйня.

ПИЛЬНИЙ (про людину в роботі) ревний, за­попадливий, підсил. невтомний, невсипущий; (при вияві особливої уваги) уважний; (про по­гляд) зіркий, проникливий, пронизливий, проймаючий.

ПИЛЬНІСТЬ (у роботі) ревність, запопадли­вість, (особливий вияв) невтомність, невсипу­щість, (при уважному ставленні) уважність, неослабність.

ПИРХАТИ (видавати глухі своєрідні звуки) пир­скати, чмихати, порскати.

ПИСАКА (зневажл., про бездарного письменни­ка, журналіста) борзописець, (поет) віршо­маз, (неграмотний) графоман.

ПИСАНКА (художньо розмальоване яйце) яйце, (якщо лише однією фарбою) крашанка.

ПИСАТИ (графічно передавати слова) (уважно) виводити, (недбало) мазати, шкрябати, (про творчу працю) творити, (вірші) складати.

ПИСЬМЕННИЙ (який вміє писати і читати) грамотний, (з належною освітою) освічений.

ПИСЬМЕННИК (який створює художні твори) літератор.

ПИСЬМЕНСТВО (літературна діяльність) лі­тература, письменництво.

ПИТАННЯ (те, що вимагає відповіді) за­питання, (що вимагає обговорення) проблема.

ПИТИ (вживати рідину) (повільно) попивати, (жадібно) дудлити, жлуктати, (посмоктуючи) смоктати, цідити, (про тварин) хлептати, (ал­коголь) чаркувати, вихиляти, тягти // (про ді­тей) питоньки, пйтки.

ПИХА (пуста зарозумілість) пихатість, висо-кодумність, (зовнішня) гордість, бундючність, (показова) уроч. помпезність, ірон. помпа.

ПИХАТИЙ (який високо про себе думає) зарозу­мілий, чванькуватий, чванливий, гоноровитий.

ПИШАТИСЯ (велично носити себе) величати­ся, гоноруватися, бундючитися, гонорувати-ся// високо літати, любуватися собою.

ПИЯК (той, хто зловживає алкогольними напо­ями) п'яниця.

ПИЯЧИТИ (посилено вживати алкоголь) пити, запивати// заливати за комір, заглядати в чарку.

ПІВЕНЬ, діал.: когут, кокош, (кастрований) каплун.

ПІДБАДЬОРЮВАТИ (надавати енергії, сили) бадьорити, (більшою мірою), підживляти, (нер­ви, сили) оживляти, (ковтком води) освіжати.

ПІДВАЛ (приміщення під будинком для господар­ських потреб) діал. пивниця, (надворі) льох, погріб, діал. (напівпідвал) сутерйни.

ПІДВЛАДНИЙ (стосовно керівництва) підлег­лий, (позбавлений свободи) підневільний.

ПІДВОДИТИ (допомагати встати) піднімати, (будівлю) зводити, будувати.

ПІДГИНАТИСЯ (про слабкі ноги) підкошувати­ся, підточуватися.

ПІДГОРЛЯ (обвисла шкіра під бородою, пере­важно в тварин) підгруддя, воло.

ПІДГОРТАТИ (при опрацюванні городини) під­сипати, обсапувати.

ПІДГРІБАТИ (згрібати в одне місце) обгортати, (чуже майно) привласнювати.

ПІДЖАК (верхня частина костюма) маринар-ка, (жіночий) жакет.

ПІДІБРАТИ (хвіст, ноги) підібгати, підігнути, підкорчити.

ПІД'ЇЖДЖАТИ (їдучи, наблизитись) під'їзди­ти, розм. підкочувати, (машиною) підрулюва­ти, (літаком) підлітати.

ПІД'ЇДАТИ (знищувати від низу) (про шкідни­ків) підточувати, підгризати.

ПІДКАЗУВАТИ (нашіптувати комусь те, що він має говорити голосно) розм. подавати, (в театрі) суфлювати.

ПІДКАЧУВАТИ (штани) підкасувати, (рукави) підсукувати.

ПІДКЛАДКА (підшитий знизу матеріал верхньо­го одягу) підбивка, підшивка.

ПІДКРАДАТИСЯ (крадькома підходити) крас­тися, підбиратися.

ПІДКРІПИТИСЯ (дещо з'їсти) підживитися.

ПІДКРІПЛЮВАТИ (додавати свіжих сил) під­силювати, підкріпляти, (твердження) підтвер­джувати, (підписом) стверджувати, (печаткою) скріпити// (щось негативне) підливати оливи до вогню, докидати хмизу в жар.

ПІДКРІПЛЕННЯ (свіжі сили) підмога, підси­лення.

ПІДЛИЙ (який поводиться негідно) негідний, зневажл.: гидкий, гидотний, мерзенний, огидливий, паскудний, (над міру) плюгавий.

ПІДЛІСТЬ (низькі вчинки) зневажл.: мерза, мерзенність, гидота, паскудство, плюгавство.

ПІДЛІТОК (хлопчик а. дівчинка 12—14 років) недоліток, недоросток, підросток, розм.: (про хлопця) підпарубок, (про дівчину) півдівка.

ПІДНІЖЖЯ (нижня частина чогось великого) основа, підвалина, (пам'ятника) постамент, цоколь, п'єдестал, (гори) підошва.

ПІДНІМАТИ (робити вищим) підносити, зво­дити, (силою) підважувати, (очі) підводити.

ПІДОЗРІЛИВИЙ (який схильний недовіряти) недовірливий, (убачає в усьому неприємність для себе) помисливий.

ПІДОЗРІЛИЙ (в якому сумніваються) сумнівний.

ПІДПИСАТИ (поставити власноручний підпис) підписатися //приложйти руку, поставити ав­тограф.

ПІДПРИЄМЕЦЬ (організатор прибуткових справ) бізнесмен, ірон. ділок// ділова людина.

ПІДПРИЄМСТВО (окрема виробнича установа) виробництво, (кількох підприємств) фірма.

ПІДРОБКА (підроблена річ) імітація, фальси­фікація, фальсифікат, фальшивка, розм. липа.

ПІДРОБЛЯТИ (виробляти щось подібним до ін­шого) підроблювати, імітувати, фальшувати, фальсифікувати.

ПІДРУЧНИК (книжка для навчання) посібник, (для самостійного навчання) самовчитель.

ПІДСКАКУВАТИ (рухатись, стрибаючи) під­стрибувати, підплигувати, стрибати.

ПІДСМАЖУВАТИ (готуючи для споживання, смажити) розм. піджарювати, підгнічувати, гнітити, підрум'янювати.

ПІДСПІВУВАТИ (співати з кимсь а. вести дру­гу партію) приспівувати, підтягувати, підтя­гати, вторувати.

ПІДСТАВА (переконлива основа для обґрунту­вання чогось) глузд, сенс, рація.

ПІДСТУП (злий умисел) інтрига, каверза.

ПІДСУМОК (сума чогось) підрахунок, розм. лік, (твору) висновок, резюме.

ПІДТВЕРДЖУВАТИ (знаходити докази для пе­реконливості чогось) підкріплювати, підкріп­ляти, підпирати.

ПІДТЯЖКИ (гумові паски для притримування штанів) шлейки.

ПІЛОТ (водій літака) авіатор, літун, льотчик.

ПІНА (пухирчаста маса на рідині) пінява, шу­мовиння, шумовина, (на кип 'ячій воді) накип.

ПІРНУТИ (зануритися у воду) впірнути, упір­нути, нирнути, поринути, (скочивши) шубов­снути// діал. дати нурка.

ПІТИ (рушити з місця) відійти, податися, (ско­ро) почимчикувати, шуснути, (повільно) по­брести, почвалати, потягти, (насилу) пово­локтися, поплентатися, (несхвально) повіятися.

ПІЧ (споруда для опалення, готування їжі) піч­ка, (для опалення) груба, (кухонна) плита.

ПІШКИ (власним ходом) пішечки// на парі, одинадцятим номером.

ПЛАВКИЙ (нешвидкий рух, звук) плавний, роз­логий, пливучий, (з певними манерами) плас­тичний, еластичний, (про мовлення) плинний, рівний.

ПЛАКАТИ (лити сльози) рюмсати, (голосно з тяжкого горя) ридати, (несхвально) ревіти, (при­казуючи) голосити, заводити, (жалісно) скім­лити// впускати сльозу, втирати сльози.

ПЛАКСА (той, хто схильний до плачу) рюмса.

ПЛАНОМІРНИЙ (здійснюваний за планом) плановий, цілеспрямований.

ПЛАТА (розрахунок за працю) зарплата, (за що) оплата, платня, (додаткова) доплата.

ПЛАЧ (лиття сліз) рюмсання, схлипування, (сильний) ридання, (з примовлянням) голосіння.

ПЛЕМІННИК (син брата а. сестри) небіж, діал. братан ич, сестрінець.

ПЛЕМІННИЦЯ, небога, діал.: братанниця, сест-рінниця, сестрінка.

ПЛЕСКІТ (шум води) плеск, плескотання, пле­скотіння, плескання, хлюпання.

ПЛЕСКАТИ (про воду) плескотати, плескотіти, плюскати, хлюпати, ляскати, (в долоні) апло­дувати.^

ПЛЕСТИ (перевиваючи, скручувати) вити, сплі­тати, (косу) заплітати, (виготовляти щось з пряжі, ниток) в'язати.

ПЛЕЧІ (частина тулуба людини) рамена, розм. в'язи, діал.: коркоші, ґорґоші.

ПЛІДНИЙ (що багато родить) плодовитий, плодючий, (про рослину) родючий.

ПЛІСНЯВА (шкідливі покриття на гниючих предметах) плісень, цвіль, діал.: морох, снядь.

ПЛІСНЯВИЙ (який покритий пліснявою) цві­лий, зацвїлий, запліснявілий.

ПЛІСНЯВІТИ (вкриватися цвіллю) цвісти.

ПЛОДИТИСЯ (давати урожай) розмножува­тися, (про риб, тварин) водитися.

ПОБАЧИТИ (сприймати зором) угледіти, за-гледіти, узріти.

ПОБИТИ (ударами завдати болю) набити, (сильно) всипати, віддубасити, налупити, на­товкти, (чимсь вузьким) висікти, (злегка) на­шльопати.

ПОБІГТИ (спрямовувати швидко свій біг) кину­тися, метнутися, понестися, поет, полинути.

ПОБІЧНИЙ (що йде поряд з головним) вторин­ний, (як окремий) додатковий, (як неосновний) другорядний, сторонній.

ПОВАГА (почуття шанобливого ставлення до когось) пошана, шаноба, признання, (до себе) самоповага, самопошана, книжн. респект, (вищою мірою) благоговіння.

ПОВЕДІНКА (чиїсь вчинки) поводження, мане­ри, дії, діал. поступування.

ПОВЕРНЕННЯ (зміна напрямку) поворот.

ПОВЕРТАТИ (змінювати напрямок руху) по­вертати, розм. завертати.

ПОВЕРТАТИСЯ (прибувати в попереднє місце) вертатися, завертати, вертати.

ПОВЕРХНЯ (верхній бік чогось) площина, гла­дінь, площинка, (дуже рівна) гладінь.

ПОВЕРХОВНИЙ (надто загальний) неглибо­кий, обмежений, (не вникає в суть справи) поверховий, (без фахових даних) неґрунтов­ний, дилетантський.

ПОВЗТИ (пересуватися повзком) лізти, плазу­вати, (на руках і колінах) рачкувати.

ПОВІВАННЯ (рух вітру) повів, подих, (сильні­ший) порив.

ПОВІДОМЛЕННЯ (те, що сповіщається) зві­стка, вістка, (незначна) поголоска, (офіційна) інформація, інформування.ПОВІДОМЛЯТИ (доводити до чийогось відома) сповіщати, оголошувати, інформувати// до­носити до відома, давати знати.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   20


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка