Кандидат філологічних наукСторінка8/20
Дата конвертації03.03.2016
Розмір6.14 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   20

ПОВІЛЬНИЙ (який уповільнено здійснюється) неспішний, нешвидкий, спокійний, неквап­ливий, розтягнутий, (з байдужістю) сонний, млявий, (про рух) тихий, кволий, лінивий, марудний.

ПОВІЛЬНО, поволі, звільна, неспішно, не­квапливо, спокійно, мляво, поволеньки, тихо.

ПОВІНЬ (розлив річок) повідь, розм. паводок, розлив.

ПОВНИЙ (який з великою кількістю чогось) ці­лий, повен, (великою мірою) переповнений, (дуже повний) повнісінький, (заповнений всім необхідним) укомплектований, (про почуття) сповнений// битком набитий.

ПОВОДИТИСЯ (дотримуватися певних правил поведінки) триматися, діал. заховуватися// по­водити себе.

ПОВОРОТ (місце зі згином стежки, вулиці, до­роги) вигин, заворот, перен. коліно, діал. скрут.

ПОВОРОТНИЙ (який означає докорінну зміну в ході чогось) переломний, (з загостренням си­туації) критичний.

ПОВСТАВАТИ (починати повстання) підніма­тися, підводитися.

ПОВТОР (в літературатурних творах) повто­рення, рефрен.

ПОВТОРЕННЯ (той, що відповідає іншому) ко­пія, (відомого написаного) переспів, (художній засіб у літературі) повтор.

ПОВЧАЛЬНИЙ (який має повчальну мету) на­вчальний, наставницький, моралістичний, на­путній, книжн. (з осудливим відтінком) ди­дактичний, менторський.

ПОГАНИЙ (який позбавлений позитивного) по­ганенький, лихий, (характером) підлий, па­скудний, ледачий, (зовні) бридкий, негарний, нехороший, незугарний, (якісно) кепський, негожий, незадовільний; (більшою мірою) жахливий, поганючий, препоганий// абия­кий, такйй-сякйй.

ПОГАНИН (той, хто не визнає християнства) нехристиянин, нехрист, нехрещений, язичник.

ПОГАНИТИ {робити поганим) опоганювати, па­скудити, книжн. (щось святе, високе) сквер­нити, осквернювати.

ПОГАНЬ, плюгавство, паскудство.

ПОГІДНИЙ (відсутність негоди) погожий, по-гідливий, (небо) безхмарний.

ПОГЛИНАТИ (втягати в себе щось) всмокту­вати, всотувати, вбирати, всисати.

ПОГЛЯД (спрямування очей на щось) очі, зір, (роздуми) міркування, помисел, судження, дум­ка, гадка.

ПОГЛЯДАТИ (час від часу дивитися кудись) позирати, (бистрим поглядом) зиркати, глипа­ти, (кокетливо) стріляти, (сердито) блимати, блискати.

ПОГОВІР (недоброзичливе обговорення чиєїсь поведінки) мн.: пересади, розмови, перегуди, балачки, (поширення неправдивих чуток) пого­лос, поголоска, слава (пішла).

ПОГОДЖУВАТИСЯ (приймати чиюсь думку, схвалюючи її) згоджуватися, потакувати, під­такувати, приставати.

ПОГОЛОС (повідомлення про щось) чутка, розм. гбвір, гомін, поголоска, (негативний) плітка, поговір.

ПОГОНЯ (намагання спіймати когось) гонитва, переслідування, гонка.

ПОГУБИТИ (довести до загибелі) згубити, за­напастити.

ПОДАТОК (обоє 'язковий збір з населення в дер­жавну скарбницю) заст. подать, чинш.

ПОДИВ (захоплене сприймання чогось) здиву­вання, дивування.

ПОДІБНИЙ (який нагадує кого-, що-небудь) розм. похожий, достеменний, (абстрактне) анало­гічний, однотипний.

ПОДОРОЖ (переміщення з метою вивчити а. пізнати краї) подорожування, мандрівка, мн. розм. мандри, діал. вандри.

ПОДРОБИЦЯ (найменша частинка при вив­ченні чогось) дрібниця, дрібничка, книжн. деталь.

ПОДРУЖЖЯ (чоловік і жінка) пара, (одне із них) чоловік, дружина.

ПОДУВ (віяння вітру) повів, повівання, (силь­ний) порив, поет, подих.

ПОЖАЛІТИ (виявити жаль до когось) пошко­дувати, зглянутися, змилуватися, змилосер­дитися.

ПОЖЕЖА, пожар// червоний півень. ПОЖАРИЩЕ (спалене щось пожежею) згари­ще, попелище, розм. димовище.

ПОЖИВНИЙ (який має багато поживних речо­вин) живильний, ситний.

ПОЖИТКИ мн. (поблажливо про власне незнач­не майно) манаття, розм. збіжжя// хатні речі.

ПОЗАШЛЮБНИЙ (народжений поза шлюбом) незаконний, незаконнонароджений, розм. бічний.

ПОЗІХАТИ (втягати в себе повітря) зівати.

ПОКАЗОВИЙ (який є зразком чогось) типовий, характерний.

ПОКАЗУВАТИ (давати змогу бачити) вистав­ляти, демонструвати.

ПОКИДАТИ (позбавляти когось своєї присутно­сті) кидати, (на певний час) залишати, відхо­дити.

ПОКІЙНИК (той, хто помер) небіжчик, мерт­вець, мрець, тіло, у знач. ім. покійний, мертвий.

ПОКІЙНИЦЯ (та, яка померла) небіжка, тіло, у знач. ім. покійна, мертва, померла.

ПОКІРЛИВИЙ (який завжди слухається ко­гось) смирний, покірний, безвідмовний.

ПОКОРИТИ (силою змусити коритися) підкори­ти, приневолити, уярмити// прибрати до рук.

ПОКРИВ (те, що покриває якусь поверхню) по­кров, покривало, (велике) покриття, покрів­ля, навіс, намет.

ПОКУТУВАТИ (нести покарання за провину) спокутувати, каратися, розплачуватися.

ПОЛАСУВАТИ (смачно поїсти) посмакувати.

ПОЛІПШУВАТИСЯ (ставати кращим) вйгар-ніти, покращати.

ПОЛОН (захоплення ворога) полонення, нево­ля, заст. ясйр.

ПОЛЮС, бігун.

ПОМИЛКА (неправильність у вчинках) погріш­ність, хиба, розм. похибка, (незначна) неточ­ність.

ПОМИЛИТИСЯ (допускати помилки) сплуту­вати, промахуватися, збиватися, блудити.

ПОНЕВІРЯТИСЯ (проживати у важких умо­вах, не маючи постійного пристановища), бі­дувати, тулятися, намучитися.

ПОНЕВОЛЕНИЙ (який у неволі) підневільний, під'яремний, поет, уярмлений, книжн. (у без-вихідих умовах) кабальний.

ПОНУРИЙ (з незадоволеним виглядом) хмурний, похмурий, насуплений, похнюплений, (відлюд­куватий) вовкуватий.

ПОПАСТИСЯ (несподівано опинитися в небажа­них обставинах) ускочити, уклепатися.

ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНИЙ (призначений для за­хисту від пошкодження) запобіжний, книжн. превентивний, презервативний.

ПОПОВНЮВАТИ (робити щось повнішим) збагачувати, поновлювати.

ПОПРАВЛЯТИ (робити упорядкованим) підправ­ляти, опоряджувати, опоряджати, чепурити.

ПОРАТИСЯ (здійснювати щось незначне біля ха­ти) клопотатися, розм.: орудувати, копирсатися.

ПОРИВЧАСТИЙ (схильний до бурхливого вияву почуттів) проривний, порйвистий, книжн. експансивний, імпульсивний.

ПОРІВНЮВАТИ (виявляти близькість чогось) зіставляти, прирівнювати.

ПОРІВНЯННЯ (розгляд чогось з точки зору подіб­ності) зіставлення, паралель, уподібнення.

ПОРОДИСТИЙ (про тварин, які зберегли прик­мети свого роду) кровний, чистокровний, чи­стоплемінний.

ПОРОСЯ (мала свиня) розм. паця, (немолочне) підсвинок.

ПОРОХ (дрібні частинки грунту) пил, розм. пи­люка, пилюга, (у повітрі) курява.

ПОРОШИНА (часточка пилу) пилина.

ПОРОШИТИ (підійматит пил) пилити, кури­ти// збивати пил.

ПОРОШОК (сипка маса, часто в медицині) присипка.

ПОРУШУВАТИ (робити щось всупреч прави­лам) ламати, відступати, переступати, (спокій) тривожити.

ПОРУЧЧЯ (бокові опори чогось) мн.: поручні, (в кріслі) бильця.

ПОРЯД (один біля одного) поруч, попліч, пліч-о-пліч// під боком, під носом.

ПОРЯДНИЙ (не здатний на поганий вчинок) хороший, добропорядний, пристойний.

ПОРЯДОК (все те, що дотримане в правильно­му стані) упорядкованість, лад, (виконується чітко) організованість, система.

ПОСАГ (майно, що бере від батьків наречена, коли виходить заміж) придане, віно, виправа.

ПОСАДА (службове становище) місце, пост.

ПОСВЯТА (жертвувати собою заради інших) самопожертва, жертва, самопосвячення, са­мозречення.

ПОСИЛАТИ (давати розпорядження комусь на­правитися кудись) відсилати, відряджати, відправляти, (групу людей) делегувати.

ПОСИЛАТИСЯ (вказувати на авторитет) по­кликатися// (при друкуванні) робити виноски.

ПОСИЛЕНИЙ (який більший, ніж попередній) інтенсивний, подвоєний.

ПОСИЛЮВАТИ (впливати на сильніший прояв чогось) збільшувати, (кількісно) нарощувати, примножувати, книжн. інтенсифікувати, ак­тивізувати.

ПОСІВАЛЬНИК (той, що вітає з Новим роком) посипальник, засівальник.

ПОСЛАБЛЮВАТИ (сприяти зменшенню інтен­сивності) ослаблювати, послабляти, зменшу­вати, полегшувати, втихомирювати.

ПОСЛІДОВНИК (той, який наслідує когось у чомусь) наслідувач, прибічник, прихильник, книжн. апостол, (в ученні, поглядах) учень, наступник.

ПОСЛІДОВНО (один за одним) підряд, поспіль.

ПОСЛУГА (дія, що приносить користь іншому) лас­ка, чемність, уважність, уроч. милість, люб'язність.

ПОСПІШАТИ (намагатися щось швидко вико­нати) спішити, квапитися, хапатися.

ПОСПІШНИЙ (зроблений нашвидкуруч) по­спішливий, квапливий, хапливий, гарячко­вий, (про рішення) скороспілий.

ПОСПІШНО, поспіхом, наспіх, нашвидку, на­швидкуруч, спішно, квапливо, хапливо.

ПОСТАВА (звичне положення тіла) зовніш­ність, вигляд, (в результаті тренування) ви­правка.

ПОСТАВНИЙ (який має гарну статуру) стат­ний, ставний, показний, статурний.

ПОСТАРІТИ (ставати старим) зістаріти, по­бабчитися, одряхліти.

ПОСТІЙНИЙ (який не припиняється) безперер­вний, сталий, безупинний, безнастанний, по­всякчасний, щохвилинний, книжн. стабільний.

ПОСТІЙНІСТЬ (відсутність зміни) незмін­ність, стабільність, сталість, (про волю, вдачу) стійкість, непохитність, твердість.

ПОТИЛИЦЯ, зашийок, карк.

ПОТЕРПАТИ (мати страх перед чимсь) побою­ватися.

ПОТІК (невелика річка зі стрімкою водою) стру­мок, (розлив води) плин, плив, лава.

ПОТАЙНИЙ (який не охоче ділиться своїми справами) потайливий, скрйтний, (прихова­ний) таємний, секретний.

ПОТВОРА (страхітлива істота) страховисько, страховище, почвара, чудовисько, книжн. монстр, (про негарну людину) виродок, зневажл. мавпа, мацапура, машкара.

ПОТІТИ (покриватися потом) пітніти, упрі­вати, мокріти.

ПОТРІБНИЙ (без якого не можна обійтися) потрібен, необхідний, доконечний.

ПОТРОХУ, помалу, потрошку.

ПОТРОШИТИ (очищати від нутрощів убиту тварину, птицю) патрати, розм. тельбушити.

ПОТУРАННЯ (надмірна поблажливе ставлення до когось) поблажливість, пільга, розм. поблажка.

ПОТЯГ до чогось (прагнення робити щось) по­кликання, тяжіння до чогось.

ПОХВАЛА (добрий відгук про когось) схвалення, хвальба.

ПОХИЛИЙ (який поступово знижується) по­логий, спадистий, згористий.

ПОХМУРИЙ (про погоду) хмурий, хмарний, нахмурений.

ПОХОДЖЕННЯ (приналежність до певної спільної за якимись прикметами групи) родовід, рід, (за чистотою походження) порода, кров; (історія ро­ду) генеалогія; (виникнення чогось) генезис, (по­ява слів) етимологія.

ПОЧАТКІВЕЦЬ (той, хто починає працювати в чомусь) дебютант.

ПОЧАТОК (перший вияв чогось) почин, зав'язок, розм. зачин, (твору) пролог, (опери) увертіора.

ПОШЕПКИ, шепотом.

ПОШИРЮВАТИ (новини, звуки, запах) роз­пускати, розповсюджувати, (чутки) розноси­ти, переповідати, голосити.

ПОЯСНЮВАТИ (робити щось зрозумілішим) роз'яснювати, роз'ясняти, з'ясовувати, тлума­чити, втовкмачувати, трактувати, (текст) ко­ментувати.

ПРАВДА (те, що відповідає дійсності) істина, книжн. (що не підлягає сумніву) аксіома.

ПРАВИЛО (те, що спрямовує процес) засада, норма, настанова, закон.

ПРАВИЛЬНИЙ (який відповідає справжньому станові речей) істинний, справедливий, прав­дивий, (створений за правилами, законами про­порції) точний, симетричний.

ПРАВЛІННЯ (керівний орган) управління, заст. управа, (загально) керівництво.ПРАВОЗНАВЕЦЬ (фахівець з юридичних наук) правнйк, юрист.

ПРАВОПИС (правила написання) орфографія, заст. письмо.

ПРАВОСУДДЯ (судова діяльність) судочинство, юстиція.

ПРАПОР (полотнище, що символізує щось) зна­мено, уроч. стяг, заст. корогва, хорогва.

ПРАЦІВНИК (той, хто багато працює) трудів­ник, робітник, уроч. подвижник, працелюб.

ПРАЦЬОВИТІСТЬ (сумлінність при виконанні якоїсь роботи) працелюбність, трудолюбність, підсил. запопадливість.

ПРАЦЮВАТИ (виконувати певну роботу) робити, трудитися, (як вид діяльності) чинити, творити, (тяжко) гарувати, зневажл. (як-небудь) партачи­ти, партолити, капарити// не покладати рук, мозолити руки, набивати мозолі.

ПРАЦЯ (певна діяльність) робота, діло, (зде­більшого пильна) труд.

ПРЕДКИ мн. (родичі, з яких виходить рід даної людини) діди, батьки, прадіди, прабатьки, пра­щури, прародичі.

ПРЕДСТАВЛЯТИ (ставати знайомими) знайо­мити, (бути представником чогось) репрезен­тувати.

ПРЕДСТАВНИК (той, хто виражає чиї-небудь інтереси), носій, виразник, книжн. речник, (якщо захищає) захисник, поборник.

ПРЕЗИРЛИВИЙ (який зневажливо ставиться до когось) зневажливий, підсил. погордливий.

ПРЕЗИРСТВО (про зневажливе ставлення до когось) зневага, підсил. гордування.

ПРИБОРКУВАТИ (підкоряти своєму впливові) угамовувати, вкоськувати, уговтувати, при­кручувати// обламати крила, збити пиху кому.

ПРИБУЛИЙ (який не жив тут раніше) нету­тешній, чужий, захожий.

ПРИБУТИ (прийти а. приїхати кудись) приби­тися, фам. приперти, припертися, поет, при­линути.

ПРИГНОБЛЕНИЙ (який сповнений гнітючих почуттів) приголомшений, пригнічений, при­битий, (позбавлений свободи) гноблений, без­правний.

ПРИГОЛОМШУВАТИ (доводити до стану не­притомності) вражати, приглушувати, ошеле­шувати// бути не при собі.

ПРИДАВЛЮВАТИ (вагою стискувати щось) привалювати, підвертати, підминати (під себе).

ПРИЄМНИЙ (який викликає задоволення, при­ємність) милий, гарний, славний, миловид­ний, симпатичний.

ПРИЗЕМЛЮВАТИСЯ (знижуватися, торкаю­чись землі) опускатися, сідати.

ПРИЗНАЧАТИ (надавати комусь якусь посаду) поставити, настановити.

ПРИКАЗКА (поширений у мові вдалий вислів) при­повідка, приповістка, примовка.

ПРИКЛАД (підтвердження якоїсь думки конкрет­ним фактом) свідчення, ілюстрація, зразок.

ПРИКОРДОННИЙ (розташований біля а. вздовж: кордону) пригранйчний.

ПРИКРАСА (те, що оздоблює когось, щось) оздо­блення, окраса, оздоба.

ПРИКРАШАТИ (надавати привабливішого ви­гляду) оздоблювати, прибирати, чепурити, за­квітчувати, окрашати.

ПРИКРІПЛЮВАТИ (міцно прєднувати щось до чогось) закріплювати, прилаштовувати, при­пасовувати, прибивати, прикручувати.

ПРИЛАШТОВУВАТИСЯ (набувати звичних прикмет пристосовування) призвичаюватися, приживатися, пристосовуватися, книжн. аклі­матизуватися.

ПРИЛЮДНИЙ (який відбувається на очах лю­дей) привселюдний, заст. гласний, публічний.

ПРИМАРА (уявне бачення постатей) привид, мара, мана, тінь.

ПРИМЕНШУВАТИ (робити щось меншим) зменшувати, занижувати, принижувати.

ПРИМХА (вередливе бажання) вигадка, веред­ливість, дивацтво, забаганка, каприз.

ПРИМХЛИВИЙ (який зловживає примхами) вередливий, вигадливий, капризний, вибаг­ливий.

ПРИНАДНИЙ (який притягає до себе своїми якостями) привабливий, манливий, притя­гальний.

ПРИНАДЖУВАТИ (якимось чином викликати до себе прихильність) приваблювати, привер­тати, прихиляти.

ПРИНУКА (застосування до когось сили) на­сильство, примус.

ПРИПИНЯТИ (зупиняти рух) переривати, пе­ресікати, (щось робити, діяти) переставати, кидати, залишати, (раптово) обривати.

ПРИПИНЯТИСЯ (закінчувати дію, процес -про дощ, сніг) кінчатися, проходити, (про ві­тер, бурю) затихнути, ущухнути, угамуватися, влягтися.

ПРИРОДНИЙ (відсутність штучного у по­ведінці, характері людини) нештучний, непід­робний, невдаваний, простий, книжн. нату­ральний.

ПРИСВОЮВАТИ (робити чуже своїм) при­власнювати, загрібати, хапати.

ПРИСЛУЖНИК (той, хто принизливо^ прислу­жується комусь) поплічник, попихач, лайл. холоп, холуй, лакуза.

ПРИСТАВАТИ (до тих, що є разом) долучати­ся, приєднуватися, прилаштовуватися, (бра­ти участь} підключатися.

ПРИСТАНОВИЩЕ (місце, де можна якийсь час перебути) притулок, пристань, пристани­ще, приют.

ПРИСТОСУВАННЯ (обладнання) пристрій, прилад, (до нових умов, переважно як термін біології) адаптація, акліматизація.

ПРИСТРАСНИЙ (який виявляє свій характер в діяльності) запальний, палкий, гарячий, (не шкодуючи сил) фанатичний, темпераментний.

ПРИСУТНІЙ (який є в наявності) існуючий, наявний, підручний.

ПРИСУТНІСТЬ (наявність когось а. чогось) іс­нування, наявність.

ПРИСЯГА (обіцянка додержувати слова) клят­ва, божба, присягання, (найчастіше релігійне) обітниця.

ПРИТУЛИТИСЯ (наблизитися до кого-, чого-небудь) присунутися, притиснутися, (до ко­гось) пригорнутися.

ПРИХИЛЬНИЙ (який бажає добра іншим) до­брозичливий, зичливий, поблажливий.

ПРИХОВУВАТИ (тримати в таємниці) хова­ти, таїти, укривати, критися.

ПРИХОВАНИЙ (який навмисно приховується) таємний, потаємний, (якого не можна розголо­шувати) секретний, книжн. (найчастіше про розмову) конфіденційний, (про думки) затаєний.

ПРИЧАЛЮВАТИ (наближатися до берега — про корабель) приставати, пришвартовувати.

ПРИЧАРОВУВАТИ (чарами приваблювати ко­гось) привернути, причаклувати.

ПРИЧАСТЯ (християнський обряд) книжн. сак­рамент.

ПРИЧИНА (факт, що спричиняє появу іншого) привід, мотив, підстава, основа.

ПРОБИВАТИСЯ (долаючи перешкоди, вирива­тися назовні) вилазити, (з розтином) прорізу­ватися, продиратися.

ПРОБОЇНА (проламаний отвір) пробій, про­лом, розколина.

ПРОВАЛ (велика невдача якоїсь діяльності) крах, (більшою мірою) катастрофа, (пов 'язаний з май­ном) банкрутство.

ПРОВІСНИК (той а. те, що своєю появою пові­домляє про прихід чогось нового) предвісник, вістун, посланець, рел.: предтеча, благовісник, благовістйтель, пророк// перша ластівка.

ПРОВОКУВАТИ (спонукати когось до недозво-лених вчинків) підбурювати, підмовляти, наць­ковувати, підбивати когось на щось, під'юджу­вати, (на бунт) бунтувати.

ПРОВОРНИЙ (який швидко і добре щось ро­бить) спритний, вправний, зграбний, мотор­ний, (легко дає собі раду в різних ситуаціях) верткий, в'юнкий, меткий.

ПРОГАЛИНА (місце, що відділяє різні береги) просвіт, проміжок, інтервал, (зі словом за­повнити) лагуна.

ПРОГРАМА (виклад політичних поглядів) плат­форма.

ПРОГРЕС (про суспільний а. інший розвиток) поступ, піднесення, уроч. хода.

ПРОГРЕСИВНИЙ (який представляє прогрес) пе­редовий, поступовий.

ПРОДАЖНИЙ (той, якого підкупом можна пере­манити на свій бік) підкупний, розпродажний.

ПРОДАЖНІСТЬ, запроданство.

ПРОДОВЖУВАТИ (далі вести розпочате) прова­дити, підхоплювати, підтримувати, розгортати.

ПРОКИДАТИСЯ (переставати спати) будитися, пробуджуватися, просипатися, просинатися.

ПРОКЛАДАТИ (вимощувати, робити дорогу, стежку) торувати, проводити, пробивати, протоптувати, протягати.

ПРОКЛЯТИЙ (якого проклинають) клятий, три­клятий, триклятущий.

ПРОКЛЯТТЯ (той, кому висловлюють злі поба­жання) клятьба, проклін, церк. (відлучення від церкви) анафема.

ПРОМОВА (публічне виголошування певних ду­мок) виступ, слово, річ, заст. уроч. орація.

ПРОМОВЕЦЬ (той, хто виголошує промови) доповідач, церк. проповідник, (майстерно) оратор, красномовець.

ПРОНИКЛИВІСТЬ (здатність глибоко вникну­ти в суть чогось) інтуїція.

ПРОПОВІДЬ (повчальна проповідь) казання, про­мова.

ПРОПУСТИТИ (минути через неуважність) про­минути, поминути, проґавити, прозівати.

ПРОРОКУВАТИ (сповіщати про майбутнє) про­рочити, провіщати.

ПРОСИТИ (пропонувати комусь зробити щось) запрошувати, кликати, звати// замовляти сло­во за кого, низько кланятися, бити чолом.

ПРОСЛАВЛЯТИ (поширювати про когось добрі вісті) славити, звеличувати, хвалити, (за якісь досягнення) підносити, уроч. возвеличувати, (віршами, піснями) оспівувати.

ПРОСОЧУВАТИСЯ (проходити крізь щось, в середину чогось) проникати, просякати, про­биватися, пробиратися, прокрадатися, (холо­дом) проймати, пронизувати.

ПРОСТИЙ 1. (який дуже доступний за будовою та розумінням) нескладний, легкий, неваж­кий, книжн. елементарний, (без замислувато-сті) нехитрий, (з елементами спрощення) при­мітивний, спрощений; 2. (про людину простого роду, без вишуканих манер у поведінці) просто­народний, плебейський, простакуватий, про­столюдний, простацький, (з відкритою душею) простодушний, нехитрий, нелукавий, щирий, наївний.

ПРОСТІР (вільна частина якоїсь поверхні) ши­рина, обшир, дозвілля, довкілля.

ПРОСТО (про взаємні стосунки) попросту, по-простому;

ПРОСТЯГАТИСЯ (займати простір) тягнути­ся, тягтися, сягати, стелитися.

ПРОСЬБА (ввічливе звертання до когось) про­хання, заклик, (письмова) петиція.

ПРОСЯКАТИ (потрапляти в середину чогось) проникати.

ПРОТИВИТИСЯ (чинити протидію) проти­стояти, протидіяти, опинатися.

ПРОТИВНИЙ 1. (який йде назустріч) зустріч­ний, супротивний, протилежний; 2. (який від­значається неприємними рисами характеру) гидкий, поганий, препоганий, бридкий, пар­шивий, плюгавий, неприємний.

ПРОТИЛЕЖНИЙ (який розташований напро­ти) супротивний, противний, потойбічний, (несумісний з кимсь, чимсь) полярний.

ПРОТИЛЕЖНІСТЬ (інше за якостями) край­ність, полярність, книжн. антитеза.

ПРОТИПРИРОДНИЙ (який має відхилення від норми) неприродний, ненормальний, книжн. аномальний, патологічний, (про суспільні яви­ща життя) нездоровий, хворобливий, (біль­шою мірою) потворний.

ПРОТИСКУВАТИСЯ (проходити крізь юрбу) пропихатися, протовплюватися.

ПРОТЯЖНИЙ (який звучить плавно) протяг­лий, тягучий.

ПРОТЯЖНО, протягло, спроквола.

ПРОХОЛОДА (понижена температура повіт­ря) холод, свіжість.

ПРУТ (тонка гнучка билина) хлист, різка, (з ло­зи) лозина, (сухий) хворостина.

ПРУЖНИЙ (який після стискання випрямляється) пружйстий, пругкий, книжн. еластичний.

ПРЯЖА (тонкі напрядені нитки) прядиво, (на веретені) починок, діал. (вовняна) волічка.

ПРЯМИЙ (рівно витягнутий) рівний, простий, (про поведінку людини) безпосередній, (про значення слова) основний, непереносний, но­мінативний.

ПРЯМУВАТИ (впевнено рухатись дорогою) простувати, верстати, просуватися.

ПРЯНИК (солодке печиво з медом) медяник, медівник, діал. пірнйк.

ПСЕВДО- (перша частина складних слів, що за­перечує значення кореневої морфеми) лже-, кри­во-: псевдосвідок, псевдоприсяга, псевдонім.

ПТАША (маленький птах) пташок, пташеня, (без пір'я) голопуцьок, пуцьверінок, діал. потя.

ПУЗАНЬ (людина з великим черевом) черевань, гладун.^

ПУЗАТИЙ (який з великим животом) черева­тий, товстопузий.

ПУРХНУТИ (раптово злетіти) фиркнути.

ПУСТИЙ (який ніким а. нічим не заповнений) віль­ний, порожній, незайнятий, спорожнілий, опус-тілий.^

ПУСТИНЯ (велика посушлива рівнина) пустеля.

ПУСТКА (незаселене місце) пУстище, пустир.

ПУСТОТА (незаповнене місце) порожнина, по­рожнеча, порожнява, книжн. вакуум.

ПУСТОЩІ мн. (веселі вчинки з розвагами) ви­тівки, (злобні) пакості.

ПУСТУВАТИ (займатися дитячими веселими пу­стощами) бавитися, бешкетувати, дуріти, гар­цювати.

ПУСТУН (той, хто любить пустувати, по­блажливо) бешкетник, шибеник, шалапут, ха­ламидник.

ПУХКИЙ (який нетугий, м'який) розсипний, розсйпчастий.

ПУХНАСТИЙ (який вкритий м 'яким пухом) пух­натий, пушистий, (особливо) пишний.

ПУХНУТИ (збільшуватися від набрякання) опу­хати, напухати, набрякати, підтікати.

ПУЧОК (невеличка в'язка чогось) жмут, жму­ток, жменя.

П'ЯНИЙ (який перебуває в стані оп 'яніння) не­тверезий, захмелений, підпилий, хмільний.

П'ЯНІТИ (ставати нетверезим від напоїв) упи­ватися, хмеліти, (від захоплення) збуджуватися.

П'ЯТИХВИЛИНКА (коротка виробнича нара­да) літучка, оперативка.

РАБ (той, хто повністю залежить від пана) не­вільник, перен. (хто по-рабськи кориться ко­мусь) плазун, підніжок.

РАБИНЯ (жінка раба) раба, невільниця.

РАЗОМ (спільними зусиллями) вкупі, гуртом, гро­мадою, спільно, сукупно.

РАЗЮЧИЙ (який має велику руйнівну силу) убивчий, вбивчий, нищівний, (з разючим уда­ром) знищувальний; перен. (про критику) вра­жаючий.

РАНІШНІЙ (який відбувається ранком) ранко­вий, вранішній, (час) ранній.

РАХУВАННЯ (визначання суми чогось) лічба, лічення, числення, рахуба.

РАХУВАТИ (називати числа за порядком, визна­чати суму чогось) числити, лічити, вилічувати, (встановлювати кількість) перераховувати.

РВАТИ (різкими рухами ділити щось на шматки) розривати, роздирати, дерти, (нервово) шмату­вати, (від чогось) відривати, (незначними шмат­ками) щипати.

РЕАКЦІЙНИЙ (який протидіє прогресу) розм. ретроградний.

РЕАКЦІОНЕР (прихильник реакції) ретроград, (запеклий ворог прогресу) мракобіс, обскурант.

РЕЛІГІЙНИЙ (який стосується релігії) духов­ний, конфесійний.

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   20


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка