Книга Львів 2013 Університет банківської справи Національного банку УкраїниСторінка40/42
Дата конвертації09.03.2016
Розмір8.62 Mb.
1   ...   34   35   36   37   38   39   40   41   42

Список використаної літератури

 1. Тейяр де Шарден П. Феномен человека.– М., 1987.

 2. Осипов Ю. М. Постижение России. – М.: Экономистъ, 2005. – 496 с.

 3. Осипов Ю. М. Россия – великая держава // Россия державная. – Москва; Волгоград: Волгоградское научное издательство, 2006. С. 5–16.

 4. Осипов Ю. М. Россия как восходящий исторический субъект: преодоление себя ради себя // Экономическая теория в ХХІ веке – 5(12): Национальная экономика и социум. – М.: Магистр, 2007. – 640 с.

 5. Осипов Ю. М. Опыт философии хозяйства. – М.: Издательство Московского университета, 1990. – 382 с.

 6. Степаненко В. Суспільна трансформація у соціокультурній моделі інтерпретації // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2003. – № 4. – С. 89–109.

 7. Бьюкенен Дж., Масгрейв Р. Суспільні фінанси і суспільний вибір: Два протилежних бачення держави / Пер. з англ. А. Іщенка. – К.: Києво-Могилянська академія, 2004. – 176 с.

 8. Андрущенко В. Л. Соціогуманітарна доктрина західної фінансової думки // Фінанси України. – 2000. – № 7.- С. 3–10.

 9. Макаренко В. Нomo есоnomicus и средний избиратель (парадоксы общественного выбора) // Общество и экономика. – 2002. – № 3. – С. 179–210.

 10. Осипов Ю. М. Постмодерновые реалии России // Постмодерновые реалии России. – Москва; Волгоград: Волгоград. научное издательство, 2007. С. 5–12.

 11. Осипов Ю. М. Новый мир – новая имперскость // Имперские предчуствия России. – Москва; Волгоград: Волгоград. научное издательство, 2005. С. 5–12.

 12. Осипов Ю.М. Обретение. – М.: ТЕИС, 2011. – 591 с.

Сергій Васильович Синяков

доктор філософських наук, професор

Євген Федорович Сластенко,

кандидат філос. наук, філософських наук, професор.

Київський національний транспортний університет,

м. Київ
КОНЦЕПЦІЯ РОСІЙСЬКОГО КОСМІЗМУ
У запропонованій статті ставиться завдання розкрити феномен російського космізму, висвітлити науково-космологічні і філософські вчення представників його природничо-наукового напряму В.І.Вернадського, К.Е. Ціолковського, А.А.Чижевського, М.О.Умова, Н.Г. Холодного.

Проблеми єдності людини і космосу, мікрокосму і макрокосму як елементів єдиної системи, ролі людини у Всесвіті, її активної і творчої природи в зміні світобудови знайшли своє відображення в роботах В.І. Вернадського: «Початок і вічність життя» – М., 1922, «Біосфера» – Л., 1926, «Нариси геохімії» – М. – Л., 1934, «Проблеми біогеохімії» – М. – Л., 1935 , «Біогеохімічні нариси» – М. – Л., 1940, «Хімічна будова біосфери Землі і її оточення» – М., 1965, «Роздуми натураліста: наукова думка як планетарне явище» – М., 1977, «Еволюція видів і жива речовина» / Природа, 1978, № 2, «Філософські думки натураліста» – М., 1988, « Біосфера і ноосфера» – М., 1989, « Початок і вічність життя » – М., 1989 і ін. К. Е. Ціолковського: «Горе і геній» – Калуга, 1916, «Причина космосу» – Калуга, 1925, «Монізм Всесвіту» – Калуга, 1925 – 31, «Майбутнє Землі і людства» – Калуга, 1928, «Воля Всесвіту» – Калуга, 1928, «Рослина майбутнього. Тварина космосу. Самозаряджений» – Калуга, 1928, «Мрії про землю і небо » – Тула, 1986, «Нариси про Всесвіт » – М., 1992, «Космічна філософія » – М., 2001 і ін. А.А. Чижевського: «Фізичні фактори історичного процесу» – Калуга, 1924, «Епідемічні катастрофи і періодична діяльність Сонця» – Калуга, 1924, «Проблеми іоніфікації» – М., 1934, «Земне відлуння сонячних бур» – М., 1974, «Космічний пульс життя » – М., 1995 і ін. Н.А. Умова «Збір віршів в 3-х т. Промови і статті загального змісту» – М., 1916 та ін. Н.Г. Холодного «Вибрані праці». – К., 1982, «Думки натураліста про природу і людину» – К., 1947 та ін.

Проблеми космізму розроблялися і в працях російських релігійних філософів В.С. Соловйова, Н.Ф. Федорова, С.Н. Булгакова, П.А. Флоренського, Н.А. Бердяєва і ін.., а також знайшли своє відображення у поетично-художній творчості С.П. Дьяченка, В.А. Левшина, В.Ф. Одоєвського, Ф.І. Тютчева, Ф.В. Сухово-Кобиліна, Ф.М. Достоєвського та ін.

Останнім часом у вітчизняній і зарубіжній літературі з'явилося чимало досліджень, присвячених проблемам російського космізму. Серед них роботи таких авторів як О. Базулук, В. Брюханов, Н. Гаврюшин, Ф. Гіренок, А. Грицанов, А. Гулига, Л. Дротянко, В. Казютинский, С. Кримський, Р. Моїсеєв, О. Шубарев і ін.

Філософські погляди російських космістів натурально-наукових напрямків у філософській літературі традиційно виділяють три течії в російському космізмі: природнича (методологічно-філософська), релігійно-філософська і поетично-художня.

Якщо перший напрямок розглядає діяльність людства як планетарну силу, що відіграє величезну роль у перетворенні світобудови, то друга – бачить у людині задум Божий, що полягає в необхідності активної участі людини в божественному творінні, космос розглядається як живий організм, що знаходиться в безперервній взаємодії з Творцем.

Основоположні ідеї якісно характеризують як природничу, так і релігійно-філософську традиції російського космізму, і, незважаючи на свої особливості і принципові відмінності, мають багато спільного, по суті, розвиваються в рамках єдиної філософської системи. Для російського космізму всіх напрямів характерні наступні основні ідеї: ідея всеєдності, найбільш розвинена у філософії В.С. Соловйова, П.А. Флоренського, С.Н. Булгакова, С. Франка, а також у вченні В.І. Вернадського про біосферу і ноосферу, яке передбачає єдність на глобальному рівні неживої і живої речовини; ідея незавершеного розвитку космосу і людини; ідея еволюціонізму; ідея нерозривної єдності суспільства і природи, мікро- і макрокосмосу; визнання активного впливу людини, як на земні, так і на космічні процеси; ідея досягнення духовної самосвідомості людини, вдосконалення людської природи; вироблення ідеалу суспільного устрою; прогнозування майбутнього людства та ін. [1, с. 334].

Поле російського космізму, залишаючись у межах трьох початків, – природно-космічного, божественного і антропологічного, давало можливість цілісного уявлення про світ, на основі наукового знання, християнської догматики і космічного напряму в літературі.

В обсязі однієї статті неможливо докладно розкрити особливості кожного напрямку в російському космізмі, тому ми зупинимося лише на висвітленні природничо-наукового напрямку, представленого такими видатними вченими, основоположниками російського космізму, як В.І.Вернадський, К.Е.Ціолковський, А.Л.Чижевський, М.О.Умов, Н.Г. Холодний.

Вернадський В.І. (1863-1945) – російський природознавець, видатний мислитель, основоположник геохімії, біохімії, радіогеології та інших наук, творець вчення про біосферу і ноосферу. В системі філософських роздумів Вернадського перебували питання історії і закономірностей розвитку наукового знання, взаємозв'язку природознавства і філософії, проблеми гносеології, соціальні функції науки, етика наукової творчості та ін. Вчений вклав великий внесок у розробку багатьох філософських і методологічних проблем науки. У своїй науковій творчості Вернадський стояв на позиціях матеріалізму, керував принципами діалектики, високо цінував значення філософії для наукового дослідження.

Вернадський розрізняв три реальності: реальність в області життя людини, тобто спостережувану реальність; мікрокосмічну реальність атомних явищ, неспостережуваних людським оком; реальність у глобальному космічному масштабі. Вчений був одним з творців антропокосмізму – системи, в якій космічна (природна) і соціально-гуманітарна тенденції розвитку науки гармонійно зливаються в єдине ціле.

Центральною в творчості Вернадського є ідея про еволюцію життя на Землі в результаті появи його з космосу, про виникнення біосфери та її переходу до ноосфери.

Вернадський дав цілісне вчення про біосферу як певну геологічну оболонку нашої планети. Біосфера виступає як етап еволюції планети, як процес її саморозвитку.

У філософській літературі мають місце різні уявлення про розуміння біосфери: 1) сукупність всіх організмів, 2) область сучасного життя, 3) особлива оболонка Землі, що включає поряд з організмами і середовище їх перебування; 4) вираз і результат історичного взаємодії живого і неживого [1, с. 79].

З поняттям біосфери вчений пов'язував «плівку життя», що виникає на поверхні планети, здатну поглинати енергію космосу і трансформувати з її допомогою земну речовину. Біосфера, за Вернадським, це сукупність організмів, які населяють Землю; беруть участь у геохімічних процесах і відповідно розрізняються масою, хімічним складом та енергією. Біосфера – цілісне утворення з живого і неживого, що передбачає для свого геологічного, планетарного існування всю сукупність фізико-хімічних процесів.

Аналізуючи структуру біосфери, Вернадський виділяє в ній сім видів речовини: 1) жива; 2) біогенна (створена і перероблена живими організмами – живою речовиною), 3) нежива (рос. «косная») (утворене поза життям), 4) «биокосная» (рос.) (системи живої і неживої речовини: ґрунту, мули і т.д.), 5) речовина, що знаходиться в радіоактивному розпаді; 6) розсіяні атоми; 7) речовина космічного походження [2, с. 91].

У вчення про біосферу Вернадський вводить два важливі поняття: «жива» і «нежива» речовина. Саме життя вчений називає живою речовиною. Жива речовина знаходиться на поверхні суші, у водній оболонці Землі, в нижній частині атмосфери. «... Жива речовина, – пише Вернадський, – є сукупність живих організмів. Це не що інше, як науково-емпіричне узагальнення ... незліченних, емпірично безперечних фактів» [3, с. 504]. Вернадський підкреслює, що живий організм – невід'ємна частина земної кори і агент, що її змінює [4, с. 165]. Жива речовина, за Вернадським, одвічно, спочатку присутня в космосі і повсюдно в ньому поширена. Згідно з ученням Вернадського, жива речовина, трансформуючи сонячне випромінювання, залучає неорганічну матерію в безперервний кругообіг.

Розглядаючи взаємозв'язок живої і неживої речовини, Вернадський виходить з того, що первинним станом матерії з'явилася нежива речовина, яка в результаті фізико-хімічної еволюції, через перехідний стан – «биокосная» речовина, переходить у якісно новий стан – живої речовини. Неживу речовину вчений розглядає як сукупність неорганічних і органічних сполук, виражена в елементарному хімічному складі, масі та енергії. Нежива матерія представлена ​​у світобудові у формах різноманітних сполук: від космічного вакууму до планет, зірок, галактик та ін. в різних станах: твердому, рідкому, газоподібному. Система неживої матерії – це Всесвіт у всьому різноманітті його структур [5, с. 24].

Вернадський зазначає, що жива і нежива речовина складаються з набору одних і тих же хімічних елементів, що входять в періодичну таблицю Менделєєва. Він підкреслює, що «явища життя і явища мертвої природи, взяті з геологічної, тобто планетарної точки зору, є проявом єдиного процесу [4, с. 12]. За Вернадським, між живими речовинами і між неживими природними тілами йде безперервний речовинний і енергетичний обмін, що виражається в русі атомів, викликаному живою речовиною. «Біосфера, як« земний і космічний організм », зв'язується в єдине ціле живим. Саме жива речовина, - писав Вернадський, - є носієм і творцем вільної енергії в такому масштабі, що вона схоплює всю біосферу і визначає в основному всю її історію» [6, с. 95].

Життя у Всесвіті виникає природним шляхом у результаті еволюції, переходу хімічної еволюції в біологічну. Вона виступає невід'ємною складовою еволюції розвитку матерії в різноманітних формах. Результатом активності живого є єдність та різноманіття навколишнього середовища. Життя, за Вернадським, не випадкове явище на земній поверхні. Воно найтіснішим чином пов'язане з будовою земної кори, входить в її механізм і в цьому механізмі виконує найбільше важливі функції, без яких він не може існувати. Вернадський зазначав, що життя міграціями атомів в життєвому процесі пов'язує в єдине ціле всі міграції атомів неживої матерії біосфери.

Згідно з ученням Вернадського, протягом всієї історії Землі кількість живої речовини було практично постійною, завдяки геохімічним циклам або круговоротам речовин у природі. У своїй доповіді «Еволюція видів і жива речовина» Вернадський зазначав, що «Біосфера в основних рисах незмінна протягом усього геологічного часу ... Такий її стан виражається в безлічїї явищ, у тому числі біогеохімічних. Хоча це не заперечує еволюції і заміни одних видів іншими. Геохімічна незмінність біосфери поєднується з безперервною еволюційною зміною форм життя. Змінність і гранична стійкість – дві сторони існування біосфери »[7, с. 40 - 41].

Вернадський припустив можливість існування життя у всьому космічному просторі. Життя, за Вернадським, виступає як космічно-планетарне явище, жива матерія розкриває процеси формування, розвитку та взаємодії живих організмів в масштабах космосу.

Результатом взаємодії живої і неживої природи став новий якісний стан літосфери, гідросфери та атмосфери Землі, що знайшло відображення в таких поняттях, як «біосфера» і «ноосфера». Вернадський писав, що «подібно до того як живе, перетворюючи неживе, створює біосферу – людство, перетворюючи біосферу, створює ноосферу» [6, с. 42].

«Біосфера ХХ століття, – писав Вернадський, – перетворюється в ноосферу, створювану перш за все зростанням науки, наукового розуміння і заснованої на ньому соціальної праці людини». На його думку, навколо Землі дійсно утворилися «хмари» антропогенного походження, однак це не ідеальна сфера, а певний щабель, етап у розвитку біосфери, коли початкова перетворююча діяльність людей стає реальною рушійною силою цього розвитку.

Ноосферу слід розуміти не як особливу самостійно існуючу оболонку, що відділяється від біосфери, а як результат переходу біосфери від одного стану до іншого, в результаті чого вона набуває нову якість. Вернадський розглядає ноосферу як: 1) сферу виникнення і існування розуму, який виникає з біосфери; 2) термін ноосфера характеризує виникнення такої сфери взаємодії суспільства і природи, в якій визначальна роль належить розуму, активної діяльності людини.

Вернадський одним з перших звернув увагу на якісні зміни біосфери в глобальних масштабах під впливом природно-перетворювальної діяльності людини. Аналізуючи масштаби і форми цієї активності, вчений дійшов висновку, що на сучасному етапі «людство, взяте, в цілому, стає потужною геологічною силою [8, с. 328].

«Людина, – підкреслює Вернадський, – може і повинна перебудувати своєю працею і думкою область свого життя, перебудувати докорінно порівняно з тим, що було раніше» [3, с. 509].

Якщо на стадії біосфери життя стає головною геологічною силою, то в ноосфері такою головною геологічною силою стає людський розум. На стадії ноосфери людина виходить у космос, людський розум стає космічною силою. Вчений писав, що «наукова думка – могутнім чином змінює природу ... змінює явища життя, геологічні процеси, енергетику планети »[9, с. 4].

Тільки розум людини як планетарне явище пов'язаний з космосом, оскільки він не тільки мислячий, страждаючий нерв його, але і діючий орган. Основні передумови виникнення стадії ноосфери, за Вернадським, наступні: 1) поширення людини – одного біологічного виду, що має розум, – по всій поверхні планети; 2) розвиток засобів зв'язку та обміну, інтегруючих людей в єдине ціле; 3) відкриття нових джерел енергії; 4) демократизація державного устрою, яка припускає до управління суспільством все більш широкі маси населення; 5) вибух наукової творчості у ХХ ст., що має геологічний масштаб своїх наслідків: відрив майбутнього людства від одного планетарного тіла і перехід його еволюції в Космос [2, с. 93].

Теорія ноосфери у вченні Вернадського охоплює наступні положення: діяльність людини поступово стає основним фактором еволюції біосфери як космічного тіла; для подальшого розвитку людства і біосфери людина повинна взяти на себе відповідальність за характер протікання основних еволюційних процесів планети.

На етапі переходу до епохи ноосфери, – говорив Вернадський, – необхідно виробляти усвідомлену поведінку людей щодо природи, формувати екологічну культуру особистості.

Величезна роль вчення Вернадського про біосферу та її розвиток з усією очевидністю проявилася у середині ХХ ст. Цьому сприяли, з одного боку розвиток науково-технічного прогресу, який висунув в якості однієї з пріоритетних завдань проблему Людина-Природа, а з іншого боку, інтенсивний розвиток екології, в якій поняття біосфери стало одним з основоположних. У сучасних умовах людство так «впливає» на біосферу своєю діяльністю, що порушується рівновага між суспільством і природою, а це може призвести до непоправних наслідків, незворотних процесів. Змінювати, переробляти природу в бажаному напрямку, – вчив Вернадський, - люди можуть, тільки керуючись законами природи, використовуючи природні сили і процеси. Сьогодні, як ніколи, найважливішим завданням науки є подальший розвиток вчення про ноосферу, яка, включаючи в себе думки і справи людини, значною мірою визначатиме еволюцію нашої планети, її майбутнє.

Вчення Вернадського про біосферу та її перехід в ноосферу – вершина його природничо-наукової і філософської творчості. Вернадський глибоко вірив у космічно планетарну роль наукової думки як нової геологічної сили, в єдність природних і соціальних законів еволюції, космічного та антропосоціального процесу [1, с. 115].

Одним з основоположників російського космізму по праву є К.Е. Ціолковський (1859-1935) – учений і мислитель, винахідник в області аеродинаміки, ракетодинаміки, космонавтики. Праці Ціолковського присвячені проблемам космології, питанням взаємовідносин людини і природи як елемента єдиної системи, місця розуму у Всесвіті та ін. Велику увагу вчений приділяє також питань етики, соціології, релігії, соціального устрою суспільства, майбутнього людства.

У своїй праці «Космічна філософія» Ціолковський називає себе «найчистішим матеріалістом». Він визнає існуючу у Всесвіті тільки одну субстанцію і одну силу – матерію в її нескінченному перетворенні: цими явищами синтезу та аналізу вчиняється вічний кругообіг матерії – то утворює сонця, то розкладає їх в ефір і дуже розріджені, невидимі маси. Але крім цього повторюваного періодичного руху можливе загальне ускладнення матерії, так що періоди дещо відрізняються один від одного, саме все більшою і більшою складністю речовини. Чи настане край цьому ускладненню і чи не почнеться знову спрощення – невідомо [10, с. 30 - 31].

Визнаючи кругообіг як найбільш загальний тип розвитку, в той же час Ціолковський визнає в ньому величезні відрізки висхідного і ускладнювального розвитку, але з наступним спрощенням, поверненням в більш елементарну форму і знову – новим витком ще більшого ускладнення, і так до нескінченності.

Однак, незважаючи на науково-матеріалістичні і діалектичні погляди у творчості Ціолковського, його філософія дуже суперечлива, носить еклектичний характер, в ній переплітаються вчення матеріалізму та ідеалізму, діалектики і метафізики, теології і теософії. Погляди Ціолковського на соціальний устрій суспільства, шляхи здобуття щастя на Землі і в космосі багато в чому утопічні. Так, наприклад, називаючи себе матеріалістом, Ціолковський вважав, що Земля, Космос мають свою першопричину – Бога. Доля людини залежить від долі Всесвіту, а вона від перетворюючої діяльності розуму [11, с. 226]. Він вважає, що вся матерія одушевлена, а в її основі знаходиться атом-дух і т.п. Ціолковський намагається довести, що абсолютна істина неможлива, вона просто не існує. У той же час він висловлює впевненість у тому, що його космічна філософія відображає цю істину і виступає зразком раціональності і т.п.

Історико-філософської базою творчості Ціолковського є не тільки матеріалістична філософія, а й міфологія, вчення мудреців античності і буддизму. «Майбутнє знання, – писав К.Е. Ціолковський, – не стане нехтувати, як нехтуємо ми – ще злісні невігласи, – даними релігій, творіннями філософів, письменників і вчених давнини. Навіть віра в Перуна і та знадобиться. І вона буде потрібна для створення справжньої картини світу» [12, с. 25].

Слід враховувати, що в різні періоди життя Ціолковського його філософія зазнавала певних еволюційних змін. На початковому етапі своєї творчості (1898-1914 рр..) він розглядає філософію як звичайну науку, науку наук. У роботах цього періоду, таких як «Наукові основи релігії», «Етика, або Природничі основи моральності» Ціолковський свою філософію називає «монізмом», протиставляючи її як релігійному дуалізму з його поділом буття на «потойбічне» і «посейбічне», так і песимістичному матеріалізму, не відповів на запитання про цілі життя, сенс Всесвіту. За його теорією, подібною до індійських і теософських вчень про переселення душ, всі форми і ступені матерії одухотворені, а в основі всього знаходиться «атом» – безсмертна елементарна істота, яка зазнає різних доль і перетворень, подорожуючи з одного конгломерату (організму) до іншого. Справжнім громадянином Всесвіту є, за Ціолковським, не людина, а атом-дух. «Хто безсмертний громадянин космосу? Це його атом. Атом – не той, який відомий в науці, а справжній – неподільна частка, матерія » [11, с. 190]. Обмін атомами в космосі спонукає всі розумні істоти до турботи про світ в цілому. Незнищувані елементи матерії – атоми мають чутливість і зачатки духовності. Ціолковський стверджував, що життя і розум виступають атрибутами матеріального світу. Чутливість атомів, за Ціолковським, «у вищих тварин велика і має умовну назву життя або буття, у нижчих – слабше (майже не існує), так само як і у рослин. У неорганічній природі це відчуття таке мале, таке непомітне, що має назву небуття, смерті, спокою ... Але абсолютно нульового відчуття ні за яких умов бути не може » [1, с. 800].

Ціолковський вірив у те, що Космос «оживив разом», що життя вічне і виникає з неорганічної матерії, наполягав на тому, що смерть є ілюзія егоїстичної людської емоційності. Весь Всесвіт живий, нескінченний у життєво створених комбінаціях, вічні в часі атоми дають розуму космічне безсмертя.

У роботі «Другий початок термодинаміки» Ціолковський, представляючи еволюцію космосу циклічно, виступав проти теорії теплової смерті Всесвіту. Він висловив гіпотезу про звротнісь фізичних явищ і, разом з тим, передбачив науково-космологічну теорію «пульсуючого Всесвіту». Ціолковський вважав, що еволюційний цикл укладений у процесі утворення все більш досконалих асоціацій, від хімічних елементів до різноманітних розумних істот у Всесвіті.

Другий етап наукової діяльності Ціолковського охоплює 1914-1923 рр. У своїх роботах, написаних у ці роки, «Першопричина», «Горе і геній», «Суспільний лад», «Пригоди атома», «Соціологія (фантазія)» та ін. Ціолковський підіймає проблеми релігії, аналізує соціальні умови, найбільш сприятливі для життя людини і суспільства. Певний інтерес представляють його погляди, пов'язані з утопічними проектами майбутнього соціального устрою суспільства.

Свої соціальні проекти Ціолковський ставив у пряму залежність від намічених ним планетарних перетворень. Соціальна утопія в руслі цих перетворень, насамперед, передбачає створення проектів консолідації і нового адміністративно-господарського управління, найсуворішої моральної дисципліни і регламентації, створення трудових армій, введення загальнолюдської абетки та ін.

Примітно, що вчений вважав, що неодмінною умовою життя є володіння кожною людиною земельним наділом. У соціальних утопіях Ціолковського змішалися риси платонівського "Держави", селянської громади народників, «філософії спільної справи» Н.Ф. Федорова. Ціолковський говорив, що тільки істина здатна вказати на найкращий суспільний устрій. В ідеальному суспільстві всі члени в своїй діяльності слідують єдиній волі, єдиній ідеї: таке суспільство – неначе одна істота. Кінцевий же результат еволюції людей вчений бачив у подоланні ними власної фізичної природи, «корінній переробці», трансформації в «небувало розумну тварину», що перетворюється на ефірну, променеву істоту, здатну «мешкати» у порожнечі, в ефірі, навіть без важкості, що харчується сонячною енергією шляхом фотосинтезу. Тільки тоді людина перейде до життя, позбавленого страждань, і буде гідною контакту і союзу з іншими розумними силами Всесвіту, рівноправної участі в єдиній космічній співдружності [1, с. 801].

За Ціолковським, керівником людей у ​​перетворенні суспільства має стати розум, втілений в «геніїв», таких як Будда, Христос, Сократ, деяких мислителів Нового часу.

На третьому етапі (1923-1935 рр..) своєї творчості Ціолковський у своїх роботах «Причина космосу», «Космічна філософія», «Живий Всесвіт», «Воля Всесвіту», «Майбутнє Землі і людства» та ін. розвиває вчення про космічний розум, космічні епохи, намагається з теїстичних позицій розкрити першопричини Всесвіту. Ціолковський писав, що «умовна воля є втілення наших думок і бажань у життя. Наприклад, я хочу побудувати будинок і строю, хочу винайти якусь машину і винаходжу. Безумовна воля породжена Всесвітом » [13, с. 30]. Свобода особистості визначається владою Всесвіту. «Ми завжди повинні пам'ятати, – зазначав Ціолковський, – що окрім нашої умовної свободи існує вища влада Всесвіту» [10, с. 119].

За Ціолковським, космічне буття людства, як усе в космосі, може бути поділене на чотири основні епохи: 1) ера народження; 2) ера становлення. Ця ера буде ознаменована розселенням людства по всьому космосу; 3) ера розквіту людства; 4) променева ера космосу, перетворення речовини в променисту енергію.

Велику увагу Ціолковський приділяє проблемам етики. Він розробив «космічну філософію». Вона підрозділяється на натурфілософію, гносеологію та етику, яку він намагається вивести із законів Всесвіту, а мораль – з блаженства атомів у Всесвіті. У роботі «Наукова етика» вчений з'єднує ідеї натуралістичної етики альтруїзму з етикою християнства, яка коріниться в самолюбстві і розумному егоїзмі, що полягає в турботі про своїх атомів-духів [2, с. 578]. У питаннях етики Ціолковський стоїть на позиціях евдемонізму, який вважає поняття щастя вищим критерієм всякої чесноти і основою всіх моральних вчинків. Особливе значення у вченого набула ідея про універсальність космічної етики, про своєрідну «кругову поруку» всіх моральних істот, про концентрацію перетворення трудових зусиль всіх носіїв розуму. Люди в Ціолковського – частина Космосу. Життя в ньому досконале і розумне. Щасливими люди можуть стати, якщо будуть жити життям Всесвіту [1, с. 801].

У роботі «Причини космосу» Ціолковський говорить про те, що Космос створений якоюсь причиною, нею ж він може бути раптово знищений. Ціолковський пише, що Всесвіт, будучи єдиною саморегульованою системою, виростає і стоїть вище Космосу нематеріальної причини. «Ми, робимо крок вперед, шукаючи першу причину Всесвіту. Ця причина, – писав Ціолковський, – розум. Космос управляється розумом (своїм власним) » [12, с. 25]. Тільки за допомогою розуму відбуваються докорінні перетворення Землі, космосу і самої людини. «Розум, – зазначав Ціолковський, – найбільша сила в космосі» [14, с. 247]. Розуму належить влада, сила, панування над всім Космосом. Останній сам породжує в собі силу, яка ним керує. Вона найбільш могутня серед всіх інших сил природи.

Розумні істоти, які населяють Всесвіт, за Ціолковським, давно налагодили благополучний хід космічної еволюції, а Земля з її муками біологічного та соціального становлення залишена ними як свого роду заповідник для природного поновлення життєвих форм. Ми схильні думати, – писав Ціолковський, - що найбільш високий розвиток життя належить Землі. Але тварини її і людина порівняно недавно зародилися і перебувають зараз в періоді розвитку. Процес розвитку організмів йшов безперервно і не може, тому зупинитися на людині [15, с. 378].

Ціолковський вірив у безсмертя людства. Він говорив про те, що ми завжди жили, і будемо жити у Всесвіті, але щоразу у новій формі [15, с. 380]. Безсмертя людства, в майбутньому освоєння ним космічного простору, за Ціолковським, призведе до викорінення недосконалих («нижчих») форм життя і до становлення вищих, більш досконалих форм життя.

У теорії пізнання Ціолковський велику увагу приділяв технічному застосуванню наукового знання, яке дозволяє перетворити космос і здійснити мрію людства в його освоєнні. Ціолковський вірив у безмежність людського пізнання, в торжество і силу розуму. У своїй роботі «Дослідження світових просторів реактивними приладами» він писав: «Спочатку неминуче йдуть думка, фантазія, казка. За ними простує науковий розрахунок. І вже в кінці кінців вінчає думка ». Ціолковський вірив у нове, у прогрес науки і техніки і все робив для його здійснення. Ціолковський розглядав науку як найвищу цінність, як вирішальний засіб людського прогресу і вдосконалення. Однак на шляху до здійснення нового, прогресивного є певні труднощі, до яких на думку вченого належать: інертність, відсталість, консерватизм мислення (звичка, істина в тому, до чого звикли); недовіра до невідомих імен, себелюбство, вузький кругозір, егоїзм, нерозуміння людського блага; протидія всьому новому, незвичному, корпоративні інтереси, професійна заздрість та ін..

Ціолковський був ідеологом космічного розселення людства в Сонячній системі і інших зоряних світах. Він, як і Вернадський, виходив з того, що нашим домом є ​​космос. Людина не сторонній спостерігач життя космосу, вона її частина.

Ціолковський - перший теоретик освоєння людиною космічного простору, кінцева мета якого уявлялася йому у вигляді повної перебудови біохімічної природи породжених Землею мислячих істот. Будучи основоположником теорії міжпланетних сполучень, Ціолковський висловив ідею створення навколоземних станцій як штучних поселень, що використовують енергію Сонця і проміжних баз для освоєння інших планет. За його переконанням «людство не залишиться вічно на Землі, але в гонитві за світлом і простором, спочатку несміливо проникне за межі атмосфери, а потім завоює собі весь навколосонячний простір». Праці вченого у величезній мірі сприяли розвитку ракетної та космічної техніки.

Ідеї ​​космічної філософії Ціолковського отримали подальший розвиток у працях його учня А.А. Чижевського (1897-1964) - біофізика, основоположника геліобіології, біологічної космології, космічного природознавства і практичного використання його. Світогляд Чижевського формувався під впливом ідей Вернадського, Ціолковського та інших російських космістів. У своїй науковій творчості Чижевський велику увагу приділяє питанням взаємозв'язку і взаємозалежності планетарних і космічних процесів, Землі і Космосу, біосфери і Сонця. Спираючись на вчення Вернадського та Ціолковського, Чижевський розвиває теорію існування космічного життя, яка, на його переконання, є більшою мірою явищем космічним ніж земним. За Чижевським, життя з'являється і розвивається під впливом космічних сил: і людина і мікро-істоти не тільки земні, але й космічні, пов'язані всією своєю біологією, всіма молекулами, усіма частинками своїх тіл з космосом, з його променями, потоками і полями "[1, с. 806].

У філософії Чижевського червоною ниткою проходить ідея існування єдиного універсального закону всього сущого, який поширюється як на Землю, так і на всі космічні явища і процеси. Людство, що населяє Землю знаходиться під постійним, потужним і складним впливом Космосу, який ми лише насилу вчимося уловлювати і розуміти. Але для нас вже немає ніякого сумніву в тому, що життєдіяльність і окремої людини, і всього людства знаходиться в тісному зв'язку з життєдіяльністю всього Всесвіту, в цьому науковому погляді, що цілком вміщає в себе філософські здогади давніх, полягає одна з найбільших наукових істин про світовий процес як єдиному і цілісному явищі "[16, с. 695]. Чижевський вважає, що життя окремої людини і життєдіяльність всього людства детерміновані космічними процесами, серед яких мають місце переходи космічної енергії у психічну енергію людей. Вивчивши вплив космічних факторів на процеси в живій природі, Чижевський обґрунтовує вплив сонячної енергії на всі рівні організації біосфери і на всі сфери Землі. Він підкреслює, що залежно від циклів сонячної активності можуть змінюватися погодні умови, врожайність рослин, міграція тварин, активність мікроорганізмів, рівень епідеміологічних та інших захворювань, погіршуватися психологічний стан людей, збільшуватися частота раптових смертей людей і т.д. Чижевський висловлює впевненість у тому, що Сонце суттєво впливає не тільки на біологічні, а й на соціальні процеси, що відбуваються на нашій планеті. Міжнаціональні та соціальні конфлікти, революції, війни, за Чижевським, багато в чому зумовлюються сонячною активністю. Історичні та суспільні явища, - пише Чижевський, - настають не довільно, не коли завгодно, а підкоряються фізичним законам у зв'язку з фізичними явищами навколишнього світу і можуть виникати тільки тоді, коли цьому буде сприяти вся складна сукупність взаємодії політико-економічних та інших фактів у світі людському та фізичних факторів у світі неорганічної природи [1, с. 806].

У своїй «космічній філософії» Чижевський піднімає проблему формування людини з розвиненим інтелектом, високими моральними якостями і екологічною культурою, людини якій належить не лише опанувати таємниці космосу, а й використовувати отримані знання, для його освоєння.

Чижевський висловлює тверду впевненість в тому, що освоєння і підкорення космічного простору можна здійснити тільки спільними зусиллями всього людства, усунувши ворожнечу і конфлікти між народами і країнами планети Земля.

Представник російського космізму М.О. Умов (1846-1915) – фізик, історик, популяризатор науки. Велику увагу вчений приділяє філософським проблемам природознавства, питанням теоретико-пізнавальної діяльності вченого, історії науки, культурно-історичного значення наукового знання в розвитку людства, концепції еволюції живого та ін.

Відмінно від поглядів Вернадського, Ціолковського, Чижевського, які вважали, що виникнення життя на Землі і поява людини – природний, закономірний процес космічної еволюції, переходу хімічної еволюції в біологічну, Умов намагався довести, що поява життя на нашій планеті подія випадкова, неймовірний збіг обставин. Але, виникнувши на Землі, життя стало розвиватися в бік форм, найбільш здатних, найбільш стійких у боротьбі за існування, своє виживання. «І в цьому напрямку, – пише Умов, – з'явився на Землі розум у всеозброєнні наукового знання: це – остання ставка живого [17, с. 447]. Життя, – стверджує Умов, – змогло здійснитися на Землі, тільки тому, що це сталося не в «обмеженої матеріальної системі», а в «системі безмежній», якою є весь космос. Сама Всесвіт сприяв цьому великому народженню, створивши складне, унікальне поєднання чинників в одному місці». У той же час, космос не дасть жодних гарантій зростання життя, він абсолютно байдужий до живого і до людини, життя в нескінченному космосі малоймовірне. Вчений вважає, що весь сенс існування і найголовніше завдання людського генія полягає в охороні і ствердженні життя на Землі. [17, с. 447].

Життя сучасного людства, за Умовим, протікає не у природній, а в штучний, другій природі. Ідеал майбутнього суспільства вчений бачить у збільшенні багатств другої природи, залучення якомога більшої кількості людей до царства думки і волі.

Велику увагу вчений приділяє проблемам екології, етики, соціології, майбутнього суспільного устрою, можливості переосмислення світу людських цінностей на основі наукового пізнання. На думку Умова, життєздатність соціальної організації суспільства, міцність моральних принципів та ідеалів полягає в гармонійній єдності з законами еволюції.

Відстоюючи принцип єдності людини і Космосу, Умов виступає проти теорії антропоцентризму, згідно з яким людина є центр Всесвіту, вища мета світоладу і всіх подій. За Умовим, «має сенс остаточне звільнення від антропо- і геоцентризму» [17, с. 447].

Умов поділяє точку зору Ціолковського, Вернадського та інших космістов про те, що з розвитком науки, техніки, суспільно-історичної практики, людство обов'язково проникне в космічний простір, побудує "міст" від процесів Землі до процесів Космосу. Він підкреслює: "На Землі людям скоро нічого буде робити, і тому вони марширують прямо в космос" [17, с. 436].

Російський косміст, учень Вернадського, український академік Н.Г. Холодний (1882-1953) займався проблемами наукового знання, вніс великий внесок в область мікробіології, екології, філософських проблем природознавства. Вчений вводить у науковий обіг нове світоглядне поняття, назване їм Антропокосмізм, яке він протиставляє антропоцентризму «первородного гріха» людської думки, що ставить людину в центр світобудови і відриває її від природи, від космосу. Для Холодного, антропокосмізм – це певна лінія розвитку людського інтелекту, волі й почуття, що веде людину найкоротшим шляхом до досягнення високих цілей, які поставлені на її шляху всією попередньою історією людства [1, с. 793]. Реалізація даної лінії розвитку пов'язана з усвідомленням кожною людиною свого зв'язку з природою, космосом, формуванням почуття відповідальності людини за стан природи, її майбутнє. Свою теорію антропокосмізму, вчений намагається обґрунтувати з філософської, природничо-наукової, економічної, екологічної та політичної точок зору.

Людина не автономна істота у Всесвіті, вона, на переконання Холодного, невіддільна від космічного розвитку, в теж час людина стає одним з потужних факторів подальшої еволюції природи, всієї світобудови, прямим учасником процесів космічного масштабу і значення.

На противагу антропоцентризму, «антропокосмізм вважає межу відокремлення «Я»від усього космосу тільки перешкодою на шляху подальшої еволюції" [18, с. 187]. Холодний зазначав, що з тих пір як людина поставила себе на місце Бога, вона зруйнувала природні зв'язки з природою і прирекла себе на "тривале одиночне існування" [18, с. 180].

У антропоцентризмі, на думку Холодного, занадто багато егоїзму. Відокремивши себе від природи, люди дивляться на неї з боку свідомості і бачать в ній тільки об'єкт.

Антропоцентризм, за Холодним, в основі своїй індивідуалістичний [18, с. 182]. «Якщо людина є центр Всесвіту, то для неї природно ставити понад усе свої особисті інтереси» [18, с. 176].

Велику увагу Холодний приділяє ролі науки в житті суспільства. Наука, за словами вченого, з одного боку, розвінчала людину, а з іншого - дала їй силу для переробки природи. [18, с. 140].

Холодний зазначає, що людський світ надто крихкий, щоб витримати тиск не тільки науково організованих технологій, але і простих наслідків фізичних взаємодій. У своїй роботі «Боротьба світів» Холодний висуває гіпотезу про ймовірне зіткненні Землі з яких-небудь небесним тілом, що може призвести до загибелі людства.

Вчений виступає за розвиток «космічного почуття, за « формування почуття єднання» з усім людством як найважливішим носієм космічного життя на нашій планеті » [1, с. 793]. Холодний закликає переглянути наявні теоретичні положення Людина – Природа, систему взаємин людини з Космосом, здійснити перебудову громадських і міжнародних відносин.

Теорія про ноосферу і множинність розумних світів у Всесвіті, ідея заселення людством космосу, за словами Холодного, є здійсненням прориву «до філософії світла і радості» [18, с.180].

Видатні вчені та мислителі В.І. Вернадський, К.Е. Ціолковській А.Л. Чижевський, М.О. Умов, Н.Г. Холодний теорію антропокосмізма, єдності та взаємозв'язку людини і Космосу наповнили новим природничо-науковим, філософським і, більше того, гуманітарним змістом, внесли ідею соціокосмізму, тобто впливу космічних факторів на розвиток людства.

Сутність російського космізму, як духовно-теоретичного феномену, полягає, насамперед, у глибокому усеохоплюючому науковому підході до різноманітних процесів і явищ космічної природи, невіддільності Землі від Космосу, їх взаємовпливу, істотного впливу космічних факторів на розвиток біосфери і на людину.

Російський космізм створив вчення про біосферу і ноосферу, обгрунтував об'єктивну необхідність активної еволюції, розглянув питання про місце і роль людини як сили, яка різко прискорює всі еволюційні процеси в біосфері, розробив філософські проблеми космології, теоретичні основи космонавтики. Російські космісти виходили з того, що проникнення людини в космічний простір буде закономірним підсумком і поворотним пунктом в історії цивілізації. Сьогодні космічна діяльність стає одним з важливих факторів соціально-економічного розвитку суспільства. Використовуючи ракети, супутники, орбітальні станції та іншу космічну техніку, людина виходить не тільки за межі кордонів природно сформованій біосфери, але й істотно розширює їх. Значимість ідей російського космізму полягає і в тому, що він досліджував проблеми етики, екології, прогнозував майбутнє розвитку людства.

Праці російських космістов природничо-наукового напряму В.І. Вернадського, К.Е. Ціолковського, А.Л. Чижевського, Н.А. Умова, Н.Г. Холодного збагатили філософію і природознавство оригінальними ідеями і положеннями, відіграли величезну роль у становленні багатьох нових наукових дисциплін, у створенні сучасної наукової картини світу.

1   ...   34   35   36   37   38   39   40   41   42


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка