Книжкова палата україни імені івана федороваСторінка3/13
Дата конвертації19.02.2016
Розмір2.75 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

327 Міжнародні відносини. Світова політика. Міжнародні справи. Зовнішня політика

327(477) Зовнішня політика України

17132. Крючков Г. К. До питання про членство України в НАТО : Політичні, пра­вові і моральні аспекти / Георгій Крючков. — К. : Бізнесполіграф, 2008. — 47 с. : портр. ; 20 см. — У надзаг.: Громад. проект "Безпека України: геополіт. вимір". — 5 000 пр. — ISBN 978-966-1517-07-2. — [2008-16679] УДК 327.5(477)

ББК 66.4(4Укр)

К84


17133. Крючков Г. К. К вопросу о членстве Украины в НАТО : Политические, пра­вовые и нравственные аспекти / Георгий Крючков. — К. : Бізнесполіграф, 2008. — 47 с. : портр. ; 20 см. — В надзаг.: Обществ. проект "Безопасность Украины: геополит. измере­ние". — 5 000 экз. — ISBN 978-966-1517-08-9. — [2008-16680] УДК 327.5(477)

ББК 66.4(4Укр)

К84

328 Парламенти. Представництво народу. Уряди

17134. Кобець Р. Аналіз політики для потреб лобістської кампанії : навч. посіб. / Роман Кобець ; Фонд "Європа ХХІ", Т-во Лева. — К. : Агентство "Україна", 2007. — 211 с. : іл., табл. ; 24 см. — (Бібліотека Школи громадського лобіювання). — Бібліогр.: с. 184—185


(22 назви). — 500 пр. — ISBN 978-966-8136-82-5. — [2008-16855] УДК 328.184(075)

ББК 66.0я7

К55

17135. Процак О. Участь громадськості у процесі ухвалення рішень : навч. посіб. / Олег Процак ; Фонд "Європа ХХІ", Т-во Лева. — К. : Агентство "Україна", 2007. —


187 с. : іл. ; 24 см. — Бібліогр.: с. 133—136. — 500 пр. — ISBN 978-966-8136-81-8. — [2008-16856] УДК 328.18(477)(075)

ББК 66.3(4Укр)я7

П84

329 Політичні партії та рухи

Див. 17220329(477) Політичні партії та рухи в Україні

17136. Вегеш М. М. Назустріч волі : Нариси історії визвольних змагань / Микола Вегеш ; Ужгород. нац. ун-т, НДІ карпатознавства. — Вид. 2-ге, змін. й доповн. — Ужго­род : Ґражда, 2008. — 130, [1] с., [8] арк. іл. ; 20 см. — Бібліогр.: с. 125—130. — 100 пр. — ISBN 978-966-8924-68-2. — [2008-17531] УДК 329.71(477.87)"1929/1950"

ББК 63.3(4Укр)6-4

В26


17137. Піпаш В. В. Народний Рух України як форма національно-визвольної бо­ротьби українців на зламі 80—90 -х р. ХХ століття: закарпатський регіональний аспект : монографія / Володимир Піпаш. — Ужгород : Ґражда, 2008. — 202 с., [6] арк. іл. :
портр. ; 20 см. — Бібліогр.: с. 165—193 (605 назв). — 500 пр. — ISBN 978-966-8924-69-9. — [2008-17543] УДК 329.73(477.87)"19"

ББК 66.69(4УкрЗ)

П32

Див. 1718333 Економіка. Економічні науки

Див. 17304330 Економічні науки в цілому. Політична економія

17138. Бояр А. О. Мікроекономіка : робоча навч. прог. / А. О. Бояр ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Ф-т міжнар. відносин, Каф. міжнар. екон. відносин. — Луцьк (Во­лин. обл.) : Вежа, 2008. — 17, [1] с. : табл. ; 20 см. — Бібліогр.: с. 17 (13 назв). — 100 пр. — [2008-17079] УДК 330.101.542(072)

17139. Інвестиційно-інноваційна діяльність: теорія, практика, досвід : монографія / [М. П. Денисенко, Л. І. Михайлова, І. М. Грищенко та ін.] ; за ред. М. П. Денисенка,
Л. І. Михайлової. — Суми : Унів. кн., 2008. — 1049 с. : іл., табл. ; 21 см. — Авт. зазначе­но на 3-й с. — Бібліогр. в кінці розд. — 300 пр. — ISBN 978-966-680-409-2 (у паліт.). — [2008-16762] УДК 330.322:330.341.1

ББК 65.290-56

І-58

17140. Квартальні розрахунки валового внутрішнього продукту України за 2001—2007 роки = Quarterly gross domеstic product estimates of Ukraine for 2001—2007 : стат. зб. / [за ред. І. М. Нікітіної] ; Держ. ком. статистики України. — К. : Держкомстат України, 2008. — 162 с. : іл., табл. ; 29 см. — Частина тексту парал.: укр., рос., англ. — 115 пр. — [2008-17270] УДК 330.55(477)"2001/2007"ББК 65.051(4Укр)-05

К32


17141. Кузьменко Ю. В. Словник-довідник історико-економічних термінів / Кузь­менко Ю. В., Федорчук О. М. — Херсон : Айлант, 2008. — 82 с. : портр. ; 20 см. — Біб­ліогр.: с. 82 (15 назв). — 300 пр. — ISBN 966-7403-98-Х. — ISBN 966-7403-98-6 (по­милк.). — [2008-17317] УДК 330.8(035)

ББК 65.02я2

К89

17142. Лернер Ю. И. Экономические инструменты производственной и пред­принимательской деятельности в условиях неопределенности и рисков : монография / Ю. И. Лернер ; Нац. техн. ун-т "Харьков. политехн. ин-т". — Х. : НТУ "ХПИ", 2008. — 354 с. : ил., табл. ; 21 см. — Библиогр.: с. 342—351 (169 назв.). — 200 экз. — ISBN 978-966-593-628-2 (в пер.). — [2008-17228] УДК 330.34:005.53ББК 65.011

Л49


17143. Перебийніс В. І. Формування доходів працівників підприємств : моногра­фія / В. І. Перебийніс, Т. О. Сазанова ; Укоопспілка, Полтав. ун-т спожив. кооперації Ук­раїни, Каф. маркетингу. — Полтава : ПУСКУ, 2008. — 265 с. : іл., табл., портр. ; 20 см. — Бібліогр.: с. 254—265 (177 назв). — 1 000 пр. — ISBN 978-966-7971-79-3. —
[2008-17253] УДК 330.562:338.435

ББК 65.245

П27

17144. Фінасова складова корпоративного управління : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Т. Є. Циба, О. Ф. Саленко, Д. М. Загірняк, М. І. Сокур. — Кременчук (Полтав. обл.) : Щербатих О. В., 2008. — 203 с. : іл., табл., портр. ; 25 см. — Бібліогр.:


с. 195—203 (130 назв). — 300 пр. — ISBN 978-966-8931-39-0 (у паліт.). — [2008-16926]

УДК 330.87(075.8)

ББК 65.01я73

Ф59


17145. Щеглюк С. Д. Формування нових видів економічної діяльності в умовах трансформаційної економіки / Щеглюк Світлана Дмитрівна ; НАН України, Ін-т регіон. дослідж. — Львів : Ін-т регіон. дослідж., 2008. — 193 с. : іл.. табл. ; 20 см. — (Серія "Проблеми регіонального розвитку", lSBN 978-966-02-4252-4). — Бібліогр.: с. 159—184 (290 назв). — 300 пр. — ISBN 978-966-02-4790-1. — [2008-17245] УДК 330.341.1

ББК 65.011

Щ33

17146. Renиko J. Modernization of Macroeconomic Forecasting as a Basis for Efficient Budgeting in Ukraine / Juraj Renиko , Viliam Pбlenнc ; Chief Editor Robert S. Bodo. — Кiev : Зовнішторгвидав України, 2008. — 100 р. : ill., tabl., portr. ; 28 см. — ISBN 978-966-8274-15-2. — [2008-17410] УДК 330.541(477)ББК 65.01(4Укр)

R43


Див. 17139, 17149, 17206, 17417

331 Праця. Економіка праці. Організація праці. Ринок праці. Працевлаштування

17147. Система управління підготовкою робітничих кадрів Львівської області: стан та напрями вдосконалення / [Л. К. Семів, У. Я. Садова, С. Т. Пухир та ін] ; НАН України, Ін-т регіон. дослідж. — Львів : Ін-т регіон. дослідж., 2008. — 147 с. : іл., табл. ; 20 см. — (Серія "Регіони: моніторинг, прогнози, моделі"/ голов. ред. Є. І. Бойко, lSBN 978-966-02-4250-0). — Авт. зазначено на звороті тит. арк. — Бібліогр.: с. 271—281 (158 назв). —


300 пр. — ISBN 978-966-02-4753-6. — [2008-17243] УДК 331.522.4:334.716](477.83)

ББК 65.9(4Укр-4Льв)240

С40

17148. Традиції ремісництва та дефіцит кваліфікації робітничих кадрів на регіо­нальному ринку праці Львівщини : наук. вид. / [Садова У. Я., Семів Л. К., Цапок С. О.


та ін.] ; НАН України, Ін-т регіон. дослідж. — Львів : Ін-т регіон. дослідж., 2008. —
104 с. ; 20 см. — Авт. зазначено на звороті тит. арк. — Бібліогр.: с. 45—47 (38 назв). — 300 пр. — ISBN 978-966-02-4756-7. — [2008-17244] УДК 331.5(477.83)

ББК 65.9(4Укр-4Льв)240

Т65

Див. 17095332 Регіональна (територіальна) економіка. Земельне (аграрне) питання. Житлове господарство

17149. Антоненко В. О. Інноваційний розвиток міста Бровари : наук. вид. / В. О. Анто­ненко. — К. : Промінь, 2007. — 173 с. : іл. ; 21 см. — Бібліогр.: с. 164—172 (128 назв). — 350 пр. — ISBN 966-8512-25-1 (у паліт.). — [2008-16879] УДК 332.146:330.341.1](477.41-21)

ББК 65.30(4Укр=4Киї)

А72


17150. Максимчук М. В. Проблеми інституційного забезпечення інтелектуально-інноваційного розвитку регіону / Максимчук М. В. ; НАН України, Ін-т регіон. дослідж. — Львів : Ін-т регіон. дослідж., 2008. — 61 с. : іл., табл. ; 20 см. — (Серія "Проблеми регіонального розвитку"). — Бібліогр. в підрядк. прим. — 300 пр. — ISBN 978-966-02-4856-4. — [2008-17240] УДК 332.146.2:001.895]:316.334.2

ББК 65.04+60.5

М17

17151. Стимулювання регіонального розвитку Закарпатської області / [Л. Т. Шев­чук, В. В. Папп, С. Д. Щеглюк та ін.] ; НАН України, Ін-т регіон. дослідж. — Львів : Ін-т регіон. дослідж., 2008. — 188 с. : іл., табл. ; 20 см. — (Серія "Проблеми регіонального розвитку", lSBN 978-966-02-4252-4). — Бібліогр.: с. 180—186 (100 назв). — 300 пр. — ISBN 978-966-02-4791-8. — [2008-172 46] УДК 332.146.2(477.87)ББК 65.04(4Укр-4Зак)

С80


17152. Хвесик М. А. Інституціональні трансформації та фінансово-економічне ре­гулювання землекористування в Україні : монографія / М. А. Хвесик, В. А. Голян, А. І. Кри­сак ; НАН України, Рада по вивч. продукт. сил України, Луц. держ. техн. ун-т. — К. : Кон­дор, 2008. — 510 с. : іл., табл. ; 21 см. — Бібліогр.: с. 473—510 (357 назв). — 1 000 пр. — ISBN 978-966-351-186-3 (у паліт.). — [2008-16953] УДК 332.3.025.2(477)

ББК 65.9(4Укр)32-5

Х30

Див. 17153334 Форми організації та співробітництва в економіці

17153. Бойко Є. І. Проблеми та напрями активізації розвитку промислового ви­робництва регіону / Є. І. Бойко, М. П. Горин ; голов. ред. Є. І. Бойко ; НАН України, Ін-т регіон. дослідж. — Львів : Ін-т регіон. дослідж., 2008. — 56 с. : іл., табл. ; 20 см. — (Серія "Регіони: моніторинг, прогнози, моделі"/ голов. ред. Є. І. Бойко, lSBN 978-966-02-4250-0). — Бібліогр.: с. 55 (7 назв). — 100 пр. — ISBN 978-966-02-4788-8. — [2008-17239]

УДК 334.716:332.1

ББК 65.04

Б 77

17154. Полянко В. В. Основи підприємництва : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / В. В. Полянко, А. В. Круглянко ; М-во освіти і науки України. — К. : Дакор : КНТ, 2008. — 174 с. : табл. ; 21 см. — Бібліогр.: с. 172—174. — 1 000 пр. — ISBN 978-966-8379-45-1 (Дакор). — ISBN 978-966-373-410-1 (КНТ) (у паліт.). — [2008-17274]УДК 334.012.32(075.8)

ББК 35.01я73

П54

Див. 17147336 Фінанси. Банківська справа. Кредит

17155. Використання тестового самоконтролю знань в процесі підготовки до практичних занять з дисципліни "Організація діяльності валютної біржі та форексні опе­рації" : метод. рек. / [уклад.] Р. В. Костенко ; ПВНЗ "Європ. ун-т", Одес. філ., Каф. облі­ку, фінансів та кредиту. — Одеса : Одес філ. ПВНЗ "Європ. ун-т" : Букаєв Вадим Вікто-рович, 2008. — 44 с. : табл. ; 21 см. — Бібліогр.: с. 42—44 (37 назв). — 350 пр. —


[2008-17103] УДК 336.74(072)

17156. Ильин В. В. Власть и деньги / В. В. Ильин. — К. : Книга, 2008. — 558 с. : портр. ; 24 см. — Библиогр. в конце разд. — Имен. указ.: с. 552—558. — ISBN 978-966-8314-47-6 (в пер.). — [2008-17352] УДК 336.11

ББК 65.26

И46


17157. Коритько Т. Ю. Гроші та кредит : зб. тест. завдань : (для студ. екон. спец. усіх форм навчання) / [Коритько С. Ю., Гаврікова А. В.] ; Донбас. машинобуд. акад. — Краматорськ (Донец. обл.) : ДДМА, 2008. — 55 с. : табл. ; 20 см. — Авт. зазначено перед вип. дан. — Бібліогр.: с. 48 (10 назв). — 100 пр. — ISBN 978-966-379-271-2. — [2008-17161]

УДК 336.7(079.1)

ББК 65.26я73

К66


17158. Словник-довідник термінів, що вживаються на ринку FOREX / уклад. Кос­тенко Р. В. ; ПВНЗ "Європ. ун-т", Одес. філ., Каф. обліку, фінансів та кредиту. — Одеса : Одес філ. ПВНЗ "Європ. ун-т" : Букаєв Вадим Вікторович, 2008. — 24 с. ; 21 см. —
350 пр. — [2008-17105] УДК 336.74](038)(035)

17159. Торгівля цінними паперами в Україні : навч. посіб. / [Бовкун К. К., Бутен-


ко Д. С., Григор'єв П. Ф. та ін.]. — К. : АДС УМК Центр, 2008. — 307 с. : іл., табл. ;
21 см. — (Бібліотека фахівця). — Авт. зазначено на звороті тит. арк. — 1 000 пр. — ISBN 978-966-8287-20-6 (у паліт.). — [2008-16743] УДК 336.717.71(477)

ББК 65.9(4Укр)262.2

Т60

17160. Україна фінансова = Finance of Ukraine : [довідк.-імідж. вид. / авт.-упоряд. В. Болгов]. — К. : Укр. юрид. група, Укр. конфедерація журналістів, 2008— . — 30 см.Вип. 1. — 2008. — 143 с. : іл., табл., портр. — Текст: укр., англ. — 5 000 пр. — ІSBN 966-96390-5-0 (у паліт.). — [2008-16640] УДК 336(477)(035)

ББК 65.26(4Укр)я2

У45

17161. Фінансовий моніторинг в банку : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл., які навчаються за освіт.-проф. прогр. магістра спец. "Фінанси і кредит"] / С. О. Дмитров, В. В. Коваленко, А. В. Єжов, О. М. Бережний ; за ред.: С. О. Дмитрова, В. В. Коваленко. — Суми : Унів. кн., 2008. — 335 с. : іл., табл. ; 21 см. — Бібліогр.: с. 333—335 (51 назва). — 1 000 пр. — ISBN 978-966-680-406-1 (у паліт.). — [2008-16770] УДК 336.7(075.8)ББК 65.262.1я73

Ф59


Див. 17051, 17202, 17204-05

338 Економічне становище. Економічна політика. Управління та планування в економіці. Галузева економіка. Виробництво. Послуги. Ціни

17162. Іванюта В. Ф. Розвиток аграрного виробництва регіону: методологічне забезпечення, стан та перспективи : монографія / Іванюта Василь Фалимонович ; Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. — Полтава : ПолтНТУ, 2008. — 431 с. : іл., табл., портр. ; 21 см. — Бібліогр.: с. 415—431 (304 назв). — 300 пр. — ISBN 978-966-616-054-9 (у паліт.). — [2008-17249] УДК 338.432

ББК 65.32

І-23


17163. Курган В. П. Економіка аграрних підприємств : навч.-метод. посіб. [для підготов. бакалаврів напрямків галузі знань 0305 "Економіка та підприємництво" у вищ. навч. закл. II—IV рівнів акредитації] / В. П. Курган. — Суми : Унів. кн., 2008. — 269 с. : іл., табл., портр. ; 22 см. — Бібліогр. в кінці тем. — 500 пр. — ISBN 978-966-680-407-8
(у паліт.). — [2008-16764] УДК 338.43.01(075.8)

ББК 65.9(4Укр)32я73

К93

17164. Business Guide. — Кіеv : Sakovska, 2007. — 340 с. ; 21 см. — ISBN 978-966-1564-00-7. — [2008-16908] УДК 338.2ББК 65.050

В97


Див. 17143

338(477) Економічне становище України

17165. Щодо готовності підприємницької спільноти впливати на рішення орга­нів державної влади : результати опитування : етап ІІІ : квіт. — трав. 2007 / [упоряд.


Д. В. Ляпін] ; Ін-т конкурент. сусп-ва. — К. : Агентство "Україна", 2007. — 58 с. : іл., табл. ; 21 см. — (Серія "Інструменти ефективної демократії"). — Бібліогр. в підрядк. прим. — 1 000 пр. — ISBN 978-966-8136-66-5. — [2008-16739] УДК 338.2+351.82](477)

ББК 65.050(4Укр)+67.401(4Укр)

Щ92

338.48 Туризм. Економіка туризму

Див. 17704339 Торгівля. Міжнародні економічні відносини. Світова економіка

339.1 Загальні питання торгівлі. Ринок. Маркетинг

17166. Бортник Т. І. Маркетинг : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Борт-


ник Т. І., Рибчак В. І., Харенко А. О. ; Уман. держ. аграр. ун-т. — Умань (Черкас. обл.) : УВПП, 2008. — 312 с. : іл., табл. ; 21 см. — Бібліогр.: с. 311—312 (23 назви). — 200 пр. — ISBN 978-966-477-018-4 (у паліт.). — [2008-17203] УДК 339.138(075.8)

ББК 65.42я43

Б83

17167. Маркетинг інновацій і інновації в маркетингу : монографія / за заг. ред.


С. М. Ілляшенка. — Суми : Унів. кн., 2008. — 614 с. : іл., табл. ; 22 см. — Бібліогр. в кінці розд. — 500 пр. — ISBN 978-966-680-403-0 (у паліт.). — [2008-16765] УДК 339.138:001.89

ББК 65.290-2

М26

17168. "Проблеми конкурентоспроможності економіки в умовах євроінтегра­ції: регіональні аспекти", міжнародний науково-практичний семінар (1 ; 2008 ; За­поріжжя). Рекомендації І Міжнародного науково-практичного семінару "Проблеми кон­курентоспроможності економіки в умовах євроінтеграції: регіональні аспекти", м. За­поріжжя, 23—24 черв. 2008 р. — Запоріжжя : ЗІЕІТ, 2008. — 35, [1] с. ; 20 см. — У над­заг.: М-во освіти і науки України, М-во фінансів України, Запоріз. ін-т економіки та інформ. технологій та ін. — [2008-17167] УДК [339.137:339.924](477)ББК 65.5(4Укр)

П78


Див. 17421

339.5 Зовнішня торгівля. Міжнародна торгівля. Мито

17169. Світовий ринок товарів і послуг : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / І. Д. Фаріон, І. Я. Романків, М. М. Фаріон [та ін.] ; за ред. Фаріона І. Д. ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. — Тернопіль : Екон. думка, 2008. — 443, [1] с. : іл., табл. ; 21 см. — На тит. арк. тільки


3 авт. — Бібліогр. в кінці тем. — ISBN 966-8818-03-3. — [2008-17556] УДК 339.5(075)

ББК 65.428я7

С24

Див. 17423339.9 Зовнішньоекономічні зв'язки. Зовнішньоекономічна політика. Міжнародні економічні відносини. Світове господарство.
Глобалізація економіки

Див. 1716834 Право. Юриспруденція

Див. 17408340 Право в цілому. Пропедевтика.
Юридичні методи та допоміжні правничі науки

17170. Крумаленко М. В. Правовий статус етнорелігійних груп на українських землях Великого князівства Литовського у XIV — XVI ст. / М. В. Крумаленко. — Оде­са : Юрид. л-ра, 2008. — 241 с. ; 20 см. — Бібліогр.: с. 210—241 (291 назва). — 300 пр. — ISBN 978-966-419-060-9. — [2008-16715] УДК 340.15(477)"13/15"

ББК 67.0(4Укр)

К84


17171. Оніщук М. В. Проблеми державотворення та правотворення в незалежній України : ст., інтерв'ю / Микола Оніщук. — К. : Юрид. кн., 2007. — 415 с. : портр. ;
22 см. — Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим. — 1 000 пр. — ISBN 966-7791-43-2
(у паліт.). — [2008-16712] УДК 340.12(477)

ББК 67.0(4Укр)

О-58

17172. Осауленко О. І. Основи правознавства : навч. посіб. для абітурієнтів [і студ. вищ. навч. закл.] / О. І. Осауленко ; М-во освіти і науки України. — К. : КНТ, 2008. — 406, [1] с. ; 20 см. — 1 000 пр. — ISBN 978-966-373-457-6. — [2008-16951] УДК 340(075.8)ББК 67.9я73

О-72


17173. Основи правознавства : [посібник] / Бисага Ю. М., Бєлов Д. М., Ленгер Я. І., Митровка Я. В. ; Ужгород. нац. ун-т, Юрид. ф-т, Ін-т держави і права країн Європи, Каф. конституц. Права і порівнял. правознав. — Ужгород : Ліра, 2008— . — 20 см. — (Пра­во на повсякденні потреби).

Ч. 1. — 2008. — 302 с. : іл., табл. — Бібліогр. в кінці тем. — 300 пр. — ІSBN 978-966-2195-02-6. — [2008-16543]

Ч. 2. — 2008. — 327 с. : іл. — Бібліогр.: с. 322—327 та вкінці тем. — 300 пр. — ІSBN 978-966-2195-02-6. — [2008-16544] УДК 340(075)

ББК 67.0я7

О-75

17174. Порівняльне правознавство : (прав. системи світу) / [Ю. С. Шемшученко, О. В. Зайчук, О. Л. Копиленко та ін.] ; Ін-т законодавства Верховної Ради України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. — К. : Парламент. вид-во, 2008. — 485, [1] с. ; 21 см. — Авт. зазначено на звороті тит. арк. — Бібліогр.: с. 462—486


(413 назв) та в підрядк. прим. — 1 000 пр. — ISBN 978-966-611-629-4 (у паліт.). —
[2008-17430] УДК 340.5

ББК 67.0

П59

17175. Правознавство : творч. завдання / [ Зорнік Т. Є., Лоха Л. О., Машіка В. Т. та ін.] ; за ред. Євтушенко Р. І. — Ужгород : Ліра, 2008. — 203 с. ; 20 см. — Авт. заз­начено на звороті тит. арк. — ISBN 978-966-2195-01-9. — [2008-16546] УДК 340(07)ББК 67.0я7

П68


17176. Путівник по українському законодавству / [В. О. Зайчук, Т. В. Березянко, І. О. Гуменюк та ін. ; за заг. ред. А. П. Яценюка] ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. — К. : Парламент. вид-во, 2007. — 347 с. : іл., табл. ; 22 см. — Авт. зазначено на звороті тит. арк. — Бібліогр. в підрядк. прим. — 500 пр. — ISBN 978-966-611-596-9
(у паліт.). — [2008-17431] УДК 340(477)(035)

ББК 67.9(4Укр)я2

П90

342 Державне право. Конституційне право. Адміністративне право

17177. Бараннік Р. В. Право особи на свободу від самовикриття, викриття членів її сім’ї чи близьких родичів у кримінальному процесі України : монографія / Р. В. Баран­нік, В. П. Шибіко ; М-во внутр. справ України, Запоріз. юрид. ін-т ДДУВС. — К. : КНТ, 2008. — 208, [1] с. : табл., портр. ; 20 см. — Бібліогр.: с. 184—207 (265 назв) та в підрядк. прим. — 500 пр. — ISBN 978-966-373-487-3. — [2008-17356] УДК 342.72/.73(477)

ББК 67.9(4Укр)400.7

Б24


17178. Бисага Ю. М. Муніципальне право України : навч. посіб. / [Бисага Ю. М., Рогач О. Я., Бачинська А. В.] ; Ужгород. нац. ун-т, Юрид. ф-т, Каф. конституц. права та порівн. правознав., Ін-т держави і права країн Європи. — Вид. 2-ге, переробл. та доповн. — Ужгород : Ліра, 2008. — 437 с. : табл. ; 21 см. — (Бібліотека успішного юриста).
— Авт. зазначено на звороті тит. арк. — Бібліогр.: с. 310—315 та в підрядк. прим. —
300 пр. — ISBN 978-966-2195-12-5. — [2008-16539] УДК 342.9(477)(075)

ББК 67.9(4Укр)я7

Б65

17179. Демський Е. Ф. Адміністративне процесуальне право України : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Е. Ф. Демський ; М-во освіти і науки України. — К. : Юрін­ком Інтер, 2008. — 494, [1] с. ; 20 см. — Бібліогр.: с. 488—495 та в підрядк. прим. —


4 000 пр. — ISBN 978-966-667-308-7 (у паліт.). — [2008-16728] УДК 342.9.03(477)(075)

ББК 67.9(4Укр)401я7

Д31

17180. Збірник рішень судів за підсумками розгляду скарг і заяв суб’єктів вибор­чого процесу на позачергових виборах народних депутатів України 2007 року / Центр. виборча коміс. [редкол.: В. М. Шаповал (голова) та ін.]. — К. : ППВФ, 2008. — 700 с. ; 28 см. — 2 000 пр. — ISBN 978-966-651-613-1 (у паліт.). — [2008-16798]УДК 342.842(477)"2007"

ББК 67.9(4Укр)400

З-41

17181. Інформаційний довідник : перша — третя сесії Верховної Ради України шостого скликання / [упорядкув. А. П. Снігача] ; Верховна Рада України, Ком. з питань регламенту, депутат. етики та забезп. діяльності Верховної Ради України. — К. : Пар­ламент. вид-во, 2008. — 50 с. : іл., табл., портр. ; 20 см. — 400 пр. — ISBN 978-966-611-638-6. — [2008-17427] УДК 342.53(477)(035)ББК 67.9(4Укр)401я2

І-74


17182. Картузова І. О. Адміністративно-процедурне право : навч.-метод. посіб.
/ І. О. Картузова, А. Ю. Осадчий ; Одес. нац. юрид. акад. — Одеса : Юрид. л-ра, 2008. — 287 с. ; 20 см. — Бібліогр. в тексті та в підрядк. прим. — 1 000 пр. — ISBN 978-966-419-068-5. — [2008-16714] УДК 342.9.03(075)

ББК 67.401я7

К27

17183. Кафарський В. І. Політичні партії України: конституційно-правове ре­гулювання організації та діяльності : монографія / В. І. Кафарський ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. — К. : Логос, 2008. — 559 с. ; 21 см. — Бібліогр.:


с. 514—557 та в підрядк. прим. — 500 пр. — ISBN 978-966-171-044-2 (у паліт.). —
[2008-16555] УДК 342:329](477)

ББК 67.9(Укр)400+66.6(4Укр)

К30

17184. Лациба М. В. Чому нам потрібен новий закон "Про громадські організації" / Максим Лациба, Олександр Вінніков, Микола Слюсаревський ; Укр. незалеж. центр політ. дослідж. — К. : [б. в.], 2008. — 39 с. : табл. ; 21 см. — На обкл. авт. не зазначе-


но. — Бібліогр. в підрядк. прим. — 1 500 пр. — ISBN 978-966-8136-91-7 (помилк.). — [2008-16738] УДК 342.9:061.2

ББК 67.9(4Укр)401

Ц30

17185. Мінченко Р. М. Теоретико-правові проблеми організації та функціонування державної влади в умовах модернізації механізму української державності : монографія / Р. М. Мінченко ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. — Одеса : Фенікс, 2008. — 318, [2] с. ; 21 см. — Бібліогр. в підрядк. прим. — 300 пр. — ISBN 978-966-438-120-5 (у паліт.). — [2008-16772] УДК 342.25ББК 67.401

М62


17186. Питання парламентського права в актах Конституційного Суду України / [упоряд.: В. О. Зайчук та ін. ; за заг. ред. А. П. Яценюка] ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. — К. : Парламент. вид-во, 2007. — 468, [1] с. ; 20 см. — 1 000 пр. — ISBN 978-966-611-630-0 (у паліт.). — [2008-17429] УДК 342.53:342.656.2](477)

ББК 67.9(4Укр)400

П34

17187. Подлінєв С. Д. Адміністративна відповідальність в Україні : курс лекцій / С. Д. Подлінєв ; Одес. нац. юрид. акад. — Одеса : Юрид. л-ра, 2008. — 645 с. : іл., портр. ; 21 см. — Бібліогр.: с. 632—637 (122 назви) та в підрядк. прим. — 300 пр. — ISBN 978-966-419-067-8 (у паліт.). — [2008-16717] УДК 342.922(477)(042.3)ББК 67.9(4Укр)401я7

П44


17188. Стан захищеності прав, основних свобод і соціальних гарантій працівни­ків ОВС України : аналіт. звіт за результатами соціол. дослідж. / [Бєлоусов Ю. Л., Коб-
зін Д. О., Свєженцева Ю. О. та ін.] ; Харків. нац. ун-т внутр. справ [та ін.]. — К. : Агент­ство "Україна", 2008. — 200 с. : іл., табл. ; 30 см. — У надзаг. також: М-во внутр. справ України, Н.-д. лаб. соц. та психол. роботи в ОВС, Міжнар. жіночий правозахис. центр "Ла Страда — Україна". — Авт. зазначено на звороті тит. арк. — Бібліогр. в під­рядк. прим. — 500 пр. — ISBN 978-966-2157-99-3. — [2008-16740= 27416 ~]

УДК 342.7:351.743](477)

ББК 67.9(4Укр)401.213

С75


17189. Трудовая миграция из Украины, Беларуси и Молдовы в Российскую Феде­рацию: тенденции и связь с торговлей людьми / [Е. Левченко, В. Русу, Е. Тюрюканова
и др.] ; Междунар. жен. правозащит. центр "Ла Страда — Украина" [и др.]. — К. : Агент­ство "Україна", 2008. — 301 с. : ил., табл. ; 24 см. — В надзаг. также: Междунар. жен. правозащит. центр "Ла Страда — Молдова", Белорус. ассоц. молодых христиан. женщин, Кировоград. юрид. ин-т Харьков. нац. ун-та внутр. дел. — Авт. указаны на обороте тит.
л. — Библиогр. в подстроч. примеч. — 1 000 экз. — ISBN 976-966-2157-00-0. —
[2008-16737] УДК 342.7:[314.15+343.431](470+571)

ББК 67.400.7+67.408

Т78

Див. 17052, 17186


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка