Книжкова палата україни імені івана федороваСторінка4/13
Дата конвертації19.02.2016
Розмір2.75 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

343 Кримінальне право. Кримінальне судочинство. Кримінологія. Криміналістика. Карні злочини

17190. Закон України "Про державну таємницю" : за станом на 5 серп. 2008 р. / Верховна Рада України. — Офіц. вид. — К. : Парламент. вид-во, 2008. — 29, [1] с. ; 20 см. — (Серія "Закони України"). — 1 000 пр. — ISBN 978-966-611-634-8. — [2008-17425]

УДК 343.35(477)

ББК 67.9(4Укр)408

З-19

17191. Казміренко Л. І. Кримінальний кодекс України: психологічний аналіз кримінально-правових понять / Казміренко Л. І., Мартенко О. Л. — К. : КНТ, 2008.


— 183 с. ; 20 см. — Бібліогр.: с. 169—183 (228 назв). — 1 000 пр. — ISBN 978-966-373-477-4. — [2008-16948] УДК 343.21(477)

ББК 67.9(4Укр)408

К14

17192. Кримінальний кодекс України : зі змін. та допов. станом на 16 черв. 2008 р.: (відповідає офіц. текстові). — К. : Скіф, 2008. — 159, [1] с. ; 20 см. — (Кодекси і закони України). — 1 000 пр. — ISBN 978-966-8894-29-9. — [2008-17451] УДК 343.1(477)(094.4)ББК 67.9(4Укр)408-3

К85


17193. Кузнецов В. В. Кримінальне право України: питання та задачі для підготов­ки до вступних, семестрових та державних екзаменів : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / [В. В. Кузнецов, А. В. Савченко] ; за заг. ред. О. М. Джужі ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К. : КНТ, 2008. — 501 с. : портр. ; 21 см. — Авт. зазначено на паліт. — 1 500 пр. — ISBN 978-966-373-393-7 (у паліт.). — [2008-16949] УДК 343.2/.7(477)(075.8)

ББК 67.9(4Укр)408я73

К89

17194. Лукашевич В. Г. Моделювання у криміналістиці та пізнавальній діяльності слідчого : монографія / В. Г. Лукашевич, О. В. Юнацький ; М-во внутр. справ України, Запоріз. юрид. ін-т ДДУВС. — К. :. КНТ, 2008. — 183 с. ; 20 см. — Бібліогр.: с. 140—183 (364 назви). — 500 пр. — ISBN 978-966-373-218-3 (у паліт.). — [2008-16950] УДК 343.98.06ББК 67.52

Л84


17195. Тертишник В. М. Науково-практичний коментар до кримінально-проце­суального кодексу України / В. М. Тертишник. — 10-те вид., доповн. та переробл. — К. : Юрид. кн., 2008. — 991 с. ; 20 см. — (Нормативні документи та коментарі). — Бібліогр.: с. 981—988. — 3 000 пр. — ISBN 978-966-7791-45-2 (у паліт.). — [2008-16713]

УДК 343.13(477)(094.58)

ББК 67.9(4Укр)411

Т96


Див. 17099, 17189, 17503

346 Господарське право.
Правові основи державного регулювання економіки

17196. Господарський кодекс України : зі змін. і допов. станом на 15 квіт. 2008 р. : (відповідає офіц. текстові). — К. : Скіф, 2008. — 184 с. ; 20 см. — (Кодекси і закони України). — 1 000 пр. — ISBN 978-966-8894-30-5. — [2008-17449] УДК 346(477)(094.4)

ББК 67.9(4Укр)404-3

Г72


347 Цивільне право. Судовий устрій

17197. Цивільне право України : підручник : у 3 кн. / Одес. нац. юрид. акад. — Одеса : Юрид. л-ра. — 20 см.

Кн. 2 / [Є. О. Харитонов, О. І. Харитонова, О. А. Підопригора та ін.]. — 2006. — 437 с. — Авт. зазначено на звороті тит. арк. — Бібліогр. в підрядк. прим. — 1 000 пр. — ІSBN 966-419-019-5 (у паліт.). — [2008-16718] УДК 347(477)(075.8)

ББК 67.9(Укр)404я73

Ц58

347.1 Загальна частина цивільного права

17198. Еволюція Цивільного законодавства України : проблеми теорії і практики / [Шевченко Я. М., Венецька М. В., Бабаскін А. Ю. та ін.] ; за заг. ред. Я. М. Шевченко ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, Київ. ун-т права. — К. : Юрид. думка, 2007. — 338, [1] с. : портр. ; 20 см. — Авт. зазначено на звороті тит. арк. — Біб­ліогр. в підрядк. прим. — ISBN 978-966-8602-49-8. — [2008-16725] УДК 347.1.047(477)

ББК 67.9(4Укр)404

Е15


17199. Мичурин Е. А. Гражданское право Украины в схемах : учеб. пособие
/ Е. А. Мичурин. — Х. : Юрсвит, 2006. — 320 с. ; 23 см. — (Учебная книга). — 1 000 экз. — ISBN 966-8789-00-8. — [2008-16731] УДК 347.1(477)(075)

ББК 67.9(4Укр)404я73

М70

347.2/.3 Речове право. Майнове право. Право власності

17200. Право власності та інші речові права : нормат. база. — К. : Скіф, 2008. — 339 с. : табл. ; 20 см. — 1 000 пр. — ISBN 978-966-8894-60-2. — [2008-17452] УДК 347.2(477)(094.5)

ББК 67.9(4Укр)404.1-3

П68


347.4 Зобов'язальне право. Договори. Угоди

17201. Беликов О. А. Особенности национального бизнеса, или Настольная кни-


га менеджера / О. А. Беликов, А. Н. Хольченков. — Х. : Атос, 2008. — 378 с. ; 20 см. — 500 экз. — ISBN 978-966-1500-12-8 (ошибоч.). — [2008-17327] УДК 347.44

ББК 67.404.2

Б43

347.73 Фінансове право

17202. Закон України "Про податок на додану вартість" : за станом на 30 лип. 2008 р. / Верховна Рада України. — Офіц. вид. — К. : Парламент. вид-во, 2008. — 62, [2] с. ; 20 см. — (Серія "Закони України"). — 1 000 пр. — ISBN 978-966-611-632-4. — [2008-17426]

УДК 347.73:336.226.322](477)(094.5)

ББК 67.9(4Укр)402

З-19

17203. Ковальчук А. Т. Финансовое право в рыночных системах : (теорет. иссле­дование в практ. контексте) / А. Т. Ковальчук. — К. : Парламент. вид-во, 2008. — 497 с. ; 22 см. — Библиогр. в подстроч. примеч. — 500 экз. — ISBN 978-966-611-640-9 (в пер.). — [2008-17423] УДК 347.73(477)ББК 67.9(4Укр)402

К56


17204. Правові засади діяльності національного банку України : навч. посіб [для студ. вищ. навч. закл] / [Бисага Ю. М., Ярема В. І., Сідак М. В. та ін.] ; Ужгород. нац. ун-т, Ін-т держави і права країн Європи, Юрид. ф-т. — Ужгород : Ліра, 2008. — 262 с. ; 20 см. — (Бібліотека успішного юриста). — Авт. зазначено на звороті тит. арк. — Бібліогр. в кінці розд. та в підрядк. прим. — 300 пр. — ISBN 978-966-8266-98-0. — [2008-16545]

УДК 347.73:336.711(477)(075.8)

ББК 67.9(4Укр)402

П68


17205. Пришва Н. Ю. Публічні доходи: поняття та особливості правового регулю­вання / Н. Ю. Пришва ; НДІ фін. права. — К. : КНТ, 2008. — 197 с. ; 20 см. — Бібліогр.: с. 187—197 (191 назва) та в підрядк. прим. — 500 пр. — ISBN 978-966-373-473-6. — [2008-17357] УДК 347.73:336.25/.26](477)

ББК 67.9(4Укр)402

П77

347.77 Промислова, торговельна, наукова власність та право власності. Патентне право та право на товарний знак. Реєстрація зразків,
проектів, найменувань тощо

17206. Біла книга : інтелект. власність в інновац. економіці України / за заг. ред. В. І. Полохала ; Верховна Рада України, Ком. з питань науки і освіти. — К. : Парламент. вид-во, 2008. — 446, [1] с. : іл., табл. ; 22 см. — Бібліогр. в підрядк. прим. — 2 000 пр. — ISBN 978-966-611-639-3 (у паліт.). — [2008-17422] УДК 347.77:330.341.1](477)

ББК 67.9(4Укр)404.3

Б61


17207. Бояр А. О. Інтелектуальна власність : робоча навч. прог. курсу / А. О. Бояр ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Ф-т міжнар. відносин, Каф. міжнар. інформації. — Луцьк (Волин. обл.) : Вежа, 2008. — 23, [1] с. : табл. ; 20 см. — Бібліогр.: с. 18—20. — 100 пр. — [2008-17078] УДК 347.77/.78(072)

17208. Конох М. С. Основи інтелектуальної власності : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. всіх спец. / М. С. Конох, А. В. Хрідочкін ; Дніпродзержин. держ. техн. ун-т. — Дніпродзержинськ : ДДТУ, 2008. — 188 с. : портр. ; 21 см. — Бібліогр.: с. 183—188. — 300 пр. — ISBN 978-966-8551-56-7. — [2008-17205] УДК 347.77/.78(075.8)

ББК 67.404.3я73

К64


17209. Слащева А. В. Патентознавство : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / А. В. Слащева ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановсько­го. — Донецьк : ДонНУЕТ, 2008. — 229 с. : іл. ; 20 см. — Бібліогр.: с. 221—223 (40 назв). — 100 пр. — ISBN 978-966-385-086-3. — [2008-17211] УДК 347.77(075.8)

ББК 67.404.3я73

С47

17210. Торговельні марки. Фірмові найменування. Українські бренди : [довід.-біогр. вид. / авт.-упоряд. Болгов В. В.]. — К. : Укр. акад. геральдики, товар. знаку та ло­готипу, 2008— . — 30 см.Вип. 1. — 2008. — 294 с. : іл., портр. — 5 000 пр. — ІSBN 978-966-8153-38-9
(у паліт.). — [2008-16637] УДК 347.772(477)(092)(035)

ББК 67.9(4Укр)404я2

Т60

347.79 Морське право. Правові питання судноплавства

17211. Кодекс торговельного мореплавства України : за станом на 5 серп. 2008 р. / Верховна Рада України. — Офіц. вид. — К. : Парламент. вид-во, 2008. — 90, [1] с. ;


21 см. — (Бібліотека офіційних видань). — 800 пр. — ISBN 978-966-611-635-5. —
[2008-17428] УДК 347.791(477)(094.5)

ББК 67.9(4Укр)404.2

К57

347.9 Цивільне процесуальне право. Судовий устрій

17212. Аветисян Р. Н. Защита гражданских прав в суде: образцы процессуальных документов : практ. пособ. / Р. Н. Аветисян. — Х. : Юрсвит, 2008. — 288 с. ; 20 см. —


1 500 экз. — ISBN 978-966-8789-16-6 (в пер.). — [2008-16734] УДК 347.9

ББК 67.410

А19

17213. Комаха В. О. Тактичні особливості проведення слідчого огляду : моногра­фія / Комаха В. О., Іоржев Ю. Б., Стрілець Г. О. ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом, При­дунайс. коледж. — Ізмаїл : Смил, 2006. — 207 с. ; 20 см. — Бібліогр.: с. 201—206


(101 назва). — 300 пр. — ISBN 966-8127-57-9. — [2008-17457] УДК 347.93

ББК 67.52

К63

17214. Мічурін Є. О. Вчинення нотаріальних дій нотаріусами України : наук.-практ. посіб. / Є. О. Мічурін ; Акад. прав. наук України, Ін-т приват. права та підприєм­ництва, Укр. нотаріал. палата. — Вид. 3-тє, переробл., доповн. — Х. : Юрсвіт, 2007. — 384 с. : іл., табл., портр. ; 20 см. — (Серія "Практика і закон"). — Бібліогр. в підрядк. прим. — ISBN 978-966-8789-14-2. — [2008-16730] УДК 347.961(477)ББК 67.9(4Укр)410

М70


17215. Мічурін Є. О. Нотаріальна практика: застосування законодавства : практ. посіб. / Є. О. Мічурін. — Х. : Юрсвіт, 2008. — 420 с. ; 20 см. — (Серія "Практика і закон"). — Бібліогр. в підрядк. прим. — ISBN 978-966-8789-11-1. — [2008-16732] УДК 347.961(076)

ББК 67.410я7

М70

17216. Науково-практичний коментар Цивільного процесуального кодексу Украї­ни / за ред. Ю. С. Червоного. — Пер. з рос., переробл. і доповн. — К. : Юрінком Інтер, 2008. — 655 с. — Бібліогр. в підрядк. прим. — 4 000 пр. — ISBN 978-966-667-315-5


(у паліт.). — [2008-16729] УДК 347.9(477)(094.58)

ББК 67.9(4Укр)410

Н34

349.6 Правові питання охорони навколишнього середовища

17217. Збірник проектів по удосконаленню українського екологічного законодавст­ва / Київ. екол.-культур. центр ; [уклад.: В. А. Сесін, В. Є. Борейко]. — К. : Логос, 2008. — 103 с. ; 20 см. — 2 000 пр. — ISBN 978-966-171-055-8. — [2008-16553] УДК 349.6(477)(094.9)

ББК 67.9(4Укр)407

З-41


35 Державне адміністративне управління. Військова справа

17218. Теорія та практика державної служби : матеріали наук.-практ. конф., 19—20 верес. 2008 р., Дніпропетровськ / [редкол.: С. М. Серьогіна (голова) та ін.]. — К. : ДРІДУ НАДУ, 2008. — 255 с. : іл., табл. ; 20 см. — У надзаг.: Голов. упр. держ. служби України, Дніпропетров. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — Бібліогр. в кінці доп. — 200 пр. — ISBN 978-9667800-54-3. — [2008-16849] УДК 35.075.08(477)(06)

ББК 67.9(4Укр)401я73

Т33


351/354 Державне адміністративне управління

17219. Бугайцов С. Г. Державне управління системою надання онкологічної допомоги населенню України: генезис і тенденції розвитку : монографія / С. Г. Бугайцов. — К. : [б. в.] ; Одеса : Друк. дім, 2007. — 349, [1] с., [4] арк. іл. : іл., табл. ; 21 см. — Бібліогр.: с. 306—337. — 500 пр. — ISBN 978-966-389-188-0 (у паліт.). — [2008-17262]

УДК 351.77:616-006-08](477)

ББК 67.9(4Укр)401+55.6(4Укр)

Б90

17220. Ворона П. В. Місцеве самоврядування і політичні партії в Україні / П. В. Во­рона ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харків. регіон. ін-т держ. упр. — Х. : Магістр, 2008. — 183 с. : іл. ; 20 см. — Бібліогр.: с. 167—182 (245 назв). — 500 пр. — ISBN 978-966-390-053-7. — [2008-17367] УДК 352+329.058](477)ББК 67.9(4Укр)401+66.6(4Укр)

В75


17221. Мітряєва С. І. Європейська безпека і Україна : навч. посіб. / С. І. Мітряєва ; Закарпат. держ. ун-т, Навч.-наук. ін-т філософії та євроінтегр. дослідж., Регіон. філ. Нац. ін-ту стратег. дослідж. у м. Ужгороді. — Ужгород : Ліра, 2008. — 218 с. : портр. ; 21 см. — (Серія "Євроінтеграція: український вимір" ; вип. 8). — Бібліогр.: с. 211—218 (107 назв). — 300 пр. — ISBN 978-966-8266-97-3. — [2008-16538] УДК 351.746.1(477)(075)

ББК 67.9(4Укр)401я7

М67

17222. Могилевська Н. М. Богодухів : З історії міського самоврядування / Наталія Могилевська. — Х. : Друк. № 13, 2008. — 75 с. : іл., портр. ; 20 см. — 500 пр. — ISBN 978-966-8726-91-0. — [2008-17261] УДК 352.075(477.54-21)(091)ББК 67.9(4Укр-4Хар)401

М74


17223. Осознание культуры — залог обновления общества. Научный поиск в едином культурном пространстве : материалы 9-ой Междунар. науч.-практ. конф., г. Севастополь, 18—19 апр. 2008 г. / [редкол.: Пашков Е. В. (председатель) и др.]. — Севас­тополь : СевНТУ, 2008. — 294 с. : ил., табл. ; 20 см. — В надзаг.: Севастопол. нац. техн. ун-т, Междунар. лига защиты культуры (Москва РФ), Междунар. центр Рерихов (Москва РФ), Твор. лаб. гуман. педагогики при гор. Упр. образования и науки Севастопол. гор. гос. администрации, Севастопол. гор. фонд Рерихов. — Текст: рус., укр. — Библиогр. в конце докл. — Авт. указ.: с. 288—290. — 100 экз. — [2008-17191] УДК 351.85(06)

ББК 67.401я43

О-75

17224. Петровський В. М. Одеська міська поліція: історико-правове дослідження / Володимир Петровський. — Одеса : Юрид. л-ра, 2008. — 197, [1] с. : табл. ; 20 см. — Бібліогр.: с. 173—197 (228 назв). — 300 пр. — ISBN 978-966-419-062-3 (у паліт.). — [2008-16716] УДК 351.745(477.74-25)"17/19"ББК 67.9(4Укр-4Оде)401.213

П30


17225. Семенченко А. І. Методологія стратегічного планування у сфері державно­го управління забезпеченням національної безпеки України : монографія / А. І. Семен­ченко ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — К. : НАДУ, 2008. — 425 с. : іл. ; 20 см. — Бібліогр. в кінці розд. — 300 пр. — ISBN 966-619-117-2. — [2008-16848]

УДК 351.74(477)

ББК 67.9(4Укр)401

С97


17226. Третяк Г. Державне регулювання економіки / Галина Третяк, Катерина Блі­щук ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2008. — 118 с. : іл., табл. ; 20 см. — Бібліогр.: с. 116—118 (50 назв). — 100 пр. — [2008-16850] УДК 351.82(477)

ББК 67.9(4Укр)401

Т66

Див. 17048, 17104, 17128, 17165, 17188, 17698, 17701355/359 Військова справа. Воєнне мистецтво. Воєнні науки.
Оборона країни. Збройні сили. Історія воєн

17227. Червонописький С. В. Політичні та соціальні наслідки для України спец-


операції СРСР в Афганістані 1979–1989 років і роль УСВА в їх подоланні : монографія / С. В. Червонописький. — К. : Медінформ, 2008. — 142 с., [6] арк. іл. : іл., портр. ; 21 см. — Бібліогр.: с. 122—131 (92 назви). — 2 000 пр. — ISBN 978-966-409-045-9 (у паліт.). — [2008-17375] УДК 355.48(47+57)"1979/1989"

ББК 68.48(2Рос)

Ч-45

36 Забезпечення духовних та матеріальних життєвих потреб

Див. 17042364 Соціальна допомога. Соціальне забезпечення. Соціальне страхування

17228. Основи соціальних знань : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл. / Сиво-


пляс О. В., Василюк О. В., Дергач І. Е. та ін.] ; під заг. ред. Шклярського Ю. О. ; Відкри­тий міжнар. ун-т розв. людини "Україна". — Миколаїв : КВІТ : Відкритий міжнар. ун-т розв. людини "Україна", 2008. — 432, [2] с. : іл., табл., портр. ; 21 см. — Авт. зазначено на с. 3—4. — Бібліогр.: с. 423—432 (61 назва). — 500 пр. — ISBN 966-96397-9-4
(у паліт.). — [2008-16945] УДК 364.3(477)(075.8)

ББК 65.2(4Укр)272я73

О-75

17229. Шендрик В. Оформление пенсий : подробно и доступно / В. Шендрик, Ф. Фе­дорченко. — 6 изд., перераб. и доп. — Х. : Фактор, 2008. — 675 с. : табл. ; 20 см. — Библи­огр.: с. 650—675 (285 назв.). — ISBN 978-966-312-856-6. — [2008-16771] УДК 364-646.2(477)ББК 65.9(4Укр)272

Ш47


368 Страхування

17230. Білоус Н. М. Страхування : інтеракт. комплекс навч.-метод. забезп., кредит.-модул. система орг. навч. процесу для студ. галузі знань 0305 "Економіка та підприєм­ництво" / Білоус Н. М. ; Нац. ун-т водн. госп-ва та природокористування. — Рівне : НУВГП, 2008. — 109 с. : іл., табл. ; 20 см. — Бібліогр.: с. 107—108 (23 назви). — 325 пр. — [2008-17179] УДК 368.01(075.8)

ББК 65.271я73

Б61


37 Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля

Див. 17031, 17034, 17101, 17129, 1772137.0 Загальні питання освіти, виховання, навчання.
Навчальні плани, програми, предмети

17231. Бойченко Н. М. Філософія освіти : навч.-метод. комплекс / [Н. М. Бойчен­ко]. — К. : Промінь, 2008. — 43 с. : іл., табл. ; 21 см. — На обкл. у надзаг.: Акад. пед. наук України, Центр. ін-т післядиплом. пед. освіти. — На обкл. авт. не зазначено. — Біб­ліогр.: с. 25—29 (74 назви) та в кінці тем. — 300 пр. — ISBN 966-8512-26-Х. —


[2008-16883] УДК 37.013.73(072)

ББК 74.0я7

Б77

17232. Методы совершенствования фундаментального образования в школах и вузах : материалы ХІІІ Междунар. науч.-метод. конф., г. Севастополь, 24—28 сент.


2008 г. / [редкол.: Пашков Е. В. (председатель) и др.]. — Севастополь : СевНТУ, 2008.
— 252 с. : ил., табл. ; 20 см. — В надзаг.: Севастопол. нац. техн. ун-т, Одес. нац. ун-т
им. И. И. Мечникова, Донец. нац. техн. ун-т и др. — Текст: англ., рус., укр. — Библиогр. в конце докл. — 100 экз. — [2008-17190] УДК 37.01(06)

ББК 74.0я43

И 74

17233. Морально-етичні засади формування зростаючої особистості : монографія / [Левківський М. В., Вознюк О. В., Тернопільська В. І. та ін.] ; за ред. М. В. Левківського ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. — Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2008. — 271 с. : іл., табл., портр. ; 20 см. — Авт. зазначено в змісті. — Бібліогр. в кінці ст. — 300 пр. — ISBN 978-966-485-019-0. — [2008-17216] УДК 37.03ББК 74.200.51

М79


17234. Москальова Л. Ю. Етика соціально-педагогічної діяльності : [навч.-метод. посіб.] / Москальова Л. Ю. ; Мелітопол. держ. пед. ун-т. — Мелітополь (Запоріз. обл.) : Люкс, 2008. — 123 с. : табл. ; 20 см. — Бібліогр.: с. 94—101 (76 назв.). — 1 000 пр. — ISBN 978-966-8428-27-2. — [2008-16835= 31699 ~] УДК 37.013.42.064.2

ББК 74.0

М82

17235. Освіта в Європі: основні характеристики : [навч. посіб. для студ. магісте­ріуму напряму "Упр. навч. закл." / Гаврилюк М. В., Лещенко М. П., Магдач З. Т., Му-


кан Н. В.] ; за ред. М. П. Лещенко. — Львів : Бескид Біт, 2008. — 241, [2] с. : табл. ; 21 см. — Назва паліт.: Education in Europe: the Main Features. — Авт. зазначено перед вип. дан. — 1 000 пр. — ISBN 966-8450-32-9 (у паліт.). — [2008-17479] УДК 37.013(4)(075.8)

ББК 74.04(4)я73

О-72

17236. Фечко-Каневська О. І. Слово про любов. Слово на добро : етич. бесіди / Олена Фечко-Каневська. — Ужгород : Ґражда, 2008. — 324, [3] с. : іл., табл., портр. ; 20 см. — Бібліогр. в кінці розд. — 500 пр. — ISBN 978-966-8924-65-1. — [2008-17550] УДК 37.03ББК 74.200.51

Ф46


Див. 17063, 17075, 17122, 17708, 17715

371 Організація системи освіти та виховання. Шкільна організація

17237. Денчук Є. В. Розвиток школи і учня: аспект управління : методрозробка


/ Є. В. Денчук. — Одеса : М. П. Черкасов, 2008. — 75 с. : іл., табл. ; 20 см. — Бібліогр.:
с. 75 (8 назв). — 320 пр. — ISBN 978-966-8835-60-5. — [2008-16921] УДК 371.11

ББК 74.2

Д94

17238. Децик Р. А. Невичерпна скарбниця людських святинь : Шкільні музеї За­карпатської області / Роман Децик. — Вид. 2-ге, переробл. та доповн. — Ужгород : Ґраж­да, 2008. — 214, [1] с. : іл., портр. ; 24 см. — 1 000 пр. — ISBN 978-966-8924-78-1 (у па­літ.). — [2008-17532] УДК 371.65(477.87)ББК 74.200.585.4(4УкрЗ)

Д39


17239. Подгурецки Ю. Атрибуты социальной коммуникации в процессе беспре­рывного образования учителей = Atrybu cje komunikacj spoіecznej w procesie ksztaіcenia nauczycieli / Юзеф Подгурецки, Анатолий Зубко ; Южноукр. регион. ин-т последиплом. образования пед. кадров. — Херсон : РІПО, 2008. — 255 с. : ил., табл., портр. ; 21 см. — Биб­лиогр.: с. 246—255. — 700 экз. — ISBN 978-966-2919-05-9. — [2008-17198] УДК 371.14

ББК 74.00

П44

17240. Стражнікова І. Організаційно-методичне забезпечення підготовки студен­тів до літньої практики : [метод. посіб.] / Інна Стражнікова ; Прикарпат. нац. ун-т ім. Ва­силя Стефаника. — Івано-Франківськ : [б. в.], 2008. — 56 с. : табл. ; 20 см. — 300 пр. — [2008-17166] УДК 371.388:379.835](072)ББК 74.200.8я7

С83


17241. Тімець О. В. Професійна компетентність вчителя географії : [навч. посіб. для студентів-географів пед. ВНЗ] / О. В. Тімець ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичи­ни. — Умань (Черкас. обл.) : Сочінський, 2008. — 319 с. : іл., табл. ; 20 см. — Бібліогр.: с. 311—319 (134 назви). — 500 пр. — ISBN 978-966-96843-8-7. — [2008-16918]

УДК 371.134:91](075.8)

ББК 24.26я73

Т41


373 Види загальноосвітніх шкіл. Дошкільна освіта і виховання.
Початкова школа. Середня школа

17242. Дреботюк С. І. Математична мандрівка : підготов. дитини до школи : [навч. посіб.] / С. І. Дреботюк, І. О. Клід. — Тернопіль : Навч. кн. — Богдан, 2008. — 48 с. : іл. ; 24 см. — (Навчально-методичний комплекс "Віконечко в світ"). — ISBN 978-966-408-455-7. — [2008-16660] УДК 373.2.016:51

ББК 74.102

Д72


17243. Іщенко Л. В. Педагогічні технології супроводження процесу формування елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку : навч.-метод. посіб. / Людмила Іщенко. — Умань (Черкас. обл.) : Жовтий, 2008. — 95 с. : іл., портр. ; 20 см. — Бібліогр.: с. 68—69 (41 назв). — 300 пр. — ISBN 978-966-2113-43-3. — [2008-16898]

УДК 373.2.016:51

ББК 74.102

І-98


17244. Константинович С. Казки і безпека дітей : посіб. для вихователів, викла­дачів і батьків / Стеван Константинович ; [пер. із серб. : Є. Кулеба, Я. Кулеба]. — Ужго­род : Ґражда, 2008. — 167 с. : іл., табл., портр. ; 15 см. — Бібліогр.: с. 162 (21 назва) та в підрядк. прим. — 1 000 пр. — ISBN 978-966-8924-51-4. — [2008-17538]

УДК 373.2.03:82(0)-343.09

ББК 74.100.5

К65


17245. Крамаренко А. М. Гуманістично зорієнтована підготовка майбутніх учите­лів початкової школи : монографія / Алла Крамаренко ; Бердян. держ. пед. ун-т. — Оде­са : Юго-Восток, 2008. — 189 с. : іл., табл., портр. ; 20 см. — Бібліогр.: с. 143—158
(223 назви). — 300 пр. — ISBN 978-966-374-367-7. — [2008-16724] УДК 373.3.13

ББК 74.200

К77

17246. Могорита Г. І. Історія моєї України : посіб. для учнів почат. кл. / Ганна Мо­горита. — Тернопіль : Навч. кн. — Богдан, 2008. — 57, [1] с. : іл. ; 24 см. — ISBN 966-692-711-Х. — [2008-16647] УДК 373.3:94(477)+94(477)](075.2)ББК 63.3(4Укр)я721

М 74


17247. Плануємо за новою програмою / [авт.-упоряд. А. А. Харченко] ; Упр. осві-ти і науки Хмельниц. облдержадмін., Хмельниц. обл. ін-т післядипломної пед. освіти. — Кам'янець-Подільський (Хмельниц. обл.) : Медобори-2006, 2008. — 299 с. : іл., табл. ;
20 см. — (Дошкільна освіта). — 1 500 пр. — ISBN 978-966-1638-01-2. — [2008-17378]

УДК 373.2

ББК 74.100

П37


17248. Тімець О. В. Програмування навчального процесу з географії : компе­тентніс. підхід / О. В. Тімець. — Умань (Черкас. обл.) : Сочінський, 2008. — 79 с. :
табл. ; 20 см. — Бібліогр.: с. 77—79 (32 назви). — 500 пр. — ISBN 978-966-1604-00-0. — [2008-16917= 30356 ~] УДК 373.016:91

ББК 74.262.6

Т41

Див. 17068-69


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка