Книжкова палата україни імені івана федороваСторінка5/13
Дата конвертації19.02.2016
Розмір2.75 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

374 Позашкільна (додаткова) освіта. Самоосвіта

17249. Пустовіт Г. П. Позашкільна освіта і виховання: дидактичні основи ме­тодів навчально-виховної роботи : монографія / Г. П. Пустовіт, Л. В. Тихенко. — Суми : Унів. кн., 2008— . — 21 см.

Кн. 2. — 2008. — 271 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 267—271 (87 назв). — 500 пр. — ІSBN 978-966-680-417-7 (у паліт.). — [2008-16768] УДК 374.02

ББК 74.200.587

П89

17250. Розвиток творчих здібностей дітей та учнівської молоді в системі роботи Сумського територіального відділення НАН України : метод. посіб. / [упоряд.: Бондар Л. М. та ін. ; під заг. ред. Тихенко Л. В.]. — Суми : Унів. кн., 2008. — 274 с. : іл., табл. ; 20 см. — Бібліогр.: с. 268—271 (51 назва). — 300 пр. — ISBN 978-966-680-389-7. —


[2008-16769] УДК 374(477.52)

ББК 74.200.587(4Укр-4Сум)

Р64

376 Виховання, освіта та навчання спеціальних груп осіб.
Спеціальні школи

17251. Соціальна адаптація дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклу­вання, а також осіб з їх числа : посіб. до тренінг. курсу з підготов. спеціаліс­тів центрів соц. служб для сім'ї, дітей та молоді : у 3 ч. / [авт. та упоряд.: Т. П. Авельцева та ін.] ; М-во України у справах сім'ї, молоді та спорту, Держ. соц. служба для сім'ї, дітей та молоді, Всеукр. благодійн. фонд "Крона". — К. : Держсоцслужба, 2008— . — 20 см. — ISBN 978-966-7815-96-7.

Ч. 1. — 2008. — 239 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 235—236 (19 назв) та в тексті. —
2 000 пр. — [2008-17266] УДК 376.64(075)

ББК 74.24я7

С69

377 Спеціалізоване навчання. Професійно-технічне навчання.
Початкова та середня професійна освіта

17252. Вінницьке училище культури і мистецтв ім. М. Д. Леонтовича. 50 ро­ків Вінницькому училищу культури і мистецтв ім. М. Д. Леонтовича. — Вінниця : ДКФ, 2008. — 174, [1] с. : іл., портр. ; 21 см. — 800 пр. — ISBN 978-966-2024-14-2 (у паліт.). — [2008-17275] УДК 377.36:78](477.44)(091)

ББК 74.56(4Укр-4Він)

П99


378 Вища професійна освіта. Вищі навчальні заклади.
Підготовка наукових кадрів

17253. Гордієнко М. Г. Формування умінь і навичок самостійної роботи у май­бутніх інженерів: технологічний аспект : навч.-метод. посіб. / М. Г. Гордієнко, А. І. Гла­дир ; за ред. Л. Є. Сігаєвої ; Акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих, Кременчуц. держ. політехн. ун-т ім. М. Остроградського. — Кременчук (Полтав. обл.) : Щербатих О. В., 2008. — 183 с. : іл., табл. ; 20 см. — Бібліогр. в кінці розд. — 300 пр. — ISBN 978-966-8931-35-2. — [2008-16922] УДК 378.147

ББК 74.58+81

Г68


17254. Козіброцький С. П. Організація самостійної роботи з навчальної дисцип­ліни "Сучасні методи досліджень у фізичному вихованні" : метод. рек. для студ.
ін-тів фіз. культури / С. П. Козіброцький ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Ін-т фіз. культури та здоров'я, Каф. теорії і методики фіз. виховання. — Луцьк (Волин. обл.) : Ве­жа, 2008. — 44, [1] с. : табл. ; 21 см. — Бібліогр.: с. 43—44 та в кінці практ. — 100 пр. — [2008-17082] УДК 378.147:796.011](072)

17255. Національний авіаційний ун-т (Київ). Аерокосмічний інститут — 75 років (1933 — 2008). — К. : КВІЦ, 2008. — 395 с. : іл., портр. ; 30 см. — Бібліогр. в тексті. — 500 пр. — ISBN 978-966-2003-20-8 (у паліт.). — [2008-17343]

УДК 378.6:629.7](477-25)"1933/2008"

ББК 39.6г(4Укр-2К)

А33

17256. Орлова С. І. Психолого-педагогічні основи самостійної роботи з іноземної мови студентів першого року навчання : метод. рек. / С. І. Орлова ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. — Луцьк (Волин. обл.) : Вежа, 2008. — 43 с. ; 20 см. — Бібліогр.:


с. 42—43 (30 назв). — 100 пр. — [2008-17087] УДК 378.147:81'243](072)

17257. Підготовка магістрів в агроінженерії : навч. посіб. для викон. магістер. ква­ліфікац. робіт за напрямами підготов. : 0902 "Інж. механіка", 0517 "Харч. технології і інженерія", 1002 "Процеси, машини та обладн. агропром. вир-ва" / В. І. Дуганець, О. Я. Стрель­чук, І. М. Бендера [та ін.] ; М-во аграр. політики України, Поділ. держ. аграр.-техн.


ун-т. — Кам'янець-Подільський (Хмельниц. обл.) : Абетка : Сисин О. В., 2008. — 276 с. : іл., табл., портр. ; 21 см. — На паліт. зазначено тільки перші два авт. — Бібліогр.:
с. 261—268 (110 назв). — Алф. покажч.: с. 268—272. — ISBN 978-966-2053-82-1
(у паліт.). — [2008-16910] УДК 378.147

ББК 74.58

П32

Див. 17056, 17069, 17724379.8 Дозвілля

17258. Ваш відпочинок і свято : [довідк. вид. про підготов., орг. та проведення свят, урочис. подій] / [авт.-упоряд. В. Болгов]. — К. : Болгов Медіа Центр, 2007— . — 30 см.

[Вип. 3]. — 2007. — 79 с. : іл., портр. — Текст: укр., рос. — Частина тексту парал.: укр., англ. — 20 000 пр. — ІSBN 978-9666-8411-80-9 (помилк.). — [2008-17031]

УДК 379.81(035)

Див. 17240

39 Етнологія. Етнографія. Звичаї. Традиції. Спосіб життя. Фольклор

Див. 17077391/395 Етнографія. Традиції та звичаї. Суспільне життя. Церемоніал. Масові розваги. Фестивалі

17259. Чумарна М. Тройдерево : обряд хрещення, весіл. та поховал. обряди ук­раїнців / Марія Чумарна. — Тернопіль : Навч. кн. — Богдан, 2008. — 102, [2] с. : нот. іл. ; 24 см. — (Серія "Золоте руно", ISBN 966-692-970-8). — Бібліогр.: с. 103. — ISBN 978-966-408-521-9 (у паліт.). — [2008-16676] УДК 392.5+393](477)

ББК 63.5(4Укр)

Ч-90


Див. 17259

398 Фольклор

17260. Побутові [казки : для дітей мол. та серед. шк. віку / упорядкув., підготов. тексту та прим. Л. Демської-Будзуляк ; худож. Ю. Мітченко]. — К. : Грані-Т, 2008. — 61, [1]. : кольор іл. ; 20 см. — (Українські народні казки з вузликами, lSBN 978-966-465-144-5). — Описано по паліт. — Зміст: Як чоловік вчив кішку працювати ; Заморське яйце ; Знахар мимоволі ; Премудрий дохтор ; Про немудру жінку ; Про дурних багачок ; Як бідний Манько святив паску ; Як бідний чоловік гуси ділив ; Як людям і тваринам Бог ділив літа ; Як циган був адвокатом ; Як чоловік шукав дурніших від себе. — 3 000 пр. — ISBN 978-966-465-183-4 (у паліт.). — [2008-16603] УДК 398.21(=161.2)+821.161.2-343-93

ББК 82.3(4Укр)-6

П41


17261. Приказки та афоризми про здоров’я, хвороби, смерть і філософію життя / [упоряд., вступ. сл. Б. І. Рудик]. — Тернопіль : ТДМУ, 2008— . — 20 см.

Кн. 2. — 2008. — 129 с. — 1 000 пр. — ІSBN 978-966-673-124-4. — [2008-16758]

УДК 398.9+82-84

ББК 82.3(0)-6+94.8

П75

17262. Українські народні пісні та думи / [упоряд. Д. Стус] ; Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шев­ченка НАН України. — К. : Д. Бураго, 2007. — 271 с. ; 10 см. — (Поетичні свічада України, ISBN 966-8188-20-9). — 1 000 пр. — ISBN 966-8188-27-6 (у паліт.). — [2008-16805]УДК 398.8(=161.2)

ББК 82(4Укр)

У45

5 МАТЕМАТИКА ТА ПРИРОДНИЧІ НАУКИ. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИХ, ПРИРОДНИЧИХ ТА ХІМІЧНИХ НАУК

502/504 Наука про навколишнє середовище. Енвіронментологія. Збереження природних ресурсів. Загроза навколишньому середовищу
та захист від неї. Екологія

17263. Алексеенко Н. П. Экология и не только... в вопросах и ответах / Н. П. Алек­сеенко, Г. В. Кулиш, И. А. Тараненко ; Мелитопол. экол.-натуралист. центр детей и юно­шества. — Мелитополь (Запорож. обл.) : Верескун В. М., 2007. — 124 с. : ил. ; 20 см. — Изд-во встановлено по ISBN. — Библиогр.: с. 120—121 (55 назв.). — 150 экз. — ISBN 978-966-8428-265. — [2008-16830] УДК 502/504

ББК 20.1

А46


17264. Гончаренко М. С. Екологія людини : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / М. С. Гончаренко, Ю. Д. Бойчук ; за ред. Н. В. Кочубей. — 2-ге вид., виправл. і доповн. — Суми : Унів. кн., 2008. — 390 с. : іл., табл. ; 22 см. — Бібліогр.: с. 374—379. — 1 000 пр. — ISBN 978-966-680-418-4 (у паліт.). — [2008-16761] УДК 502.2(075.8)

ББК 20.1я73

Г65

17265. Кравець О. П. Радіологічні наслідки радіонуклідного забруднення агроце­нозів / О. П. Кравець ; НАН України. — К. : Логос, 2008. — 237, [6] с. : іл., табл. ; 20 см. — Бібліогр.: с. 206—238 (451 назва). — 300 пр. — ISBN 978-966-171-035-0. —


[2008-16556] УДК 502.52:628.4.047

ББК 20.1

К77

17266. Природно-заповідний фонд Луганської області / [ред. О. А. Арапов] ; Держ. упр. охорони навколиш. природ. середовища в Луган. обл. — 2-ге вид., доповн. і переробл. — Луганськ : ЛОД, 2008. — 167 с., [48] арк. іл. : іл., табл., портр. ; 21 см. — Бібліогр.: с. 159—161 (38 назв). — 500 пр. — ISBN 978-966-7566-63-0 (у паліт.). — [2008-16569] УДК 502.211(1-751.2)(477.61)ББК 20.1(4Укр-4Луг)л6

П77


17267. Прокопенко О. В. Екологізація інноваційної діяльності: мотиваційний підхід : монографія / О. В. Прокопенко. — Суми : Унів. кн., 2008. — 391 с. : іл.,
табл., портр. ; 21 см. — Бібліогр.: с. 326—340 (232 назви). — 300 пр. — ISBN 978-966-680-393-4 (у паліт.). — [2008-16767] УДК 502/504:001.895(477)

ББК 20.1(4Укр)

П80

17268. Соботович Э. В. Экологическая энциклопедия : [в 4 т.] / Э. В. Соботович, С. А. Довгий, О. Б. Лысенко ; Укр. отделение междунар. союза (УОМС) "Экология чело­века" [и др.]. — К. : Логос, 2005— . — 25 см. — В надзаг. также: Ин-т геохимии окру­жающей среды НАН и МЧС Украины, Ин-т телекоммуникаций и глобал. информ. прос-


т­ранства НАН Украины. — ISBN 966-581-649-7.

Т. 2 : (Г—Ж). — 2007. — 906 с. , [22] л. ил. : табл. — Библиогр: с. 813—840 (957 назв.). — Алф.- предм. (терминол.) указ.: с. 841—906. — 250 экз. — ІSBN 978-966-171-031-2 (в пер.). — [2008-16563] УДК 502/504(031)

ББК 20.1я2

С54


Див. 17116, 17291, 17314

51 Математика

17269. Прикладные задачи математики и механики : материалы XVl Междунар. науч.-техн. конф., г. Севастополь, 15—19 сент. 2008 г. / [редкол.: Карпенко В. А. (пред­седатель) и др.]. — Севастополь : СевНТУ, 2008. — 287 с. : ил., табл. ; 20 см. — В над­заг.: Севастопол. нац. техн. ун-т, Донец. нац. техн. ун-т, Одес. нац. ун-т им. И. И. Меч­никова и др. — Текст: рус., укр. — Библиогр. в конце докл. — 120 экз. — ISBN 978-966-2960-34-1. — [2008-17192] УДК 51+531/534](06)

ББК 22.1я43+22.3я43

П 75


Див. 17084, 17242-43

510 Фундаментальні та загальні питання математики.
Основи математики. Математична логіка

17270. Гладунський В. Н. Вища математика й елементи логіки: означення, фор­мули, приклади : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / В. Н. Гладунський ; Львів. ін-т банк. справи, Ун-т банк. справи Нац. банку України. — Вид. 2-ге, доповн. — Львів : Афі­ша, 2008. — 502, [1] с. : іл., табл. ; 17 см. — Бібліогр.: с. 489 (16 назв). — ISBN 978-966-325-102-8 (у паліт.). — [2008-17328] УДК 510.6(075.8)

ББК 22.12я73

Г52


514 Геометрія

17271. Найдиш В. М. Дискретна інтерполяція : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. ІІІ—ІV рівнів акредитації / В. М. Найдиш. — Мелітополь (Запоріз. обл.) : Люкс, 2008. — 249 с. : іл., табл., портр. ; 24 см. — Бібліогр.: с. 237—249 (181 назв). — ISBN 978-966-8428-28-9 (у паліт.). — [2008-16836] УДК 514.182.2(075.8)

ББК 22.151.3я73

Н20


17272. Хорошайло В. В. Нарисна геометрія : навч. завдання до практ. занять і самост. роботи : (для студ. техн. спец.) / В. В. Хорошайло, О. В. Жартовський ; Донбас. держ. машинобуд. акад. — Краматорськ (Донец. обл.) : ДДМА, 2008. — 35 с. : іл. ; 28 см. — Бібліогр.: с. 35 (3 назви). — 665 пр. — ISBN 978-966-379-282-8. — [2008-17163]

УДК 514.18(075.8)

ББК 22.151.3я73

Х82


Див. 17274

517 Аналіз

17273. "Метод функций Ляпунова и его приложения", Крымская международ­ная мат. школа (9 ; 2008 ; Алушта). Девятая Крымская Международная математичес­кая школа "Метод функций Ляпунова и его приложения", г. Алушта, 15—20 сент.


2008 г. : тезы докл. — Симферополь : [б. в.], 2008. — 214 с. : ил. ; 29 см. — В надзаг.: Таврич. нац. ун-т им. В. И. Вернадского, Крым. науч. центр НАН Украины, Ин-т мате­матики НАН Украины, Ин-т математики Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т проблем упр. РАН. — Текст: укр., рус., англ. — Посвящ. 70-летию акад. А. М. Самойленко. — Библи­огр. в конце докл. — 300 экз. — [2008-17195] УДК 517.5(06)

ББК 22.161.5я43

М54

17274. Чашечникова О. С. Функції та їх графіки : Побудова графіків функцій та рівнянь, аналітичний вираз яких містить тригонометричні функції : навч.-метод. посіб. для студ. фіз.-мат. ф-тів пед. ун-тів / О. С. Чашечникова, Л. Г. Чашечнікова [тобто Ча­шечникова], О. В. Мартиненко. — Рівне : Волин. обереги, 2008. — 130 с. : іл. ; 19 см. — Бібліогр.: с. 129 (11 назв). — 300 пр. — ISBN 978-966-416-127-2. — [2008-17512]УДК 517.17/.18+514.116](075.8)

ББК 22.151я73+22.161.5

Ч-29

519.1 Комбінаторний аналіз. Теорія графів. Дискретна математика

17275. Швай О. Л. Елементи комбінаторного аналізу : метод. рек. для студ. мат.


ф-ту / О. Л. Швай ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Мат. ф-т, Каф. геометрії і алгеб­ри. — Луцьк (Волин. обл.) : Вежа, 2008. — 50, [1] с. ; 21 см. — Бібліогр.: с. 50 (12 назв). — 100 пр. — [2008-17091] УДК 519.1(072)

519.2 Теорія ймовірностей. Математична статистика

17276. Дисперсійний і кореляційний аналіз у землеробстві та рослинництві : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. III—IV рівнів акредитації, аспірантів і наук. співробіт­ників УААН] / В. О. Ушкаренко, В. Л. Нікішенко, С. П. Голобородько, С. В. Коковіхін. — Херсон : Айлант, 2008. — 272 с. : іл., табл., портр. ; 21 см. — Бібліогр.: с. 262


(11 назв). — 300 пр. — ISBN 966-7403-76-9 (у паліт.). — [2008-17316]

УДК 519.23:[631.5+633/655](075.8)

ББК 22.172я73+41.4я73

Д48


519.8 Дослідження операцій

17277. Кривий С. Л. Збірник задач з дискретної математики : [навч. посіб для студ. вищ. навч. закл.] / С. Л. Кривий, О. М. Ходзінський ; М-во освіти і науки України, НАН України, Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України. — К. : Бізнесполіграф, 2008. — 360 с. : іл., табл. ; 21 см. — Бібліогр.: с. 357—359 (49 назв). — 300 пр. — ISBN 978-966-1517-01-0 (у паліт.). — [2008-16678] УДК 519.854(075.8)

ББК 22.18я73

К82


52 Астрономія. Астрофізика. Дослідження космічного простору. Геодезія

528 Геодезія. Топографо-геодезичні роботи. Аерокосмічні зйомки та фотограмметрія. Дистанційне зондування. Картографія

17278. Любченко В. Є. Карта у плині часу : [пробл. старіння і оновлення геогр. карт] / Любченко В. Є. — Вінниця : ДКФ, 2008. — 160 с. : іл., табл., карти. ; 21 см. — Бібіліогр.: с. 136—143 (91 назва). — 300 пр. — ISBN 978-966-2024-10-4 (у паліт.). — [2008-17276] УДК 528.921

ББК 26.17

Л93


53 Фізика

17279. Задачі з фізики : [навч. посіб. для студ. дистанц. форми навчання] / Б. М. Ро-манишин, І. Р. Зачек, І. Є. Лопатинський, Ф. М. Гончар. — 3-тє вид., переробл. і доповн. — Нац. ун-т "Львів. політехніка", Ін-т дистанц. навчання : Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2008. — 142 с. : іл., табл. ; 22 см. — (Серія "Дистанційне навчання" ; № 47). — 700 пр. — ISBN 978-966-553-718-2. — [2008-16574] УДК 53(076.1)

ББК 22.3я73

З-15


17280. Зачек І. Р. Фізика і будівництво : [посіб. для студ. напрямків 6.060101 "Будівництво", 6.060103 "Гідротехніка (вод. ресурси)", 6.170203 "Пожеж. безпека" вищ. техн. навч. закл.] / І. Р. Зачек, Г. А. Ільчук. — Львів : Афіша, 2008. — 330 с. : іл., табл. ; 24 см. — Бібліогр.: с. 329—330 (42 назви). — ISBN 978-966-325-101-1 (у паліт.). — [2008-17334] УДК 53(075.8)

ББК 22.3я73

З-39

531 Загальна механіка. Механіка твердих тіл

17281. Адашевский В. М. Теоретическая механика. Динамика : учеб.-метод. пособие для студентов всех специальностей заоч. формы обучения / В. М. Адашевский, Г. О. Анищенко, Ю. Л. Тарсис ; Нац. техн. ун-т "Харьков. политехн. ин-т". — Х. : НТУ "ХПИ", 2008. — 86, [1] с. : ил., табл. ; 20 см. — Библиогр.: с 86 (13 назв.). — 100 экз. — ISBN 978-966-593-646-6. — [2008-17223] УДК 531.3(075.8)

ББК 22.213я73

А28


17282. Технічна механіка : [навч. посіб. для студ. інж.-пед. спец.] / Кравцов М. К, Неко В. І., Резніченко М. К., Романенко В. П. ; Укр. інж.-пед. акад. — Х. : [б. в.] ; Лисичанськ (Луган. обл.) : ПромЕнерго, 2007— . — 20 см.

Ч. 1 : Теоретична механіка. — 2007. — 141 с. : іл. — Бібліогр.: с. 138 (5 назв). — 400 пр. — ІSBN 978-966-8695-06-3. — [2008-16887]

Ч. 2 : Опір матеріалів. — 2007. — 160 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 158 (9 назв). — 400 пр. — ІSBN 978-966-8695-05-6. — [2008-16888]

Ч. 3 : Теорія механізмів і машин. — 2008. — 175 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 171


(7 назв). — ІSBN 978-966-8695-07-0. — [2008-16889] УДК 531.1/.3(075.8)

ББК 22.21я73

Т38

Див. 17269533 Механіка газів. Аеродинаміка. Фізика плазми

17283. Цяпко М. Ф. Гідрогазодинаміка / М. Ф. Цяпко, М. І. Яловий, А. М. Пав­ленко ; Дніпродзержин. держ. техн. ун-т. — Дніпродзержинськ : ДДТУ, 2008. — 221 с. : іл., табл. ; 20 см. — Бібліогр.: с. 215 (14 назв). — 300 пр. — ISBN 978-966-8551-63-5. — [2008-17206] УДК 533

ББК 22.253

Ц99


17284. "Plasma Physics and Controlled Fusion", Іnternational Conference-School (2008 ; Alushta). International Conference-School on Plasma Physics and Controlled Fusion and 3-rd Alushta International Workshop on the Role of Electric Fields in Plasma Confinement in Stellarators and Tokamaks, Alushta (Crimea), Ukraine, Sept. 22—27, 2008 : Book of abstracts. — Kharkov : Nat. Science Center "Kharkov Inst. of Physics and Technology", 2008. — 217, [1] p. : ill. ; 21 см. — Бібліогр. в кінці ст. — Покажч. авт.: с. 214—218. — 280 пр. — [2008-17236] УДК 533.9(06)

ББК 22.333я43

Р71

Див. 17290534 Механічні коливання. Акустика

17285. Глухівський Л. Й. Нелінійні коливання: чисельне полігармонічне моделю­вання / Л. Й. Глухівський. — К. : Альфа ПіК, 2008. — 203 с. : іл., табл. ; 25 см. — Бібліогр.:


с. 199—201 (69 назв). — 500 пр. — ISBN 978-966-96613-7-1. — [2008-17476] УДК 534:004.4

ББК 22.32+32.973.26-018

Г55

539.3/.6 Опір матеріалів

17286. Хитрук В. І. Будова і властивості твердих тіл : посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Хитрук В. І. ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. — Умань (Черкас. обл.) : Жов­тий, 2008. — 143 с. : іл., табл. ; 20 см. — На обкл. авт. не зазначено. — Бібліогр.: с. 143 (6 назв). — 300 пр. — ISBN 978-966-2113-44-0. — [2008-16897] УДК 539.3(075.8)

ББК 22.251я73

Х52


54 Хімія. Кристалографія. Мінералогія

542 Практична та лабораторна хімія. Препаративна
та експериментальна хімія

17287. Alpha Laboratories Limited (United Kingdom). Alpha Laboratories : supplying quality to science : intern. catalogue 2008. — [Б. м. : б. и.], 2008. — 96 р. : ill., tabl. ; 30 см. — [2008-17033] УДК 542.2(085)547 Органічна хімія

17288. Зинченко Т. А. Органическая химия : учеб. для иностр. студентов подгот. фак. вузов / Т. А. Зинченко, Н. Ф. Семизорова. — Одесса : Друк, 2007. — 172 с. : ил., табл. ; 20 см. — 1 000 экз. — ISBN 966-2907-39-4 (в пер.). — [2008-17297] УДК 547(075.8)

ББК 24.2я73

З-63


55 Геологія. Науки про Землю

551 Загальна геологія. Метеорологія. Кліматологія. Історична геологія. Стратиграфія. Палеогеографія

551.5 Метеорологія. Кліматологія

17289. Галік О. І. Метеорологічні прилади і методи спостережень : практикум


/ О. І. Галік ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. — Рівне : НУВГП, 2008. — 134 с. : іл., табл. ; 20 см. — Бібліогр.: с. 124 (7 назв). — 180 пр. — [2008-17180] УДК 551.508(075)

ББК 26.23я7

Г15

553 Економічна геологія. Родовища корисних копалин

553.9 Родовища вуглецевих порід та вуглеводнів

17290. Нафтогазоперспективні об’єкти України : наук. і практ. основи пошу­ків родовищ вуглеводнів у півн.-зах. шельфі Чорного моря / П. Ф. Гожик, І. І. Чебаненко, М. І. Євдощук [та ін.] ; НАН України, Нац. акціонер. компанія "Нафтогаз України", Держ. геол. служба України. — К. : ЕКМО ; Львів : [б. в.], 2007. — 231 с. : іл., табл. ;


27 см. — Назва паліт. парал.: укр., рос. — Бібліогр.: с. 229—231 (47 назв). — 300 пр. — ISBN 966-8555-58-9 (у паліт.). — [2008-17555] УДК 553.982+553.981](477)

ББК 26.343.1+26.343(4Укр)

Н34

57 Біологічні науки

578 Вірусологія

Див. 17329, 1733658 Ботаніка

17291. Сакевич О. Й. Алелопатія в гідроекосистемах / О. Й. Сакевич, О. М. Усен­ко ; НАН України, Ін-т гідробіології. — К. : Логос, 2008. — 341 с. : іл., табл. ; 20 см. — Парал. тит. арк. англ. — Бібліогр.: с. 289—341 (768 назв). — 300 пр. — ISBN 978-966-171-032-9 (у паліт.). — [2008-16561] УДК 581.524.13:502.51(285)

ББК 28.58

С15


Див. 17381

59 Зоологія

17292. Гудина А. Н. Редкие и малоизученные птицы Восточной Украины : [в 3 т.] / А. Н. Гудина. — Изд. 2-е, испр. и доп. — Запорожье : Днепров. металлург, 2007— . — 21 см. — ISBN 978-966-2962-26-0.

Т. 2 : (Charadriiformes — Piciformes). — 2008. — 194 с. : ил., табл. — Парал. тит.
л. англ. — Библиогр.: с. 165—193. — 300 экз. — ІSBN 978-966-2962-51-2 (в пер.). — [2008-17292] УДК 598.2(477.52/.6)

ББК 28.69(4Укр)

Г93

17293. Електрофізіологія : метод. рек. для самост. роботи студ. ден. форми нав­чання / [уклад. О. П. Мотузюк] ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Біол. ф-т, Каф. фізіо­логії людини і тварин. — Луцьк (Волин. обл.) : Вежа, 2008. — 18, [1] с. ; 21 см. — Біблі­огр.: с. 17—18 (25 назв) та в кінці тем. — 100 пр. — [2008-17081] УДК 591.181(072)17294. Мусква Я. А. Голуби : Група льотних, високольотних, роллєрів, бійних / Ярослав Мусква. — Чернівці : Прут, 2008. — 155 с., [27] арк. іл. ; 20 см. — ISBN 978-966-560-408-2. — [2008-16893] УДК 598.265.1

ББК 28.693.35

М82

17295. Фізіологія вісцеральних систем : метод. рек. до самост. роботи для студ. заоч. форми навчання / [уклад. Н. О. Козачук] ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Біол. ф-т. — Луцьк (Волин. обл.) : Вежа, 2008. — 37 с. : табл. ; 21 см. — Бібліогр. в кінці тем. — 100 пр. — [2008-17090] УДК 591.18+612.8](072)Див. 17078-79, 17082

6 ПРИКЛАДНІ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНІКА

60 Біотехнологія

17296. Біоетика науки та технологій: проблеми та рішення : матеріали V Міжнар. симп. з біоетики, 9—10 жовт. 2008 р., м. Київ. — К. : Сфера, 2008. — 104 с. : іл. ; 20 см. — Унадзаг.: Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, Всеукр. громад. орг. "Упр. асоц. по біоетеці" — Текст: укр., рос., англ. — Імен. покажч.: с. 103—104. —


100 пр. — ISBN 966-8782-48-8. — [2008-17469] УДК 608.1(06)

ББК 87.75я43

Б63

17297. Етична експертиза біомедичних досліджень : метод. рек. / [уклад.: Куліні­ченко В. Л., Пустовіт С. В.] ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, Всеукр. громад. орг. "Укр. асоц. по біоетиці". — К. : Сфера, 2008. — 47, [1] с. : табл. ;


20 см. — Бібліогр.: с. 47—48 (20 назв). — 100 пр. — ISBN 966-8782-49-6. — [2008-17165]

УДК 608.1(07)

ББК 87.75я73

Е88


17298. Огурцов А. Н. Структурные принципы бионанотехнологии : учеб. пособие по курсу "Бионанотехнология" для студентов направления подгот. 051401 "Биотехноло­гия" / А. Н. Огурцов ; Нац. техн. ун-т "Харьков. политехн. ин-т". — Х. : НТУ "ХПИ", 2008. — 139 с. : ил. ; 20 см. — Библиогр.: с. 132—137 (83 назв.). — 100 экз. — ISBN 978-966-593-642-8. — [2008-17229] УДК 602.4-022.532(075.8)

ББК 30.16я73

О-39

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка