Книжкова палата україни імені івана федороваСторінка6/13
Дата конвертації19.02.2016
Розмір2.75 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

61 Медичні науки. Охорона здоров'я

17299. Україна медична = Medical Institutions and Doctors in Ukraine : [довідк.-біо­гр. вид. / авт.-упоряд. Болгов В. В.]. — К. : Укр. акад. геральдики, товар. знаку та лого­типу, 2003— . — 30 см.

Вип. 4. — 2007. — 319 с. : іл. — Текст: укр., англ. — Імен. покажч.: с. 313—315. — 5 000 пр. — ІSBN 978-966-8153-35-8 (у паліт.). — [2008-16638] УДК 61(477)(092)(035)

ББК 5(4Укр)-8я2

У45

611 Анатомія. Порівняльна анатомія

17300. Методичні вказівки до лабораторних занять з курсу "Анатомія людини" : для студ. ф-ту спорту, ф-ту фіз. виховання та ф-ту здоров’я людини і туризму / Гринь­ків М. Я., Музика Ф. В., Малицький А. В. [та ін.] ; Львів. держ. ун-т фіз. культури, Каф. анатомії та фізіології. — Львів : Сполом, 2008. — 74 с. : табл. ; 20 см. — Бібліогр. в кінці розд. — [2008-17162] УДК 611.01(072)

ББК 28.706я7

М54


612 Фізіологія. Порівняльна фізіологія

Див. 17085-86, 17295613.2 Гігієна харчування. Дієтетика

17301. Хрущев В. Л. Голодать, чтобы жить не болея. Лечебное голодание


/ В. Л. Хрущев. — К. : Медкнига, 2008. — 139, [1] с. ; 20 см. — (Здоровья Вашему Дому). — [2008-17376] УДК 613.2

ББК 53.51

Х95

614.0#614 Соціальна гігієна. Організація охорони здоров'я. Санітарія. Захист від нещасних випадків та їх попередження. Медицина катастроф

17302. "АВ Центр", фірма. Засоби індивідуального захисту 2008 : каталог. — К. : [б. в.], 2008. — 175 с. : іл., табл. ; 29 см. — [2008-17032] УДК 614.89"2008"(085)

17303. Тимченко О. І. Генофонд і здоров’я: розвиток методології оцінки / О. І. Тим­ченко, А. М. Сердюк, С. С. Карташова ; Акад. мед. наук України, ДУ "Ін-т гігієни та мед. екології ім. О. М. Марзєєва". — К. : Медінформ, 2008. — 183 с. : іл., табл. ; 21 см. — Бібліогр. в кінці гл. — 300 пр. — ISBN 978-966-409-042-8 (у паліт.). — [2008-17373]

УДК 614(477)

ББК 51.1(4Укр)

Т41


615 Лікознавство. Фармакологія. Загальна терапія. Токсикологія

17304. Заліська О. М. Фармакоекономіка : підруч. для студ. вищ. фармац. навч. закл. і фармац. ф-тів вищ. мед. навч. закл. / О. М. Заліська ; за ред. Б. Л. Парновського ; М-во охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — Львів : Афіша, 2007. — 373 с. : іл., табл., портр. ; 21 см. — Бібліогр. в кінці розд. — Термінол. покажч.: с. 286—288. — 300 пр. — ISBN 978-966-325-088-5 (у паліт.). — [2008-17332]

УДК 615:33](075.8)

ББК 52.8я73+65я73

З-23

615.1/.4 Фармакологія. Фармація. Лікарська терапія. Лікарські засоби. Медичні матеріали та обладнання

17305. Математичне планування експерименту при проведенні наукових дослід-жень в фармації / Т. А. Грошовий, В. П. Марценюк, Л. І. Кучеренко [та ін.]. — Терно­піль : ТДМУ, 2008. — 367 с. : іл., табл. ; 24 см. — Бібліогр.: с. 357—363 (135 назв). —


1 000 пр. — ISBN 978-966-673-126-8 (у паліт.). — [2008-16756] УДК 615.1:001.8

ББК 52.82

М34

17306. "Медвін: Стоматологія. Медицина. Ліки", спеціалізована виставка з міжнародною участю (12 ; 2008 ; Львів). ХІІ Спеціалізована виставка з міжнародною участю "Медвін: Стоматологія. Медицина. Ліки", 19—22 трав. 2008 р., Львів. — Офіц. кат. — К. : [б. в.], 2007. — 44 с. ; 20 см. — [2008-17021] УДК 615.1/.4"2008"(085.2)Див. 17312

615.8 Фізіотерапія. Терапія механічними методами та засобами. Електротерапія. Радіотерапія та інші (немедикаментозні)
терапевтичні засоби. Курортологія

17307. Герасименко Н. Н. Знахарь : [о биополе, его нарушениях, о жизни на дру­гих планетах] / Николай Герасименко. — Черкассы : Курьер, 2007. — 175 с. : ил., портр. ; 20 см. — 100 экз. — ISBN 966-7989-17-8. — [2008-16961] УДК 615.89

ББК 53.59

Г 37


17308. Куценок В. А. Информационно-полевая терапия / В. А. Куценок, Н. Р. Дья­кова, В. В. Куценок. — К. : Бизнесполиграф, 2008. — 794 с. : ил., портр. ; 26 см. — Библиогр.: с. 778—780 (57 назв.). — ISBN 978-966-1517-03-4 (в пер.). — [2008-17503] УДК 615.89

ББК 53.59

К95

17309. Попова О. А. Лікувальна гімнастика — ваш сімейний лікар / [Попова О. А.]. — Донецьк : ВКФ "БАО", 2008. — 255 с. : іл. ; 21 см. — Авт. зазначено перед вип. дан. — 15 000 пр. (1-й з-д 1—3 000). — ISBN 978-966-481-122-1 (у паліт.). — [2008-16699] УДК 615.825ББК 53.54

П58


Див. 17328

615.9 Токсикологія. Вчення про отруйні речовини

17310. "Вікові аспекти схильності організму до шкідливого впливу ксенобіо­тиків", наук.-практ. конф. [2008 ; Чернівці]. Науково-практична конференція "Вікові аспекти схильності організму до шкідливого впливу ксенобіотиків", 18—19 верес. 2008 р.,


м. Чернівці : тези доп. — Чернівці : Медик, 2008. — 103 с. : табл. ; 21 см. — У надзаг.: М-во охорони здоров'я України, Т-во токсикологів України, Буковин. держ. мед. ун-т,
Ін-т екогігієни і токсикології ім. Л. І. Медведя МОЗ України, ДП НДІ мед.-екол. пробл. МОЗ України. — Текст: укр., рос. — 100 пр. — ISBN 978-966-697-270-8. — [2008-17237]

УДК 615.916-053(06)

ББК 52.84я431

В43


616.0#616 Патологія. Клінічна медицина. Педіатрія в цілому

17311. Диагностика заболеваний : мед. справ. / [сост.: Бородулин В. И. и др.]. — Х. : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга" ; Белгород : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2008. — 508, [1] с. ; 21 см. — Указ.: с. 497—509. — 20 000 экз. — ISBN 978-966-14-0058-9. — ISBN 978-5-9910-0531-9 (в пер.). — [2008-16931] УДК 616-071(035)

ББК 53.4я2

Д44


17312. Микитенко Д. О. Формування фенотипу лікарської резистентності: теорія, методологія та прогноз : монографія / Д. О. Микитенко. — Херсон : П. П. Вишемирський, 2008. — 383 с. : іл., табл. ; 21 см. — Бібліогр.: с. 343—377 (233 назви). — Рез.: рос., англ. — 400 пр. — ISBN 966-8912-25-Х (у паліт.). — [2008-16839] УДК 616-006.6-036:615.277

ББК 55.6

М59

17313. Невідкладні стани у практиці терапевта і сімейного лікаря : [навч. посіб. для лікарів-інтернів і лікарів-слухачів курсів підвищення кваліфікації закл. (ф-тів) після­диплом. освіти / А. В. Єпішин, Н. А. Хабарова, П. Я. Шерстюк та ін.] ; за заг. ред. А. В. Єпі­шина. — Тернопіль : ТДМУ, 2008. — 379 с. : іл., табл. ; 24 см. — Авт. зазначено на зво­роті тит. арк. — Бібліогр.: с. 373—374 (21 назва). — 1 000 пр. — ISBN 978-966-673-122-0 (у паліт.). — [2008-16757] УДК 616.1/.4-071-089.98(075.8)ББК 54.1я73

Н40


17314. Патоморфологія та екологія : (навч.-метод. посіб.) / [уклад. Дегтярьова Л. В.] ; М-во охорони здоров'я України, Мед. ін-т укр. асоц. нар. медицини. — К. : Медінформ, 2008. — 158 с. : іл., табл. ; 20 см. — Бібліогр.: с. 59—70. — 300 пр. — ISBN 978-966-409-043-5. — [2008-17371] УДК 616-02+504](072)

ББК 51я7+20.1я7

П20

17315. Пєший М. М. Гострі отруєння у дітей і підлітків : (навч. посіб. для студ. вищ. мед. навч. закл. IV рівня акредитації та лікарів-інтернів) / М. М. Пєший, С. М. Та­нянська ; М-во охорони здоров'я України, Вищ. держ. навч. закл. України "Укр. мед. сто­матол. акад.", Каф. госпітал. педіатрії та дит. інфекц. хвороб. — Полтава : Укрпром­торгсервіс, 2008. — 194 с. : іл., табл., портр. ; 20 см. — Бібліогр.: с. 190—191 (25 назв). — 150 пр. — ISBN 978-966-8716-10-2. — [2008-16746] УДК 616-053.2-099-030(075.8)ББК 54.194я73

П23


17316. Подшивалов Б. В. Физическая реабилитация больных с хирургическим за­болеванием : учеб. пособие / Б. В. Подшивалов. — Мелитополь (Запорож. обл.) : МГТ, 2008. — 166 с. : табл. ; 21 см. — (Высшее образование). — Библиогр.: с. 164—165. — 100 экз. — ISBN 978-966-8563-89-8 (в пер.). — [2008-17369] УДК 616-089.8-088.57(075)

ББК 54.5я7

П44

17317. Шпарик Я. В. Рак: переможці і жертви / Я. В. Шпарик. — Львів : Афіша, 2008. — 622, [1] c. : портр. ; 21 см. — На паліт. авт. не зазначено. — 3 000 пр. — ISBN 978-966-325-097-7 (у паліт.). — [2008-17339] УДК 616-006.6(092)ББК 55.6д

Ш83


Див. 17219

616.1 Захворювання серцево-судинної системи та крові

17318. Ковальчук Л. Я. Клінічна флебологія : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. IV рівня акредитації та лікарів-інтернів] / Л. Я. Ковальчук, І. К. Венгер, В. Б. Гощин­ський. — Тернопіль : ТДМУ, 2008. — 287 с. : іл., табл. ; 20 см. — Бібліогр.: с. 280—287


(82 назви). — 1 000 пр. — ISBN 978-966-673-121-3 (у паліт.). — [2008-16755]

УДК 616.14-007.64(075.8)

ББК 54.102я73

К56


17319. Крючко Т. О. Електрокардіографія дитячого і підліткового віку : навч. посіб. призначено для студ. вищ. мед. навч. закл. IV рівня акредитації та лікарів-інтер­нів / Т. О. Крючко, М. М. Пєший, С. М. Танянська ; М-во охорони здоров'я України, Вищ. держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматол. акад.", Каф. госпітал. педіатрії та дит. інфекц. хвороб. — Полтава : Укрпромторгсервіс, 2008. — 184 с. : іл., табл., портр. ;
20 см. — Бібліогр.: с. 176—180 (76 назв). — 200 пр. — ISBN 978-966-8716-08-9. — [2008-16745] УДК 616.12-053.2-073-08(075.8)

ББК 57.33я73

К84

17320. Оптимізація роботи спеціалізованих медико-соціальних експертних комі­сій кардіологічного профілю з надання медико-експертної допомоги інвалідам внаслідок хвороб системи кровообігу : навч.-метод. посіб. для лікарів-експертів кардіол. МСЕК, лікарів-кардіологів, неврологів, ревматологів, терапевтів, інтернів та студ. вищ. мед. навч. закл. / [Іпатов А. В., Сергієні О. В., Марунич В. В. та ін.] ; М-во охорони здоров'я України, Укр. держ. НДІ мед.-соціал. пробл. інвалідності, Нац. наук. центр "Ін-т кардіо­логії ім. М. Д. Стражеска" АМН України. — Дніпропетровськ : Пороги, 2008. — 248 с., [3] арк. іл. : іл., табл. ; 20 см. — Авт. зазначено на звороті тит. арк.— Бібліогр.: с. 187


(10 назв). — 150 пр. — ISBN 978-966-525-930-5. — [2008-16876] УДК 616.12-039-036.86

ББК 51.1(4Укр)3

О-62

616.2 Захворювання дихальної системи. Оториноларингологія

17321. Пульмонологія в практиці сімейного лікаря / Ф. А. Звершхановський,


Є. М. Стародуб, С. Є. Шостак, К. О. Калайджан. — Тернопіль : ТДМУ, 2008. — 207 с. : іл., табл. ; 20 см. — Бібліогр.: с. 198—206 (118 назв). — 1 000 пр. — ISBN 978-966-673-123-7. — [2008-16759] УДК 616.24(075.8)

ББК 54.12я73

П88

17322. Шидловська Т. А. Актуальні питання фоніатрії : навч.-метод. посіб. : [для студ. вищ. навч. закл., лікарів-інтернів та лікарів — слухачів курсів післядиплом. освіти] / Т. А. Шидловська, А. Л. Косаковський. — Вінниця : Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, 2007. — 231 с., [6] арк. іл. : портр. ; 21 см. — Бібліогр.: с. 225—230 (52 назви). — 1 000 пр. — ISBN 966-391-029-1 (у паліт.). — [2008-17204] УДК 616.225(075.8)ББК 56.8я73

Ш56


17323. Шидловська Т. В. Сенсоневральна приглухуватість / Т. В. Шидловська,
Д. І. Заболотний, Т. А. Шидловська. — К. : Логос, 2006. — 751, [1] с., [14] арк. іл. ; 27 см + 1 бр. (23, [1] с.) — Бібліогр.: с. 653—748. — 1 000 пр. — ISBN 966-581-742-6 (у паліт.). — [2008-16565] УДК 616.28-008.14

ББК 56.8

Ш56

616.3 Захворювання травної системи

17324. Генофонд і здоров’я: поширеність і чинники ризику виникнення щілини губи і/або піднебіння / Акад. мед. наук України, ДУ "Ін-т гігієни та мед. екології ім. О. М. Мар­зєєва". — К. : Медінформ, 2008. — 155 с. : іл., табл. ; 20 см. — Бібліогр. в кінці гл. — 300 пр. — ISBN 978-966-409-046-6 (у паліт.). — [2008-17372] УДК 616.315-007.254-053.31(477)

ББК 56.6(4Укр)

Г34


17325. Імплантологія в Україні. Історія розвитку / [під заг. ред. М. Угрина] — Львів : ГалДент, 2007. — 268 с. : іл., табл., портр. ; 24 см. — 1 000 пр. — ISBN 978-966-7337-24-7. — [2008-16576] УДК 616.31-089.843(477)(091)

ББК 56.6г(4Укр)

І-54

17326. Лісова І. Г. Школа щелепно-лицевої хірургії та хірургічної стоматології на Слобожанщині — розвиток післядипломної освіти лікарів / І. Г. Лісова. — Х. : Друк.


№ 13, 2008. — 155 с. : іл., табл., портр. ; 20 см. — Вид-во встановлено по lSBN. — Біблі-огр.: с. 155 (11 назв). — 500 пр. — ISBN 978-966-8726-93-4. — [2008-17259]

УДК 616.31+616.716]-089(477.54/.62)(091)

ББК 56.6(4Укр5)

Л63


616.7 Захворювання опорно-рухової системи

17327. Медико-соціальна експертиза і реабілітація хворих внаслідок травм і захворювань опорно-рухового апарату : матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 25—26 верес. 2008 р., Дніпропетровськ, Україна / [за ред. В. М. Князевича]. — Дніпро­петровськ : Пороги, 2008. — 125 с. : табл. ; 20 см. — У надзаг.: М-во охорони здоров'я України, Укр. держ. НДІ мед.-соціал. пробл. інвалідності, Голов. упр. охорони здоров'я Дніпропетров. облдержадмін. — Текст: укр., рос. — Рез. англ. — ISBN 978-966-525-


934-3. — [2008-16875] УДК 616.7-036.86(06)

ББК 51.1(4Укр)3я43

М42

Див. 17326616.8 Невропатологія. Неврологія

17328. Єдинак Г. А. Теорія і технологія використання фізичних вправ у реабіліта-ції дітей з церебральним паралічем : [навч. посіб.] / Г. А. Єдинак ; Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника, Кам'янець-Поділ. держ. ун-т. — Кам'янець-Подільський (Хмель­ниц. обл.) : Мошак М. І., 2007. — 351 с. : табл. ; 20 см. — Бібліогр.: с. 338—349 (147 назв). — 300 пр. — ISBN 978-966-2903-21-8 (у паліт.). — [2008-17519] УДК 616.8-009.11-053.2:615.825

ББК 56.1+53.54

Є33


616.89 Психіатрія. Патологічна психологія. Психічні та розумові розлади

17329. ВИЧ и психиатрия : учеб. рук. / [под ред.: К. Ситрэна и др. ; пер с англ.:


А. Абессонова и др.]. — 2-е изд. — К. : Сфера, 2008. — 366 с. : ил., табл., портр. ; 24 см. — Текст: рус., англ. — Библиогр. в конце разд. — Предм. указ.: с. 357—366. — 500 экз. — ISBN 966-8782-45-3. — [2008-17470] УДК 616.89:[616.98:578.828ВІЛ](075)

ББК 56.1я7+55.148я7

В54

17330. Каннер А. М. Депрессия при неврологических расстройствах / Андрес М. Каннер. — К. : ВМБ : Ин-т Лендбек, 2007. — 112 с. : табл. ; 20 см. — 4 000 экз. — ISBN 978-966-2978-18-6. — [2008-16827] УДК 616.89-008.454ББК 56.14

К19


17331. Нуллер Ю. Л. Структура психических расстройств / Ю. Л. Нуллер. — К. : Сфера, 2008. — 126 с. : табл., портр. ; 20 см. — Библиогр.: с. 116—123. — ISBN 966-8782-44-5. — [2008-17471] УДК 616.89

ББК 56.14

Н88

17332. Проявления психических заболеваний в странах Центральной Азии: клинические описания с комментариями / под ред.: Дж. Э. Купера [и др.] ; [пер. с англ.: Костюченко С. И., Мильнер Л. А.]. — К. : Сфера, 2008. — 263 с. : табл. ; 20 см.


— Библиогр.: с. 222 (12 назв.) и в тексте. — 1 000 экз. — ISBN 978-966-8782-51-0. — [2008-17472] УДК 616.89-008(5-191.2)

ББК 56.14(54)

П84

17333. Психические болезни : кратк. справ. / под ред. В. А. Вербенко. — К. : Гуляев Д. В., 2008. — 80 с., [2] л. ил. : табл. ; 20 см. — В подзаг.: Укр. Ассоц. борьбы


с инсультом. — Библиогр. в конце разд. — 1 000 экз. — ISBN 978-966-96604-7-3. — [2008-16894] УДК 616.89-008(035)

ББК 54.14я2

П86

17334. Романчук О. Гіперактивний розлад з дефіцитом уваги у дітей : практ. керівництво [лікарям, психологам, педагогам] / Олег Романчук. — Львів : Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2008. — 323, [1] с. : табл. ; 22 см. — У вих. дан.: навч.-реабілі­тац. центр "Джерело". — Вид-во встановлено на основі ISBN. — Бібліогр.: с. 318—323 (62 назви). — ISBN 978-966-553-712-0. — [2008-16572] УДК 616.89-008.481-084-053.2ББК 57.33

Р69


17335. Imeges of mental illness in Central Asia: A casebook with commentaries / J. E. Cooper, N. Sartorius, N. Nixon, Х. Solojenkina. — К. : Сфера, 2008. — 248 с. : табл. ; 20 см. — Библиогр. в тексте. — ISBN 978-966-8782-50-3. — [2008-17474] УДК 616.89-008(5-191.2)

ББК 56.14(54)

І-55

616.9 Інфекційні (заразні) захворювання

17336. Балакірєва О. М. Досвід реалізації проекту "Профілактика ВІЛ/СНІДу серед молоді" (2003—2005 рр.) / [О. М. Балакірєва, Р. Я. Левін, Т. І. Сосідко] ; Укр. ін-т соц. дослідж. — К. : Укр. ін-т соц. дослідж., 2006. — 82 с. : іл., табл., портр. ; 30 см. — Авт. зазначено на звороті тит. арк. — Бібліогр.: с. 81—82 (20 назв) та в підрядк. прим. — ISBN 966-8869-13-3 (помилк.). — [2008-16744] УДК 616.98:578.828ВІЛ]-053.67(477)

ББК 55.148(4Укр)

Б20


Див. 17329

617 Хірургія. Ортопедія. Офтальмологія

17337. Хірургічні хвороби : підручник / [Іфтодій А. Г., Пішак В. П., Гребенюк В. П.


та ін.] ; за ред. А. Г. Іфтодія, В. П. Пішака ; М-во освіти і науки України, М-во охорони здоров'я України. — Чернівці : Медуніверситет, 2007— . — 30 см.

Ч. 1. — 2007. — 420 с. : іл., портр. — Авт. зазначено на звороті тит. арк. — Бібліогр. в кінці розд. — 2 500 пр. — ІSBN 978-966-697-255-5 (у паліт.). — [2008-17238]

УДК 617-089(075.8)

ББК 54.5я73

Х50

Див. 17066, 17711618 Гінекологія. Акушерство

17338. Аткинсон М. Полный курс массажа : виды, техника и приемы / Мери Аткинсон, Эсме Флойд ; [пер. с англ. Н. Скоробогатов]. — Х. : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга" ; Белгород : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2008. — 318 , [2] с. : ил. ; 25 см. — Перевод изд.: Complete Book of Massage / Mary Atkinson and Esme Floyd (London : Carlton Books Limited, 2004). — Библиогр.: с. 319. — Указ.: с. 316—318. — 25 000 экз. — ISBN 978-966-14-0069-5. — ISBN 978-5-9910-0536-4 (в пер.). — [2008-16928] УДК 618.82

ББК 53.54

А92


62 Інженерна справа. Техніка в цілому

17339. Люманов Е. М. Історія інженерної діяльності : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Е. М Люманов ; М-во освіти і науки України, М-во освіти і науки Автоном. Республіки Крим, Республік. вищ. навч. закл. "Крим. інж.-пед. ун-т". — Сімферополь : Сімферопол. міська друк., 2008. — 251 с. : іл., табл. ; 21 см. — Бібліогр.: с. 226—228. — 500 пр. — ISBN 978-966-174-012-8 (у паліт.). — [2008-17446] УДК 62(091)(075.8)

ББК 30г.я73

Л94


620 Випробування матеріалів. Матеріалознавство. Силові станції. Загальна енергетика

17340. Жук В. А. Товарознавча оцінка сировини і матеріалів рослинного поход­ження : монографія / В. А. Жук ; Укоопспілка, Полтав. ун-т спожив. кооперації України, Каф. товарознав. та експертизи продовол. товарів. — Полтава : ПУСКУ, 2008. — 79,


[1] с. : іл., табл. ; 20 см. — Бібліогр.: с. 79 (14 назв). — 300 пр. — ISBN 978-966-7971-61-8. — [2008-17248] УДК 620.2+658.56]:664

ББК 36-9

Ж85

Див. 17416621 Загальне машинобудування. Ядерна техніка. Електротехніка. Технологія машинобудування в цілому

Див. 17418621.0 Теорія машин. Ядерна техніка

621.039 Прикладна ядерна фізика. Ядерна техніка. Ядерна (атомна) енергетика. Атомна промисловість

17341. Разработка национальной стратегии и концепции по обращению с радио­активными отходами в Украине (Часть 1), включая стратегию по обращению с радио­активными отходами НАЭК "Энергоатом" (Часть 2) (WMS-UA) : отчет. материалы проекта, июль, 2008 г. / [под общ. ред. Шестопалова В. М.]. — К. : Промінь, 2008— . — 24 см. — ISBN 966-8512-28-6.

Т. 1 / [под ред.: Ю. Кроне и др.]. — 2008. — 499 с. : ил., табл. — В надзаг.: Проект TACIS — U4.03/04. — Часть текста укр. — Библиогр. в конце разд. — 200 экз. — ISBN 966-8512-30-8 (в пер.). — [2008-16881=31452]

Т. 2 / [под ред.: Ю. Кроне и др.]. — 2008. — 319 с. : ил., табл. — В надзаг.: Проект TACIS — U4.03/04. — Библиогр. в конце разд. — 200 экз. — ISBN 966-8512-31-6 (в пер.). — [2008-16882] УДК 621.039.7(477)

ББК 31.4(4Укр)

Р17


621.3 Електрика. Електротехніка

621.31 Електроенергетика. Вироблення, перетворювання, постачання, розподіл та регулювання електроенергії. Електровимірювальна техніка. Технічне застосування магнетизму та електростатики

17342. Іскович-Лотоцький Р. Д. Генератори імпульсів тиску для керування гідро­імпульсними приводами вібраційних та віброударних технологічних машин : монографія / Р. Д. Іскович-Лотоцький, Р. Р. Обертюх, М. Р. Архипчук ; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця : Універсум-Вінниця, 2008. — 170 с. : іл., табл. ; 20 см. — Бібліогр.: с. 162—170 (109 назв). — 100 пр. — ISBN 978-966-641-252-5 (помилк.). — [2008-16750] УДК 621.313.1-82

ББК 31.261.1

І-86


17343. Лежнюк П. Д. Оцінювання чутливості оптимального керування режима-
ми електроенергетичних систем критеріальним методом / П. Д. Лежнюк, Н. В. Остра,
В. Ц. Зелінський ; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця : Універсум-Вінниця, 2008. — 129 с. : іл., табл. ; 20 см. — Бібліогр.: с. 108—115 (106 назв). — 100 пр. — ISBN 978-966-641-256-3 (помилк.). — [2008-16751] УДК 621.311

ББК 31.2

Л40

17344. Методика обрахування плати за спільне використання технологічних елект­ричних мереж / Нац. коміс. регулювання електроенергетики України (НКРЕ). — К. : ДП "НТУКЦ" АЕЕ : КВІЦ, 2008. — 31 с. : табл. ; 20 см. — [2008-17034] УДК 621.316(083.13)17345. Норми часу на ремонт основного та допоміжного обладнання ГЕС. Части-
на І. Горизонтальні капсульні гідроагрегати : СОУ-Н ЕЕ 05.605:2007 / М-во палива та енергетики України. — Вид. офіц. — К. : ОЕП "ГРІФЕ", 2008. — 179 с. : табл. ; 29 см. — (Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтні роботи). — Бібліогр.: с. 178 (7 назв). — 55 пр. — [2008-17040] УДК 621.311:658.58](083.13)

17346. Організація пусконалагоджувальних робіт на теплових електростанціях. Правила : СОУ-Н ЕЕ 04.155:2008 / М-во палива та енергетики України. — К. : ОЕП "ГРІФРЕ", 2008. — VІ, 68 с. : табл. ; 20 см. — (Нормативний документ Мінпаливенерго України. Правила). — 200 пр. — [2008-17037] УДК 621.311.22-57(083.13)

17347. Правила взаємовідносин між державним підприємством "Національна енергетична компанія "Укренерго" та суб’єктами (об’єктами) електроенергетики в умо­вах паралельної роботи в складі об’єднаної енергетичної системи України / Мінпалив­енерго України. — К. : ДП "НТ Укренерго" : КВІЦ, 2008. — 127 с. : іл. ; 20 см. — (Нор­мативний документ Мінпаливенерго України). — ISBN 978-966-2003-18-5. — [2008-17035]

УДК 621.31(083.13)

17348. Правила улаштування електроустановок ПУЕ:2002. Розділ 1. Загальні пра­вила. Глава 1.7. Заземлення і захисні заходи електробезпеки (з поясненнями і коментарями роз­робників) : посіб. з вивч. і використ. / М-во палива та енергетики України. — К. : ДП "НТУКЦ АсЕлЕнерго", 2008. — 175 с. : іл., табл. ; 20 см. — [2008-17036] УДК 621.31.048.(083.13)

17349. Ульченко Д. О. Вейвлет-аналіз струмів та напруг пристроїв силової елект­роніки : наук. вид. / Ульченко Д. О., Петергеря Ю. С., Жуйков В. Я. — К. : Аверс, 2007. — 40 с. : іл., табл. ; 21 см. — Бібліогр.: с. 39—40 (34 назви). — 300 пр. — ISBN 966-8934-14-8 (помилк.). — [2008-17308] УДК 621.314.27

ББК 31.264.5

У51


Див. 17058, 17074

621.38 Електроніка. Фотоелектроніка. Рентгенотехніка.
Прискорювачі елементарних частинок

17350. Грабко В. В. Методи і засоби для дослідження об’єктів, що обертаються, за тепловими полями : монографія / В. В. Грабко, В. В. Грабко ; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця : Універсум-Вінниця, 2008. — 154 с. : іл., табл. ; 20 см. — Бібліогр.: с. 122—141 (190 назв). — 100 пр. — ISBN 978-966-641-258-7 (помилк.). — [2008-16749]

УДК 621.384.3(075.8)

ББК 31.2я73

Г75

17351. Дмитрів В. Т. Електроніка і мікросхемотехніка : лаборатор. практикум : [для підготов. фахівців з напряму 6.100101 "Енергетика та електротехн. системи в АПК" у вищ. навч. закл. II—IV рівнів акредитації] / В. Т. Дмитрів, В. М. Шиманський. — Львів : Афіша, 2008. — 100 с. : іл., табл. ; 20 см. — Бібліогр.: с. 99—100 (18 назв). — ISBN 978-966-325-107-3. — [2008-17329] УДК 621.38+004.31(076.3)ББК 32.85я73

Д53

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка