Книжкова палата україни імені івана федороваСторінка7/13
Дата конвертації19.02.2016
Розмір2.75 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   13

621.39 Електрозв'язок. Техніка електрозв'язку. Телекомунікаційні системи

Див. 17435621.396 Апаратура та методи радіозв'язку

17352. Радиометрические корреляционно-экстремальные системы навигации летательных аппаратов : монография / В. И. Антюфеев, В. Н. Быков, А. М. Гричанюк,


В. А. Краюшкин ; Харьков. нац. техн. ун-т им. В. Н. Каразина. — Х. : ХНУ им. В. Н. Ка­разина, 2008. — 355 с. : ил., табл. ; 21 см. — Библиогр.: с. 338—355 (152 назв.). — 300 экз. — ISBN 978-966-623-516-2 (в пер.). — [2008-17231] УДК 621.396.969.3

ББК 32.95

Р15

621.7 Технологія механічної обробки без зняття стружки в цілому. З'єднання матеріалів. Зварювання

17353. Нові технологічні процеси з використанням прогресивних методів пластич­ного деформування : монографія / О. В. Нахайчук, О. О. Розенберг, В. А. Огородні­ков [та ін.] ; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця : Універсум-Вінниця, 2008. — 158 с. : іл., табл. ; 20 см. — Бібліогр.: с. 148—158 (148 назв). — 100 пр. — ISBN 978-966-641-248-8 (помилк.). — [2008-16753] УДК 621.77

ББК 34.62

Н73


621.81/.85 Деталі машин

17354. Карнаух С. Г. Расчеты механических передач : учеб. пособие к курсовому и диплом. проектированию (для студентов механ. специальностей) / С. Г. Карнаух ; Донбас. гос. машиностроит. акад. — Краматорск (Донец. обл.) : ДГМА, 2008. — 251 с. : ил., табл. ; 20 см. — Библиогр.: с. 251 (11 назв.). — 140 экз. — ISBN 978-966-379-266-8. — [2008-17207] УДК 621.83/.85(075.8)

ББК 34.445я73

К24


622 Гірнича справа

Див. 17722624 Будівництво інженерних споруд та будівельні конструкції в цілому

624.01/.07 Теоретико-інженерні основи будівельної справи

17355. Большаков В. И. Использование сталей повышенной прочности в новом высотном строительстве и реконструкции : [посіб. для студ. буд. спец.] / В. И. Больша­ков, О. В. Разумова ; М-во освіти і науки України, Акад. буд-ва України, Придніпров. держ. акад. буд-ва та архіт. — Дніпропетровськ : Пороги, 2008. — 214 с. : ил., табл. ;


20 см. — Надзаг., подзаг. и вых. дан. укр. — Библиогр.: с. 23—24, 205—207. — 500 экз. — ISBN 978-966-525-909-1. — [2008-16872] УДК 624.014.2(075.8)

ББК 38.54я73

Б79

17356. Немчинов Ю. И. Сейсмостойкость зданий и сооружений / Ю. И. Немчинов. — К. : Гудименко С. В., 2008. — 478, [27] л. ил. : ил., табл. ; 24 см. — Изд-во установ­лено по ISBN. — Библиогр.: с. 443—469 (484 назв.). — 1 000 экз. — ISBN 978-966-969-


1-8 (в пер.). — [2008-16841] УДК 624.042.7

ББК 38.79

Н50

17357. Пічугін С. Ф. Розрахунок надійності елементів сталевих конструкцій на дію випадкових навантажень : посіб. для студ. вищ. техн. навч. закл. / С. Ф. Пічугін,


А. В. Махінько ; Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка, Каф. конструкцій із металу, дерева та пластмас. — Полтава : ПолтНТУ, 2008. — 59 с. : іл., табл., карти ;
21 см. — На обкл. авт. не зазначено. — Бібліогр.: с. 59 (10 назв). — 100 пр. — ISBN 978-966-616-055-6. — [2008-17255] УДК 624.042.5(075.8)

ББК 38.112я73

П36

17358. Расчет и технические решения усилений железобетонных конструкций производственных зданий и просадочных оснований / А. Б. Голышев, П. И. Кривошеев, П. М. Козелецкий [и др.] ; под ред. А. Б. Голышева ; Гос. науч.-исслед. ин-т строит. конструкций Украины. — К. : Логос, 2008. — 303 с. : ил., табл. ; 22 см. — 1 000 экз. — ISBN 978-966-581-966-0 (в пер.). — [2008-16559] УДК 624.012.3/.4ББК 38.53

Р24


Див. 17416, 17445

626 Гідротехнічне будівництво. Будівництво каналів. Меліоративне будівництво. Гідротехніка в цілому

17359. Тестові завдання з фахових дисциплін освітньо-кваліфікаційного рівня "ба­калавр" напряму підготовки "Гідротехніка (водні ресурси)" : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А. М. Рокочинський, С. В. Ковальов, М. О. Лазарчук та ін.] ; за ред. А. М. Ро­кочинського [та ін.] ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. — Рівне : НУВГП, 2008. — 358 с. : іл., табл. ; 20 см. — 200 пр. — ISBN 978-966-327-091-3. — [2008-17185]

УДК 626.83(075.8)

ББК 38.77я73

Т96

627 Водні шляхи та порти. Водосховища. Гідротехнічні споруди. Навігаційні засоби. Днопоглиблювальні та рятувальні роботи.
Греблі та гідроелектростанції

17360. Клепіков О. Д. Проектування ставка. Гідрологічні розрахунки, проектуван­ня ґрунтової греблі та водоскидної споруди : посіб. для студ. за напрямом підготов. 6.070800 "Водопостачання і водовідведення" та 6.092100 "Автомоб. дороги та аеродроми всіх форм навчання / О. Д. Клепіков, І. С. Усенко ; Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Конд­ратюка, Каф. гідравліки, водопостачання та водовідведення. — Полтава : ПолтНТУ, 2008. — 116 с. : іл., табл. ; 20 см. — Бібліогр.: с. 7—8 (40 назв). — ISBN 978-966-616-050-1. — [2008-17250] УДК 627.4/.5(075.8)

ББК 38.77я73

К48


17361. Марунич А. А. Управление безопасностью объектов морехозяйственного комплекса : [в 2 кн.] / Марунич А. А., Подруцкий А. А., Дубов Ю. Н. ; ООО "Ленмор­ниипроект — Украина". — Одесса : Друк, 2006. — 20 см.

Кн. 2 : Управление безопасностью в порту. Оперативная часть ПЛАС. План пре­дотвращения и ликвидации разливов нефти. Примеры ликвидации разливов. — 2006. — 383 с. : ил., табл. — Библиогр.: с. 354—356 (40 назв.), 377—381 (77 назв.). — 500 экз. — ІSBN 966-2907-32-7. — [2008-17302] УДК 627.212.06(06)

ББК 38.77я43

М29


17362. Развитие предприятий морехозяйственного и нефтегазового комплексов. Проблемы экологии и экономики : материалы V Междунар. науч.-практ. конф. / [ред­кол.: Пойзнер М. Б. и др.]. — Одесса : Друк ; Южный (Одес. обл.) : [б. и.], 2006. —
230 с. : ил., табл. ; 20 см. — В надзаг.: Ин-т проблем рынка и экон.-экол. исслед. НАН Украины, Укр. отд-ние Междунар. акад. наук экологии, безопасности человека и приро­ды. — Текст: рус., укр. — Библиогр. в конце докл. — 150 экз. — ISBN 966-2907-03-3. — [2008-17301] УДК 627.212.06(06)

ББК 38.77я43

Р17

628 Санітарна техніка. Водопостачання. Каналізація. Освітлення. Освітлювальна техніка. Мікроклімат приміщень

17363. Добрянський І. М. Водопостачання та водовідведення будівель і споруд : [навч. посіб. для підготов. бакалаврів напрямків 6.060101 "Будівництво" та 6.060102 "Архітектура" у вищ. навч. закл. II—IV рівнів акредитації] / Добрянський І. М., Дмит­рів Г. М. — Львів : Афіша, 2008. — 118 с. : іл., табл. ; 21 см. — Бібліогр.: с. 107 (14 назв). — ISBN 978-966-325-108-0 (у паліт.). — [2008-17331] УДК 628(075.8)

ББК 38.761я73

Д57


17364. Лєонов В. Є. Технологія очищення стічних вод з метою захисту гідросфе­ри : монографія / В. Є. Лєонов, В. Г. Шерстюк, А. П. Бень ; Херсон. держ. мор. ін-т, Між­нар. ун-т бізнесу і права. — Херсон : Вишемирський В. С. : ХДМІ МУБіП, 2008. —
151 с. : іл., табл. ; 20 см. — Бібліогр.: с. 148 (14 назв). — 300 пр. — ISBN 966-8912-17-6 (у паліт.). — [2008-16840] УДК 628.33

ББК 37.761

Л47

Див. 17265, 17442-43629 Техніка транспортних засобів

629.3 Наземні транспортні засоби (за винятком рейкових)

17365. Chevrolet Captiva / Opel Antara. Daewoo Winstorm / Saturn VUE / GMC Terrain : рук. по ремонту и эксплуатации, электросхемы / [авт. текста и ред.: Миронов М. Е., Оме­лич Н. В.]. — Днепропетровск : Монолит, 2008. — 463 с. : ил., табл. ; 29 см. — 1 500 экз. — ISBN 978-966-1672-01-6 (ошибоч.). — [2008-17397] УДК 629.33.083+656.131.052.4

ББК 39.335.52-08

С51


17366. Great Wall Safe / Deer. Sailor / Sing / Pegasus : рук. по ремонту и эксплуа­тации, электросхемы / [авт. текста и ред.: Миронов М. Е., Омелич Н. В.]. — Днепро­петровск : Монолит, 2008. — 275 с. : ил., табл. ; 29 см. — 1 500 экз. — ISBN 978-966-1672-00-9 (ошибоч.). — [2008-17400] УДК 629.33.083+656.131.052.4

ББК 39.335.52-08

G77

17367. Honda Logo 1996—2001 г. : рук. по эксплуатации / [авт. текста и ред.: Ка­люков А. Т., Луночкина А. П.]. — Днепропетровск : Монолит, 2008. — 194 с. : ил.,


табл. ; 14х20 см. — Алф. указ.: с. 192—194. — 300 экз. — ISBN 978-966-1672-06-1 (ошибоч.). — [2008-17395] УДК 629.33.083+656.131.052.4

ББК 39.335.52-08

Н77

17368. Honda Odyssey 2000—2003 г. : рук. по эксплуатации /  [авт. текста и ред. Ка­люков А. Т.]. — Днепропетровск : Монолит, 2008. — 250 с. : ил., табл. ; 14х20 см. — Алф. указ.: с. 247—250. — 300 экз. — ISBN 978-966-1672-04-7 (ошибоч.). — [2008-17393]УДК 629.33.083+656.131.052.4

ББК 39.335.52-08

Н77

17369. Honda Odyssey / CR-V : рук. по ремонту и эксплуатации, цв. электросхемы /  [авт. текста и ред.: Луночкина А. П., Калюков А. Т.]. — Днепропетровск : Монолит, 2008. — 406 с. : ил., табл. ; 29 см. — Алф. указ.: с. 402—406. — 1 500 экз. — ISBN 978-966-1672-03-0 (ошибоч.). — [2008-17398] УДК 629.33.083+656.131.052.4ББК 39.335.52-08

Н77


17370. Iran Khodro Samand EL/LX/TU : рук. по ремонту и эксплуатации, электро­схемы /  [авт. текста и ред.: Миронов М. Е., Омелич Н. В.]. — Днепропетровск : Моно­лит, 2008. — 159 с. : ил., табл. ; 29 см. — 200 экз. — ISBN 978-966-1672-09-2 (ошибоч.). — [2008-17399] УДК 629.33.083+656.131.052.4

ББК 39.335.52-08

І-84

17371. Nissan Cube / Cubis 2002—2005 г. : рук. по эксплуатации / [авт. текста и ред.: Калюков А. Т., Луночкина А. П.]. — Днепропетровск : Монолит, 2008. — 271 с. : ил., табл. ; 14х20 см. — Алф. указ.: с. 266—271. — 300 экз. — ISBN 978-966-1672-05-4 (ошибоч.). — [2008-17394] УДК 629.33.083+656.131.052.4ББК 39.335.52-08

N70


17372. Suzuki Grand Vitara / Escudo : рук. по ремонту и эксплуатации, цв. электро­схемы / [авт. текста и ред.: Миронов М. Е., Омелич Н. В.]. — Днепропетровск : Монолит, 2008. — 385 с. : ил., табл. ; 29 см. — 1 500 экз. — ISBN 978-966-1672-02-3 (ошибоч.). — [2008-17401] УДК 629.33.083+656.131.052.4

ББК 39.335.52-08

S91

17373. VW MultivanT5 / Transporter : рук. по ремонту и эксплуатации, цв. элект­росхемы / [авт. текста и ред.: Омелич Н. В., Майбород Д. Н.]. — Днепропетровск : Моно­лит, 2008. — 184 с. : ил., табл. ; 29 см. — 1 000 экз. — ISBN 978-966-1672-07-8 (оши­боч.). — [2008-17402] УДК 629.33.083+656.131.052.4ББК 39.335.52-08

V97


629.5 Водні засоби транспорту. Плавучі засоби. Суднобудування

17374. Егоров Г. В. Проектирование и постройка коастеров и судов смешаного плавания / Геннадий Егоров. — Одесса : Н. Дубров , 2008. — 128 с. : ил., табл. ; 30 см.


— Библиогр.: с. 125—128 (114 назв.). — 1 000 экз. — ISBN 978-966-8361-01-2. —
[2008-16895] УДК 629.5

ББК 39.42

Е30

629.7 Авіація та космонавтика. Літальні апарати. Ракетна техніка. Космічна техніка

17375. Платонов В. П. Южное созвездие : [о создателях ракет.-космич. техники] / Владимир Платонов. — Днепропетровск : Проспект, 2008— . — 22 см.

Кн. 1 : Главные и генеральные. — 2008. — 366, [1] с., [16] л. ил. : ил., портр. —
2 000 экз. — ІSBN 978-966-8345-52-4 (в пер.). — [2008-16884]

Кн. 2 : Соратники. — 2008. — 302, [1] с., [16] л. ил. : ил., портр. — ІSBN 978-966-8345-52-4 (в пер.). — [2008-16885] УДК 629.78(091)

ББК 39.6г

П37


Див. 17255

63 Сільське господарство. Лісове господарство. Мисливство.
Рибне господарство


630 Лісове господарство. Лісівництво

17376. Цилюрик А. В. Лісова фітопатологія : [підруч. для студ. з напряму підго­тов. фахівців 1304 "Ліс. та садово-парк. госп-во" вищ. навч. закл. ІІІ—ІV рівнів акре­дитації] / А. В. Цилюрик, С. В. Шевченко ; за заг. ред. А. В. Цилюрика. — К. : КВІЦ, 2008. — 432 с., [16] арк. іл. : іл., табл., портр. ; 25 см. — Бібліогр.: с. 417—420 (107 назв). — Покажч. латин. назв: с. 421—427. — 2 000 пр. — ISBN 978-966-2003-26-0 (у паліт.). — [2008-17350] УДК 630*44(075.8)

ББК 44.9я73

Ц93


17377. Цилюрик А. В. Словник-довідник термінів та визначень із лісової фітопа­тології : навч. посіб. для студ. освіт.-кваліфікац. рівня "Бакалавр" із спец.: 7.1304.01 — "Ліс. госп-во" та "Магістр" з фахов. прогр.: 8.1304.01 — "Захист лісу" / А. В. Цилюрик ; Нац. аграр. ун-т, Навч.-наук. ін-т ліс. і садово-парк. госп-ва, Лісогосп. ф-т, Каф. захисту лісу. — К. : КВІЦ, 2008. — 83 с. ; 20 см. — Бібліогр.: с. 75—80 (108 назв). — 300 пр. — ISBN 978-966-2003-25-3. — [2008-17351] УДК 630*44(038+035)

ББК 44.9я2

Ц72

631/638 Сільське господарство

631 Загальні питання сільського господарства

631.1 Організація та управління сільськогосподарським виробництвом

17378. Мікловда В. П. Агропромислове виробництво регіону в умовах ринкових трансформацій / В. П. Мікловда, М. В. Газуда ; Ужгород. нац. ун-т. — Ужгород : Ліра, 2008. — 223 с. : іл., табл., портр. ; 20 см. — Бібліогр.: с. 212—222 (195 назв). — ISBN 978-966-2195-05-7. — [2008-16537] УДК 631.15(477)

ББК 65.9(4Укр)32

М59


631.3 Сільськогосподарські машини та знаряддя

17379. Дмитрів В. Т. Основи теорії машиновикористання у тваринництві : навч. посіб. : [для підготов. фахівців з напряму 6.100102 "Процеси, машини та обладн. агро­пром. вир-ва" у вищ. навч. закл. II—IV рівнів акредитації] / В. Т. Дмитрів. — Львів : Афі­ша, 2008. — 256 с. : іл., табл. ; 21 см. — Бібліогр.: с. 246—249 (42 назви). — ISBN 978-966-325-106-6 (у паліт.). — [2008-17330] УДК 631.3:636](075.8)

ББК 40.729я73

Д53


631.4 Ґрунтознавство. Ґрунтові дослідження

17380. Медведев В. В. Структура почвы : методы, генезис, классификация, эволю-ция, география, мониторинг, охрана / В. В. Медведев ; Укр. акад. аграр. наук, Нац. науч. центр "Ин-т почвоведения и агрохимии им. А. Н. Соколовского". — Х. : Друк. № 13, 2008. — 405 с. : ил., табл. ; 21 см. — Изд-во установлено по lSBN. — Часть текста па­рал.: рус., англ. — Библиогр.: с. 371—390. — 300 экз. — ISBN 978-966-8726-81-1 (в пер.). — [2008-17260] УДК 631.4

ББК 40.3

М42


17381. Національна система обліку емісії парникових газів землями сільськогос­подарського призначення (методичні засади) / [О. І. Фурдичко, Н. А. Макаренко, О. О. Ракоїд та ін.] ; Укр. акад. аграр. наук, Ін-т агроекології. — К. : Логос, 2008. — 55 с. ; 20 см.
— Авт. зазначено на звороті тит. арк. — Бібліогр.: с. 52—55 (40 назв). — 100 пр. — [2008-16558] УДК 631.41:551.588.74](477)

ББК 40.3(4Укр)

Н35

631.5 Агротехніка. Прикладна генетика

17382. "Інститут землеробства УААН", нац. наук. центр (смт. Чабани, Київ. обл.). Каталог сортів і гібридів рослин ННЦ "Інститут землеробства УААН". — К. : Екмо, 2008. — 95 с. ; 20 см. — У надзаг.: Центр наук. забезп. АПВ Київ. обл. — 1 000 пр. — ISBN 978-966-2153-09-05. — [2008-17027] УДК 631.526(085)

17383. Каталог гібридів кукурудзи / Укр. акад. аграр. наук, Ін-т рослинництва ім. В. Я. Юр'єва. — Х. : Ін-т рослинництва ім. В. Я. Юр'єва, 2008. — [30] с., включ. обкл. : іл. ; 21 см. — [2008-17016] УДК 631.526:633.15](085)

17384. Каталог гібридів соняшнику / Укр. акад. аграр. наук, Ін-т рослинництва ім. В. Я. Юр'єва. — Х. : Ін-т рослинництва ім. В. Я. Юр'єва, 2008. — [30] с., включ. обкл. : іл. ; 21 см. — [2008-17017] УДК 631.526:633.854.78](085)

17385. Каталог сортів і гібридів озимих зернових культур : пшениця, жито, триті­кале / Укр. акад. аграр. наук, Ін-т рослинництва ім. В. Я. Юр'єва. — Х. : Ін-т рослинницт­ва ім. В. Я. Юр'єва, 2008. — [18] с., включ. обкл. : іл. ; 21 см. — [2008-17019]

УДК 631.526:633.1"324"](085)

17386. Каталог сортів круп’яних та зернобобових культур : просо, соя. горох / Укр. акад. аграр. наук, Ін-т рослинництва ім. В. Я. Юр'єва. — Х. : Ін-т рослинництва ім. В. Я. Юр'єва, 2008. — [21] с. : іл. ; 21 см. — [2008-17018] УДК 631.526:633.1](085)

17387. Каталог сортів ярих зернових культур : пшениця, жито, тритікале / Укр. акад. аграр. наук, Ін-т рослинництва ім. В. Я. Юр'єва. — Х. : Ін-т рослинництва ім. В. Я. Юр'є­ва, 2008. — [30] с., включ. обкл. : іл. ; 21 см. — [2008-17020] УДК 631.526:633.1"321"](085)

17388. Ковтун Ю. І. Система якості "поле-машина" з основами агрокваліметрії : наук. рек. для працівників механіз. рослинництва / Ю. І. Ковтун. — Х. : Промпроект, 2007. — 140 с. : іл., табл. ; 21 см. — Бібліогр.: с. 136—137 (16 назв). — 150 пр. — ISBN 966-8357-03-5. — [2008-16890] УДК 631.5

ББК 41.4

К56

17389. Примак І. Д. Наукові основи землеробства : [навч. посіб. для підготов. фа­хівців напряму 6.090101 "Агрономія" у вищ. навч. закл. ІІ—ІV рівнів акредитації]


/ І. Д. Примак, І. В. Лотоненко, Ю. П. Манько ; за ред. І. Д. Примака. — К. : КВІЦ, 2008. — 191 с. : іл., табл. ; 20 см. — Бібліогр.: с. 149—151. — 1 000 пр. — ISBN 978-966-2003-28-4. — [2008-17346] УДК 631.5(075)

ББК 41.4я7

П75

17390. Примак І. Д. Сівозміни в землеробстві України : [навч. посіб. для підготов. бакалаврів напряму "Агрономія" у вищ. навч. закл. ІІ—ІV рівнів акредитації] / І. Д. При­мак, В. О. Єщенко, Ю. П. Манько ; за ред. І. Д. Примака. — К. : КВІЦ, 2008. — 287 с. : табл. ; 20 см. — Бібліогр.: с. 274—281. — 1 000 пр. — ISBN 978-966-2003-36-9. —


[2008-17347] УДК 631.582(477)(075.8)

ББК 41.45(4Укр)я73

П76

17391. Ресурсозберігаючі технології механічного обробітку ґрунту в сучасному землеробстві України : [навч. посіб. для студ. агр. спец. вищ. аграр. закл. освіти ІІІ—ІV рівнів акредитації] / І. Д. Примак, В. О. Єщенко, Ю. П. Манько [та ін.] ; за ред. І. Д. При­мака. — К. : КВІЦ, 2007. — 271 с. : іл., табл. ; 20 см. — 1 000 пр. — ISBN 978-966-2003-19-2. — [2008-17348] УДК 631.512(477)(075.8)ББК 40.3(4Укр)я73

Р44


17392. Чернігівський інститут агропромислового виробництва Української акаде­мії аграрних наук / [підгот.: Бардаков А. Г. та ін.] ; Громад. орг. "Чернігів. обл. с.-г. до­радча служба". — Чернігів : [б. в.], 2008. — 32 [1] с., включ. обкл. : іл., портр. ; 20 см. — 500 пр. — [2008-17029] УДК 631.5(477.51-25)

Див. 17035, 17276, 17396633/635 Рослинництво в цілому. Рільництво. Садівництво

Див. 17276633.1 Хлібні злаки. Зернові культури

Див. 17383, 17385-87633.7/.9 Інші культури технічного та харчового призначення

17393. Кузьмішина І. І. Лікарські рослини : метод. рек. до практ. занять для студ. біол. ф-ту / І. І. Кузьмішина, Л. О. Коцун ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Біол. ф-т, Каф. ботаніки і сад.-парк. госп-ва. — Луцьк (Волин. обл.) : Вежа, 2008. — 38 с. : табл. ; 21 см. — Бібліогр.: с. 22—24. — 100 пр. — [2008-17084] УДК 633.88(072)

17394. Сафонов М. М. Повний атлас лікарських рослин / М. М. Сафонов. — Тернопіль : Навч. кн. — Богдан, 2008. — 380, [1] с. : іл., табл. ; 24 см. — Бібліогр.:
с. 378—380. — Покажч.: с. 356—377. — ISBN 978-966-408-273-7 (у паліт.). — [2008-16669]

УДК 633.88(084.4)

ББК 42.19

С22


Див. 17384

634.8 Виноградарство

17395. Виноград і виноградарство : практ. і навч. посіб. / В. О. Ходак, І. Г. Шаш­ков, І. М. Козар [та ін.]. — Ужгород : Карпати, 2007. — 406 с. : іл., табл. ; 20 см. — Біблі­огр.: с. 381—383 (31 назва). — 600 пр. — ISBN 978-966-671-165-9 (у паліт.). —


[2008-17412] УДК 634.8(075)

ББК 42.36я7

В49

635.1/.8 Овочівництво. Городництво

17396. Кравченко В. А. Огірок: селекція, насінництво, технології / В. А. Крав­ченко, О. В. Приліпка, Н. І. Янчук. — К. : ЕКМО, 2008. — 174, [1] с., [8] арк. іл. : іл., табл. ; 21 см. — Бібліогр.: с. 163—167 (60 назв). — 200 пр. — ISBN 978-966-2153-11-8


(у паліт.). — [2008-17554] УДК 635.63:631.52/.53

ББК 42.347-3

К77

636 Загальні питання тваринництва. Розведення тварин і птахів

Див. 17379636.3 Мала рогата худоба

17397. Довідник з вівчарства / [Вороненко В. І., Іовенко В. М., Польська П. І.


та ін.] ; Укр. акад. аграр. наук, Ін-т тваринництва степ. р-нів ім. М. Ф. Іванова "Асканія-Нова" — Нац. наук. селекц.-генетич. центр з вівчарства. — Нова Каховка (Миколаїв. обл.) : ПИЕЛ, 2008. — 125 с. : іл., табл. ; 20 см. — Авт. зазначено на звороті тит. арк. — 300 пр. — [2008-16870] УДК 636.3(035)

ББК 46.6я2

Д58

636.4 Свині

17398. Методика моделювання у свинарстві засобами інформаційної системи "Норма" / [В. В. Вітвіцький, О. П. Кучеров, Г. П. Костенко та ін.] ; М-во аграр. політики України, Укр. НДІ продуктивності агропром. комплексу. — К. : НДІ "Украгропром­продуктивність", 2007. — 65 с. : іл., табл. ; 20 см. — (Бібліотека спеціаліста АПК "Еконо­мічні нормативи"). — Авт. зазначено на звороті тит. арк. — Бібліогр.: с. 64—65 (19 назв). — 300 пр. — ISBN 966-8785-05-01. — [2008-16748] УДК [636.4:004.4](075.8)

ББК 46.5я73

М54


636.8 Кішки

17399. Медоуз Г. Ваша кошка : [выбор, уход, питание] : полное практ. рук. / Грэм Медоуз, Эльза Флинт ; [пер. с англ. В. Скоробогатов]. — Х. : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2008. — 191 с. : ил. ; 25 см. — Перевод изд.: The Complete Guide to Caring for your Cat / Graham Meadows and Elsa Flint (UK : New Holland Publ., 2004). — Предм. указ.: с. 188—191. — 10 000 экз. — ISBN 978-966-343-640-1 (в пер.). — [2008-16937] УДК 636.8

ББК 46.74

М42


637 Продукти тваринництва

17400. Вступ до спеціальності "Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва" : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / В. І. Ладика, О. В. Крятов, Л. В. Бон­дарчук, Р. Є. Крятова ; за ред. О. В. Крятова. — 2-ге вид., виправл. і доповн. — Суми : Унів. кн., 2008. — 255 с., [6] арк. іл. : іл., табл., портр. ; 22 см. — Бібліогр.: с. 253 (23 назви). — 500 пр. — ISBN 978-966-680-420-7 (у паліт.). — [2008-16760] УДК 637(075.8)

ББК 45я73

В84


637.1/.3 Молоко і кисломолочні продукти (за винятком консервів)

17401. Класифікатор трудових процесів виробництва молочних продуктів та мо­розива / [В. В. Вітвіцький, В. І. Ковальчук, Л. В. Лисенко та ін.] ; Укр. НДІ продуктив­ності агропром. комплексу М-ва аграр. політики України. — К. : НДІ "Украгропром­продуктивність", 2007. — 37 с. : іл., табл. ; 21 см. — (Бібліотека спеціаліста АПК "Еконо­мічні нормативи"). — Авт. зазначено на звороті тит. арк. — 300 пр. — ISBN 966-8785-62-2. — [2008-16747] УДК 637.14:658.531

ББК 36.95

К47


64 Домоведення. Комунальне господарство. Служба побуту

17402. Мудрая энциклопедия полезных советов для всей семьи / [сост. Мирошни­ченко С. А.]. — Донецк : ПКФ "БАО", 2008. — 351 с. : ил. ; 21 см. — 15 000 экз. (1-й з-д 1—3 000). — ISBN 978-966-481-111-5 (в пер.). — [2008-16698] УДК 64.01(031)

ББК 37.279я2

М89


Див. 17434

640 Типи комунально-побутових господарств та домашнє господарство. Туристичні приміщення. Готельне господарство

17403. Організація виробництва та обслуговування споживачів в закладах ресто­ранного господарства : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. освіти І—ІІ рівнів акре­дитації / [Антонова В. А., Реутова М. А., Стрілець О. А., Чухраєва Л. В.] ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. орг. та упр. якістю ресто­ран. госп-ва. — Донецьк : ДонНУЕТ, 2008. — 320 с. : іл., табл. ; 20 см. — Авт. зазначено на звороті тит. арк. — Бібліогр.: с. 308—309 (18 назв). — 500 пр. — ISBN 978-966-385-084-9. — [2008-17209] УДК 640.432.012(075.8)

ББК 65.431я73

О-64


641/642 Продукти харчування. Приготування їжі. Страви. Харчування. Кухонний інвентар

17404. Золотые кулинарные рецепты для всей семьи / [ред.-сост. Н. В. Хроменко]. — Донецк : ПКФ "БАО", 2008. — 319 с. ; 21 см. — 15 000 экз. (1-й з-д 1—7 000). — ISBN 978-966-481-107-8 (в пер.). — [2008-16693] УДК 641.5(083.12)

ББК 36.99

З-80

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   13


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка