Книжкова палата україни імені івана федороваСторінка8/13
Дата конвертації19.02.2016
Розмір2.75 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

643/645 Житло. Обладнання та предмети обстановки

17405. Дачные самоделки / [авт.-сост. В. В. Онищенко]. — Х. : Фолио, 2008. — 216, [1] с., [4] л. ил. : ил. ; 17 см. — (Мастер-класс). — 5 000 экз. — ISBN 978-966-03-4480-8 (в пер.). — [2008-16773] УДК 643/.645.012

ББК 37.279

Д21


655 Поліграфічна промисловість. Поліграфічні підприємства. Видавництва. Книжкова торгівля

17406. Правові та нормативні документи з видавничої справи : темат. добірка / [уклад. Г. М. Плиса] ; Держ. наук. установа "Кн. палата України ім. Івана Федорова". — Вид. 8-ме, доповн. — К. : Кн. палата України, 2008. — 48 с. : табл. ; 20 см. — Бібліогр.:


с. 7—9 (47 назв) та в підрядк. прим. — 200 пр. — [2008-17419] УДК 655.4/.5(477)(094.5)

ББК 76.17(4Укр)

П68

17407. Форум видавців у Львові (15 ; 2007 ; Львів). 15 Форум видавців У Льво­ві : каталог, 11—14 верес. 2007. — Львів : Форум видавців, 2008. — 391 с., [6] арк. іл. : іл. ; 20 см. — [2008-16997] УДК 655.4(477.83-25)"2007"17408. "Юрінком Інтер", вид-во (Київ). Правова література ... : [кат. вид.]. — К. : Юрінком Інтер. — 24 см. ... 2008. — 2008. — 32 с. : іл. — 5 000 пр. — [2008-16998]

УДК 655.4:34](477-25)"2008"(085)

Див. 17046, 17072-73, 17415

656 Транспортне обслуговування. Транспорт у цілому. Поштовий зв'язок

656.1 Експлуатація наземного безрейкового транспорту.
Рух вулицями та дорогами

17409. ЮІР Хмельниччини : [зб. матеріалів / авт.-упоряд.: В. Прохорчук, Л. Крас­номовець] ; ВДАІ УМВС України в Хмельниц. обл. , Упр. освіти та науки Хмельниц. облдержадмін., Хмельниц. обл. орг. Всеукр. Спілки автомобілістів, Хмельниц. обл.


від-ня Дит. фонду України. — Хмельницький : Мошак М. І., 2007. — 91, [8] арк. іл. : іл., портр. ; 27 см. — 30-річчю загонів ЮІР присвяч. — 1 000 пр. — ISBN 978-966-2903-11-9. — [2008-17523] УДК 656.11.05

ББК 39.808

Ю21

Див. 17365-73656.5 Експлуатація інших видів наземного транспорту

17410. Правила технічної експлуатації магістральних газопроводів : СОУ 60.3-30019801-050:2008. — К. : Росток : ДК "Укртрансгаз", 2008. — 198 с. : іл., табл. ; 22 см. — (Стандарт організації України). — (у паліт.). — [2008-17039] УДК 656.56(477)(083.13)656.6 Експлуатація водного транспорту

17411. Севрюков В. В. Регистр судоходства Украины : история, развитие, перс­пективы / В. В. Севрюков. — К. : Логос, 2008. — 128 с. : ил., портр. ; 27 см. — Библи­огр.: с. 126 (22 назв.). — 400 экз. — ISBN 978-966-171-016-9 (в пер.). — [2008-16562]

УДК 656.6(477)(091)

ББК 39.4г(4Укр)

С28

657 Бухгалтерія. Рахівництво

17412. Берсуцький Я. Г. Фінансовий облік : навч. посіб. [у 2 ч.] / Я. Г. Берсуцький, Н. В. Марчак ; Донец. ун-т економіки та права, Каф. обліку, аудиту та екон. аналізу. — Донецьк : ДонУЕП, 2007— . — 20 см.

Ч. 1. — 2007. — 229 с. : іл., табл. — На паліт. авт. не зазначено. — 500 пр. — ІSBN 966-02-1152-6. — [2008-17214] УДК 657(075)

ББК 65.052я7

Б51

17413. Левицька С. О. Бухгалтерський облік в галузях народного господарства : інтерактив. комплекс навч.-метод. забезп., кредит.-модул. система орг. навч. процесу : для студ. напряму підготов. "Облік і аудит" / С. О. Левицька, О. В. Зінкевич, О. М. Боро­вик ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. — Рівне : НУВГП, 2008. — 148 с. : табл. ; 20 см. — Бібліогр.: с. 136—148 (128 назв). — 220 пр. — [2008-17184] УДК 657(075.8)ББК 65.052я73

Л37


17414. Нематеріальні активи в роботі підприємств: правові основи, облік, оподат­кування : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл. / Жук В. М., Пархоменко В. М., Руба­ненко Л. В. та ін.]. — К. : Юр-Агро-Веста, 2008. — 249 с. : іл., табл. ; 20 см. — Авт. заз­начено на звороті тит. арк. — Бібліогр.: с. 155—158 (33 назви). — 5 000 пр. — ISBN 978-966-2173-01-7. — [2008-16727] УДК 657.421.3

ББК 65.052

Н95

17415. Штангерт А. М. Планування, облік, калькулювання та аналіз собівартості видавничої і поліграфічної продукції : (для потреб управлін. обліку та аналізу діяльності п-ва) : навч. посіб. / А. М. Штангерт, В. В. Мартинів. — Львів : УАД, 2008. — 409 с. : іл., табл. ; 20 см. — Бібліогр.: с. 404—409 (73 назви). — 300 пр. — ISBN 978-966-322-109-0 (у паліт.). — [2008-16847] УДК 657.4:655.3ББК 65.052+37.8

Ш87


658 Організація виробництва. Економіка підприємств.
Організація та техніка торгівлі. Службові відносини

17416. Менеджмент технологической безопасности стальных конструкций в кор­розионных средах / Шимановский А. В., Королев В. П., Филатов Ю. В. [и др.] ; ОАО "Укр­ниипроектстальконструкция им. В. Н. Шимановского", Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Донецк : Апекс, 2008. — 121 с. : ил., табл. ; 21 см. — Надзаг. частично укр. — Библиогр.: с. 112—121 (200 назв.). — 100 экз. — ISBN 978-966-8242-70-0. — [2008-17324]

УДК 658.562:[624.014.2:620.19]

ББК 38.54н

М50

17417. Методологічні основи оцінки рівня капіталізації суб’єктів господарювання / [М. Козоріз, Л. Гліненко, О. Люткевич та ін.] ; НАН України, Ін-т регіон. дослідж. — Львів : Ін-т регіон. дослідж., 2008. — 280 с. : іл., табл. ; 20 см. — (Серія "Регіони: моні­торинг, прогнози, моделі"/ голов. ред. Є. І. Бойко, lSBN 978-966-02-4250-0). — Авт. заз­начено на звороті тит. арк. — Бібліогр.: с. 271—281 (158 назв). — 300 пр. — ISBN 978-966-02-4774-1. — [2008-17241] УДК 658.14:330.341.1ББК 65.29-56

М54


17418. Сударкина С. П. Экономика машиностроительного предприятия : учеб. пособие для студентов экон. фак. днев. и заоч. форм обучения / С. П. Сударкина ; Нац. техн. ун-т "Харьков. политехн. ин-т". — Х. : НТУ "ХПИ", 2008. — 243 с. : ил., табл. ;
20 см. — Библиогр.: с. 242—243 (34 назв.). — 200 экз. — ISBN 978-966-593-620-6. — [2008-17234] УДК 658:621](075.8)

ББК 65.304.15я73

С89

17419. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Л. О. Омелянович, О. В. Чайковська, Г. Є. Долматова [та ін.] ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. — (2-ге вид., переробл. і доповн.). — Донецьк : ДонНУЕТ, 2008. — 281 с. : іл., табл. ; 21 см. — Бібліогр.:


с. 278—281 (45 назв). — 250 пр. — ISBN 978-966-385-075-7 (у паліт.). — [2008-17213]

УДК 658.14/.17(075.8)

ББК 65.290-93

Ф59


17420. Шило Ж. С. Фінанси підприємств : інтерактив. комплекс. навч.-метод. за­безп., кредит.-модул. система орг. навч. процесу : для студ. галузі знань "Економіка та під­приємство" / Ж. С. Шило ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. — Рівне : НУВГП, 2008. — 117 с. : табл. ; 20 см. — Бібліогр.: с. 115 (12 назв). — 350 пр. — [2008-17186]

УДК 658.1(075.8)

ББК 65.42я73

Ш59


Див. 17041, 17340, 17345, 17401

658.6 Товарознавство

17421. Товарознавство. Непродовольчі товари : підруч. для технікумів / [Д. П. Лой­ко,


К. А. Астапова, З. М. Артамонова та ін.] ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Ми­хайла Туган-Барановського. — Донецьк : ДонНУЕТ, 2008. — 608 с. : іл., табл. ; 20 см. — Авт. зазначено на звороті тит. арк. — Бібліогр.: с. 607—608 (25 назв). — 500 пр. — ISBN 978-966-385-085-6. — [2008-17212] УДК 658.62:005.52]:339.166.84](075.32

ББК 65.422.5я722

Т50

659 Реклама. Система інформації

17422. Ефименко Е. 100 вопросов и ответов о выставках и ярмарках : настол. кн. экспонента-практика / Елена Ефименко. — К. : КНТ, 2008— . — 21 см. — (Библиотека профессионала). — ISBN 978-966-373-411-8.

Ч. 1 : Путеводитель экспонента и организатора выставок. — 2008. — 239 с. : ил., табл., портр. — Парал. тит. л. англ. — Библиогр.: с. 235—238 (81 назв.). — 1 000 экз. — ІSBN 978-966-373-412-5 (в пер.). — [2008-16947] УДК 659.15

ББК 79.17

Е91

17423. Пояснення до Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (Пояснення до УКТЗЕД) / [за ред. Хорошковського В. І. ; Держ. мит. служба України]. — [Офіц. вид.]. — К. : Зовнішторгвидав України, 2008— . — 28 см.Т. 2 : Розділи VI —XI. Групи 30—63. — 2008. — 480 с. : іл., табл. — ІSBN 978-966-8274-14-5. — [2008-17409] УДК 659.154:339.5](477)

ББК 65.9(4Укр)-80+65.9(4Укр)248

П67

66 Хімічна технологія. Хімічна промисловість. Споріднені галузі

Див. 1703366.0 Хімічна технологія

17424. Лозинський М. О. Карбаніони. Синтез та алкілування / Мирон Лозинський, Володимир Ковтуненко. — К. : Трео-Плюс, 2008. — 626 с. : іл., табл. ; 25 см. — Бібліогр. в підрядк. прим. — Предм. покажч.: с. 623—626. — ISBN 966-569-170-8 (помилк.) (у па­літ.). — [2008-17500] УДК 66.097

ББК 35.11

Л72


663/664 Харчова промисловість. Харчові виробництва

663.6/.8 Виробництво мінеральних і лікувальних вод, безалкогольних напоїв. Морозиво. Лікери

17425. Дубова Г. Є. Використання центрифуг при виробництві соків та напоїв : монографія / Г. Є. Дубова, А. Т. Безусов ; Укоопспілка, Полтав. ун-т спожив. кооперації України, Каф. загальноінженер. дисциплін. — Полтава : ПУСКУ, 2007. — 85 с. : іл., табл. ; 20 см. — Бібліогр.: с. 72—85 (155 назв). — 1 000 пр. — ISBN 978-966-7971-60-1. — [2008-17247] УДК 663.81.022.63

ББК 36.91-5

Д79


664.1/.2 Цукрове та крохмале-патокове виробництво

17426. Пещеренко П. Н. Карамельный век : очерки о киев. кондитер. и конфет. фабриках начала 20-го века / П. Н. Пещеренко. — К. : КВИЦ, 2008. — 199 с. : ил., портр. ; 20 см. — Библиогр.: с. 196—197 (33 назв.). — 800 экз. — ISBN 978-966-2003-29-1. — [2008-17345] УДК 664.144/.149(477-25)(091)

ББК 36.86г(4Укр-2К)

П31


664.6/.7 Борошномельно-круп'яне та хлібопекарське виробництво. Борошняні кондитерські вироби

17427. Нетребский А. А. Интенсификация измельчения зерна : монография / Не­требский А. А. — Одесса : Друк, 2006. — 385 с. : ил., табл. ; 21 см. — Библиогр.: с. 371—385 (291 назв.). — 500 экз. — ISBN 966-2907-26-2 (в пер.). — [2008-17300] УДК 664.73

ББК 36.82

Н57


665 Технологія олії, жирів, воску, нафтопродуктів

665.6/.7 Процеси та продукти нафтової та суміжних галузей промисловості

17428. Мамедов Б. Б. Технологічні розрахунки процесів переробки нафти та газу / Б. Б. Мамедов ; Технол. ін-т Східноукр. нац. ун-ту ім. Володимира Даля. — Луганськ : СНУ ім. В. Даля, 2008. — 245 с. : іл., табл. ; 21 см. — Бібліогр.: с. 242 (12 назв). —


300 пр. — ISBN 978-966-590-684-1 (у паліт.). — [2008-17220] УДК 665.6(075)

ББК 35.514я7

М22

666 Скляна та керамічна промисловість. Виробництво в'яжучих. Виробництво емалі та штучних каменів

666.3/.7 Керамічна промисловість

17429. Стеклокристаллические покрытия по керамике : монография / [Г. В. Лиса­чук, М. И. Рыщенко, Л. А. Белостоцкая и др.] ; Нац. техн. ун-т "Харьков. политехн. ин-т". — Х. : НТУ "ХПИ", 2008. — 479 с. : ил., табл. ; 21 см. — Авт. указаны на обороте тит. л. — Библиогр.: с. 436—474 (446 назв.). — 300 экз. — ISBN 978-966-593-640-4 (в пер.). — [2008-17233] УДК 666.3-188

ББК 35.41

С79


669 Металургія. Метали та сплави

669.01/.09 Металургія в цілому. Металургійні процеси та устаткування. Металознавство

17430. Жигуц Ю. Ю. Сплави синтезовані металотермією і СВС-процесами


/ Ю. Ю. Жигуц. — Ужгород : Ґражда, 2008. — 286 с. : іл., табл., портр. ; 21 см. — Бібліогр.:
с. 253—278 (338 назв). — 350 пр. — ISBN 978-966-8924-77-4. — [2008-17536] УДК 669.018

ББК 34.2

Ж68

669.1 Чорна металургія. Чавун і сталь

17431. Грес Л. П. Высокоэффективный нагрев доменного дутья : монография


/ Л. П. Грес. — Дніпропетровськ : Пороги, 2008. — 491 с. : ил., табл. ; 21 см. — Вых. дан. укр. — Библиогр.: с. 458—485 (333 назв.). — 400 экз. — ISBN 978-966-525-922-0 (в пер.). — [2008-16873] УДК 669.162.22/.23

ББК 34.323

Г80

669.2/.8 Кольорова металургія

17432. "Титан —2008: производство и применение", научно-техническая конф. (1 ; 2008 ; Запорожье). Первая научно-техническая конференция молодых ученых и специалистов "Титан-2008: производство и применение", 1—2 окт. 2008 г., г. За­порожье : сб. тез. и докл. — Запорожье : ЗНТУ, 2008. — 127 с. : ил., табл. ; 21 см. — В надзаг.: Казен. предприятие "Запорож. титано-магниевый комбинат", Запорож. нац. техн. ун-т ; Запорож. гос. инженер. акад. — Текст : рус., укр. — Библиогр. в конце докл. — 150 экз. — ISBN 978-966-7809-85-0. — [2008-17218] УДК 669.295"2008"(06)

ББК 34.33я431

Т45


67/68 Різні галузі промисловості та ремесла

681.5 Автоматика. Технічна кібернетика. Техніка автоматизації

17433. Автоматизация: проблемы, идеи, решения : материалы междунар. науч.-техн. конф., г. Севастополь, 8—12 сент. 2008 г. / [редкол.: Е. В. Пашков (председатель)


и др.]. — Севастополь : СевНТУ, 2008. — 296 с. : ил., табл. ; 20 см. — В надзаг.: Севас­топол. нац. техн. ун-т, Техн. ун-т г. Люблин, Силез. техн. ун-т г. Гливице. — Текст:
укр., рус., англ. — Библиогр. в конце докл. — 100 экз. — ISBN 978-966-2960-32-7. — [2008-17189] УДК 681.5(06)

ББК 32.965я43

А22

17434. Середа О. Г. Безконтактні елементи автоматики в електропобутовій техні­ці : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. за спец. "Електропобут. техніка"] / О. Г. Се-реда ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Х. : НТУ "ХПІ", 2008. — 223 с. : іл. ;


21 см. — Бібліогр.: с. 220—222 (33 назви). — 300 пр. — ISBN 978-966-593-648-0 (у паліт.). — [2008-17232] УДК 681.51:64.06](075.8)

ББК 32.965.1я73

С32

17435. Філинюк М. А. Елементи та пристрої автоматики на основі нелінійних властивостей динамічних негатронів : монографія / М. А. Філинюк, О. В. Войцеховська ; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця : Універсум-Вінниця, 2008. — 188 с. : іл., табл. ;


20 см. — Бібліогр. в кінці розд. — 100 пр. — ISBN 978-966-641-250-1 (помилк.). — [2008-16754] УДК 681.511.4:621.396.6

ББК 32.965.5

Ф52

687.1/4 Швейна промисловість

17436. Славінська А. Л. Методи типового проектування одягу : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / А. Л. Славінська. — Хмельницький : ХНУ, 2008. — 159 с. : іл., табл., портр. ; 26 см. — Бібліогр.: с. 156—157 (30 назв). — 300 пр. — ISBN 966-330-043-4 (у паліт.). — [2008-17200] УДК 687.016.5(075.8)

ББК 37.24я73

С47


69 Будівельна промисловість. Будівельні матеріали.
Будівельно-монтажні роботи


69.0 Будівельне виробництво. Загальні питання

17437. Білецький А. А. Організація і технологія будівельних робіт : інтеракт. комплекс навч.-метод. забезп. дисципліни, кредит.-модул. система орг. навч. процесу : для студ. напряму підготов. 6.060103 "Гідротехніка (вод. ресурси)" / А. А. Білецький ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. — Рівне : НУВГП, 2008. — 211 с. : іл., табл. ; 20 см. — Бібліогр. в тексті. — 165 пр. — [2008-17177] УДК 69.05(075.8)

ББК 38я73

Б61


17438. Валовой О. І. Проектування, технологія та організація будівництва. Зведен­ня і ремонт будівель та споруд : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. за напрямком "Буд-во"] / О. І. Валовой. — Кривий Ріг (Дніпропетров. обл.) : Вид. дім, 2007— . — 20 см. — (Бібліотека інженера-будівельника, ІSBN 5-7763-2469-6).

Т. 4 : Технологія зведення будівель і споруд. — 2008. — 593 с. : іл., табл., портр. — Біб­ліогр.: с. 590—593 (32 назви). — Предм. покажч.: с. 583—589. — 300 пр. — ІSBN 978-966-2915-79-2. — [2008-17482] УДК 69.057(075.8)

ББК 38.6я73

В15


17439. Дорошук Г. П. Будівельна механіка. Приклади, задачі та комп’ютерні роз­рахунки : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Г. П. Дорошук, В. М. Трач ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. — Рівне : НУВГП, 2008. — 472 с. : іл., табл. ;
20 см. — Бібліогр.: с. 465—467 (27 назв). — 250 пр. — ISBN 978-966-327-101-9. — [2008-17181] УДК 69.04(075.8)

ББК 38я73

Д69

696 Санітарно-технічне, газове, парове, електричне обладнання будівель

17440. ІНСТАЛінфо-2008 : кат. інсталяц. фірм України / [голов. ред. та упоряд. М. Вербицький]. — [11-те ювіл. вид.]. — Львів : ЕКОінформ, 2008. — 182, [2]. : іл., табл., портр. ; 30 см. — [2008-17030] УДК 696/697(477)"2008"(085.2)697 Обігрівання, вентиляція та кондиціювання повітря в будовах

17441. Кравченко Н. В. Теплогазопостачання та вентиляція : інтерактив. комплекс навч.-метод. забезп. дисципліни : для студ. напряму підготов. 6.060101 "Будівництво" / Н. В. Кравченко, В. С. Кравченко ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. — Рівне : НУВГП, 2008. — 109 с. : іл., табл. ; 20 см. — Бібліогр.: с. 108 (13 назв). — 300 пр. — [2008-17183] УДК 697.34+397.9

ББК 31.38+38.76

К77


17442. Проблеми обліку теплоти та води в Україні : матеріали ІІІ ювіл. міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 100-річчю УкрЦСМ — заснуванню метрол. служби в м. Києві, 4—6 черв. 2002 р. / уклад.: В. І. Карташев, О. О. Зайцева. — К. : Авега, 2002. — 219 с. : іл., табл. ; 20 см. — У надзаг.: Держ. ком. стандартизації, метрології та сертифі­кації України (Держстандарт України), Укр. держ. наук.-вироб. центр стандартизації, метрології та сертифікації (УкрЦСМ), Укр. учб.-наук. центр (УкрУНЦ). — Текст: укр., рос. — Бібліогр. в кінці доп. — 200 пр. — ISBN 966-96169-0-5. — [2008-17309]

УДК 697.1+628.1](477)(06)

ББК 38.761(4Укр)я431+38.765(4Укр)я431

П78


17443. Проблеми обліку теплоти та води в Україні : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф., 13—14 черв. 2006 р. / уклад.: В. І. Карташев, О. О. Зайцева. — К. : Авега, 2006. — 185 с. : іл., табл. ; 21 см. — У надзаг.: Держ. ком. України з питань техн. регулю­вання та спожив. політики, Держ. п-во Всеукр. держ. наук.-вироб. центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів (Укрметртестстандарт). — Текст: укр., рос. — Бібліогр. в кінці доп. — 200 пр. — ISBN 966-8953-04-5. — [2008-17313]

УДК 697.1+628.1](477)(06)

ББК 38.761(4Укр)я431+38.765(4Укр)я431

П78


7 МИСТЕЦТВО. ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНЕ МИСТЕЦТВО. ФОТОГРАФІЯ. МУЗИКА. ТЕАТР. ІГРИ. СПОРТ

7.01/.03 Загальні питання мистецтва. Стилі мистецтва

Див. 1771372 Архітектура

17444. П’ятдесят п’ять дерев’яних храмів Закарпаття : [путівник / авт. тексту, фото та мал. М. Сирохман]. — К. : Грані-Т, 2008. — 85, [2] с. : іл., портр., карти-схеми ; 20 см. — 3 000 пр. — ISBN 978-966-465-161-2. — [2008-16605] УДК 726.54(477.87)

ББК 85.11г(4УкрЗ)

П99


17445. Смоляров Ю. А. Архітектурне формоутворення з вантово-стержневих сис­тем : монографія / Юрій Смоляров. — Суми : Корпункт, 2008. — 238 с. : іл., табл.,
портр. ; 20 см. — Парал. тит. арк. англ. — Бібліогр.: с. 225—230 (144 назви). — 300 пр. — ISBN 978-966-7402-52-5. — [2008-16955] УДК 72.012.6:624.074.5

ББК 85.11

С51

17446. Черкес Б. С. Національна ідентичність в архітектурі міста / Богдан Черкес ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів : Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2008. — 266 с. : іл. ; 25 см. — Бібліогр.: с. 233—261 (496 назв) та в підрядк. прим. — Імен. по­кажч.: с. 262—266. — 500 пр. — ISBN 978-966-553-703-8 (у паліт.). — [2008-16575]УДК 721.035(477)9

ББК 85.118(4Укр)

Ч-48

73/76 Образотворче мистецтво. Декоративно-прикладне мистецтво

73 Пластичні мистецтва. Нумізматика, нагороди

17447. Материалы по нумизматике и археологии древнего Северного Причерно­морья : сб. Вестников Одес. музея нумизматики (вып. №1—30) / Одес. музей нумизма­тики ; [науч. ред. С. Б. Охотников]. — Изд. 2-е, уточн. и доп. — Одесса : ОГТ, 2008. — 287 с. : ил., портр. ; 30 см. — Изд-во установлено по ISBN. — Библиогр. в тексте. — 200 экз. — ISBN 978-966-2106-22-0 (в пер.). — [2008-17176] УДК 737.1:069.539](477)(091)

ББК 63.221

М34


741/744 Малювання та креслення

Див. 17581745/749 Декоративно-прикладне мистецтво. Художні промисли. Дизайн

17448. Ладвинская А. А. Популярная энциклопедия вязания. Спицы и крючок / [Ладвинская А. А.]. — Донецк : ПКФ "БАО", 2008. — 510 с. : ил. ; 21 см. — Авт. указан перед вып. дан. — 15 000 экз. (1-й з-д 1—3 000). — ISBN 978-966-481-112-2 (в пер.). — [2008-16694] УДК 746.4

ББК 37.248

Л15


17449. Народне мистецтво Буковини / авт.-упоряд. В. Ворончак. — Вижниця : Черемош, 2008. — 42, [1] с. : іл., портр. ; 23 см. — 500 пр. — ISBN 978-966-8130-97-7. — [2008-17156] УДК 745/749(477.8)

ББК 85.12(4УкрЗ)

Н30

17450. Чижик Т. Б. Комплекты, кардиганы, джемперы, жилеты / Т. Б. Чижик. — Х. : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга" ; Белгород : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2008. — 307 с. : ил. ; 21 см. — (Семейная коллекция вязания крючком и спицами, ISBN 978-966-14-0106-7). — 30 000 экз. — ISBN 978-966-14-0108-1. — ISBN 978-5-9910-0565-4 (в пер.). — [2008-16933] УДК 746.4ББК 37.248

Ч-59


75/76 Живопис. Графічні мистецтва. Графіка. Гравюра

17451. Побожій С. І. Забуті художники і Сумщина : монографія / С. І. Побожій. — Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 2008. — 157 с., [16] арк. іл. : табл. ; 20 см. — Частина тексту рос. — Бібліогр. в тексті. — 300 пр. — ISBN 978-966-8958-25-0. — [2008-17197]

УДК 75(477.52)(092)

ББК 85.143(4Укр-4Сум)-8

П41

17452. Смирнова Т. В. Основы стилистического анализа произведений изобрази­тельного искусства (живопись и графика Томаса Гейнсборо) / Т. В. Смирнова ; Севасто­пол. нац. техн. ун-т. — Севастополь : СевНТУ, 2006. — 159 с., [8] л. ил. : портр. ; 29 см. — Библиогр.: с. 151—156 (104 назв.). — 300 экз. — ISBN 966-7473-99-6. — [2008-17194]УДК 75.03(410)

ББК 84.14(4Вел)

С50

77 Фотографія та подібні процеси

17453. Шибанов В. В. Фотохімія : навч. посіб. / В. В. Шибанов, І. Й. Маршалок. — Львів : УАД, 2008— . — 20 см.

Ч. 2 : Лабораторні роботи. — 2008. — 132 с. : іл., табл. — 150 пр. — ІSBN 978-966-322-108-3. — [2008-16846] УДК 772.1/.2(075)

ББК 37.9я7

Ш55

78 Музика

17454. Гладких А. В. Формування професійного виконавства на духових інст­рументах : навч. посіб. / А. В. Гладких ; М-во культури і туризму України, Харків. держ. акад. культури, Каф. інструментів духового та естрад. оркестрів. — Х. : ХДАК, 2008. — 115 с. : нот. іл. ; 29 см. — Бібліогр.: с. 113—115. — 100 пр. — ISBN 966-7352-98-6. — [2008-17225] УДК 788(075)

ББК 85.315.3я7

Г52


17455. Качмарчик В. П. Немецкое флейтовое искусство XVIII—XIX вв. : моно­графия / В. Качмарчик ; Нац. муз. акад. Украины им. П. И. Чайковского. — Донецк : Юго-Восток, 2008. — 310 с. : ил., нот. ил., табл. ; 20 см. — Библиогр.: с. 283—308 (426 назв.) и в подстроч. примеч. — 300 экз. — ISBN 978-966-7271-44-2. — [2008-16723]

УДК 788.5.035(430)

ББК 85.315.3г(4Нім)

К30


17456. Левченко Г. С. Спогади, роздуми, погляди, поради : худож.-метод. нариси / Григорій Левченко ; Упр. культури і туризму Полтав. облдержадмін., Обл. центр нар. творчості. — Полтава : Форміка, 2007. — 108 с. : іл., нот. іл., портр. ; 21 см. — 140 пр. — ISBN 978-966-8716-09-6 (помилк.). — [2008-16797] УДК 78.01/.07.021(477)(072)

ББК 85.31(4Укр)я7

Л38

17457. Телюк М. А. Серце віддане пісні : нариси з історії навч., творч. та просвітн. діяльності чоловічої хорової капели "Буревісник" : навч. посіб. для студ. муз.-пед. навч. закл. / Михайло Телюк ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Ф-т культури і мистецтв, Каф. муз. мистецтва. — Львів : Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2008. — 103 с. : іл., нот. іл. ; 20 см. — Бібліогр.: с. 102 (20 назв). — 300 пр. — ISBN 978-966-553-716-8. — [2008-16571] УДК 784.1.087.683-053.(477.83-25)(091)ББК 85.314(4Укр-4Льв)

Т31


Див. 17252
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка