Книжкова палата україни імені івана федороваСторінка9/13
Дата конвертації19.02.2016
Розмір2.75 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

79 Видовищні мистецтва. Масові розваги. Ігри. Спорт

Див. 17254791 Кінематографія. Кіномистецтво. Кінофільми

Див. 17694792 Театр. Сценічне мистецтво. Хореографія

17458. Карнер Д. А. Сміх крізь сльози : Єврейський театр у Східній Галичині і на Буковині / Доріс А. Карнер ; [пер. укр. мовою Х. Назаркевич]. — Львів : ВНТЛ-Класика, 2008. — 200 с. ; 21 см. — Бібліогр.: с. 195—200. — ISBN 966-8849-42-6. — [2008-17484]

УДК 792(477.8)(=411.16)

ББК 85.33(4УкрЗ=Євр)

К24

794 Настільні ігри (на кмітливість, спритність та удачу)

17459. Гайштут А. Г. Логические задачи, головоломки, судоку / А. Г. Гайштут. — Х. : Основа, 2008— . — 20 см.

[Вып.] 1. — 2008. — 48 с. : ил., табл. — Библиогр.: с. 48 (2 назв.). — ІSBN 978-966-333-713-5. — [2008-17126]

[Вып.] 2. — 2008. — 47 с. : ил., табл. — Библиогр.: с. 47 (2 назв.). — ІSBN 978-966-333-736-4. — [2008-17127]

[Вып.] 3. — 2008. — 47 с. : ил., табл. — Библиогр.: с. 47 (2 назв.). — ІSBN 978-966-333-737-1. — [2008-17128] УДК 794.5(075.3)

17460. Гайштут О. Г. Логічні задачі, головоломки, судоку / О. Г. Гайштут. — Х. : Основа, 2008— . — 20 см.

[Вип.] 1. — 2008. — 48 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 48 (2 назви). — ІSBN 978-966-333-740-1. — [2008-17129] УДК 794.5(075.3)

796/799 Спорт. Спортивні ігри. Фізична культура

Див. 170538 МОВОЗНАВСТВО. ЛІНГВІСТИКА. МОВИ. ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА. ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

81 Лінгвістика. Мовознавство. Мови

17461. "Актуальні проблеми і технології філологічних досліджень та навчання іноземним мовам", наук.-практ. конф. (2005 ; Ізмаїл). Матеріали науково-практичної конференції "Актуальні проблеми і технології філологічних досліджень та навчання іноземним мовам" : [ст., доп., тезиси]. — Ізмаїл : Смил, 2005. — 200 с. : іл., табл. ; 20 см. — У надзаг.: Ізмаїл. ін-т вод. трансп. — Текст: укр., рос., англ. — Бібліогр. в кінці ст. — 300 пр. — ISBN 966-8127-54-4. — [2008-17458] УДК 81'25'42(06)

ББК 81.2-7-5я43

А43


17462. Діалектна мова: сучасний стан і динаміка в часі : [тези доп. Міжнар. наук. конф., 5—7 берез. 2008 р., Київ / редкол.: П. Ю. Гриценко та ін.] ; НАН України, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні, Ін-т укр. мови. — К. : Д. Бураго, 2008. — 223 с. : портр. ; 21 см. — У підзаг.: До 100-річчя проф. Ф. Т. Жилка. — Текст: укр., рос., пол. — Бібліогр. в кінці доп. — 300 пр. — ISBN 978-966-8188-95-4. — [2008-16814] УДК 81'282(06)

ББК 81-67я43

Д44

17463. Мова і мовознавство в духовному житті суспільства : монографія


/ [С. С. Єрмоленко, Г. В. Зимовець, Т. В. Радзієвська, О. Б. Ткаченко] ; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. — К. : Д. Бураго, 2007. — 350, [1] с. ; 21 см. — Авт. зазначено на звороті тит. арк. — Бібліогр. в кінці розд. — 500 пр. — ISBN 966-02-4089-9. — [2008-16816] УДК 81'37

ББК 81-2

М74

Див. 17061, 17256811 Мови (природні та штучні)

811.111 Англійська мова

17464. Балабін В. В. Основи військового перекладу. (Англійська мова) : підруч. [для курсантів (студ.) вищ. навч. закл.] / В. В. Балабін, В. М. Лісовський, О. О. Чер­нишов ; за ред. В. В. Балабіна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Військ. ін-т. — К. : Логос, 2008. — 587 с. ; 21 см. — Бібліогр.: с. 581—584 (68 назв). — 500 пр. — ISBN 978-966-581-969-1 (у паліт.). — [2008-16549] УДК 811.111‘25:355](075)

ББК 81.2Англ-7

Б20


17465. Борисенко Н. С. Методичні рекомендації для семінарських занять з тео­ретичної граматики англійської мови : метод. рек. для семінар. занять з теорет. грама­тики англ. мови / Н. С. Борисенко ; Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди. — Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.) : Карпук С. В., 2008. — 66 с. :
табл. ; 20 см. — Назва обкл. та текст англ. — Бібліогр.: с. 64—66 (52 назви) та в кінці лекцій. — 500 пр. — [2008-17095] УДК 811.111'36(072)

17466. Васькова М. Ю. English : бліц-тести : 7-й кл. / Васькова М. Ю. — Х. : Торсінг плюс, 2008. — 128 с. ; 16 см. — Авт. зазначено на звороті тит. арк. — 3 000 пр. — ISBN 978-966-404-708-8. — [2008-17141] УДК 811.111(079.1)

ББК 81.2Англ-9

В19


17467. Васькова М. Ю. English : бліц-тести : 8-й кл. / Васькова М. Ю. — Х. : Торсінг плюс, 2008. — 128 с. ; 16 см. — Авт. зазначено на звороті тит. арк. — 3 000 пр. — ISBN 978-966-404-709-5. — [2008-17142] УДК 811.111(079.1)

ББК 81.2Англ-9

В19

17468. Верба Г. В. Граматика сучасної англійської мови = Modern English Grammar : (довідник) / Г. В. Верба, Л. Г. Верба. — К. : ВП "Логос-М", 2008. — 341 с. : табл. ; 20 см. — (Учням та абітурієнтам). — ISBN 966-509-001-1. — [2008-16567] УДК 811.111'06'36(035)ББК 81.2Англ-2я2

В31


17469. Дмитрук О. В. Навчальний посібник з позалекційного читання та відео : для студентів І—ІV курсів Ін-ту філології : [вправи з розв. навичок самост. читання та удоскон. пер. з англ. на укр. мову] / О. В. Дмитрук ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К. : Агентство "Україна", 2007. — 105 с. ; 24 см. — 100 пр. — ISBN 978-966-8136-87-0. — [2008-16854] УДК 811.111'25(075.8)

ББК 81.2Англ-7-9

Д53

17470. Корективний фонетико-орфографічний курс сучасної англійської мови : навч. посіб. / Є. І. Гороть, Т. Ю. Лісінська, Л. К. Малімон [та ін.] ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Україн­ки. — Луцьк : Вежа, 2008. — 302 с. : іл., табл. ; 20 см. — Бібліогр.: с. 300—302 (29 назв). — 300 пр. — ISBN 978-966-600-321-1. — [2008-16822] УДК 811.111'06'35(075)ББК 81.2Англ-8-9

К66


17471. Савчук І. І. Основи теорії мовленнєвої комунікації : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / І. І. Савчук ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. — Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2008. — 82 с. : табл. ; 20 см. — Бібліогр. в кінці тем. —
120 пр. — ISBN 978-966-485-018-3. — [2008-17217] УДК 811.111'27'42(075.8)

ББК 81.2Англ-5-923

С13

17472. Сучасний англо-український, українсько-англійський словник : 30 000 слів + граматика / [ред.-уклад. О. В. Зав'язкін]. — Донецьк : ВКФ "БАО", 2008. — 383 с. ; 17 см. — 15 000 пр. (1-й з-д 1—3 000). — ISBN 978-966-481-096-5 (у паліт.). — [2008-16703]УДК 811.111'06+811.161.2'06

ББК 81.2Англ-4

С91

Див. 17464811.112.2 Німецька мова

17473. Лисецька Н. Г. Навчально-методична розробка до книги для домашнього читання "Effi Briest (Theodor Fontane) для студентів IV курсу спеціальності "Мова та література" (німецька) факультету романо-германської філології / Н. Г. Лисецька, В. П. Хай­демейєр ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Ф-т романо-герман. філол., Каф. нім. філол. — Луцьк (Волин. обл.) : Вежа, 2008. — 52, [1] с. ; 20 см. — 100 пр. — [2008-17085]

УДК 811.112.2(072)

17474. Periskop-Rьckblick. Welt nachrichten : учеб. пособие по нем. яз. / О-во с огран. ответственностью "Методика". — К. : Методика, 2007— . — 29 см. — (Серия: филологические науки). — В надзаг.: Современ. технологии изучения иностр. яз.

Вып. № 1. — 2008. — 56, [1] с. : ил., портр. — ІSBN 978-966-8315-82-4. — [2008-17386]

Вып. № 2. — 2008. — 64, [1] с., включая обл. : ил., портр. — ІSBN 978-966-8315-83-1. — [2008-17387] УДК 811.112.2(075)

ББК 81.2Нім-9

Р43


Див. 17482

811.131.1 Італійські мови

17475. Ivanova-Karpenko U. Storia della lingua italiana per stranieri / Uliana Ivanova-Karpenko. — К. : Д. Бураго, 2008. — 93, [2] с. : iл. ; 20 см. — 300 пр. — ISBN 978-966-489-006-6. — [2008-16819] УДК 811.131.1-112

ББК 81.2Іта

І-98


811.133.1 Французька мова

17476. Pйrisсop-revue. Actualitйs du monde : учеб. пособие по фр. яз. / О-во с огран. ответственностью "Методика". — К. : Методика, 2007— . — 29 см. — (Серия: фило­логические науки). — В надзаг.: Современ. технологии изучения иностр. яз.

Вып. № 1. — 2008. — 56, [1] с. : ил., портр. — ІSBN 978-966-362-020-6. — [2008-17388]

Вып. № 2. — 2008. — 64, [1] с., включая обл. : ил., портр. — ІSBN 978-966-362-020-6. — [2008-17389] УДК 811.133.1(075)

ББК 81.2Фра-9

Р43


811.134.2 Іспанська мова

17477. Periscopio revista. Noticias internacionales : учеб. пособие по исп. яз. / О-во с огран. ответственностью "Методика". — К. : Методика, 2007— . — 29 см. — (Серия: филологические науки). — В надзаг.: Современ. технологии изучения иностр. яз.

Вып. № 1. — 2008. — 56, [1] с. : ил., портр. — ІSBN 978-966-362-021-3. — [2008-17384]

Вып. № 2. — 2008. — 64, [1] с., включая обл. : ил., портр. — ІSBN 978-966-362-077-0. — [2008-17385] УДК 811.134.2(075)

ББК 81.2Ісп-9

Р43


811.161.1 Російська мова

17478. Полянская И. В. Профессиональное общение : учеб. пособие для иностран. студентов вузов всех специальностей / И. В. Полянская ; Нац. техн. ун-т "Харьков. поли­техн. ин-т". — Х. : НТУ "ХПИ", 2008. — 407 с. : табл. ; 26 см. — Библиогр.: с. 406—407 (40 назв.). — 300 экз. — ISBN 978-966-593-626-8 (в пер.). — [2008-17230]

УДК 811.161.1'276.6(07-054.6)

ББК 81.2Рос-923

П54

811.161.2 Українська мова

17479. Аркушин Г. Атлас західнополіських фаунономенів / Григорій Аркушин ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Ономастико-діалектол. лаб. — Луцьк : Вежа, 2008. — 319, [2] с. : карти ; 20х30 см. — 100 пр. — ISBN 978-966-600-351-8. — [2008-16821]

УДК 811.161.2'28(477.82)

ББК 81.2(4Укр-4Вол)-5

А82

17480. Загнітко А. П. Великий тлумачний словник. Сучасна українська мова від


А до Я / [Загнітко А. П., Щукіна І. А.]. — Донецьк : ВКФ "БАО", 2008. — 703 с. ; 27 см. — Авт. зазначено перед вип. дан. — 15 000 пр. (1-й з-д 1—3 500). — ISBN 978-966-481-019-4 (у паліт.). — [2008-16684] УДК 811.161.2'06'374.3

ББК 81.2Укр-4

З-14

17481. Каніщенко А. П. Опорні групи лексики для розвитку зв’язного мовлення. [1—4 клас] : дидакт. матеріал / А. П. Каніщенко. — Тернопіль : Навч. кн. — Богдан, 2008. — 93, [2] с. ; 20 см. — ISBN 978-966-408-545-5. — [2008-16645] УДК 811.161.2'374(07)ББК 81.2Укр-4-9

К19


17482. Новий українсько-німецький, німецько-український словник : 70 000 сл. : для школярів, абітурієнтів, студентів, викладачів / [уклад. : І. О. Радченко, О. М. Орло­ва]. — К. : Голяка В. М., 2008. — 677 с. ; 17 см. — 5 000 пр. — ISBN 978-966-96590-9-5 (у паліт.). — [2008-16842] УДК 811.161.2'06+811.112.2'06

ББК 81.2Нім-4

Н72

17483. Ньорба С. Ф. Водограй : тексти для аудіювання на уроках укр. мови у шк. з угор. мовою навчання / Світлана Ньорба ; Закарпат. наук.-метод. центр освіти нац. мен­шин при Ужгород. нац. ун-ті, Філ. наук.-метод. центру серед. освіти М-ва освіти і науки України, Закарпат. ін-т післядиплом. пед. освіти (Берегів. філ.). — Вид. 3-тє. — Ужго­род : Ліра, 2008— . — 27 см.Ч. 2 : Українсько-угорський словник, угорсько-український словник, фразеологіч­ний словник : [понад 3 500 сл.]. — 2008. — 213 с. : табл. — ІSBN 978-966-8266-96-6. — [2008-16541] УДК 811.161.2+811.511.141]'373.7(038)

ББК 81.2Угор-4

Н91

17484. Програма з вивчення української жестової мови для вихователів загально­освітніх спеціальних шкіл для дітей з порушеннями слуху / Кульбіда С. В., Чепчина І. І., Адамюк Н. Б., Іванюшева Н. В. ; Акад. пед. наук України, Ін-т спец. педагогіки, Лаб. жест. мови, Укр. т-во глухих. — К. : УТОГ, 2008. — 56 с. : іл., табл. ; 27 см. — Вклад. з чотирма ін. кн. в папку з назвою: Збірка програм з вивчення української жестової мови. — Бібліогр.: с. 56 (15 назв). — ISBN 966-8172-06-Х. — [2008-17172]УДК 811.161.2'221.2-056.263(073)

ББК 81.2Укр-9

П78

17485. Програма з вивчення української жестової мови для вчителів початкових класів спеціальних загальноосвітніх шкіл для дітей з порушеннями слуху / Кульбіда С. В., Чепчина І. І., Адамюк Н. Б., Іванюшева Н. В. ; Акад. пед. наук України, Ін-т спец. педа­гогіки, Лаб. жест. мови, Укр. т-во глухих. — К. : УТОГ, 2008. — 56 с. : іл., табл. ; 27 см. — Вклад. з чотирма ін. кн. в папку з назвою: Збірка програм з вивчення української жестової мови. — Бібліогр.: с. 56 (15 назв). — ISBN 966-8172-06-Х. — [2008-17173]УДК 811.161.2'221.2-056.263(073)

ББК 81.2Укр-9

П78

17486. Програма з вивчення української жестової мови для вчителів українськї мови та літератури загальноосвітніх спеціальних шкіл для дітей з порушеннями слуху / Кульбіда С. В., Чепчина І. І., Адамюк Н. Б., Іванюшева Н. В. ; Акад. пед. наук України, Ін-т спец. педагогіки, Лаб. жест. мови, Укр. т-во глухих. — К. : УТОГ, 2008. — 68 с. :


іл., табл. ; 27 см. — Вклад. з чотирма ін. кн. в папку з назвою: Збірка програм з вивчен-
ня української жестової мови. — Бібліогр.: с. 68 (15 назв). — ISBN 966-8172-06-Х. — [2008-17171] УДК 811.161.2'221.2-056.263(073)

ББК 81.2Укр-9

П78

17487. Програма з вивчення української жестової мови для перекладачів-дакти­лологів, перекладачів жестової мови Українського товариства глухих на курсах первин­ної підготовки / Кульбіда С. В., Чепчина І. І., Адамюк Н. Б., Іванюшева Н. В. ; Акад. пед. наук України, Ін-т спец. педагогіки, Лаб. жест. мови, Укр. т-во глухих. — К. : УТОГ, 2008. — 88 с. : табл. ; 27 см. — Вклад. з чотирма ін. кн. в папку з назвою: Збірка програм з вивчення української жестової мови. — Бібліогр.: с. 88 (15 назв). — ISBN 966-8172-


06-Х. — [2008-17169] УДК 811.161.2'221.2-056.263(073)

ББК 81.2Укр-9

П78

17488. Програма з вивчення української жестової мови для перекладачів-дактило­логів, перекладачів жестової мови українського товариства глухих на курсах підвищення кваліфікації / Кульбіда С. В., Чепчина І. І., Адамюк Н. Б., Іванюшева Н. В. ; Акад. пед. наук України, Ін-т спец. педагогіки, Лаб. жест. мови, Укр. т-во глухих. — К. : УТОГ, 2008. — 60 с. : табл. ; 27 см. — Вклад. з чотирма ін. кн. в папку з назвою: Збірка програм з вивчення української жестової мови. — Бібліогр.: с. 60 (15 назв). — ISBN 966-8172-06-Х. — [2008-17170] УДК 811.161.2'221.2-056.263(073)ББК 81.2Укр-9

П78


Див. 17472

811.511.141 Угорська мова

Див. 17483811.521 Японська мова

17489. Забуранна О. Японська в темах : підручник / Ореста Забуранна, Йоко Тойофуку. — Львів : ВНТЛ-Класика, 2006. — 172 с. : іл., табл. ; 24 см. — ISBN 966-8849-26-4. — [2008-17515] УДК 811.521'36(075)

ББК 81.2Япо-2-9

З-12


811.9 Штучні мови

Див. 1704382 Художня література. Літературознавство

82/821 Художня література

821 Художня література окремими мовами

17490. Берлин А. Лица в серебре : избран. произведения в 2 ч. / Анатолий Берлин. — К. : Логос, 2008. — 436, [8] с. : ил., портр. ; 21 см. — Часть текста англ. — Содерж.: Поэт ; Восхождение ; Молодость поэзии ; Мне снятся сны ; Возвращение ; Оставить свет ; На стыке боли... ; Графоманство ; Надежда поэта ; Прощальная песня, и др. — 400 экз. — ISBN 978-966-581-959-8 (в пер.). — [2008-16550] УДК 821.161.1(73)-1(081)

ББК 84(4Рос)6-5я44

Б49


17491. Гончаров И. А. (1812—1891) Обломов : [роман] / И. А. Гончаров. — До­нецк : ПКФ "БАО", 2008. — 446, [1] с. ; 21 см. — 15 000 экз. (-й1 з-д 1—3 000). — ISBN 978-966-481-105-4 (в пер.). — [2008-16686] УДК 821.161.1-31

ББК 84(2Рос)-442

Г65

17492. Келімбетов Н. Не хочу втрачати надію : повість-монолог, есе / Немат Ке­лімбетов ; [пер. укр. І. Римарука]. — [Вид. 2-ге, доповн.]. — К. : Дніпро, 2008. — 347, [3] с. : іл., портр. ; 20 см. — Зміст: повість-монолог: Не хочу втрачати надію ; есе: Листи до сина. — ISBN 966-578-183-9 (у паліт.). — [2008-17403] УДК 821.512.122-31ББК 84(5Каз)6-44

К34


17493. Кристі А. Тринадцять загадкових випадків : [роман] / Аґата Кристі ; пер. [з англ.] В. Шовкуна. — Х. : Кн. клуб "Клуб сімейн. дозвілля", 2008. — 235, [2] с. ; 21 см. — Переклад вид.: The Thirteen Problems / Agatha Christie (London : Harper CollinsPubl., 2002). — 10 000 пр. — ISBN 978-966-14-0014-5 (у паліт.). — [2008-16934] УДК 821.111-31

ББК 84(4Вел)6-44

К85

17494. Ли М. Танцующие в темноте : [роман] / Маурин Ли ; [пер. с англ.: А. Ми­хайлов, В. Беляев]. — Х. : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга" ; Белгород : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2008. — 493 с. : портр. ; 21 см. — (Сага). — Перевод изд.: Dancing in the Dark / Maureen Lee (London : publ. by Orion Books, 2000). — 3 000 экз. — ISBN 978-966-14-0143-2. — ISBN 978-5-9910-0601-9 (в пер.). — [2008-17355] УДК 821.111-31ББК 84(4Вел)6-44

Л 55


17495. Маккалоу К. Янголятко : [роман] / Колін Маккалоу ; [пер.з англ. І. Панен­ко]. — Х. : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2008. — 332 с. ; 20 см. — Переклад вид.: Angel Puss / Colleen McCullough (Australia : Harper Collins Publishers Pty Limited, 2005). — 12 000 пр. — ISBN 978-966-14-0023-7 (у паліт.). — [2008-16936] УДК 821.111-31

ББК 84(4Вел)6-44

М74

17496. Монинг К. М. Любовная горячка : [роман] / Карен Мари Монинг ; [пер. с англ. Т. Ивановой]. — Х. : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга" ; Белгород : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2008. — 334 с. : портр. ; 21 см. — Перевод изд.: Bloodfever / Karen Marie Moning (New York : Delacorte Press, 2007). — 25 000 экз. — ISBN 978-966-14-0010-7. — ISBN 978-5-9910-0497-8 (в пер.). — [2008-16938] УДК 821.111(73)-31ББК 84(7Спо)6-44

М77


17497. Паустовський К. Г. Чорне море : повість / Костянтин Паустовський. — Оде­са : Optimum, 2008. — 204, [2] с. : іл. ; 20 см. — (Серія "Обрії"). — На 3-й с.: До 115-ї річниці з дня народж. — 500 пр. — ISBN 978-966-344-238-9. — [2008-16625] УДК 821.161.1-32

ББК 84(2Рос)-44

П21

17498. Перлини поезії Сходу : [перс.-таджиц. поезія середньовіччя / пер. В. О. Ми­сик]. — Донецьк : ВКФ "БАО", 2008. — 383 с. : іл. ; 17 см. — Зміст: авт.: Абу Абдаллах Джафар Рудакі, Абу Алі Хусейн ібн Сіна, Омар Хайям, Мусліхіддін Сааді, Шамседдін Гафіз, Абдурахман Джамі. — 15 000 пр. (1-й з-д 1—3 000). — ISBN 978-966-481-135-1


(у паліт.). — [2008-16697] УДК 821.222.1-1

ББК 84(0)-9

П27

17499. Пирс Б. Запретное влечение : [роман] / Барбара Пирс ; [пер. с англ. А. Чер­нец]. — Х. : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга" ; Белгород : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2008. — 333, [1] с. : портр. ; 21 см. — Перевод изд.: Sinful Between the Sheets / Barbara Pierce (New York : St. Martin's Paperbacks, 2007). — 25 000 экз. — ISBN 978-966-14-0009-1. — ISBN 978-5-9910-0481-7 (в пер.). — [2008-16939=3111 4 ~] УДК 821.111(73)-31ББК 84(7Спо)6-44

П33


17500. Рачгус-Докшицер М. Я. Портрет Джоконды заговорил / Мона Рачгус-Док­шицер. — Нежин (Черниг. обл.) : Лисенко М. М., 2008. — 51 с., [8] л. ил. : портр. ; 20 см. — Библиогр.: с. 51 (8 назв.). — 500 экз. — ISBN 978-966-96962-3-6. — [2008-16903]

УДК 821.161.1-312.9

ББК 84(2Рос)6-44

Р27


17501. Рьокан (1758—1831). Вибрані поезії : [хауку, танка] / Рьокан ; [пер., з яп., пе­редм., та комент.] І. Бондаренка. — К. : Грані-Т, 2008. — 260 с. ; 17 см. — На 4-й с. авт.: Рьокан (Ямамото Ейдзо). — Текст парал.: укр., япон. —Бібліогр.: с. 250 (5 назв). — Зміст: розд.: Хайку ; Танка. — 3 000 пр. — ISBN 978-966-465-175-9. (у паліт.). — [2008-16606]

УДК 821.521-1.03=161.2

ББК 84(5Япо)5-5

Р99


17502. Тислер С. Похититель детей : [роман] / Сабина Тислер ; [пер. с нем. И. Не­мичев]. — Х. : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга" ; Белгород : Кн. клуб "Клуб семейн. досу­га", 2008. — 525 с. ; 21 см. — Перевод изд.: Der Kindersammler / Sabine Thiesler (Mь nchen : Wilhelm Heyne Verlag, 2006). — 12 000 экз. — ISBN 978-966-14-0017-6. — ISBN 978-5-9910-0499-2 (в пер.). — [2008-16940] УДК 821.112.2-31

ББК 84(4Нім)6-44

Т33

17503. Уголовный кодекс Украины в анекдотах / [сост.: С. В. Кивалов и др.]. — Одесса : Юрид. л-ра, 2008. — 375 с. ; 21 см. — 1 000 экз. — ISBN 978-966-419-061-6 (в пер.). — [2008-16719] УДК 82-36:343.2/.7(477)ББК 84-7

У26


17504. Хислоп В. Остров. Тайна Софии / Виктория Хислоп ; [пер. с англ. С. Сав­ченко]. — Х. : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга" : Белгород : Кн. клуб "Клуб семейн. до­суга", 2008. — 445 с. : портр. ; 21 см. — (Сага). — Перевод изд.: The Island / Victoria Hislop (Great Britain : Headline Book Publ., 2006). — 3 000 экз. — ISBN 978-966-14-0144-9. — ISBN 978-5-9910-0602-6 (в пер.). — [2008-16941] УДК 821.111-31

ББК 84(4Вел)6-44

Х51

Див. 17261821.161.1(477) Література України російською мовою

17505. Ангелов Г. Кто сказал, что я Бога не видел : сб. стихов / Геннадий Ангелов. — Николаев : Илион, 2008. — 93 с. : портр. ; 20 см. — Содерж.: Мне кажется... ; Кто ска­зал ; "Я люблю тебя, Россия..." ; Свобода ; Забытые слова ; Верность ; Нам надо ; Тиши­на ; "На висках седина серебрится..." ; "Опять нахлынули волной воспоминанья..." и др. — 100 экз. — ISBN 978-966-2056-52-5. — [2008-17480] УДК 821.161.1(477)-1

ББК 84(4Укр=Рос)6-5

А64


17506. Анекдоты от одесситов / [сост. В. Котющенко]. — Одесса : Optimum, 2008. — 194, [1] с. ; 14 см. — (Малая литературно-художественная серия "Вся Одесса" ; вып. 55). — 1 000 экз. — ISBN 978-966-344-278-5. — [2008-16613] УДК 821.161.1(477)-36

ББК 84(4Укр=Рос)-7

А65

17507. Балакина-Паукшто В. Американский коктейль : [рассказы] / Валерия Ба­лакина-Паукшто. — Одесса : Optimum, 2008. — 221, [1] с., [6] л. ил. : портр. ; 20 см. — Содерж.: Начало ; 9/11 ; Японские впечатления, или Трудности перевода ; Дом, в кото­ром мы живем ; Мамонтовые озера ; Восточное побережье ; Путешествие по времени ; Залив половинной луны ; За ваше здоровье! ; С Новым Годом!, и др. — 300 экз. — ISBN 978-966-344-279-2. — [2008-16614] УДК 821.161.1(477)-32ББК 84(4Укр=Рос)6-44

Б20


17508. Бич А. М. Алмазная крошка : [повести, рассказы] / Анатолий Бич. — К. : Д. Бу­раго, 2008. — 254, [1] с. : портр. ; 21 см. — Содерж.: повести: Алмазная крошка ; Первое пришествие Бога-человека ; рассказы: Автобус шел на Кагарлык ; Дикая ; Рыжики ; Шайтан! Отпусти нас, пожалуйста ; Белая шубка ; Молодо — зелено ; Держись, бра-
ток! ; Когда я "умер" в первый раз, и др. — 500 экз. — ISBN 978-966-489-004-9. —
[2008-16807] УДК 821.161.1(477)-32

ББК 84(4Укр=Рос)6-44

Б67

17509. Бич А. М. Терский дневник, или Чечня накануне... Август — 1980 : [по­весть] / Анатолий Бич. — К. : Д. Бураго, 2008. — 190, [1] с. : ил., портр. ; 21 см. — 500 экз. — ISBN 978-966-489-007-3. — [2008-16808] УДК 821.161.1(477)-32ББК 84(4Укр=Рос)6-44

Б67


17510. Боднарюк Л. В. Осенний поцелуй : стихи / Людмила Боднарюк. — Х. : Друк. № 13, 2008. — 99 с. : ил., портр. ; 20 см. — Изд-во встановлено по lSBN. — Со­держ.: разд.: Ночные зеркала прудов ; Убегающие дали ; Я так богата на любовь. — 300 экз. — ISBN 978-966-8726-89-7. — [2008-17256] УДК 821.161.1(477)-1

ББК 84(4Укр=Рос)6-5

Б75

17511. Васильева Е. Босиком по лужам : [стихи] / Елена Васильева. — Черкассы : Курьер, 2006. — 178 с. : ил., портр. ; 14 см. — Содерж.: разд.: Я такая ; Любовь — как много в этом... ; Её осколки ; Остров, где живёт душа ; Туманный Альбион ; Мальборо ; Галерея "Случайные встречи" ; Весна в снегу ; Солнечные капли. — 1 000 экз. — ISBN 966-7989-11-9. — [2008-16960]УДК 821.161.1(477)-1

ББК 84(4Укр=Рос)6-5

В 19

17512. Вышеславский Л. Н. (1914—2002). Селигерская синь : [стихи] / Леонид Вышеславский ; [сост. И. Вышеславская]. — К. : Д. Бураго, 2008. — 84, [3] с. : ил., портр. ;


16 см. — Содерж.: По Селигеру ; Отчего? ; Дорога ; Дуб в Подгорной ; Час поздний, но светлый ; В лесу с определителем ; Окно художницы ; На поёмных лугах ; Ветер ; Синь, и др. — 500 экз. — ISBN 978-966-8188-98-5. — [2008-16809] УДК 821.161.1(477)-1

ББК 84(4Укр=Рос)6-5

В95

17513. Вышеславский Л. Н. (1914—2002). Сковородиновский круг = Сковороди­нівське коло / Леонид Вышеславский ; [сост. И. Вышеславская ; пер.: Р. Гретьяков, Ю. Стад­ниченко ]. — К. : Д. Бураго, 2008. — 94, [1] с. : ил., портр. ; 16 см. — Текст : рус., укр. — 500 экз. — ISBN 978-966-8188-96-1. — [2008-16810] УДК821.161.1(477)-1ББК84(4Укр=Рос)6-5

В95


17514. Гаврилюк І. Я. Я в обіймах фотографій... : [спогади, вірші] / Іван Гаври­люк. — Львів  : [б. в.] ; К. : Д. Бураго, 2008. — 151 с. : іл., портр. ; 22х30 см. — ISBN 978-966-489-008-0 (у паліт.). — [2008-16811] УДК 821.161.1(477)-94-1

ББК 84(4Укр=Рос)6-44+84(4Укр=Рос)6-5

Г12

17515. Гарбуз С. П. Бархатный сезон : лирика / Светлана Гарбуз. — Чернигов : Деснян. правда, 2008. — 87 с. : портр. ; 20 см. — Содерж.: Муза ; Метаморфозы ; Женщинам ; Праздник-весна ; Встреча с весной ; Погода в марте ; Мой Чернигов ; Еловщина ; Встреча ;


P. S., и др. — 300 экз. — ISBN 978-966-502-446-0. — [2008-17280] УДК 821.161.1(477)-1

ББК 84(4Укр=Рос)6-5

Г20

17516. Голубенко Г. А. Рыжий город  : новые одес. рассказы / Георгий Голубенко. — Изд. 3-е. — Одесса : Полиграф, 2008. — 319 с. : ил., портр. ; 25 см. — Содерж.: разд.: Наметаный глаз ; Три цвета времени ; Контрреволюционный этюд ; Лоходром ; Искусст­во жить в искусстве ; Брайтонская дилемма ; Город солнца ; Тот еще фрукт ; Записки на чем попало. — 3 000 экз. — ISBN 978-966-8788-67-3 (в пер.). — [2008-16871]УДК 821.161.1(477)-32

ББК 84(4Укр=Рос)6-4

Г62

17517. Грачева Т. Школа Туманов : [рассказы] / Таня Грачева. — К. : Д. Бураго, 2007. — 118, [1] с. ; 16 см. — Содерж.: Лида ; Наду и Рефи ; Лыжники ; Дедушка Снег ; Выгод­ная кошка ; Лида ; Гусиный дуб ; Лагадара ; Лета день последний ; Пумпачкаман, и др. — 300 экз. — ISBN 978-96608188-91-6 (в пер.). — [2008-16812] УДК 821.161.1(477)-32ББК 84(4Укр=Рос)6-44

Г78


17518. Грищенко В. Г. Белый день : лирика, проза / Валентина Грищенко. — Чер­нигов : Деснян. правда, 2008. — 87 с. : ил., портр. ; 20 см. — Содерж.: лирика: "Как по­верить, что истина..." ; "Время форумов и чатов..." ; "Вертикальный город..." ; "Научи ме­ня песне хорошей..." ; "Пассионарные порывы...", и др. ; проза: И отступил фронтовик ; Не открывай калитку ; Спасибо Вам ; С ярмарки ; Кому еще помочь?, и др. — 210 экз. — ISBN 978-966-502-441-5. — [2008-17281] УДК 821.161.1(477)-1-3

ББК 84(4Укр=Рос)6-5+84(4Укр=Рос)6-44

Г85

17519. Гураль В. Что-то с чем-то : [стихи] / Владимир Гураль. — Одесса : Друк, 2008. — 51, [1] с. : ил., портр. ; 20 см. — Содерж.: Как ; "Лунный свет, чуть касаясь крыш..." ; "Я так часто к тебе без букета..." ; "Когда корабль терпит бедствие..." ; "Без особо тяжких мук..." ; "Пусть осуждают сам процесс..." ; "Не старый друг, не сын, не дочка..." ; "Как хорошо, что есть идея..." ; "Было просто божественно..." ; "Я не умен, я не красив..." и др. — 500 экз. — ISBN 978-966-2907-91-9. — [2008-17296]УДК 821.161.1(477)-1

ББК 84(4Укр=Рос)6-5

Г95

17520. Гутковский В. Фонограф : стихи / Владимир Гутковский. — К. : Д. Бураго, 2008. — 61, [2] с. : портр. ; 20 см. — Содерж.: разд.: Божественные комедии ; По кален­дарю ; Жалейка ; Коктебельское эхо ; Еще ближе. — 300 экз. — ISBN 978-966-489-003-5. — [2008-16813] УДК 821.161.1(477)-32ББК 84(4Укр=Рос)6-44

Г97


17521. Гюлев Н. У. Операция "Рубин" : проза, поэма / Низами Гюлев. — Х. : Друк. № 13, 2008. — 202 с. : ил., портр. ; 17 см. — Содерж.: Операция "Рубин" ; Любовь в кап­кане ; Месть волчицы ; Охота на "Сокола" ; Сила любви ; поэма: Ширван и Эсмира. —
1 000 экз. — ISBN 978-966-8726-86-6. — [2008-17553] УДК 821.161.1(477)-3

ББК 84(4Укр=Рос)6-44

Г99

17522. Деев Н. Я. Степь : стихотворения и поэмы / Николай Деев. — Мелитополь (Запорож. обл.) : Верескун В. М., 2008. — 82 с. : ил., портр. ; 20 см. — Изд-во установ­лено по ISBN. — Содерж.: поэмы: Степь ; Тарпан ; разд.: Война глазами подранка ; Любовь — категория вечности ; Век живи — век учись ; Какие люди! ; У природы нет плохой погоды ; Улыбка — эликсир жизни. — 200 экз. — ISBN 978-966-8428-30-2. — [2008-16834] УДК 821.161.1(477)-1ББК 84(4Укр=Рос)6-5

Д26


17523. Донской С. Г. Волки позорные : [роман] / Сергей Донской. — Донецк : ПКФ "БАО", 2008. — 415 с. : ил. ; 21 см. — На пер.: Закон для братвы. — 15 000 экз. (1-й з-д 1—5 000 экз.). — ISBN 978-966-481-085-9 (в пер.). — [2008-17478] УДК 821.161.1(477)-31

ББК 84(4Укр=Рос)6-44

Д67

17524. Дяченко М. Хозяин колодцев : [повести] / Марина и Сергей Дяченко. — Х. : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга" ; Белгород : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2008. — 477, [1] с. : ил. ; 21 см. — Содерж.: Бастард ; Кон ; Тина-Делла ; Мизеракль ; Эмма и сфинкс ; Хозяин колодцев. — 15 000 экз. — ISBN 978-966-14-0021-3. — ISBN 978-5-9910-0502-9 (в пер.). — [2008-16932= 30995 ~] УДК 821.161.1(477)-31ББК 84(4Укр=Рос)6-44

Д99


17525. Еленская Д. Ящерица : [детектив. повесть] / Дуня Еленская. — Одесса : Optimum, 2008. — 141, [1] с. : ил. ; 16 см. — 2 000 экз. — ISBN 978-966-344-267-9. — [2008-16615] УДК 821.161.1(477)-312.4

ББК 84(4Укр=Рос)-44

Е50

17526. Еремеев В. В. Тот, кто умер вчера : [роман] / Валерий Еремеев. — Х. : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга" ; Белгород : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга". — 315, [1] с. ; 21 см. — (Криминальный талант). — 17 000 экз. — ISBN 978-966-14-0016-9. — ISBN 978-5-9910-0483-1 (в пер.). — [2008-17353] УДК 821.161.1(477)-31ББК 84(4Укр=Рос)6-44

Е70


17527. Заиченко В. Г. О Сущем / В. Г. Заиченко. — К. : Граффити Груп, 2008. — 323, [3] с. : табл. — Текст: рус., укр. — Содерж.: разд.: О сущем ; Быдловедение ; Самодержавное ; Культуртрегер. — 400 экз. — ISBN 966-7825-17-5. —ISBN 966-7825-17-16.(помилк.). — [2008-16612] УДК 821.161.1(477)-4

ББК 84(4Укр=Рос)6-44

З-17

17528. Зарицкий А. М. Немыслимые мысли : (энциклопедия афоризмов) / Анато­лий Зарицкий ; Конгр. литераторов Украины. — К. : КВИЦ, 2007— . — 20 см. — ISBN 978-966-2003-35-2.Кн. 2. — 2007. — 153 с. : портр. — 300 экз. — [2008-17344] УДК 821.161.1(477)-1

ББК 84(4Укр=Рос)6-5

З-34

17529. Игнатов А. В. Иллюзии мы сами создаём : сб. стихов / Александр Игнатов, Наталья Левченко. — Одесса : Optimum, 2008. — 223 с. : ил. ; 17 см. — Содерж.: "Когда наступит время одиночества..." ; "Слова слетают с языка..." ; "Да сбудется под синим небом..." ; "Время движется очень стремительно..." ; "Пожалуй, не было..." и др.


/ А. Игнатов. "Далёким, тем, чья кровь..." ; "Если завтра тускнеющий день приносит..." ; "И все же, где искать покой..." ; "Отринь сомненья, ненависть смири..." ; "Не покидай меня, моя тревога..." и др. / Н. Левченко. — 100 экз. — ISBN 978-966-344-261-7. — [2008-16616] УДК 821.161.1(477)-1

ББК 84(4Укр=Рос)-5

И26

17530. Карпа И. И. 50 минут травы : (Когда умрет твоя краса) ; Фрейд бы плакал / Ирэна Карпа ; [пер. с укр. И. Сида]. — Х. : Фолио, 2008. — 377, [1] с. : ил., портр. ;


17 см. — (Граффити = Graffiti). — 2 500 экз. — ISBN 978-966-03-4517-1 (в пер.). — [2008-16778] УДК 821.161.1(477)-31

ББК 84(4Укр=Рос)6-44

К26

17531. Климова С. Голодный демон : [роман] / Светлана и Андрей Климовы. — Х. : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга" ; Белгород : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2008. — 332, [1] с. ; 17 см. — (По лезвию бритвы). — 10 000 экз. — ISBN 978-966-14-0084-8. — ISBN 978-5-9910-0546-3. — [2008-17354] УДК 821.161.1(477)-31ББК 84(4Укр=Рос)6-44

К 49


17532. Ковальский А. Д. Королевская сага : повесть / Анатолий Ковальский. — Одесса : Optimum, 2008— . — 20 см.

Кн. 2 : Сквозь тернии... — 2008. — 150, [2] с. — 978-966-344-290-7. — 200 экз. — [2008-16617] УДК 821.161.1(477)-31

ББК 84(4Укр=Рос)6-44

К56


17533. Кудзиева А. Б. Блондин с Красноармейской : [повести] / Алла Кудзиева. — Х. : Фолио, 2008. — 217, [2] с. : портр. ; 17 см. — (Литература). — Содерж.: Блондин с Красноармейской ; Замуж из "Прада-кафе". — 1 000 экз. — ISBN 978-966-03-4462-4 (в пер.). — [2008-16781] УДК 821.161.1(477)-31

ББК 84(4Укр=Рос)6-44

К88

17534. Кулиш И. Ф. (1873—1963). Золотые поля : [стихи] / Иван Кулиш ; [ред.-сост. О. Качмарский]. — Рівне : Волин. обереги, 2008. — 199 с., [4] л. ил. : портр. ; 20 см. — Содерж.: разд.: Мои песни ; Мои думы ; Издалека ; Над горынью. — 200 экз. — ISBN 978-966-416-124-1 (в пер.). — [2008-17507] УДК 821.161.1(477)-1ББК 84(4Укр=Рос)6-5

К90


17535. Курашик В. В. Уроки жизни : зап. дипломата / В. В. Курашик. — К. : Авега, 2006. — 96 с., [72] л. ил. : ил., портр. ; 20 см. — 1 000 экз. — ISBN 966-8953-00-2. — [2008-17312] УДК 821.161.1(477)-94

ББК 84(4Укр=Рос)6-442

К93

17536. Курносова Н. (1969—2006). Такая вот Любовь... : [сб. стихов и прозы] / Наталия Курносова. — К. : Логос, 2008. — 120 с. ; 21 см. — Содерж.: Весна ; "Среди мёртвых скал и среди камня..." ; "Радость вешняя, нежность вечная..." ; "Нас ласкала прохладой холодная осень. ..." ; Шкатулка ; "Все, что любила в тебе..." ; "Прости меня за все мои мечты..." ; "До последнего дня своей жизни..." ; "Рушится мир, и осколки летят..." ; "Зависть, или галлюцинация..." и др. — 120 экз. — ISBN 978-966-581-994-3 (в пер.). — [2008-16557] УДК 821.161.1(477)-1-3ББК 84(4Укр=Рос)6-5+84(4Укр=Рос)6-44

К93


17537. Кучмий Ж. А. Вариации : [стихи] / Ж. Кучмий. — Запорожье  : Днепров. металлург, 2008. — 90 с. : портр. ; 15 см. — Содерж.: "Из какой же ты песни иль сказки?.." ; Красотуличка ; На восьмом этаже ; Меня снова пьянишь ; Боль сердца ; Вы и знать не можете ; Из окна ; Танго для Галины ; От Бога ; В окне свет, и др. — 100 экз. — ISBN 978-966-2962-50-5 (в пер.). — [2008-17293] УДК 821.161.1(477)-1

ББК 84(4Укр=Рос)6-5

К95

17538. Литвиненко А. Грустный сад : лирич. дневник : стихотворения, поэмы, пьесы, живопись и рис. / Андрей Литвиненко. — [Б. м. : б. и.], 2008. — 78, [2] с., [12] л. ил. : ил. ; 20 см. — Содерж.: стихи: Записки лунатика ; Морская душа ; Розовые сны ; Только звёзды ; И зачем вся эта степь..., и др. ; поэмы: Страна озимых облаков ; Светлый день ; пьесы: Рождение поэзии ; Прощание ; На ярмарке ; Грустный сад ; Выходной день для ангела. — 150 экз. — ISBN 978-966-8241-92-5 (ошибоч.). — [2008-16742] УДК 821.161.1(477)-1ББК 84(4Укр)6-5

Л64


17539. Литинская А. Корона на завязочках : [повесть-сюита, монологи] / Алина Литинская. — К. : Д. Бураго, 2008. — 108, [1] с., [4] л. ил. : ил., портр. ; 21 см. — 300 экз. — ISBN 978-966-8188-97-8. — [2008-16815] УДК 821.161.1(477)-32

ББК 84(4Укр=Рос)6-44

Л64

17540. Лузина Л. Секс и город Киев : 13 способов решить свои девичьи проблемы / Лада Лузина (Владислава Кучерова) ; рис. авт. — Х. : Фолио, 2008. — 375, [1] с. :


ил., портр. ; 17 см. — (Сафари = Safari). — 3 000 экз. — ISBN 978-966-03-4455-6. — [2008-16782] УДК 821.161.1(477)-3

ББК 84(4Укр=Рос)6-4

Л83

17541. Лукьяненко Л. В. Ключевой момент : сборник / Лидия Лукьяненко. — Х. : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга" ; Белгород : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2008. — 331, [1] с. : портр. ; 21 см. — Содерж.: повести: Дочь космонавта ; Стихи и проза ; Главная ценность ; Наваждение. — 15 000 экз. — ISBN 978-966-14-0088-6. — ISBN 978-5-9910-0495-4 (в пер.). — [2008-16935] УДК 821.161.1(477)-31ББК 84(4Укр=Рос)6-44

Л84


17542. Марченко А. А. Виноградная лоза : [стихи ] / Александр Марченко. — Одесса : Optimum, 2008— . — 20 см. — ISBN 978-966-344-264-8.

Кн. 2 : Диалог с самим собой. — 2008. — 429 с. : ил. — Текст: рус., укр. — Содерж.: "У нас как стоят, то на века..." ; "Бывал я, бывал я..." ; "От бумаги отвыкаем..." ; "Весна всё вокруг оживляет..." ; "Вот не возьмёт меня холера..." ; "Боже, Боже, сколько солнца!.." ; "Что-то зависит от нас..." ; "Как можно умудрится потерять язык..." ; "Солнце не злобливое..." ; "Тело стойко переносит..." и др. стихи. — 100 экз. — [2008-16620]

УДК 821.161.1(477)-1

ББК 84(4Укр=Рос)-5

М30

17543. Мучник Э. Вкус жизни : роман-трилогия / Эдуард Мучник. — Одесса : Optimum, 2008. — 323, [2] с. — Роман-трилогия "Вкус жизни" является продолжением кн. "Запах жизни". — 200 экз. — ISBN 978-966-344-271-6. — [2008-16622] УДК 821.161.1(477)-31ББК 84(4Укр=Рос)-44

М92


17544. Одесский литератор : [альманах]. — Одесса : Optimum, 2008— . — 20 см.

Вып. 4. — 2008. — 316, [2] с. : ил., портр. — Содерж.: авт.: Л. Луммерман, С. Шри­бер-Михалевская, К. Киевман, О. Почтаренко, Р. Обухова, А. Левит-Вайнгауз, Л. Мак­сакова, А. Кузолев, Н. Рыбалко, А. Ковальский, и др. — 300 экз. — ISBN 978-966-344-258-7. — [2008-16623] УДК 821.161.1(477)-1-3(082)

ББК 84(4Укр=Рос)-5я43+84(4Укр=Рос)-44я43

О-41


17545. Орбатова Т. Ты видел рыб над головами? : [стихотворения] / Татьяна Орбатова. — Одесса : Optimum, 2008. — 118, [4] с. : портр. ; 20 см. — Содерж.: Врезаясь с безудержной силой ; Врастая корешками своей тени ; Мир разделен на мгновения в слове ; На мутной заводи эстампа ; С рассветом незаметно тают сны ; Грифелем по образам пророков ; Моему сказочнику ; Роса империи ; С папироской день деньской. Дым колечками ; Когда за окнами чернила ночи, и др. — 500 экз. — ISBN 978-966-344-275-4. — [2008-16624] УДК 821.161.1(477)-1

ББК 84(4Укр=Рос)6-5

О-63

17546. Орловская Н. С. Мир солнца, любви и раздумий : лирика / Наталия Орловская. — Ужгород : Лира, 2008. — 191 с. ; 14 см. — Содерж.: Судьба поэта ; Добро и зло ; "Когда нет любви, нет удачи..." ; "Молчат земля и небо..." ; "Солнце пронизало зеленые ветви..." ; "И сейчас жизнь..." ; Не дано ; Раздумья ; "Когда у меня над голо­вой..." ; Горный ручей, и др. — 100 экз. — [2008-16542] УДК 821.161.1(477)-1ББК 84(4Укр=Рос)6-5

О-66


17547. Ошко В. П. Как это было III : публицист. роман о 12—15-летних детях войны / В. П. Ошко. — Днепропетровск : Монолит, 2008. — 502, [1] с. : ил., портр. ; 21 см. — 2 000 экз. — ISBN 978-966-7455-82-8 (в пер.). — [2008-17391] УДК 821.161.1(477)-94

ББК 84(4Укр=Рос)6-44

О-96

17548. Паращин В. Связисты не уронят честь свою / Владимир Паращин. — Измаил : Смил, 2006. — 46, [1] с., [8] л. ил. : портр. ; 20 см. — 500 экз. — ISBN 966-8127-59-5. — [2008-17460] УДК 821.161.1(477)-94ББК 84(4Укр=Рос)6-442

П18


17549. Пермяков А. Сквозь : [стихи, проза] / Андрей Пермяков. — Рівне : Волин. обереги, 2008. — 211 с. : портр. ; 17 см. — Содерж.: разд.: Поэт — это поэтому ; Приснись мне, любовь ; Парикмахеры улиц ; Человекоместо ; Валяем дурака ; Про, за ; Нет времени. — 300 экз. — ISBN 978-966-416-129-6 (в пер.). — [2008-17510]

УДК 821.161.1(477)-1-3

ББК 84(4Укр=Рос)6-5+84(4Укр=Рос)6-44

П27


17550. Почтаренко О. Цветенье слов : [стихи] / Ольга Почтаренко. — Измаил : Смил, 2006. — 207 с. : портр. — Содерж.: разд.: Крик души ; Такие мы ; О любви и не только... ; Что есть истина? ; Шум листвы багряной. — 300 экз. — ISBN 966-8127-44-7. — [2008-17461] УДК 821.161.1(477)-1

ББК 84(4Укр=Рос)6-5

П65

17551. Розенберг Р. М. Музыка в жизни и творчестве литераторов Одесской школы 1920-х—1930-х годов : [очерки] / Римма Розенберг. — Одесса : Optimum, 2008. — 250, [1] с. : ил., портр. ; 20 см. — Загл. обл.: Мелодии одесской плеяды. — 300 экз. — ISBN 978-966-344-268-6. — [2008-16626] УДК 821.161.1(477)-4"192/193"ББК 84(4Укр=Рос)-44

Р64


17552. Романов М. В. Кармические перевоплощения / М. В. Романов. — Х. : Крос­сроуд, 2008. — 151 с. ; 15 см. — 100 экз. — ISBN 978-966-8759-47-5. — [2008-16958]

УДК 821.161.1(477)-3

ББК 84(4Укр=Рос)6-44

Р69


17553. Романов М. В. Этюды вечно падающего осеннего листа / М. В. Романов. — Х. : Кроссроуд, 2004. — 151 с. ; 14 см. — 200 экз. — ISBN 966-8759-00-1. — [2008-16959]

УДК 821.161.1(477)-3

ББК 84(4Укр=Рос)6-44

Р69


17554. Рывкин В. Л. За пушкинской строкой... : виртуал. эссе / Владимир Рывкин. — Одесса : Optimum, 2008. — 106 с. : портр. ; 14 см. — Содерж.: стихи: Вместо предис­ловия ; Пролог ; Сны ; Память ; Море ; Солнце ; Звёзды ; Месяц ; Чайки ; Краны, и др. — 100 экз. — ISBN 978-966-344-287-7. — [2008-16627] УДК 821.161.1(477)-1

ББК 84(4Укр=Рос)6-5

Р93

17555. Седых А. Не трогай тишину : стихотворения и поэмы / Андрей Седых. — Нежин (Чернигов. обл.) : Лисенко М. М., 2007. — 119 с. : ил., портр. ; 20 см. — Перед вып. дан. авт.: Пшегодский Семен Васильевич (Седых Андрей). — Содерж.: разд.: Явное ; Шалости ; Мотив загадок. — 300 экз. — ISBN 978-966-96962-1-2. — [2008-16904]УДК 821.161.1(477)-1

ББК 84(4Укр=Рос)6-5

С28

17556. Селезнев В. Ника II. План цивилизации Дзета : [роман] / Виктор Селезнев. — Х. : Ярославна, 2008. — 254, [1] с. : ил. ; 20 см. — 100 экз. — ISBN 978-966-7538-23-1. — [2008-16735] УДК 821.161.1(477)-311.9ББК 84(4Укр=Рос)6-44

С29


17557. Табачник Д. В. "Утиный суп" по-украински : Беседы с украинским политикумом: диалог с глухими / Д. В. Табачник. — Х. : Фолио, 2008. — 507, [1] с., [8] л. ил. ; 20 см. — 2 500 экз. — ISBN 978-966-03-4503-4 (в пер.). — [2008-16789]

УДК 821.161.1(477)-31

ББК 84(4Укр=Рос)6-442

Т12


17558. Третьяк А. И. От основания : ист. очерки / Александр Третьяк. — Одесса : Optimum, 2008. — 182, [2] с., ХІІ л. ил. : ил. ; 20 см. — (Большая литературно-художест­венная серия "Вся Одесса" ; вып. 36). — 300 экз. — ISBN 978-966-344-270-9. —
[2008-16629] УДК 821.161.1(477)-44

ББК 84(4Укр=Рос)-44

Т66

17559. Украинская мистическая фантастика 2009. — Х. : Фолио, 2008. — 442,


[2] с. ; 20 см. — Содерж.: авт.: Г. Л. Олди, Марина и Сергей Дяченко, В. Васильев,
А. Зорич, А. Дашков, А. Бессонов. — 4 000 экз. — ISBN 978-966-03-4435-8 (в пер.). — [2008-16794] УДК 821.161.1(477)-312.9(082)

ББК 84(4Укр=Рос)6-44я43

У45

17560. Украинский хоррор 2009 : [сб. повестей и рассказов]. — Х. : Фолио, 2008. — 378, [2] с. ; 21 см. — Содерж.: авт.: Г. Л. Олди, Марина и Сергей Дяченко, А. Вален­тинов, А. Дашков, В. Васильев, М. Галина, М. Наумова. — 5 000 экз. — ISBN 978-966-03-4484-6 (в пер.). — [2008-16795] УДК 821.161.1(477)-312.9(082)ББК 84(4Укр=Рос)6-44я43

У45


17561. Филиппова Н. М. Месса любви : [сб. стихов] / Наталья Филиппова. — К. : Логос, 2008. — 158, [1] с. : портр. ; 17 см. — Содерж.: разд.: Чайная церемония ; Точка зрения ; Осенняя мелодия ; Мобильная связь ; Греческий марафон ; В ожидании тебя. — 1 000 экз. — ISBN 978-966-581-940-0. — [2008-16564] УДК 821.161.1(477)-1

ББК 84(4Укр=Рос)6-5

Ф53

17562. Форостяная А. А. Смотрящая сквозь грусть : [стихи] / Алена Форостяная. — К. : Авега, 2008. — 430 с. : портр. ; 22 см. — Содерж.: Рабыня узорчатой сакуры ; Сними с витрины лирику дождя... ; Она сорвалась с вечных многоточий... ; И стали мне со­авторами духи... ; Но все мы долгожданны и незванны... ; Я заколдую, так как зариф­мую... ; Десятое чувство, десятая часть... ; И чернила королей, и убаюкала бездомных... ; И Украина надевает кимоно ; Все шире свет, все уже коридор..., и др. стихи. — 1 000 экз. — ISBN 966-8953-06-1 (в пер.). — [2008-17314] УДК 821.161.1(477)-1ББК 84(4Укр=Рос)6-5

Ф79


17563. Хасин А. И. Каботажники : [очерки] / Аркадий Хасин. — Одесса : Optimum, 2008. — 172, [1] с. : ил. ; 17 см. — Содерж.: Несколько вступительных слов ; Тарантелла ; Морской милиционер ; Парикмахер Лящ ; Прачка ; Гитлеровский "Титаник" ; Палес­тинский грех ; Воспоминания на Суэцком канале ; Две встречи ; Академия Розенблюма. — 100 экз. — ISBN 978-966-344-282-2. — [2008-16630] УДК 821.161.1(477)-4

ББК 84(4Укр=Рос)-4

Х20

17564. Чередниченко В. И. Национальная идея : рассказы : в 3 кн. / Владимир Че­редниченко. — Днепропетровск : Монолит, 2008— . — 21 см. — ISBN 978-966-7455-80-4.Кн. 1. — 2008. — 446 с. : ил., портр. — Содерж.: Порт или город? ; Арбузы вне конкуренции ; Реконструкция в Новой Каховке ; Назначение в Макеевку ; Субботник в Мариуполе ; Мариупольские итоги ; Криворожский трамвай ; Вокруг Одессы ; Балаклавская развязка ; Прокуроры в "Гудзоне", и др. — 5 000 экз. (1-й з-д 2 900 экз.). — ISBN 978-966-7455-81-1 (в пер.). — [2008-17392] УДК 821.161.1(477)-32

ББК 84(4Укр=Рос)6-44

Ч-46

17565. Чопп И. Л. Прощай, старая Отрада! : очерки [о старин. р-не Одессы] / Игорь Чопп. — Одесса : Optimum, 2008. — 111, [2] с., [6] л. ил. : ил., портр. ; 20 см. — (Большая литературно-художественная серия "Вся Одесса" ; вып. 35). — 300 экз. — ISBN 978-966-344-266-2. — [2008-16632] УДК 821.161.1(477)-4ББК 84(4Укр-Рос)-44

Ч-75


17566. Шарафеев Р. О. Зеркальное отражение : Сила четырех стихий : [роман] / Роман Шарафеев. — Симферополь : Симферопол. гор. тип., 2008. — 255 с. : портр. ;
20 см. — (Библиотека "Клуба фантастов Крыма"). — 200 экз. — ISBN 978-966-174-015-9. — [2008-17448] УДК 821.161.1(477)-31

ББК 84(4Укр=Рос)6-44

Ш25

17567. Шишкин А. А. Письмо заложника : док. роман / Андрей Шишкин. — Одесса : Optimum, 2008. — 669 с. : ил., портр. ; 24 см. — 3 000 экз. — ISBN 978-966-344-257-0 (в пер.). — [2008-16634] УДК 821.161.1(477)-311.6ББК 84(4Укр-Рос)-44

Ш65


17568. Шкиря И. И. Афганистан : эпизоды / Иван Шкиря, Владимир Хорьков.
— Ужгород : Карпати, 2008. — 205, [1] с. : ил., портр. ; 20 см. — Содерж.: Афганистан / И. Шкиря ; В горах Гиндукуша / В. Хорьков. — 1 000 экз. — ISBN 978-966-671-166-6. — [2008-17418] УДК 821.161.1(477)-94

ББК 84(4Укр=Рос)6-44

Ш66

17569. Я хочу, чтобы песни звучали... : застол. песни. — Х. : Фолио, 2008. —


447 с. — (Домашняя библиотека). — Текст: рус., укр. — 4 000 экз. — ISBN 978-966-03-4251-4 (в пер.). — [2008-16796] УДК 821.161.1(477)-146.1

ББК 84(4Укр=Рос)6-5

Я11

17570. Яворская А. Осколки : [очерки о плеяде одес. литераторов] / Алена Яворс-кая ; Одес. лит. музей. — Одесса : Optimum, 2008. — 177 с. : ил. ; 14 см. — (Малая лите­ратурно-художественная серия "Вся Одесса" ; вып. 53). — 300 экз. — ISBN 978-966-344-269-3. — [2008-16633] УДК 821.161.1(477)-4ББК 84(4Укр-Рос)-44

Я22

1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка