Книжкова палата україни імені івана федороваСторінка1/56
Дата конвертації19.02.2016
Розмір4.69 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   56

КНИЖКОВА ПАЛАТА УКРАЇНИ

імені ІВАНА ФЕДОРОВА

Національна

бібліографія України

ЛІТОПИС КНИГ

Державний бібліографічний

покажчик України

№ 12
Грудень 2005


(13136—14277)
Виходить раз на місяць

Видається з 1924 року

Київ • 2005

IVAN FEDOROV

BOOK CHAMBER OF UKRAINE

National


Bibliography of Ukraine

CHRONICLE

OF BOOKS

State Bibliographic

Index of Ukraine

№ 12
Desember, 2005


(13136—14277)
Appears monthly

Published from 1924

Kyiv • 2005

Національна бібліографія України

Серія заснована 1996 р.

Бібліографи-укладачі: Л.В. Дименко, Л.О. Мангова, В.О. Кочупалова

Редагування М.І. Давиденко

Коректура О.П. Дубовик


Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 1991 від 12.05.96


Підп. до друку 2.02.2006 р. Формат 60х84 1/16. Папір oфcет.

Ум. друк. арк. 16,97. Обл.-вид. арк. 17,33.

Тираж 247 пр. Зам. № 154.
Засновник, редакція і видавець

Державна наукова установа

"Книжкова палата України імені Івана Федорова"

02660 Київ-94, просп. Ю.Гагаріна, 27.

Тел. 552-30-11.

З питань придбання звертатись за тел. 552-02-94.

Виготівник

ТОВ "Видавництво Аратта"

02660 Київ-94, просп. Ю.Гагаріна, 27.

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру суб’єктів

видавничої справи ДК № 1107 від 06.11.2002.
© Книжкова палата України, 2005

ЗМІСТ
0 Загальний відділ 5

00 Загальні питання науки та культури 5

01 Бібліографія і бібліографічні посібники. Каталоги 9

02 Бібліотечна справа. Бібліотекознавство. 9

030 Довідкові видання загального типу.

Енциклопедії, словники тощо 10

  1. Організації та інші типи об'єднань. Асоціації. Конгреси.

Виставки. Музеї 10

070 Газети. Преса. Журналістика 11

087.5 Пізнавальна література для дітей 11
1 Філософські науки. Психологія 13

2 Релігія. Теологія (Богослов’я) 19

3 Суспільні науки. 22

311 Статистика як наука. Теорія статистики. Статистичні методи 22
316 Соціологія 23
32 Політика 24
33 Економіка. Економічні науки 26
34 Право. Юриспруденція 31
35 Державне адміністративне управління. Військова справа 41

36 Забезпечення духовних та матеріальних життєвих потреб 44

37 Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля 44

39 Етнологія. Етнографія. Звичаї. Традиції. Спосіб життя. Фольклор 67

5 Математика та природничі науки 74

50 Загальні питання математичних і природничих наук 74

51 Математика 75
  1. Астрономія. Астрофізика. Дослідження космічного простору.
Геодезія 79
53 Фізика 79
54 Хімія. Кристалографія. Мінералогія 81
55 Геологія. Науки про Землю 82
57 Біологічні науки 82

  1. Ботаніка 83

  1. Прикладні науки. Медицина. Техніка 84

61 Медичні науки. Охорона здоров’я 84
62 Інженерна справа. Техніка в цілому 93

  1. Сільське господарство. Лісове господарство. Мисливство.

Рибне господарство 98

64 Домоведення. Комунальне господарство. Служба побуту 103

65 Управління підприємствами. Організація виробництва, торгівлі,

транспорту, зв’язку, поліграфії 107

66 Хімічна технологія. Хімічна промисловість. Споріднені галузі 113

67/68 Різні галузі промисловості та ремесла 116  1. Будівельна промисловість. Будівельні матеріали.

Будівельно-монтажні роботи 116

  1. Мистецтво. Декоративно–прикладне мистецтво. Фотографія. Музика.

Театр. Ігри. Спорт 117

  1. Мова. Мовознавство. Лінгвістика. Художня література.

Літературознавство 120

81 Лінгвістика. Мовознавство. Мови 121

82 Художня література. Літературознавство 129

9 Географія. Біографії. Історія 165
902/904 Археологія. Передісторія. Археологічні пам'ятки 165
908 Краєзнавство 166
929 Біографічні та подібні дослідження 167

93/94 Історія 170

Перелік мов (крім української), якими надруковані книги 177

Іменний покажчик 178

Предметний покажчик 189

Покажчик назв 195

Географічний покажчик 196

Покажчик серій, випуски яких зареєстровані

в "Літописі книг" за 2004 рік 1980 ЗАГАЛЬНИЙ ВІДДІЛ

00 Загальні питання науки та культури

001 Наука та знання в цілому. Наукознавство. Організація розумової праці


13136. Еврика V: Зб. студент. наук. пр. / [Ред. рада: Б.К. Остафійчук (голова) та ін.]; Прикарпат. ун-т ім. Василя Стефаника. — Івано-Франківськ: Плай, 2004. — 220 с.: іл., табл.; 20 см. — Бібліогр. в кінці ст. — ІSBN 966-640-122-3: Б.ц., 100 пр. — [2005-00761] п УДК 001.89-057.87(082)

ББК 72я43

Е 23

13137. Фундаментальные исследования в современном инновационном процессе: организация, эффективность, интеграция: Материалы междунар. симп., состоявшегося в Киеве 1—3 дек. 2003 г. — К.: Феникс, 2004. — 520 с.: ил., табл.; 24 см. — У надзаг.: Междунар. ассоц. акад. наук (МААН), Венециан. офис ЮНЕСКО — Регион. бюро по науке и технологиям для Европы (UVO-ROSTE), НАН Украины, Центр исслед. науч.-техн. потенциала и истории науки им. Г.М. Доб­рова НАН Украины. — Текст: рус., англ. — Парал. тит. л.: англ. — Библиогр. в конце докл. — ІSBN 966-651-190-8: Б.ц., Б.т. — [2005-00139] п офУДК 001.895(063)"2003"

ББК 72я43

Ф 94

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   56


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка