Книжкова палата україни імені івана федороваСторінка10/56
Дата конвертації19.02.2016
Розмір4.69 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   56

338 Економічне становище. Економічна політика. Управління та планування в економіці. Галузева економіка. Виробництво. Послуги. Ціни


13308. Кучма Л.Д. Своїм шляхом: Роздуми про економічні реформи в Украї­ні. — К.: Вид. дім "Ін Юре", 2004. — 379 с., [16] арк. іл.: портр.; 29 см. — ІSBN 966-313-198-5 (в опр.): Б.ц., 10 000 пр. — [2005-01023] п оф УДК 338.24.021.8(477)

ББК 65.9(4УКР)-1

К 95

13309. Сонько С.П. Інфраструктура в умовах транзитивної економіки: Монографія / С.П. Сонько, М.М. Скринько; Київ. нац. екон. ун-т , Криворіз. екон. ін-т. — Х.: Екограф, 2004. — 306 с.: іл., табл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 295—303 (122 назви) та в підрядк. прим. — ІSBN 966-7655-03-2: Б.ц., 300 пр. — [2005-01032] п оф УДК 338.49ББК 65.05

С 62


13310. Токарева О.В. Економіка будівництва: Теорія та практика: Навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Донбас. гірн.-металург. ін-т. — Алчевськ (Луган. обл.): ДГМІ, 2004. — 215 с.: іл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 213—214 (16 назв). — ІSBN 966-310-057-5: Б.ц., 180 пр. — [2005-01150] п УДК 338.45:69](075.8)

ББК 65.31я73

Т 51

13311. Шкварчук Л.О. Ціни і ціноутворення: Навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл. екон. спец.]. — 3-тє вид., виправл. — К.: Кондор, 2005. — 212 с.: іл., табл, 20 см. — Бібліогр.: с. 208—212 (81 назва). — ISBN 966-7982-11-4: (в опр.): Б.ц., 1 000 пр. — [2005-01557] д оф УДК 338.5(075.8)ББК 65.422я73

Ш 66

338(477) Економічне становище України


13312. Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: націо­нальна ідентичність та тенденції глобалізації: Зб. тез доп. Другої міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених, [Тернопіль, 24—25 лют. 2005 р. / Редкол.: Монас­тирський Г.Л. (голова) та ін.]. — Т.: Екон. думка, 2005. — 20 см.

Ч. 1. — 2005. — 335 с.: іл., табл. — У надзаг.: Терноп. акад. нар. госп-ва, Рада молодих вчених. — На тит. арк.: До 40-річчя Терноп. акад. нар. госп-ва. — Бібліогр. в кінці доп. — ISBN 966-654-145-9: Б.ц., 200 пр. — [2005-01207] п

УДК 338.1+339.9](477)(063)

ББК 65.011я43+65.5я43

Е 40

339 Торгівля. Міжнародні економічні відносини. Світова економіка

339.9 Зовнішньоекономічні зв'язки. Зовнішньоекономічна політика. Міжнародні економічні відносини. Світове господарство


13313. "Проблеми управління міжнародною економічною діяльністю", міжнародна наук.-практ. конф. (2004; [Львів]). Міжнародна науково-практич­на конференція студентів та молодих науковців "Проблеми управління міжна­родною економічною діяльністю", (22—23 квіт. 2004 р.): Зб. матеріалів. — Л.: Нац. ун-т "Львів. політехніка", 2004. — 174, [1] с.: іл., табл.; 20 см. — У надзаг.: Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим. — ISBN 966-553-415-7: Б.ц., 150 пр. — [2005-01175] п УДК 339.9(063)

ББК 65.5я43

П 78

34 Право. Юриспруденція

340 Право в цілому. Пропедевтика. Методи та допоміжні правничі науки


13314. Комаров О.І. Основи права України: Навч. посіб. для студ. вищ. мед. закл. освіти ІІІ—ІV рівнів акредитації. — К.: Здоров’я, 2004. — 302, [2] с.; 22 см. — Бібліогр.: с. 303. (В опр.): Б.ц., 1 000 пр. — [2005-01084] п оф УДК 34(477)(075.8)

ББК 67.9(477)я73

К 63

13315. Кравчук М.В. Правова система США / Терноп. акад. нар. госп-ва. — К.: ДП "Нора-Друк", 2004. — 143, [10] с.: іл., портр.; 20 см. — Бібліогр.: с. 97—104 (130 назв) та в підрядк. прим. — ІSBN 966-8321-53-7: Б.ц., 1 000 пр. — [2005-01349] п оф УДК 34(73)ББК 67(7СПО)

К 77


13316. Орлов П.І. Основи правознавства. — Донецьк: ТОВ "Альфа-прес", 2004. — 302, [1] с.: табл.; 21 см. — Бібліогр. в кінці розд. — ІSBN 966-8510-07-0 (в опр.): Б.ц., 10 000 пр. — [2005-00054] п оф УДК 340(477)

ББК 67.9(4УКР)

О-66

13317. Проблеми влади і права в умовах посттоталітарних трансформацій: міждисциплінарний аналіз: Монографія / [ М.І. Панов, О.Г. Данильян, С.І. Мак­симов та ін.]; Заг. ред. М.І. Панов, О.Г. Данильян. — Х.: Право, 2004. — 358, [1] с.; 21 см. — На опр. у надзаг.: Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. 200 років. — Бібліогр.: с. 341—356 (346 назв) та в підрядк. прим. — ІSBN 966-8467-24-8 (в опр.): Б.ц., 500 пр. — [2004-00781] п УДК 340.12(477)ББК 67.9(4УКР)

П 78


13318. Философия права: [Учеб. для вуза / Авт. коллектив: О.Г. Данильян, Л.Д. Байрачная, А.П. Дзебань и др.]; Ред. О.Г. Данильян; М-во образования и науки Украины. — Х.: Прапор, 2005. — 381, [1] с.: схемы; 22 см. — Авт. указаны на обороте тит. л. — Библиогр. в конце разд. и в подстроч. примеч. — ІSBN 966-7880-97-4: Б.ц., 10 000 экз. (1-й з-д 1—3 000). — [2005-01123] п УДК 340.12

ББК 67.0я7

Ф 56

13319. Шпиталенко Г.А. Основи правознавства: [Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. освіти] / Г.А. Шпиталенко, Р.Б. Шпиталенко. — 3-тє вид. — К.: Каравелла, 2005. — 375 с.: іл., табл, 21 см. — (Вища освіта в Україні). — Біблі­огр.: с. 374—375 (42 назви) та в кінці розд. — ISBN 966-8019-21-0 (в опр.): Б.ц., 1 000 пр. — [2005-01524] д оф УДК 340(075.8)ББК 67.0я73

Ш 83

341 Міжнародне право


13320. Акти Європейського права: Корот. довід. / [Упоряд. В.О. Зайчук та ін.]; Ін-т законодавства Верховної Ради України. — К.: Парлам. вид-во, 2004. — 254, [1] с.; 20 см. — Бібліогр. в тексті. — ІSBN 966-611-340-6 (в опр.): Б.ц., 500 пр. — [2005-01114] п УДК 341.176(035)

ББК 67.412.1я2

А 43

13321. Дахно І.І. Міжнародне приватне право: Навч. посіб. / Міжрегіон. акад. упр. персоналом. — 2-ге вид., стер. — К.: МАУП, 2004. — 311 с.; 21 см. — Бібліогр.: с. 307 (20 назв). — ІSBN 966-608-386-8 (в опр.): Б.ц., 6 000 пр. — [2005-00914] д оф УДК 341.9(075.8)ББК 67.412.2я73

Д 21


13322. Європейська конвенція з прав людини: основні положення, прак­тика застосування, український контекст / [Уклад. О.Л. Жуковська]; Спілка адвока­тів України, Рада Європи, Міжнар. центр з юрид. захисту прав людини. — К.: ЗАТ "Віпол", 2004. — 957 с.; 25 см. — Бібліогр. в підрядк. прим. — ІSBN 966-646-074-2 (в опр.): Б.ц., 2 000 пр. — [2005-01292] п оф УДК 341.231.14+342.7(477)(094.2)

ББК 67.9(4УКР)400.7+67.412-1

Є 24

13323. Європейський Союз: Словник-довідник / [Ред.-упоряд. М. Марчен­ко]. — 2-ге вид., оновл. — К.: К.І.С.: Аналіт.-дослід. центр "Анод". — 20 см. — ISBN 966-8039-53-Х. — 2005. — 140 с.: іл., табл. Б.ц., Б.т. — [2005-01527] д офУДК 341.1:061.1ЄС](035+038)

ББК 67.412(4)л.я21

Є 24

13324. Закон України "Про міжнародні договори України": За станом на 1 січ. 2005 р. / Верховна Рада України. — Офіц. вид. — К.: Парлам. вид-во, 2005. — 17, [2] с.; 20 см. — (Серія "Закони України"). — Дод. до нормат. бюл. "Відомості Верховної Ради Ук­раїни". — ІSBN 966-611-346-5: Б.ц., 1 000 пр. — [2005-01119] п УДК 341.24(477)(094.5)ББК 67.412(4УКР)-3

З-19


13325. Міжнародний досвід використання агентури правоохоронними органами держав Європи та США: Навч. посіб. / А.В. Савченко, В.В. Матвій­чук, Д.Й. Никифорчук, В.М. Співак; Заг. ред. Я.Ю. Кондратьєв; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ України. — К.: КНТ, 2005. — 85, [1] с.; 20 см. — Бібліогр.: с. 84—85 (18 назв). — ІSBN 966-8062-70-1: Б.ц., 1 500 пр. — [2005-00387] п оф УДК 341.4-051(075)

ББК 67.412я7

М 58

13326. Москаль Г.Г. Правовий статус закордонних українців. — К.: ВІК, 2004. — 119 с.: портр.; 20 см. — На опр. авт. не зазначено. — Бібліогр.: с. 117—119 (25 назв). — ІSBN 966-8680-03-0 (в опр.): Б.ц., 1 000 пр. — [2005-01289] пУДК 341.9(1-87)(=161.2)

ББК 67.412.2(0=4УКР)

М 82

13327. Наука міжнародного права в університеті Святого Володимира: [В 2 т.] / Упоряд. О.В. Задорожній, В.А. Короткий; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. — К.: Вид. дім "Промені", 2004. — 21 см. — (Бібліотека кафедри міжнародного права / Редкол.: Л.В. Губерський (голова) та ін.).Т. 1. — 2004. — 260, [1] с. — На тит. арк.: До 170-річчя Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. До 60-річчя Ін-ту міжнар. відносин. — Бібліогр. в кінці розд. — ІSBN 966-96-386-1-5. — ISBN 966-96-386-2-3 (в опр.): Б.ц., 1 000 пр. — [2005-00789] п оф УДК 341.01

ББК 67.412

Н 34

13328. Процвітання людства: Заява Міжнар. співтовариства багаї на Всесвіт. самміті ООН у Копенгагені, берез. 1995 р.: [Пер. з англ.]. — Б.м.: Нац. духовні збори центр багаї України, Б.р. — 27 с.; 29 см. Б.ц., 100 пр. — [2005-01335] пУДК 341.231.14

ББК 67.412

П 84

13329. Юлдашев О.Х. Міжнародне приватне право: теоретичні та прик­ладні аспекти / Міжрегіон. акад. упр. персоналом. — К.: МАУП, 2004. — 571 с.: іл.; 21 см. — Бібліогр.: с. 553—567 (248 назв) та в підрядк. прим. — ІSBN 966-608-472-4 (в опр.): Б.ц., 1 000 пр. — [2005-00932] п оф УДК 341.9ББК 67.412.2

Ю 31

1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   56


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка