Книжкова палата україни імені івана федороваСторінка11/56
Дата конвертації19.02.2016
Розмір4.69 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   56

342 Державне право. Конституційне право. Адміністративне право


13330. Все про вибори: [Зб. законів / Упорядкув. О.М. Роїна]. — К.: КНТ: Атіка, 2004. — 375, [1] с.; 20 см. — ІSBN 966-8062-62-0. — ISBN 966-326-035-1: Б.ц., 500 пр. — [2005-00384] п оф УДК 342.8(477)(094.9)

ББК 67.9(4УКР)400.5

В 84

13331. Заключительные замечания и рекомендации конвенционных орга­нов ООН по докладам Украины в сфере соблюдения прав человека: Сб. док. / [Ред. Н.И. Карпачёва]. — К.: К.И.С., 2004. — 159 с.; 24 см. — На тит. л.: Изд. ини­циировано Уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека. Б.ц., 1 800 экз. — [2005-00261] п оф УДК 342.7(477)(094)ББК 67.9(4УКР)400

З-18


13332. Заключні зауваження та рекомендації конвенційних органів ООН щодо доповідей України в сфері дотримання прав людини: Зб. док. / [Ред. Н.І. Кар­пачова]. — К.: К.І.С., 2004. — 146 с.; 24 см. — На тит. арк.: Вид. здійснене за ініціа­тиви Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Б.ц., 1 800 пр. — [2005-00262] п оф УДК 342.7(477)(094)

ББК 67.9(4УКР)400

З-18

13333. Заключні зауваження та рекомендації конвенційних органів ООН щодо доповідей України в сфері дотримання прав людини = Заключительные замечания и рекомендации конвенционных органов ООН по докладам Украины в сфере соблюдения прав человека = Concluding Observations and Recommendations of the UN Treaty Bodies on Reports of Ukraine in the Area of Human Rights: [Зб. док. / Ред. Н.І. Карпачова]. — К.: К.І.С., 2004. — 447 с.; 24 см. — На тит. арк.: Вид. здійснене за ініціативи Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. — Текст парал.: укр., рос., англ. Б.ц., 1 200 пр. — [2005-00263] п оф УДК 342.7(477)(094)ББК 67.9(4УКР)400

З-18


13334. Зовнішньоекономічна діяльність та митна справа: Зб. нормат. актів: Ста­ном на 1 січ. 2004 р. / [Упоряд. М.І. Камлик]. — К.: Атіка, 2004. — 679, [1] с.: табл.; 22 см. — ІSBN 966-326-018-1: Б.ц., 1 500 пр. — [2005-00059] п оф УДК 342.951:339.54.3(477)

ББК 67.9(4УКР)401.21

З-78

13335. Нечипоренко О. Знайомтесь: Уповноважений Верховної Ради Ук­раїни з прав людини / [Ін-т громадян. сусп-ва]. — К.: Ін-т громадян. сусп-ва, 2003. — 22 с.; 20 см. — На обкл. авт. не зазначено. — ІSBN 966-96133-9-6: Б. ц., 6 000 пр. — [2005-01187] п УДК 342.534.072.2:342.7](477)ББК 67.9(4УКР)400.6

Н 59


13336. Права дитини: сучасний досвід та інновації: Зб. інформ. і метод. матеріалів / [ Г. Лактіонова, З. Кияниця, О. Калібаба та ін.]; Заг. ред. Г. Лактіо­нова; М-во України у справах сім’ї, дітей та молоді, Християн. фонд., Ін-т педа­гогіки і психології проф. освіти АПН України. — К.: Либідь, 2005. — 252, [1] с.: іл., табл.; 21 см. — Бібліогр.: с. 248—249. — ІSBN 966-06-0345-2 (в опр.): Б.ц., Б.т. — [2005-01094] п оф УДК 342.72/73-053.2

ББК 67.408

П 68

13337. Рудик П.А. Порівняльний аналіз президентського і парламентсько­го законопроектів про внесення змін до Конституції України. — К.: Атіка, 2004. — 163 с.; 20 см. — Бібліогр.: с. 85—95, 156—162 та в підрядк. прим. — ІSBN 966-326-061-0: Б.ц., 500 пр. — [2005-00060] п оф УДК 342.4.06(477)ББК 67.9(4УКР)

Р 83


13338. Ткачук А.Ф. Знайомтесь: Конституційний Суд України / [Ін-т гро­мадян. сусп-ва]. — 2-ге вид., виправл. та доповн. — К.: Ін-т громадян. сусп-ва, 2003. — 21 с.; 20 см. — Авт. зазначено на звороті тит. арк. — ІSBN 966-8312-00-7: Б.ц., 5 000 пр. — [2005-01189] д УДК 342.565.2(477)

ББК 67.9(4УКР)400.1

Т 48

13339. Фіолевський Д.П. Державна виконавча служба в Україні: [Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Д. Фіолевський, С. Лобанцев, Є. Мєзєнцев; Заг. ред. Д.П. Фіолевський; М-во освіти і науки України. — К.: Алерта, 2004. — 563 с.: портр.; 21 см. — Бібліогр. в підрядк. прим. — ІSBN 966-8533-12-7 (в опр.): Б.ц., 6 000 пр. (1-й з-д 1—2 000). — [2005-00043] п оф УДК 342.53(477)(075.8)ББК 67.9(4УКР)400я73

Ф 61


13340. Шишка Р.Б. Митне право України: Навч. посіб. / Р.Б. Шишка, В.В. Сер­гієнко. — 3-тє вид., доповн. й переробл. — Х.: Еспада, 2004. — 351 с.: схема; 20 см. — Бібліогр. в підрядк. прим. — ІSBN 966-7870-67-7: Б.ц., 1 000 пр. — [2005-01037] д оф УДК 342.9:339.543](477)(075.8)

ББК 67.9(4УКР)

Ш 55

343 Кримінальне право. Кримінальне судочинство. Кримінологія. Криміналістика. Організована злочинність


13341. Васильєв С.В. Доказування та докази у господарському процесі України: Монографія / С.В. Васильєв, Л.М. Ніколенко. — Х.: Еспада, 2004. — 186, [1] с.: портр.; 21 см. — Бібліогр.: с. 174—187 (191 назва). — ІSBN 966-7870-62-6: Б.ц., Б.т. — [2005-01038] п оф УДК 343.985:346](477)

ББК 67.9(4УКР)404

В 19

13342. Голіна В.В. Кримінологічні та кримінально-правові проблеми бо­ротьби з бандитизмом: соціально-правове і кримінологічне дослідження: Моно­графія. — Х.: Фірма "Регіон-інформ", 2004. — 210 с.: табл., портр.; 20 см. — Бібліогр.: с. 201—209 (126 назв) та в підрядк. прим. — ІSBN 966-7291-64-2 (в опр.): Б.ц., 500 пр. — [2005-01383] п оф УДК 343(477)ББК 67.9(4УКР)408

Г 60


13343. Забезпечення реалізації міжнародних стандартів у виховно-трудо­вих закладах України / Укр. правн. фундація та ін. — К.: Реферат, 2004. — 176 с.: іл., табл.; 29 см. — У надзаг. також: Держ. департамент України з питань викон. покарань, М-во юстиції Королівства Нідерланди, Нідерланд.-Гельсін. Ком. — Бібліогр. в тексті. — ІSBN 966-8058-07-0: Б.ц., 1 000 пр. — [2005-01286] п оф

УДК 343.81:341.4](477)

ББК 67.9(4УКР)409+67.412.1

З-12


13344. Закон України "Про боротьбу з тероризмом": За станом на 10 січ. 2005 р. / Верховна Рада України. — Офіц. вид. — К.: Парлам. вид-во, 2005. — 23, [1] с.; 20 см. — (Серія "Закони України"). — Дод. нормат. бюл. "Відомос­ті Верховної Ради України". — ІSBN 966-611-349-Х: Б.ц., 1 000 пр. — [2005-01117] п УДК 343.326(477)(094.5)

ББК 67.9(4УКР)408-3

З-19

13345. Кримінальне право України: Особлива частина: Практикум / [Авт. кол.: О.М. Костенко, П.І. Козаченко, В.К. Матвійчук та ін.]; Нац. акад. упр. — К.: Азимут-Україна, 2005. — 382, [1] с.; 21 см. — Авт. зазначено на звороті тит. арк. — Бібліогр.: с. 382—383 (13 назв). — ІSBN 966-8405-14-5: Б.ц., 500 пр. — [2005-00197] п оф УДК 343(477)(076)ББК 67.9(4УКР)408я7

К 82


13346. Кримінально-виконавчий кодекс України: Офіц. текст. — К.: Кондор, 2005. — 96 с.; 20 см. — ІSBN 966-8251-48-2: Б.ц., 5 000 пр. — [2005-00393] п оф УДК 343.2(477)(094.4)

ББК 67.9(4УКР)409-3

К 82

13347. Мельник М. Знайомтесь: прокуратура України / М. Мельник, М. Хав­ронюк; [Ін-т громадян. сусп-ва]. — К.: Ін-т громадян. сусп-ва, 2003. — 33, [2] с.; 20 см. — На обкл. авт. не зазначено. — ІSBN 966-96133-8-8: Б. ц., 6 000 пр. — [2005-01185] п УДК 343.163(477)ББК 67.9(4УКР)72

М 48


13348. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу Украї­ни / [Авт. кол.: Ю.В. Александров, П.П. Андрушко, В.І. Антипов]; Відп. ред. С.С. Яценко. — 4-те вид., переробл. та доповн. — К.: А.С.К., 2005. — 841, [6] с.; 21 см. — (Нормативні документи та коментарі). — Авт. зазначено на 3-й с. — Бібліогр. в тексті та в підрядк. прим. — ІSBN 966-539-464-9 (в опр.): Б.ц., 10 000 пр. (1-й з-д 5 000). — [2005-00362] д вс УДК 343(477)(094.4)

ББК 67.9(4УКР)408-3

Н 34

13349. Тертишник В.М. Науково-практичний коментар до Кримінально-процесуального кодексу України. — К.: А.С.К., 2005. — 1051 с.; 21 см. — (Нормативні документи та коментарі). — Бібліогр.: с. 1040—1048 та в підрядк. прим. — ІSBN 966-8291-15-8 (в опр.): Б.ц., 3 000 пр. — [2005-00370] п вс УДК 343.13(477)(094.58)ББК 67.9(4УКР)411

Т 35

1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   56


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка