Книжкова палата україни імені івана федороваСторінка12/56
Дата конвертації19.02.2016
Розмір4.69 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   56

346 Господарське право. Правові основи державного регулювання економіки


13350. Господарське судочинство в Україні. Судова практика. Застосування законодавства про банкрутство / [Упоряд. Б.М. Поляков]; Відп. ред. Д.М. Притика; Верховний Суд України, Вищ. госп. суд України. — К.: Концерн "Вид. дім "Ін Юре", 2004. — 566 с.; 22 см. — Алф.-предм. покажч.: с. 558—566. — ІSBN 966-313-298-1 (в опр.): Б.ц., Б.т. — [2005-01022] п оф УДК 346.9+347.736](477)(094.9)

ББК 67.9(4УКР)404-3

Г 72

13351. Господарський кодекс України: За станом на 1 січ. 2005 р. / Вер­ховна Рада України. — Офіц. вид. — К.: Парлам. вид-во, 2005. — 192 с.; 20 см. — ІSBN 966-611-351-1: Б.ц., 1 000 пр. — [2005-01116] п оф УДК 346.1(477)(094.4)ББК 67.9(4УКР)404-3

Г 72


13352. Господарський процесуальний кодекс України: За станом на 1 лют. 2005 р. / Верховна Рада України. — Офіц. вид. — К.: Парлам. вид-во, 2005. — 66 с.; 20 см. — (Бібліотека офіційних видань). — ІSBN 966-611-362-7: Б.ц., 1 000 пр. — [2005-01432] п оф УДК 346.91(094.4)

ББК 67.9(4УКР)404-3

Г 72

13353. Закон України "Про інвестиційну діяльність": За станом на 10 лют. 2005 р. / Верховна Рада України. — Офіц. вид. — К.: Парлам. вид-во, 2005. — 15, [3] с.; 20 см. — (Серія "Закони України"). — Дод. до щотижневика "Відомості Вер­ховної Ради України". — ІSBN 966-611-359-7: Б.ц., 1 000 пр. — [2005-01434] пУДК 346.542:330.322](477)(094.5)

ББК 67.9(4УКР)404-3

З-19

347 Цивільне право. Судовий устрій


13354. Війтєв Ю.М. Розслідування порушень правил польотів або підго­товки до них в авіації Збройних Сил України: Метод. посіб. / Ю.М. Війтєв, І.О. Па­пуша, В.А. Вітко; Прокуратура України. — Суми: ВПП "Мрія-1" ЛТД , 2004. — 101 с.; 21 см. — ІSBN 966-566-263-5 (в опр.): Б.ц., 160 пр. — [2005-00941] п оф

УДК 347.82:[355.354:343.13](477)

ББК 67.9(4УКР)404.2+68.53(4УКР)

В 42


13355. Панченко М.І. Цивільне право України: Навч. посіб. — К.: Знання, 2005. — 583 с.: іл., табл.; 22 см. — (Серія "Вища освіта ХХІ століття"). — Біблі-огр.: с. 16 (9 назв). — ІSBN 966-8148-33-9 (в опр.): Б.ц., Б.т. — [2005-01050] п оф

УДК 347(477)(075)

ББК 67.9(4УКР)404

П 16


13356. Ткачук А.Ф. Третій сектор: проблеми правового регулювання / [Ін-т гро­мадян. сусп-ва]. — К.: Ін-т громадян. сусп-ва, 2004. — 43, [1] с.: табл.; 20 см. — На обкл. авт. не зазначено. Б.ц., 500 пр. — [2005-01190] п УДК 061.2-027.564-027.555:347(477)

ББК 67.9(4УКР)404

Т 48

347.1 Загальна частина цивільного права


13357. Слипченко С.А. Гражданское и семейное право Украины: Конс-пект ответов на зачете и экзамене: Учеб. пособие / С.А. Слипченко, О.И. Смот­ров, В.А. Кройтор. — Х.: Эспада, 2004. — 319 с.; 21 см. — Библиогр. в подст­роч. примеч. — ІSBN 966-7870-66-9: Б.ц., 4 000 экз. (1-й з-д 2 000). — [2005-01033] п УДК 347.1+346.61/.64](477)(075)

ББК 67.9(4УКР)404я7

С 77

13358. Харитонов Є.О. Цивільне право України: Підручник / Є.О. Хари­тонов, Н.О. Саніахметова. — К.: Істина, 2003. — 773 с.; 21 см. — На опр. авт. не зазначено. — Бібліогр. в кінці розд. та в підрядк. прим. — ІSBN 966-7613-44-5 (в опр.): Б.ц., 10 000 пр. (1—5 000). — [2005-01012] п оф УДК 347(477)(075)ББК 67.9(4УКР)404я7

Х 20


13359. Цивільне право України: Курс лекцій: [У 6 т.] / Ред. Р.Б. Шишка, В.А. Кройтор. — Х.: Еспада, 2004. — 21 см.

Т. 1: [Загальні положення цивільного права], кн. 2 / [Кол. авт.: І.В. Бан­дурка, О.Л. Зайцев, Л.В. Красицька та ін.]. — 2004. — 390, [1] с.: іл. — Авт. заз­начено на 10-й с. — Бібліогр. в тексті та підрядк. прим. — ІSBN 966-7870-64-2: Б.ц., 1 000 пр. — [2005-01035] п оф УДК 347(477)(042.3)

ББК 67.9(4УКР)404я7

Ц 58

347.7 Комерційне (торговельне) право


13360. Бюджетний кодекс України: За станом на 5 січ. 2005 р. / Верховна Рада України. — Офіц. вид. — К.: Парламент. вид-во, 2005. — 83 с.; 22 см. — (Бібліотека офіційних видань). — ІSBN 966-611-348-1: Б.ц., 1 000 пр. — [2005-01115] п оф УДК 347.73+336.14](477)(094.4)

ББК 67.9(4УКР)402-3

Б 98

13361. Старинський М.В. Порівняльне банківське право: [Навч. посіб.] / Нац. банк України, Укр. акад. банк. справи, Юрид. ф-т. — Суми: ВПП "Мрія-1" ЛТД, 2004. — 166 с.; 20 см. — На обкл. авт. не зазначено. — Бібліогр.: с. 160—166 (107 назв), в кінці розд. та в підрядк. прим. — ІSBN 966-566-260-0: Б.ц., 100 пр. — [2005-00943] п оф УДК 347.734ББК 67.402

С 77

347.77 Промислова, торговельна, наукова власність та право власності. Патентне право та право на товарний знак. Реєстрація зразків, проектів, найменувань тощо


13362. Всё о лицензировании хозяйственной деятельности: сборник систе­матизированного законодательства / [Сост. М. Бойцова]. — Х.: Изд. дом "Фак­тор", 2005. — 360 с.: ил.; 20 см. — ІSBN 966-312-277-3: Б.ц., 8 000 экз. — [2005-00128] п оф УДК 347.77.043:346](477)(094.9)

ББК 67.404

В 84

13363. Мікульонок І.О. Основи інтелектуальної власності: Навч. посіб. / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К.: Політехніка: ТОВ "Ліра-К", 2005. — 230 с.: іл., табл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 227 (8 назв). — ІSBN 966-622-158-6: Б.ц., 1 000 пр. — [2005-00773] п оф УДК 347.77/.78(477)(075)ББК 67.9(4УКР)404я7

М 59

347.9 Цивільне процесуальне право. Судовий устрій


13364. Білоусов Ю.В. Виконавче провадження: Навч. посіб. / М-во освіти і науки України. — К.: Прецедент, 2005. — 187, [1] с.; 20 см. — (Юридична бібліотека). — Бібліогр.: с. 177—187 (134 назви) та в підрядк. прим. — Покажч. термінів і понять: с. 188. — ІSBN 966-520-061-5: Б.ц., 10 000 пр. (1-й з-д 1—3 000). — [2005-00782] п оф УДК 347.94/.95(477)(075)

ББК 67.9(4УКР)404я7

Б 61

13365. Гусарєв С.Д. Юридична деонтологія: Основи юрид. діяльн: Навч. посіб. / С.Д. Гусарєв, О.Д. Тихомиров. — К.: Знання, 2005. — 655 с.; 24 см. — (Серія "Вища осві­та ХХІ століття"). — Частина тексту: рос. — Бібліогр. в кінці розд. та в підрядк. прим. — ІSBN 966-8148-19-3 (в опр.): Б.ц., Б.т. — [2005-01045] п оф УДК 347.96/.99(075.8)ББК 67.404я73

Г 96


13366. Законодавство України про нотаріат: [Зб. законодав. док. / Упорядкув. О.М. Роїна]. — К.: КНТ, 2005. — 432, [1] с.; 20 см. — (Правова бібліотека). — ІSBN 966-8062-69-8: Б.ц., 1 000 пр. — [2005-00385] п оф УДК 347.961(477)(094.9)

ББК 67.9(4УКР)410

З-19

13367. Звернення громадян до суду за захистом своїх прав / [ Є. Горовець, Д. Малюська, А. Феофілов, С. Комберянов]; Ін-т громадян. сусп-ва. — 2-ге вид., виправл. та доповн. — К.: Ін-т громадян. сусп-ва, 2003. — 30, [1] с.; 20 см. — (Знайте свої права і вмійте їх захищати). — Авт. зазначено на звороті тит. арк. — ІSBN 966-7672-43-3: Б. ц., 3 000 пр. — [2005-01176] д УДК 347.922(477)ББК 67.9(4УКР)410

З-43


13368. Мельник М. Знайомтесь: Верховний Суд України / М. Мельник, М. Хавронюк; [Ін-т громадян. сусп-ва]. — К.: Ін-т громадян. сусп-ва, 2003. — 18, [2] с.; 20 см. — На обкл. авт. не зазначено. — ІSBN 966-96133-6-1: Б. ц., 6 000 пр. — [2005-01184] п УДК 347.991(477)

ББК 67.9(4УКР)71

М 48

13369. Нечипоренко О. Знайомтесь: Вища рада юстиції України / Ін-т гро­мадян. сусп-ва. — К.: Ін-т громадян. сусп-ва: ТОВ "ІКЦ "Леста", 2004. — 21, [3] с.; 20 см. — На обкл. авт. не зазначено. — ІSBN 966-8312-06-6: Б. ц., 3 000 пр. — [2005-01186] п УДК 347.99.075.1(477)ББК 67.9(4УКР)71

Н 59


13370. Судова система України / [Уклад. А. Ткачук]; Ін-т громадян. сусп-ва. — 2-ге вид., виправл. та доповн. — К.: Ін-т громадян. сусп-ва, 2003. — 43, [1] с.: табл.; 20 см. — (Знайте свої права і вмійте їх захищати). — Уклад. зазначено на обкл. — ІSBN 966-7672-42-5: Б. ц., 3 000 пр. — [2005-01179] д УДК 347.9(477)

ББК 67.9(4УКР)71

С 89

13371. Тертышников В.И. Гражданский процесс: Конспект лекций. — 3-е изд., испр. и доп. — Х.: Консум, 2005. — 246, [1] с.: табл.; 20 см. — Библиогр. в подстроч. примеч. — ІSBN 966-7124-92-4: Б.ц., 1 000 экз. — [2005-00404] д оф УДК 347.9(477)(075)ББК 67.9(4УКР)410я7

Т 35

1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   56


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка