Книжкова палата україни імені івана федороваСторінка13/56
Дата конвертації19.02.2016
Розмір4.69 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   56

349.2 Трудове право


13372. Кодекс законів про працю України: За станом на 10 січ. 2005 р. / Верховна Рада України. — Офіц. вид. — К.: Парлам. вид-во, 2005. — 108 с.; 22 см. — (Бібліотека офіційних видань). — ІSBN 966-611-347-3: Б.ц., 1 000 пр. — [2005-01436] п оф УДК 349.2(477)(094.4)

ББК 67.9(4УКР)405-3

К 57

13373. Комберянов С. Прийняття та звільнення з роботи / [ С. Комберя­нов, А. Феофілов]; Ін-т громадян. сусп-ва. — 2-ге вид., виправл. та доповн. — К.: Ін-т громадян. сусп-ва, 2003. — 47, [3] с.; 20 см. — (Знайте свої права і вмій­те їх захищати). — Авт. зазначено на звороті тит. арк. — ІSBN 966-7672-44-1: Б. ц., 3 000 пр. — [2005-01177] д УДК 349.22:331.106](477)ББК 67.9(4УКР)405

К 63


13374. Наумович В. Все про заробітну платню / [ В. Наумович, Н. Єрмо­ленко, А. Феофілов]; Ін-т громадян. сусп-ва. — 2-ге вид., виправл. та доповн. — К.: Ін-т громадян. сусп-ва, 2003. — 39, [3] с.; 20 см. — (Знайте свої права і вмійте їх захищати). — Авт. зазначено на звороті тит. арк. — Бібліогр.: с. 39 (7 назв). — ІSBN 966-7672-41-7: Б. ц., 3 000 пр. — [2005-01178] д УДК 349.232+331.2](477)

ББК 67.9(4УКР)405+65.9(4УКР)245

Н 34

349.3 Право соціального забезпечення


13375. Закон України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Ук­раїні": За станом на 1 січ. 2005 р. / Верховна Рада України. — Офіц. вид. — К.: Парлам. вид-во, 2005. — 19, [2] с.; 20 см. — (Серія "Закони України"). — Дод. до нормат. бюл. "Відомості Верховної Ради України". — ІSBN 966-611-325-2: Б.ц., 1 000 пр. — [2005-01120] п УДК 349.3:364.4-056.24(477)(094.5)

ББК 65.9(4УКР)272-3

З-19

13376. Як оформити пенсію? / [Упоряд. С. Шовкошитна]; Ін-т громадян. сусп-ва. — 2-ге вид., виправл. та доповн. — К.: Ін-т громадян. сусп-ва, 2003. — 31 с.: табл.; 20 см. — (Знайте свої права і вмійте їх захищати). — ІSBN 966-7672-39-5: Б. ц., 3 000 пр. — [2005-01181] д УДК 349.3:364.35+364.35](477)ББК 67.9(4УКР)405

Я 44

349.4 Земельне право. Право планування населених пунктів


13377. Земельний кодекс України. Кодекс України про надра: Офіц. текс­ти. — К.: Кондор, 2005. — 135 с.; 20 см. — ІSBN 966-8251-50-4: Б.ц., 1 000 пр. — [2005-00392] п оф УДК 349.4(477)(094.4)

ББК 67.9(4УКР)407-3

З-51

349.6 Правові питання охорони навколишнього середовища


13378. Екологічне право України: [Підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / А.П. Гетьман, М.В. Шульга, В.К. Попов та ін.]; Ред. А.П. Гетьман, М.В. Шуль­га; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. — Х.: Право, 2005. — 381, [1] с.; 21 см. — На опр. у надзаг.: Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудро­го. 200 років. — Авт. зазначено на звороті тит. арк. — Бібліогр. в підрядк. прим. — ІSBN 966-8467-22-1 (в опр.): Б.ц., 10 000 пр. (1-й з-д —5 000). — [2005-00780] п оф

УДК 349.6(477)(075.8)

ББК 67.9(4УКР)407я73

Е 40


13379. Закони України "Про екологічний аудит", "Про екологічну мережу України": За станом на 1 січ. 2005 р. / Верховна Рада України. — Офіц. вид. — К.: Парлам. вид-во, 2005. — 25, [2] с.; 20 см. — (Серія "Закони України"). — Дод. нормат. бюл. "Відомості Верховної Ради України". — ІSBN 966-611-343-0: Б.ц., 1 000 пр. — [2005-01118] п УДК 349.6(477)(094.5)

ББК 67.9(4УКР)407-3

З-19

13380. Природноресурсове право України: Навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл. / Кол. авт.: Е.А. Бавбекова, Л.О. Бондар, Н.С. Гавриш та ін.]; Ред. І.І. Каракаш; Одес. нац. юрид. акад. — К.: Істина, 2005. — 374 с.; 20 см. — Авт. заз­начено на звороті тит. арк. — Бібліогр. в підрядк. прим. — ІSBN 966-7613-60-7 (в опр.): Б.ц., 3 000 пр. — [2005-01011] п оф УДК 349.6(477)(075.8)ББК 67.9(4УКР)407я73

П 77


13381. Столевич Т.Б. Нормативно-правові та прикладні аспекти утилізації відходів / Одес. нац. політехн. ун-т. — О.: МПП "Евен", 2004. — 72 с.: іл., табл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 69—71 (45 назв). — ІSBN 966-8169-01-8: Б.ц., 500 пр. — [2005-01031] п УДК 349.6:628.477

ББК 67.407+38.76

С 81

35 Державне адміністративне управління. Військова справа

351/354 Державне адміністративне управління


13382. Горбатюк В.С. Позиція: Публікації, док., спогади / [Упоряд., ред. С. Шевченко]. — К.: ТОВ "УВПК "ЕксОб", 2005. — 205, [1] с., [ХVІ] арк. іл.: портр.; 20 см. — (Бібліотечка громадсько-правового журналу "Комітет"). — Імен. по­кажч.: с. 203—206. — ІSBN 966-7769-32-1: Б.ц., 2 000 пр. — [2005-01205] п оф

УДК 351.746.1(477.83)

ББК 67.9(4УКР-4ЛЬВ)401.212

Г 67


13383. Демченко В. Знайомтесь: Міністерство юстиції України / [Ін-т гро-мадян. сусп-ва]. — К.: Ін-т громадян. сусп-ва: Міленіум, 2003. — 34, [1] с.; 20 см. — На обкл. авт. не зазначено. — ІSBN 966-96133-7-Х: Б. ц., 6 000 пр. — [2005-01182] п УДК 354.51(477)

ББК 67.9(4УКР)7

Д 31

13384. Законодавство для місцевого самоврядування: перспектива змін: Зб. законопроектів. — К.: Ін-т громадян. сусп-ва: ТОВ "ІКЦ "Леста", 2004. — 175 с.: табл.; 20 см. — На обкл. у надзаг.: Толока. Розвиток ініціативи та реаліза­ція прав громад, наданих законом про місцеве самоврядування. — ІSBN 966-8312-04-Х: Б. ц., 4 900 пр. — [2005-01183] п УДК 352.553+352](477)ББК 67.9(4УКР)401-3

З-19


13385. Карамишев Д.В. Концепція інноваційних перетворень: міжгалузе­вий підхід до реформування системи охорони здоров’я: (Держ.-управл. аспекти) / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харк. регіон. ін-т. — Х.: Магістр, 2004. — 303 с.: іл., табл., портр.; 21 см. — Бібліогр.: с. 293—301 (135 назв). — ІSBN 966-7798-90-9 (в опр.): Б.ц., 300 пр. — [2005-00901] п УДК 351.77:001.895

ББК 67.401+51.1

К 21

13386. Механізм підвищення ефективності діяльності органів державного управління на регіональному рівні / [А.О. Дєгтяр (кер.), Г.І. Мостовий, О.Ю. Амо­сов та ін.]; Заг. ред. Г.І. Мостовий; Нац. акад. держ. упр. при Президентові Ук­раїни, Харк. регіон. ін-т. — Х.: Магістр, 2004. — 207 с.: іл., табл.; 20 см. — На обкл. в підзаг.: Нац. акад. держ. упр. при Президентові України — 10 років. — Авт. зазначено на звороті тит. арк. — Бібліогр. в кінці розд. — ІSBN 966-7798-81-Х: Б.ц., 300 пр. — [2005-00902] п оф УДК 352/354(477)ББК 67.9(4УКР)401

М 55


13387. Общественные советы как механизм участия общественности в работе государственных органов: Сб. материалов / [Сост. В. Брайт]; Междунар. центр некоммерч. права. — К.: ТОВ "ІКЦ "Леста", 2004. — 158 с.: табл.; 20 см. — Экз. деф.: текст на с. 94 не пропечатан. — ІSBN 966-8312-03-1: Б.ц., 500 экз. — [2005-01188] п УДК 352/354.075.1:342.57

ББК 67.401

О-28

13388. Організаційні засади функціонування місцевого самоврядування в Ук­раїні / [Ю.О. Куц (кер.), С.В. Болдирєв, А.Є. Тамм та ін.]; Заг. ред. Ю.О. Куц; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харк. регіон. ін-т. — Х.: Магістр, 2004. — 179 с.: табл.; 20 см. — На обкл. в підзаг.: Нац. акад. держ. упр. при Президентові України — 10 років. — Авт. зазначено на звороті тит. арк. — Бібліогр.: с. 163—178 (242 назви). — ІSBN 966-7798-83-6: Б.ц., 300 пр. — [2005-00903] п оф УДК 352/354(477)ББК 67.9(4УКР)401

М 55


13389. Політика регіональних органів влади: теорія та практика / [В.В. Ліс­ничий (кер.), В.П. Єлагін, О.Д. Куценко та ін.]; Заг. ред. В.П. Єлагін; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харк. регіон. ін-т. — Х.: Магістр, 2004. — 178 с.: іл., табл.; 20 см. — На обкл. в підзаг.: Нац. акад. держ. упр. при Президенто­ві України — 10 років. — Авт. зазначено на звороті тит. арк. — Бібліогр. в кінці розд. — ІSBN 966-779885-2: Б.ц., 300 пр. — [2005-00904] п оф УДК 352/354(477)

ББК 67.9(4УКР)401

П 49

13390. Ткачук А.Ф. Населення чи громада? Або як впливати на місцеву владу / Ін-т громадян. сусп-ва. — 2-ге вид., виправл. та доповн. — К.: Ін-т гро­мадян. сусп-ва, 2003. — 71 с.: табл.; 20 см. — (Знайте свої права і вмійте їх захи­щати). — Авт. зазначено на обкл. — ІSBN 966-7672-33-6: Б. ц., 3 000 пр. — [2005-01180] д УДК 352.075(477)ББК 67.9(4УКР)401

Т 48


13391. Участь громадян у здійсненні місцевого самоврядування: Навч. по­сіб. / [Авт. кол.: В.В. Кравченко, В.С. Лісовик, А.С. Матвієнко та ін.]; Асоц. міст України та громад, Т-во науковців по сприянню муніцип. реформі. — К.: Атіка, 2004. — 263 с.: іл., табл.; 20 см. — Авт. зазначено на звороті тит. арк. — Біблі­огр. в кінці розд. та в підрядк. прим. — ІSBN 966-326-047-5: Б.ц., 600 пр. — [2005-00061] п оф УДК 352(477)(075)

ББК 67.9(4УКР)401я7

У 90

1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   56


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка