Книжкова палата україни імені івана федороваСторінка14/56
Дата конвертації19.02.2016
Розмір4.69 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   56

355/359 Військова справа. Воєнне мистецтво. Воєнні науки. Оборона країни. Збройні сили. Історія воєн


13392. Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту": За станом на 15 січ. 2005 р. / Верховна Рада України. — Офіц. вид. — К.: Парлам. вид-во, 2005. — 34, [1] с.; 20 см. — (Серія "Закони України"). — Дод. до нормат. бюл. "Відомості Верховної Ради України". — ІSBN 966-611-354-6: Б.ц., 1 200 пр. — [2005-01435] п УДК 355.292:364.04](477-7)(094.5)

ББК 67.9(4УКР)405-3

З-19

13393. Колесніков В.О. Розвиток поглядів на підготовку та проведення спеціальних операцій у збройних конфліктах / В.О. Колесніков, А.М. Криво­шеєв. — 2-ге вид., доповн. — Суми: ВПП "Мрія-1" ЛТД, 2004. — 278 с.: іл., портр.; 21 см. — На опр. надзаг.: Книга бойового досвіду... — Бібліогр.: с. 252—256 (84 назви). — ІSBN 966-566-262-7 (в опр.): Б.ц., 100 пр. — [2005-00942] д оф УДК 355.4ББК 68.49

К 60


13394. Основи управління та прийняття рішень у військовій справі: Навч. посіб. для студ. Від-ня підготов. помічників військ. лікарів / І.Ю. Андрієвський, П.Т. Бондар, В.Г. Гринишин, Є.М. Івашкевич; М-во оборони України, Вінниц. мед. коледж ім. акад. Д.К.Заболотного. — Вінниця: Тезис, 2004. — 135, [1] с.: іл., табл.; 21 см. — Бібліогр.: с. 135 (13 назв). — ІSBN 966-7699-97-8 (в опр.): Б.ц., 100 пр. — [2005-01500] п УДК 355.233(477)(075.8)

ББК 68.4(4УКР)я73

О-75

355/359(477) Збройні Сили України


13395. Шумарин В.А. Воспоминания о Винницкой ракетной армии: Боевая подго­товка: [Док.-публицист. очерк]. — Винница: Книга-Вега, 2005. — 75, [1] с.: ил., портр., 20 см. — ISBN 966-621-201-3: Б.ц., 300 экз. — [2005-01532] п УДК 358.1(477.44)(091)

ББК 68.52(4УКР-4ВІН)

Ш 96

36 Забезпечення духовних та матеріальних життєвих потреб

364 Соціальна допомога. Соціальне забезпечення. Соціальне страхування


13396. Загальнообов’язкове державне пенсійне страхування: Навч. курс: [Для студ. вищ. навч. закл. за освіт.-проф. прогр. спеціаліста, магістра з напряму "Економіка і підприємництво"] / Б.О. Зайчук, О.Б. Зарудний, С.Б. Березіна та ін. — К.: НВП "АВТ", 2005. — 243, [1] с.: табл.; 24 см. — Бібліогр.: с. 232—237 (60 назв). — Алф.-предм. покажч.: с. 238—244. — ІSBN 966-8298-13-6 (в опр.): Б.ц., [10 000] пр. — [2005-00195] п оф УДК 364.35(477)(07)

ББК 65.9(4УКР)272я7

З-14

13397. Комар Т.О. Соціально-психологічна робота з людьми із особливи­ми потребами: Наук.-метод. матеріали / Т.О. Комар, І.С. Довгалюк; Вінниц. обл. центр соц. служб для молоді, Вінниц. соц.-екон. ін-т відкритого міжнар. ун-ту розв. людини "Україна". — Вінниця: Б.в., 2004. — 50 с.: табл.; 20 см. — Авт. зазначе­но на 3-й с. — Бібліогр.: с. 50 (12 назв) та в тексті. Б.ц., Б.т. — [2005-01471] пУДК 364.4-056.24(072)

ББК 65.272я7

К 63

13398. Психолого-педагогічна реабілітація "дітей вулиці" / [Авт. кол.: І.І. Цуш­ко = (кер.), Л.І. Гриценок, Т.Д. Ілляшенко та ін.]; М-во освіти і науки України, Акад. пед. наук України, Укр. наук.-метод. центр практ. психології і соц. робо-ти. — К.: Ніка-Центр, 2004. — 291 с.: табл.; 20 см. — Бібліогр. в кінці розд. — ІSBN 966-521-312-1: Б.ц., 400 пр. — [2005-01344] п УДК 364-786-053.2ББК 65.272

П 86


13399. Юрій С.І. Соціальне страхування: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / С.І. Юрій, М.П. Шаварина, Н.В. Шаманська. — К.: Кондор, 2004. — 462 с.: іл., табл.; 21 см. — Бібліогр.: с. 444—454 (100 назв). — ІSBN 966-8251-52-0 (в опр.): Б.ц., 4 000 пр. — [2005-00401] п оф УДК 364.3(075.8)

ББК 65.272я73

Ю 71

37 Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля


13400. Збірник кращих сучасних рефератів / [ Е.В. Білик, Т.І. Водолазька, О.В. Зав’язкін та ін.; Пер. з рос. І.Г. Данилюк]. — Донецьк: ВКФ "БАО", 2005. — 606 с.: іл., табл.; 26 см. — Авт. зазначено перед вип. дан. — На обкл.: Відпо­відно до нової шк. прогр. М-ва освіти і науки України. — ІSBN 966-548-889-9: Б.ц., 15 000 пр. (2-й з-д 10 001—15 000). — [2005-00441] п вс УДК 37(048.3)

ББК 74.0


З-41

37.0 Загальні питання освіти, виховання, навчання. Навчальні плани, програми, предмети


13401. Берека В.Є. Козаком я мрію бути: Навч.-метод. посіб. / В.Є. Берека, І.М. Шоробура; Хмельниц. гуманіт.-пед. ін-т. — Кам’янець-Подільський (Хмель­ниц. обл.): Вид.-полігр. фірма "Абетка", 2004. — 395 с.: іл., нот. іл., табл., портр.; 20 см. — Бібліогр.: с. 385—388 (64 назви). — ІSBN 966-682-233-4: Б.ц., 1 000 пр. — [2005-00187] п оф УДК 37.035.6(072)

ББК 74.200.50я7

Б 48

13402. Біологія: Відповіді на екзаменац. білети. Держ. підсумк. атестація: 9-й кл. / [І.В. Усенко]. — К.: КІМО, 2005. — 63, [1] с.: табл.; 20 см. — Авт. зазначено на 64-й с. — ІSBN 966-8297-05-9: Б.ц., 30 000 пр. — [2005-00259] п УДК 373.512.63:57ББК 74.202

Б 63


13403. Борисенко І.В. Наступність навчання в навчально-виховному комп­лексі "Ліцей-вуз" / М-во освіти і науки України. — Слов’янськ (Донец. обл.): ПП "Канцлер", 2005. — 103 с.: іл., табл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 87—96 (179 назв). — ІSBN 966-8596-37-4: Б.ц., 400 пр. — [2005-00251] п УДК 37.018.57

ББК 74.00

Б 82

13404. Верховень В.М. Дивослово: На допомогу учителю почат. кл. — Т.: Ред. газ. "Підруч. і посіб.", 2004. — 31 с.: іл.; 20 см. — ІSBN 966-07-0129-2: Б.ц., 2 000 пр. — [2005-00540] п оф УДК 821.161.2-93+373.3.016:821.161.2ББК 84.4УКР6-5+74.26

В 36


13405. Вершинина Е.М. Непрерывное воспитание и гуманизация в систе­ме образования — суть социально-экономического и духовного возрождения общества: Концепция / Харьк. обл. благотворит. фонд инновац. знаний, идей и технологий гуманизации. — Х.: Фирма "Регион-информ", 2004. — 429 с.: ил., табл.; 20 см. — (Серия "Общество третьего тысячелетия"). — В подзаг.: В развитие комплекс. программы "Создание нового гуманист. о-ва на базе эко­логии сознания и энергоинформ. обмена Человека с Природой". — Библиогр.: с. 404—429 и в подстроч. примеч. — ІSBN 966-7291-63-4 (в пер.): Б.ц., 500 экз. — [2005-01382] п оф УДК 37.03:130.2

ББК 74.200.50

В 37

13406. Живоє слово: Читанка для русин. неділ. нар. шк.: (2—3 цвіт) / Сост. М. Алмашій. — Ужгород.: Изд-во В.Падяка, 2004. — 29 с.; 29 см. — русин. — Уклад. зазначено на обкл. — ІSBN 966-7838-72-2: Б.ц., 800 пр. — [2005-01222] пУДК 37.018.53:811.161.2’282.2(477.87)+811.161.2’282.2(477.87)](075.2)

ББК 81.2РУС-9

Ж 67

13407. Інноваційні технології викладання української мови та літератури в школі і ВНЗ: проблеми та пошуки: [Наук.-метод. зб. матеріалів Всеукр. наук.-метод. конф., 9—10 листоп. 2004 р.] / [Відп. ред. Г.В. Грибан та ін.]. — Житомир: По-лісся, 2004. — 209, [1] с.: табл.; 20 см. — У надзаг.: М-во освіти і науки Украї­ни, Ін-т педагогіки АПН України, Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка, Жито­мир. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти — Бібліогр. в кінці доп. — ISBN 966-655-119-5: Б.ц., 300 пр. — [2005-00889] п УДК 37.016:[811.161.2+821.161.2.09ББК 74.268.1УКР+74.268.3УКР

І-66


13408. Лисенко П.Г. А.С.Макаренко і В.О.Сухомлинський: [Докум-пуб­ліцист. нариси]. — Кременчук (Полтав. обл.): Про-Графіка ЛТД, 1999. — 113 с., [18] арк. іл.: табл., портр.; 21 см. — Бібліогр.: с. 106—112 (125 назв). — ІSBN 966-7454-31-2 (в опр.): Б.ц., 1 000 пр. — [2005-00784] п УДК 37.013

ББК 74.0


Л 63

13409. Мороз Е. Раз — зайчонок, два — зайчонок: Математика для дошкольников. — Х.: Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2004. — 159 с.: ил., 21 см. — ISBN 966-8511-47-6 (в пер.): Б.ц., 3 000 экз. — [2005-01542] п оф

УДК 37.016:511-028.31

ББК 74.102

М 80

13410. Народна культура Поділля в контексті національного виховання: Зб. наук. пр. міжнар. наук.-практ. конф., [14—15 жовт. 2003 р., м.Вінниця. — Вінниця: Книга-Вега. — 20 см. — У надзаг.: Упр. культури Вінниц. облдержадмін., Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського, Народозн. центр, Вінниц. обл. центр нар. творчості, Вінниц. обл. ін-т післядиплом. освіти пед. працівни­ків, Вінниц. ф-т Держ. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. — У надзаг. та­кож: Рік культури в Україні. — Бібліогр. в кінці ст. — Імен. покажч.: с. 380—387. — Геогр. покажч.: с. 388—394. — ISBN 966-621-200-5. / Редкол.: Л.С. Мельничук (відп. ред.) та ін.]. — 2004. — 399 с.: іл., табл. (в опр.): Б.ц., 250 пр. — [2005-01531] п оф УДК 37.035.6:39](477.43/.44)(063)ББК 74.200(4УКР)я431+63.5(УКР)я431

Н 30


13411. Програми для творчих об’єднань позашкільних і загальноосвіт­ніх навчальних закладів. Еколого-натуралістичний напрям / [Уклад. В.В. Вер­бицький]; М-во освіти і науки України, Наук.-метод. центр серед. освіти МОН України, Акад. пед. наук України. — К.: Богдана, 2004. — 351 с.: табл.; 20 см. — Бібліогр. в тексті. — ІSBN 966-7058-40-9: Б.ц., 1 000 пр. — [2005-00881] п оф УДК 371.388:502/504](073)

ББК 74.200.58я7+20.1я7

П 78

13412. Ройз С.А. Волшебная палочка для родителей: Ребенковедение (тео­рия развития и восприятия); Как из буки сделать улыбайку (практикум для ро­дителей); Секреты взрослой жизни (практикум для детей). — К.: Ніка-Центр, 2005. — 183 с.: ил., портр.; 20 см. — (Серия "Новейшая психология"; ISBN 966-521-307-5; Вып. 12). — Библиогр. в конце частей. — ІSBN 966-521-313-Х: Б.ц., 1 000 экз. — [2005-01345] п оф УДК 37.018.262ББК 74.100

Р 65


13413. Слово за словом: Практ. граматика русин. языка для неділ. нар. шк.: (2—3 цвіт) / Склали М. Алмашій, М. Молнарь. — Ужгород: Вид-во В.Падяка, 2004. — 23 с.; 29 см. — русин. — Уклад. зазначено на обкл. — ІSBN 966-7838-71-4: Б.ц., 800 пр. — [2005-01230] п УДК 811.161.2’282.3’36(477.87)(075.2)

ББК 81.2РУС-9

С 48

1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   56


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка