Книжкова палата україни імені івана федороваСторінка19/56
Дата конвертації19.02.2016
Розмір4.69 Mb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   56

5 МАТЕМАТИКА ТА ПРИРОДНИЧІ НАУКИ

50 Загальні питання математичних та природничих наук

502/504 Наука про навколишнє середовище. Енвіронментологія. Збереження природних ресурсів. Загроза навколишньому середовищу та захист від неї. Екологія


13610. Борейко В.Е. Введение в природоохранную эстетику / Киев. экол.-культур. центр. — 4-е изд., доп. — К.: Логос, 2005. — 102, [1] с.: портр.; 20 см. — (Серия "Охрана дикой природы"; Вып. 44). — Библиогр.: с. 78—90 (230 назв.). — ІSBN 966-581-567-9: Б.ц., 350 экз. — [2005-01168] д оф УДК 502.17

ББК 20.1


Б 82

13611. Грущинська І.В. Сторінками Червоної Книги України. Зникаючі рослини: Довід. учня. — К.: Освіта, 2004. — 95 с.: іл.; 26 см. — Алф. покажч. видів рослин: с. 89—90. — ІSBN 966-04-0488-3: Б.ц., 5 000 пр. — [2005-01112] п оф УДК 502.172:502.211

ББК 20.1я7

Г 91


13612. Корсак К.В. Основи сучасної екології: Навч. посіб. / К.В. Корсак, О.В. Плахотнік; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. — 4-те вид., переробл. і доповн. — К.: МАУП, 2004. — 338, [1] с.: іл., табл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 332—336 (93 назви). — ІSBN 966-608-482-1: Б.ц., 10 000 пр. — [2005-00916] д оф УДК 502/504(075)

ББК 20.1я7

К 69

13613. Лялюк О.Г. Моніторинг довкілля: [Навч. посіб. для студ. спец. "Теплогазопостачання та вентиляція"] / О.Г. Лялюк, Г.С. Ратушняк; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця: ВНТУ, 2004. — 139 с.: іл., табл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 138—139 (37 назв). Б.ц., 75 пр. — [2005-01469] п УДК 502.17(075.8)ББК 20.1я73

Л 97


13614. Паламарчук В.О. Еколого-економічні та соціальні нариси з проб­лем природокористування: Монографія / В.О. Паламарчук, Є.В. Мішенін, П.І. Ко-ренюк; Ред. В.О. Паламарчук; Нац. гірн. ун-т, Сум. нац. аграр. ун-т. — Д.: По­роги, 2004. — 258 с.: портр.; 20 см. — Бібліогр.: с. 226—243 (320 назв). — ІSBN 966-525-520-7: Б.ц., 1 500 пр. — [2005-00896] п оф УДК 502.13

ББК 20.18

П 14

13615. Пендерецький О.В. Екологія Галицького району: Наук. моногра­фія / Ред. О.М. Адаменко; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу та ін. — Івано-Франківськ: Нова Зоря, 2004. — 150, [1] с., [23] арк. іл.: іл., табл., портр.; 29 см. — У надзаг. також: Івано-Франків. обл. рада, Галиц. райрада, Галиц. райдерж­адмін. — Бібліогр.: с. 147—149 (75 назв). — ІSBN 966-8265-52-1 (в опр.): Б.ц., 500 пр. — [2005-01308] п оф УДК 502(477.86)ББК 20.1(4УКР-4ІВА)

П 97


13616. "Софія Київська", нац. заповідник. Національний заповідник "Софія Київська": [Книга-альбом]. — К.: Мистецтво, 2004. — 431 с.: іл., портр.; 34 см. — Парал. тит. арк.: англ. — Назва опр. парал.: укр., англ. — Частина тексту парал.: укр., англ. — Рез.: англ., нім., рос., фр. — Бібліогр. в кінці розд. — ISBN 966-577-097-7 (в опр.): Б.ц., 1 000 пр. — [2005-01099] п оф

УДК 246/247+726.6](477-25)(036)

ББК 85.11(4УКР)я2+86.372(4УКР-2К)-505

C 68

51 Математика


13617. Вища математика: Зб. задач [для студ. техн. і технол. спец. вищ. навч. закл. / В.П. Дубовик, І.І. Юрик, І.П. Вовкодав та ін.]; Ред. В.П. Дубовик, І.І. Юрик. — К.: А.С.К., 2004. — 479, [1] с.: іл.; 21 см. — (Університетська бібліотека). — Авт. зазначено на звороті тит. арк. — ІSBN 966-319-036-1 (в опр.): Б.ц., 2 000 пр. — [2005-00350] п оф УДК 51(076)

ББК 22.1я73

В 55

13618. Дубовик В.П. Вища математика: [Навч. посіб. для студ. техн. і тех­нол. спец. вищ. навч. закл.] / В.П. Дубовик, І.І. Юрик. — К.: А.С.К., 2005. — 647, [1] с.: іл.; 21 см. — (Університетська бібліотека). — Бібліогр.: с. 632—633 (30 назв). — Імен. покажч.: с. 634—635. — Предм. покажч.: с. 636—640. — ІSBN 966-539-320-0 (в опр.): Б.ц., 2 000 пр. — [2005-00355] п УДК 51(076)ББК 22.1я73

В 55


13619. Жильцов О.Б. Вища математика з елементами інформаційних тех-нологій: Навч. посіб. / О.Б. Жильцов, Г.М. Торбін; Міжрегіон. акад. упр. персо­налом. — 2-ге вид., виправл. — К.: МАУП, 2004. — 401, [1] с.: іл., табл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 401—402 (19 назв). — ІSBN 966-608-476-7: Б.ц., 5 000 пр. (1-й з-д). — [2005-00915] д оф УДК 51(075.8)

ББК 22.1я73

Ж 72

13620. Найко Т.І. Тренувальні вправи й задачі з елементарної математики: [Навч. посіб. для слухачів Ін-ту довузів. підготов.] / Т.І. Найко, С.І. Резнік; Він­ниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця: ВНТУ, 2004. — 95 с.: іл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 110 (8 назв). Б.ц., 85 пр. — [2005-01474] п УДК 51(076.1)ББК 22.1я73

Н 20


13621. Шапочка І.В. Збірник конкурсних завдань з математики / І.В. Шапочка, В.І. Шапочка; Ужгород. нац. ун-т. — Ужгород: ВАТ "Патент", 2004. — 20 см.

Ч. 2. — 2005. — 156 с. — Бібліогр.: с. 155—156 (27 назв). — ІSBN 966-7725-87-1: Б.ц., 500 пр. — [2005-00735] п оф УДК 51(076.1)

ББК 22.1я7

Ш 24

511 Теорія чисел


13622. Апостолова Г.В. Перші зустрічі з параметром: [Навч. посіб.] / Г.В. Апос­толова, В.В. Ясінський; Ін-т доунів. підготов. та проф. орієнтації НТУУ "КПІ". — К.: Факт, 2004. — 291, [23] с.: іл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 315 (12 назв). — ІSBN 966-8408-95-0: Б.ц., 5 000 пр. — [2005-00063] п оф УДК 511.235(075)

ББК 22.132я7

А 76

512 Алгебра


13623. Апостолова Г.В. Хитромудрий модуль: [Посібник] / Ред. В.В. Ясінсь­кий; Ін-т доунів. підготов. та проф. орієнтації НТУУ "КПІ". — К.: Факт, 2004. — 252 с.: іл., табл.; 21 см. — (Серія "На допомогу абітурієнту"). — Бібліогр.: с. 252 (17 назв). — ІSBN 966-8408-49-7: Б.ц., 3 000 пр. — [2005-00064] п оф УДК 512.553(075)

ББК 22.151я7

А 76

13624. Шестаков С.С. Лінійна алгебра і аналітична геометрія: Навч.-ме­тод. посіб. / Міжрегіон. акад. упр. персоналом. — К.: МАУП, 2004. — 54 с.; 20 см. — Бібліогр.: с. 52—53 (20 назв). — ІSBN 966-608-456-2: Б.ц., 3 000 пр. — [2005-00931] п оф УДК 512.64+514.12ББК 22.143я73

Ш 51

514 Геометрія


13625. Козаков В.И. Курс лекций по начертательной геометрии: [Учеб. посо­бие] / В.И. Козаков, И.А. Кубышкина; Донбас. гос. техн. ун-т. — Алчевск (Луган. обл.): ДонГТУ, 2005. — 184 с.: ил., табл.; 20 см. — Библиогр.: с. 182—183 (24 назв.). — ІSBN 966-310-087-7: Б.ц., 140 экз. — [2005-01142] п УДК 514.18(075.8)

ББК 22.151.3я73

К 59

13626. Хмель В.П. Технологія формування творчого мислення при розв’я­зуванні позиційних задач: Навч.-метод. посіб. / Луган. нац. пед. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Луганськ: Альма-матер, 2004. — 143 с.: іл.; 20 см. — ІSBN 966-617-166-Х: Б.ц., 100 пр. — [2005-00052] п оф УДК 514.1(072)ББК 22.151я7

Х-65

1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   56


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка