Книжкова палата україни імені івана федороваСторінка2/56
Дата конвертації19.02.2016
Розмір4.69 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   56

004 Інформаційні технології. Комп’ютерна наука і технологія


13138. Азаров О.Д. Комп’ютерна електроніка. Основи теорії транзисторів та транзисторних схем: [Навч. посіб. для студ. спец. 7.091501 "Комп’ютерні сис­теми та мережі" / О.Д. Азаров, В.В. Байко, О.І. Суприган; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця: ВНТУ, 2004. — 126 с.: іл.; 20 см. Б.ц., 75 пр. — [2005-01458] п

УДК 004:621.38](075.8)

ББК 32.973.202я73+32.85я73

А 35


13139. Ананьєв О.М. Використання офісної технології операційної систе­ми Windows для розв’язання економічних і менеджерських задач: Навч.-метод. посіб. для індивід. і самост. роботи студ. екон. спец. / [О.М. Ананьєв, О.І. Бе­лей]; Укоопспілка, Львів. комерц. акад. — Л.: Львів. комерц. акад., 2004. — 327 с.: іл., табл.; 20 см. — Авт. зазначено на звороті тит. арк. — Бібліогр.: с. 314 (6 назв). — ІSBN 966-8561-14-7: Б.ц., 500 пр. — [2005-01161] п УДК 004.451.9:330(075.8)

ББК 32.97я73+65ся73

А 64

13140. Вакал Е.С. Основы работы на персональном компьютере: Курс лекций / Е.С. Вакал, А.С. Тригуб; Межрегион. акад. упр. персоналом. — 3-е изд., стер. — К.: МАУП, 2004. — 126, [1] с.: ил., табл.; 20 см. — Библиогр.: с. 215 (19 назв.). — ІSBN 966-608-460-0: Б.ц., 5 000 экз. (1-й з-д). — [2005-00910] д оф УДК 004.382.7(075.32)ББК 32.973.26я722

В 14


13141. Вакал Є.С. Практикум з операційних систем Windows: Метод. вка­зівки / Є.С. Вакал, С.Г. Карпенко, О.С. Тригуб; Міжрегіон. акад. упр. персона­лом. — К.: МАУП, 2004. — 245 с.: іл., табл.; 20 см. — ІSBN 966-608-419-8: Б.ц., 5 000 пр. — [2005-00911] п оф УДК 004.451.9Windows

ББК 32.973.26-018.2я73

В 14

13142. Волочій Б.Ю. Технологія моделювання алгоритмів поведінки інформаційних систем / Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л.: Нац. ун-т "Львів. по­літехніка", 2004. — 218, [1] с.: іл., табл.; 21 см. — Бібліогр.: с. 213—219 (70 назв). — ІSBN 966-553-407-6 (в опр.): Б.ц., 300 пр. — [2005-01173] п УДК 004.942+004.896ББК 32.973.202

В 67


13143. Гаевский А.Ю. Самоучитель работы на персональном компьютере: Windows® 9.х/МЕ, Windows® 2000/ХР, Internet. — 2-е изд., перераб. и доп. — К.: А.С.К., 2005. — 479 с.: ил., табл.; 24 см. — (Как стать квалифицированным пользователем). — Предм. указ.: с. 465—467. — ІSBN 966-539-413-4: Б.ц., 3 000 экз. — [2005-00351] д оф УДК 004.42+004.738.5](07)

ББК 32.973я7

Г 13

13144. Глушаков С.В. Программирование Web-страниц / С.В. Глушаков, И. А. Жакин, Т.С. Хачиров. — Х.: Фолио, 2005. — 390 с.: ил., табл.; 20 см. — (Учеб­ный курс). — ІSBN 966-03-2690-4 (в пер.): Б.ц., 3 000 экз. — [2005-00152] п офУДК 004.738.52

ББК 32.973.26-018.2

Г 55

13145. Глушаков С.В. Создание и запись CD / С.В. Глушаков, В. Г. Ма­чула, Т.С. Хачиров. — Х.: Фолио, 2005. — 391 с.: ил., табл.; 20 см. — (Учебный курс). — На обл. в надзаг.: Харьк. ин-т информ. технологий. — ІSBN 966-03-2689-0 (в пер.): Б.ц., 3 000 экз. — [2005-00153] п оф УДК 004.085.22/.4ББК 32.973.26-018.2

Г 55


13146. Доступ до інформації та електронне урядування / [Авт.-упоряд. М.С. Демкова, М.В. Фігель]; Центр політ.-прав. реформ. — К.: Факт, 2004. — 342, [1] с.; 21 см. — Бібліогр.: с. 340—343 (84 назви) та в підрядк. прим. — ІSBN 966-8408-93-4 (в опр.): Б.ц., 1 000 пр. — [2005-00065] п оф УДК 342.951:004.738.5](477)

ББК 67.9(4УКР)404.3

Д 70

13147. Дудатьєв А.В. Практикум з дисципліни "Робота у середовищі опе­раційних систем": [Для студ. усіх спец. робочої кваліфікації "Оператор комп’ю-тер. набору"] / А.В. Дудатьєв, Л.І. Северин, П.В. Козлюк; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця: ВНТУ, 2004. — 101 с.: іл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 101 (9 назв). Б.ц., 75 пр. — [2005-01463] п УДК 004.451(076)ББК 32.973-018.2я73

Д 81


13148. Ковтанюк Ю.С. СorelDRAW 12 на примерах. — К.: МК-Пресс, 2005. — 414 с.: ил.; 24 см. — ІSBN 966-96415-3-5: Б.ц., 1 500 экз. — [2005-00937] п оф УДК 004.92

ББК 32.973-2

К 56

13149. Круподьорова Л.М. Основи інформатики і автоматизація вироб­ництва: [Навч. посіб. для студ. напряму підготов. 0804 — "Комп’ютер. науки" спец. "Інтелект. системи прийняття рішень" та "Програм. забезпечення автоматиз. сис­тем"] / Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця: ВНТУ, 2004. — 95 с.: іл., табл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 95 (8 назв). Б.ц., 75 пр. — [2005-01470] п УДК 004.45+658.5](075.8)ББК 32.973-018.2+32.965.1

К 84


13150. Милосердов В.О. Алгоритмізація оптимізаційних задач енергети­ки: [Навч. посіб. для студ. енерг. спец.] / В.О. Милосердов, Л.Б. Терешкевич; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця: ВНТУ, 2004. — 120 с.: іл., табл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 120 (7 назв). Б.ц., 75 пр. — [2005-01472] п УДК 004.421:621.31](075.8)

ББК 32.973.202-018.2я73+31я73

М 60

13151. Михалевич В.М. Maple. Комп’ютерна підтримка курсу вищої мате­матики в технічному вузі: [Навч. посіб. для студ. усіх спец.] / Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця: ВНТУ, 2004. — 20 см.Ч.1: Лінійна й векторна алгебра. Аналітична геометрія. — 2004. — 110 с.: іл. — Бібліогр.: с. 110 (8 назв). Б.ц., 75 пр. — [2005-01473] п УДК 004:51](075.8)

ББК 32.973.202-018.2я73+22.1я73

М 69

13152. Одноплатные микроконтроллеры: Проектирование и применение / В.А. Швец, В.В. Шестакова, Н.В. Бурцева, Т.В. Мелешко. — К.: МК-Пресс, 2005. — 303 с.: ил., табл.; 20 см. — ІSBN 966-96415-4-3: Б.ц., 2 000 экз. — [2005-00938] п офУДК 004.415

ББК 32.973.26-04

О-43

13153. Практика имитационного моделирования: Учеб. пособие / [Сост. Ю.Г. Майба, Ю.А. Семишин]; Одес. нац. ун-т им. И.И.Мечникова, Каф. мат. и програм. обеспечения. — Одесса: Астропринт, 2004. — 92 с.: ил., табл.; 20 см. — Библиогр.: с. 90—91 (30 назв.). — ІSBN 966-318-033-1: Б.ц., 400 экз. — [2005-00177] п оф УДК 004.358(075.8)ББК 32.973.26-018.2я73

П 69


13154. Романюк О.Н. Організація баз даних і знань: [Лаборатор. практи­кум для студ. напряму підготов. 0804 — "Комп’ютер. науки" спец. 7.080403 "Програм. забезп. автоматиз. систем" / О.Н. Романюк, А.В. Денисюк; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця: ВНТУ, 2004. — 62, [1] с.: іл., табл.; 20 см. — Біблі­огр.: с. 62 (12 назв). Б.ц., 75 пр. — [2005-01479] п УДК 004.65(076)

ББК 32.973.26-018.2я73

Р 69

13155. Рубаненко О.Є. Основи програмування на VBA в Star Office 5.2 та Microsoft Excel: [Лаборатор. практикум для студ. напряму підготов. 0906 — "Електротехніка" всіх спец.] / О.Є. Рубаненко, С.Я. Вишневський, Ю.В. Конда­ков; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця: ВНТУ, 2004. — 67 с.: іл., табл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 65 (5 назв). Б.ц., 70 пр. — [2005-01480] п УДК 004.42(076)ББК 32.973.26-018я73

Р 82


13156. Рубаненко О.Є. Робота в Excel та Star Office: [Лаборатор. практи­кум для студ. напряму 6.0906 — "Електротехніка" всіх спец.] / О.Є. Рубаненко, С.Я. Вишневський, Ю.В. Кондаков; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця: ВНТУ, 2004. — 20 см.

Ч. 1. — 2004. — 120 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 120 (4 назви). Б.ц., 75 пр. — [2005-01481] п УДК 004.42(076)

ББК 32.973.26-018я73

Р 82


13157. Табличний процесор Microsoft Excel: Метод. вказівки до викон. ла­боратор. робіт з дисципліни "Інформатика та комп’ютер. техніка" / [ О.В. Ба­хонський, Ю.В. Бондарчук, Є.С. Вакал та ін.]; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. — 2-ге вид., стер. — К.: МАУП, 2004. — 171, [2] с.: табл.; 20 см. — Авт. зазна­чено на звороті тит. арк. — Бібліогр.: с. 173 (8 назв). — ІSBN 966-608-470-8: Б.ц., 5 000 пр. — [2005-00922] д оф УДК 004.31(075.8)

ББК 32.973-04я73

Т 12

13158. Шерман М.І. Комп’ютерно-інформаційна підготовка майбутніх юристів: Теорія і практика. — К.: Вища освіта, 2004. — 191 с.: іл., табл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 173—190 (358 назв). — ІSBN 966-8081-32-3: Б.ц., 500 пр. — [2005-01248] п оф УДК 004:347.96ББК 32.973+67.0

Ш 49

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   56


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка