Книжкова палата україни імені івана федороваСторінка20/56
Дата конвертації19.02.2016
Розмір4.69 Mb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   56

517 Аналіз


13627. Кривошея С.А. Диференціальні та інтегральні рівняння: Підруч. для студ. природн. спец. вищ. навч. закл. / С.А. Кривошея, М.О. Перестюк, В.М. Бу­рим. — К.: Либідь, 2004. — 406, [1] с.: іл., табл.; 21 см. — Бібліогр.: с. 403—404 (39 назв). — ІSBN 966-06-0348-7 (в опр.): Б.ц., Б.т. — [2005-01092] п оф УДК 517.9(075.8)

ББК 22.161.1я73

К 82

13628. Осиповський Т.Ф. Курс Математики. Геометрія, а також прямолі­нійна і сферична тригонометрія та вступ до криволінійної геометрії / Пер. укр., вступ. ст. та прим. В.О. Тадеєв. — Т.: Ред. газ. "Підруч. і посіб.", 2004. — 304 с.: іл.; 20 см. — На тит. арк. у підзаг.: Друкується з нагоди 200-річчя першого вид. книги та 200-річчя заснування Харк. ун-ту — Бібліогр.: с. 9 (8 назв) в тексті та в під­рядк. прим. — ІSBN 966-07-0140-3: Б.ц., 1 000 пр. — [2005-00560] п оф УДК 517ББК 22.151

О-74


13629. Стахов А.П. Новая математика для живой природы: Гиперболичес­кие функции Фибоначчи и Люка. — Винница: ООО "ІТІ"; М.: Б.и., 2003. — 260 с.: ил., табл., портр.; 20 см. — Библиогр.: с. 258—260 (37 назв). — ІSBN 966-8432-06-1: Б.ц., 100 экз. — [2005-01017] п УДК 517.58

ББК 22.16

С 78

13630. Стахов А.П. Сакральная Геометрия и Математика Гармонии: Док­лад на пленар. заседании Междунар. конф. "Проблемы Гармонии, Симметрии и Золотого Сечения в Природе, Науке и Искусстве", Винница, 22—25 окт. 2003 г. — Винница: ООО "ІТІ", 2003. — 30, [1] с., включая обл.: ил., табл., портр.; 20 см. — Библиогр.: с. 30—31 (20 назв.). — ІSBN 966-8432-03-7: Б.ц., 100 экз. — [2005-01019] п УДК 517.5(042.5)ББК 22.16

С 78


13631. Stakhov A. Hyperbolic Fibonacci and Lucas functions: A New Mathematics for the Alive Nature. — Vinnitsa: Publishing House "ІТІ", 2003. — 237 p.: ill., tab., portr.; 20 см. — Bibliogr.: p. 236—237 (38 names). — ІSBN 966-8432-07-Х: Б.ц., 100 пр. — [2005-01021] п оф УДК 517.5

ББК 22.16

S 81

519.1 Комбінаторний аналіз. Теорія графів


13632. Трохимчук Р.М. Основи дискретної математики: Практикум / Міжрегіон. акад. упр. персоналом. — К.: МАУП, 2004. — 163, [1] с.: іл., табл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 162—163 (33 назви). — ІSBN 966-608-415-5: Б.ц., 3 000 пр. — [2005-00926] п оф УДК 519.1(076)

ББК 22.17я73

Т 76

519.2 Теорія ймовірностей. Математична статистика


13633. Підлипенська Л.Є. Математична статистика для гірників: Навч. посіб. / Донбас. гірн.-металург. ін-т. — Алчевськ (Луган. обл.): ДГМІ, 2004. — 174 с.: іл., табл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 174 (17 назв). — ІSBN 966-310-091-5: Б.ц., 70 пр. — [2005-01147] п УДК 519.22:622](075)

ББК 22.172я73+33я73

П 32

13634. Семенюк В.О. Дещо про хвилі в рухомих середовищах. — Л.: Ка-меняр, 2004. — 75, [1] с.: іл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 76 (8 назв). Б.ц., Б.т. — [2005-01090] п оф УДК 519.21ББК 22.171

С 30


13635. Теорія ймовірностей та елементи математичної статистики / Л.І. Плот­нікова, А.В. Усов, Г.В. Кострова та ін. — О.: Астропринт, 2004. — 328 с.: іл., табл.; 21 см. — Бібліогр.: с. 324—325. — ІSBN 966-318-223-7 (в опр.): Б.ц., 300 пр. — [2005-00184] п оф УДК 519.21+519.22/.25

ББК 22.171+22.17

Т 33

519.6 Обчислювальна математика. Числовий аналіз


13636. Коссак О. Методи наближених обчислень: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. Коссак, О. Тумашова, О. Коссак. — Л.: БаК, 2003. — 164, [1] с.: іл., табл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 162 (13 назв). — ІSBN 996-7065-39-1: Б.ц., Б.т. — [2003-00408] п оф УДК 519.65(075.8)

ББК 22.193я73

К 71

13637. Математическое моделирование технологических процессов: Теп­ловые процессы, плавление, замораживание, теплопроводность, регуляр. режим / И.М. Федоткин, И.Ю. Бурляй, Н.А. Рюмшин, Ю.И. Бурляй; Ред. И.М. Федот­кин. — К.: Техніка, 2004. — 386, [1] с.; 21 см. — Библиогр.: с. 376—385 (182 назв.). — ІSBN 966-575-142-5 (в опр.): Б.ц., 300 экз. — [2005-01447] п оф УДК 519.6:66.02ББК 22.19+35-6

М 34

52 Астрономія. Астрофізика. Дослідження космічного простору. Геодезія

521 Теоретична астрономія. Небесна механіка


13638. Одесский астрономический календарь... / [Редкол.: В.Г. Каретников и др.]. — Одесса: Астропринт, 2005 — 2004. — 247 с.: ил., табл., портр., 20 см. — Библиогр. с. 169, 223. — ISBN 966-318-257-1: Б.ц., 1 000 экз. — [2005-00176] п оф

УДК 521/524(477.74)(059)"2005"

ББК 22.6(4УКР-4ОДЕ)я25

О-41

53 Фізика


13639. Горошко А.М. Універсальний шкільний довідник з фізики: 7—11-й кл. / А. Горошко, О. Чиж. — Т.: Ред. газ. "Підруч. і посіб.", 2004. — 223 с.: іл., табл.; 14 см. — Предм. покажч.: с. 201—217. — ІSBN 966-07-0133-0: Б.ц., 3 000 пр. — [2005-00543] п оф УДК 53(035)

ББК 22.3я2

Г 70

13640. Загальний курс фізики: Зб. задач: [Для студ. інж.-техн. і пед. спец. вищ. навч. закл. / І.П. Гаркуша, І.Т. Горбачук, В.П. Курінний та ін.]; Ред. І.П. Гар­куша. — 2-ге вид., стер. — К.: Техніка, 2004. — 557, [1] с.: іл., табл.; 21 см. — Авт. зазначено на звороті тит. арк. — ІSBN 966-575-147-6 (в опр.): Б.ц., 13 000 пр. — [2005-01443] д оф УДК 53(076.1)ББК 22.3я73

З-14


13641. Федишин Я.І. Фізика з основами біофізики: [Підруч. для студ. спец. 7.130501 "Вет. медицина" вищ. закл. освіти]. — Л.: Світ, 2005. — 551 с.: іл., табл.; 20 см. — Предм. покажч.: с. 522—541. — Екз. деф.: відсутні с. 516—520. — ІSBN 966-603-302-х (в опр.): Б.ц., Б.т. — [2005-01130] п оф УДК 53+577.3](075.8)

ББК 22.3я73+28.071я73

Ф 32

530.1 Основні теорії (принципи) фізики


13642. Жук Н.А. Квадродинамика. Релятивистская квантовая теория прост­ранства, времени и фундаментальных взаимодействий. — Х.: ООО "Инфобанк", 2004. — 23 с.: портр.; 20 см. — Библиогр.: с. 19—23 (54 назв.). — ІSBN 966-8464-00-1: Б.ц., 100 экз. — [2005-00997] п УДК 530.12+531.18

ББК 22.3

Ж 85

13643. Zhuck N.A. Quadrodynamics. The New Relativistic Quantum Theory of Space, Time and Fundamental Interactions. — Kharkiv: Infobank Ltd. Press, 2004. — 27 p.: portr.; 20 см. — англ. — Bibliogr.: p. 23—26 (56 names). — ІSBN 966-96225-9-Х: Б.ц., 100 пр. — [2005-00998] п УДК 530.12+531.18ББК 22.3

Z 62

1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   56


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка