Книжкова палата україни імені івана федороваСторінка23/56
Дата конвертації19.02.2016
Розмір4.69 Mb.
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   56

613.2 Гігієна харчування. Дієтетика


13677. Белик Э.В. Идеальная фигура: Питание, тренировка, хорошее наст­роение. — Донецк: ПКФ "БАО", 2005. — 255 с.: ил., табл.; 20 см. — (Женский каприз). — Авт. указан перед вып. дан. — ІSBN 966-338-126-4 (в пер.): Б.ц., 10 000 экз. (1-й з-д 1—5 000). — [2005-00420] п вс УДК 613.24

ББК 51.230

Б43

13678. Белик Э.В. Худеть нужно грамотно: Вес, здоровье, фигура, физ. фор­ма. — Донецк: ПКФ "БАО", 2005. — 287 с.: ил., табл.; 20 см. — (Женский кап­риз). — Авт. указан перед вып. дан. — ІSBN 966-338-114-0 (в пер.): Б.ц., 10 000 экз. (1-й з-д 1—5 000). — [2005-00423] п вс УДК 613.24ББК 51.230

Б 43


13679. Гаубер-Швенк Г. Харчування: dtv-Atlas: 82 с. кольор. іл.: [Довід­ник] / Г. Гаубер-Швенк, М. Швенк; [Пер. з нім. В.І. Лахно]; Наук. ред. пер. В.Г. Передерій, Ю.Г. Григоров, and Худож. Й.Майр. — К.: Знання-Прес, 2004. — 182, [1] с.: іл.; 20 см. — (Серія "dtv-Atlas"). — На опр. авт. не зазначено. — Бібліогр.: с. 174. — Покажч.: с. 177—182. — ІSBN 966-7767-65-5 (в опр.): Б.ц., [5 000] пр. — [2005-01052] п оф УДК 613.2(035)

ББК 51.23я2

Г 24

13680. Кручаниця М.І. Основи оздоровчого харчування: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. фіз. виховання і спорту / М.І. Кручаниця, С.О. Михайлович, Н.В. Розумик; Ужгород. нац. ун-т, Ф-т фіз. виховання і спорту. — Ужгород: Вид-во В.Падяка, 2004. — 214, [1] с.: іл., табл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 212—213 (31 назва). — ІSBN 966-7400-07-7: Б.ц., 300 пр. — [2005-01227] п оф УДК 613.2(075.8)ББК 53.51я73

К 84


13681. Принципи харчування здорової дитини раннього віку = Principles of feeding young healthy children and infants: Навч. посіб. для студ. мед. вузів з англ. мовою навчання / Т.В. Фролова, І.І. Терещенкова, В.М. Коломенський, Н.Ф. Стен­кова; М-во охорони здоров’я України, Харк. держ. мед. ун-т. — Х.: Фірма "Регіон-інформ", 2004. — 97 с.: табл.; 20 см. — англ. — Назва опр.: Principles of feeding young healthy children and infants. — Авт. зазначено на опр. — Бібліогр.: с. 93 (12 назв). — ІSBN 966-7291-62-6: Б.ц., 300 пр. — [2005-01384] п оф УДК 613.221(075.8)

ББК 57.32я73

П 75

613.4 Гігієна тіла та одягу


13682. Мирошниченко С.А. Современная энциклопедия макияжа: 5 000 полез. советов. — Донецк: ПКФ "БАО", 2005. — 255 с.: ил., табл.; 20 см. — (Женс­кий каприз). — Авт. указан перед вып. дан. — На пер.: 5 000 советов визажис­тов. — ІSBN 966-338-084-5 (в пер.): Б.ц., 15 000 экз. (1-й з-д 1—5 000). — [2005-00518] п оф УДК 613.49+687.553.2](031)

ББК 51.204я2+38.937я2

М 64

613.8 Гігієна нервової системи. Гігієна та етика


13683. Ева Адам. Книга о сексе: Уникал. возможность оценить свою сек­суальность: [Пер. с нем.]. — 2-е изд., перераб. — Х.: Кн. клуб "Клуб семейн. до­суга", 2004. — 238 с.: ил., 21 см. — Алф. указ.: с. 221—226. — ISBN 966-8511-00-Х. (в пер.): Б.ц., 7 000 экз. — [2005-01534] д оф УДК 613.88

ББК 57.0


А 28

613.9 Гігієна віку та статі. Євгеніка


13684. Сергєєв С. Жіноча енциклопедія краси і здоров’я: 4 000 корис. порад / [Пер. з рос. О.О. Дьоміна]. — Донецьк: ВКФ "БАО", 2005. — 351 с.: іл., табл.; 21 см. — (Книга-подарунок). — Авт. зазначено перед вип. дан. — ІSBN 966-338-009-8 (в опр.): Б.ц., 10 000 пр. (1-й з-д 1—5 000). — [2005-00664] п вс УДК 613.99(031)

ББК 51.204.0я20

С 32

13685. Штейнберг Л. Воспитание подростка: Как оградить вашего ребен­ка от неприятностей / Л. Штейнберг, д-р философии, Э. Ливайн. — Х.: Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2004. — 315 с.: табл.; 21 см. — (Здоровье в вашем доме). — Алф. указ.: с. 284—308. — ISBN 966-8007-47-6. — ISBN 966-8218-92-2 (в пер.): Б.ц., 1 500 экз. — [2005-00290] п оф УДК 613.96+37.011.3]-053.6ББК 51.28+74.200

Ш 88

614 Соціальна гігієна. Організація охорони здоров'я. Санітарія. Захист від нещасних випадків та їх попередження


13686. Актуальні питання сімейної медицини: ІІ Міжрегіон. наук.-практ. конф., 3 черв. 2004 р., Житомир, Україна / [Відп. ред. В.М. Мороз]. — Житомир: Полісся, 2004. — 139, [1] с.: табл.; 20 см. — У надзаг.: М-во охорони здоров’я України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М.І.Пирогова, Упр. охорони здоров’я Жито­мир. облдержадмін. — Частина тексту: рос. — Бібліогр. в кінці доп. — ISBN 966-655-108-Х: Б.ц., 100 пр. — [2005-00887] п оф УДК 614.253.2(063)

ББК 51.1я431

А 43

13687. Гайченко В.А. Основи безпеки життєдіяльності людини: [Навч. по­сіб. для студ. вищ. навч. закл.] / В.А. Гайченко, Г.М. Коваль; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. — 2-ге вид., стер. — К.: МАУП, 2004. — 228 с.: іл., табл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 225—226 (37 назв). — ІSBN 966-608-417-1: Б.ц., 5 000 пр. — [2005-00913] д оф УДК 614.8(075.8)ББК 68.9я73

Г 14


13688. Желібо Є.П. Безпека життєдіяльності: [Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Є.П. Желібо, Н.М. Заверуха, В.В. Зацарний; За ред. Є.П. Желібо. — 4-те вид. — К.: Каравела, 2005. — 341 с.: іл., табл.; 20 см. — (Вища освіта в Ук­раїні). — Бібліогр.: с. 338—341 (93 назви). — ІSBN 966-95596-4-2 (в опр.): Б.ц., 2 000 пр. — [2005-00253] д оф УДК 614.8(075.8)

ББК 68.9я73

Ж 50

13689. Санитарные правила для предприятий общественного питания / [Сост. Ф. Федорченко, О. Пироженко]. — 2-е изд., перераб. и доп. — Х.: Изд. дом "Фактор", 2005. — 163 с.: табл.; 20 см. — ІSBN 966-312-262-5: Б.ц., 5 000 экз. — [2005-00135] д оф УДК 614.31ББК 51.23

С 18


13690. Спинези С.Д. 100 величайших катастроф: [Пер. с англ.]. — Х.: Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2005. — 287 с.; 24 см. — Библиогр. в подстроч. примеч. — ІSBN 966-343-049-4 (в пер.): Б.ц., 5 000 экз. — [2005-00279] п оф УДК 94(100)+614.8

ББК 63.3(0)

С 72

615 Лікознавство. Фармакологія. Загальна терапія. Токсикологія

615.1/.4 Фармакологія. Фармація. Лікарська терапія. Лікарські засоби. Медичні матеріали та обладнання


13691. Государственная фармакопея Украины: Введ. в действие с 1 окт. 2001 г: [Пер. с укр.] / М-во здравоохранения Украины, Гос. департамент по контролю за качеством, безопасностью и производством лекарств. средств и изделий мед. назначения. — 1-е изд. — Х.: Гос. предприятие "Науч.-эксперт. фар­макоп. центр", 2004. — 671 с.: ил., табл.; 29 см. — ІSBN 966-96478-0-0 (в пер.): Б.ц., 1 000 экз. — [2005-01336] п оф УДК 615.11(477)

ББК 52.8(4УКР)

Г 72

13692. Терещук А. Двадцятизільник: Вирощування, використання: [Довідник-порадник]. — Рівне: Волин. обереги, 2005. — 75 с.: іл.; 20 см. — На обкл. над­заг.: Для здоров’я, добродуту, довголіття. — Бібліогр.: с. 72. — ІSBN 966-8306-68-6: Б.ц., 200 пр. — [2005-01269] п оф УДК 615.322:615.89+633.88](035)ББК 42.143я2+53.52я2

Т 35


13693. Цыпкун А.Г. Дозы лекарственных средств, применяемых в педиат­рии: Справ. для врачей и фармацевтов. — 2-е изд., перераб. и доп. — К.: Книга плюс, 2005. — 335 с.: табл.; 16 см. — Предм. указ.: с. 317—333. — ІSBN 966-7619-57-5: Б.ц., 5 000 экз. — [2005-00383] п УДК 615.2:616-053.2](035)

ББК 52.81я2+57.3я2

Ц 97

13694. Шамова Л.В. Ньювейс — новая жизнь: Практ. энцикл. оздоровле­ния. — К.: ЗАТ "Віпол", 2004. — 250, [1] с.: табл.; 24 см. — Библиогр.: с. 251. — Алф. указ. формул: с. 241—243. — Алф. указ. патологии: с. 243—246. Б.ц., 2 000 экз. — [2005-01295] п оф УДК 615.322(031)ББК 52.8я2

Ш 19

1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   56


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка