Книжкова палата україни імені івана федороваСторінка25/56
Дата конвертації19.02.2016
Розмір4.69 Mb.
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   56

616.2 Захворювання дихальної системи. Оториноларингологія


13713. Гончарук С.Ф. Восстановительное лечение детей с бронхиальной астмой. — Одесса: Астропринт, 2004. — 201 с.: ил., табл.; 20 см. — Библиогр.: с. 166—200 (446 назв.). — ІSBN 966-318-236-9: Б.ц., 300 экз. — [2005-00165] п

УДК 616.248-053.2

ББК 54.12

Г 65

616.3 Захворювання травної системи


13714. Белоусов Ю.В. Функциональные заболевания пищеварительной системы у детей: Монография / Ю.В. Белоусов, О. Ю. Белоусова; М-во здраво­охранения Украины, Харьк. мед. акад. последиплом. образования. — Х.: ИД "Инжэк", 2005. — 252 с.: ил., портр.; 20 см. — Парал. тит. л.: англ. — Библиогр.: с. 242—252 (116 назв.). — ІSBN 966-8515-48-Х: Б.ц., 500 экз. — [2005-01004] п

УДК 616.3-008-053.2

ББК 57.33+54.13

Б 43


13715. Терапевтична стоматологія: [Підруч. для студ. вищ. мед. закл. освіти ІІІ—ІV рівнів акредитації]: У 4 т. / М.Ф. Данилевський, А.В. Борисенко, А.М. Політун та ін.; Ред. М.Ф. Данилевський. — К.: Здоров’я, 2001—. — 22 см.

Т. 2: Методи обстеження хворого, карієс, пульпіт, періодонтит, стомато­логічні вогнищевозумовлені захворювання. — 2004. — 398, [1] с.: іл., табл. (В опр.): Б.ц., 4 000 пр. — [2005-01086] п оф УДК 616.31-08(075.8)

ББК 56.6я73

Т 35

616.6 Захворювання сечостатевої системи


13716. Животаев В.М. Пособие по урологии для семейных врачей. — Житомир: Полисся, 2004. — 234 с.: ил., табл.; 20 см. — Библиогр. в конце гл. — ІSBN 966-655-111-Х: Б.ц., 500 экз. — [2005-00888] п оф УДК 616.6(07)

ББК 56.9я7

Ж 67

13717. Клінічна нефрологія: Навч. посіб. для студ. вищ. мед. навч. закл. ІІІ—ІV рівнів акредитації, лікарів-інтернів, лікарів-нефрологів і терапевтів / [Авт. кол.: Л.А. Пиріг, А.М. Романенко, О.І. Дядик та ін.]; За ред. Л.А. Пиріг. — К.: Здоров’я, 2004. — 526 с.: іл., табл.; 20 см. — Бібліогр. в тексті. (В опр.): Б.ц., 1 500 пр. — [2005-01082] п оф УДК 616.61(075.8)ББК 56.9я73

К 49

616.8 Невропатологія. Неврологія


13718. Кипенский А.В. Сон, его расстройства и электролечение: Учеб. по-собие для студентов, изучающих электрон. мед. аппаратуру / А.В. Кипенский, А.П. Верещак. — Х.: Золотые страницы, 2004. — 166, [2] с.: ил., табл., портр.; 22 см. — (Серия "Физическая и биомедицинская электроника"). — Посвящ. 350-летию со дня основания г.Харькова. — Библиогр.: с. 166—167 (32 назв.). — ІSBN 966-8494-71-7 (в пер.): Б.ц., 300 экз. — [2005-01055] п оф УДК 616.8-009.836-085.859

ББК 56.12

К 42

616.9 Інфекційні (заразні) захворювання


13719. Профілактика ВІЛ/СНІДу в загальноосвітніх та професійно-тех­нічних навчальних закладах: Метод. рек. з удоскон. навч. планів і прогр., під­руч., посіб., метод. матеріалів / [Упоряд. Н.В. Бєскова та ін.]; Укр. наук.-метод. центр практ. психології і соц. роботи та ін. — К.: Ніка-Центр, 2004. — 103 с.: табл.; 20 см. — У надзаг. також: М-во освіти і науки України, Акад. пед. наук України, Наук.-метод. центр серед. освіти та ін. — ІSBN 966-521-309-1: Б.ц., 1 600 пр. — [2005-01343] п УДК 364-78:[616.98:578.828ВІЛ](072)

ББК 65.272я7+55.148я7

П 84

617 Хірургія. Ортопедія. Офтальмологія


13720. Грейда Б.П. Діагностика і лікування гострих хірургічних захворю­вань органів живота: Навч.-метод. посіб. — Луцьк: Волин. обл. друк., 2005. — 208 с.: іл.; 21 см. — Бібліогр.: с. 200—204 (74 назви). — ІSBN 966-8468-92-9 (в опр.): Б.ц., 150 пр. — [2005-01250] п оф УДК 617.55-036.1-07-08(072)

ББК 54.57я7+54.13я7

Г 79

617.7 Офтальмологія. Захворювання очей


13721. Ферфильфайн И.Л. Близорукость у детей и взрослых: [Пособие для врачей и больных. — 3-е изд., доп.]. — К.: Книга плюс. — 20 см. — ISBN 966-7619-56-7. — 2004. — 104 с.: ил., табл. Б.ц., 1 000 экз. — [2005-01533] д оф УДК 617.753.2(072)

ББК 56.7я7

Ф 43

618 Гінекологія. Акушерство


13722. Гончарова О.А. Клімактеричний синдром у жінок, хворих на цук­ровий діабет 1 типу: Навч. посіб. [для лікарів-інтернів і лікарів-слухачів курсів підвищ. кваліфікації закл. (ф-тів) післядиплом. освіти] / О.А. Гончарова, Т.Ф. Та­тарчук, Ю.І. Караченцев; Харк. мед. акад. післядиплом. освіти та ін. — Х.: ТОВ "Прометей-Прес", 2005. — 94 с.: іл., табл.; 20 см. — У надзаг. також: М-во охо­рони здоров’я України, Центр. метод. каб. з вищ. мед. освіти, Ін-т педіатрії, аку­шерства та гінекології АМН України. — Бібліогр. в кінці тем. — ІSBN 966-8649-14-1: Б.ц., Б.т. — [2005-00790] п оф УДК 616.379-008.64-06:618.173-073-085

ББК 54.15

Г 65

13723. Детская гинекология: Справочник / Сост. Л.Б. Маркин, Э. Б. Яков­лева. — К.: Знання, 2004. — 473 с.: ил., табл.; 22 см. — (Библиотека практикую­щего врача). — Библиогр.: с. 467—469 (40 назв.). — Предм. указ.: с. 470—473. — ІSBN 966-8148-35-5 (в пер.): Б.ц., Б.т. — [2005-01047] п УДК 618-055.255ББК 57.1

Д 38


13724. Яблонь О.С. Годування груддю. — Вінниця: Тезис, 2004. — 34, [1] с., включ. обкл.: іл., портр.; 16 см. — (Зрозуміло про..., ISBN 966-8317-37-8). — ІSBN 966-7699-78-1: Б.ц., Б.т. — [2005-01503] п УДК 618.63

ББК 57.121

Я 14

62 Інженерна справа. Техніка вцілому

620 Випробування матеріалів. Товарознавство. Силові станції. Загальна енергетика


13725. Огородніков В.А. Опір матеріалів. Теоретичні відомості і Контрольні завдання: [Навч. посіб. для студ. заоч. форми навчання] / В.А. Огородніков, І.О. Сивак, Г.О. Лєбєдєва; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця: ВНТУ, 2004. — 74 с.: іл., табл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 74 (13 назв). Б.ц., 75 пр. — [2005-01476] п УДК 620.17(075.8)

ББК 30.121я73

О-39

621 Загальне машинобудування. Ядерна техніка. Електротехніка. Технологія машинобудування в цілому


13726. Обертюх Р.Р. Теоретичні основи теплотехніки: [Лаборатор. прак­тикум для студ. спец. 7.090202 —"Технологія машинобуд." і 7.090203 — "Метало­різ. верстати та системи"] / Р.Р. Обертюх, Ю.В. Булига; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця: ВНТУ, 2004. — 102 с.: іл., табл.; 20 см. — Бібліогр. в кінці лабора­тор. робіт. Б.ц., 100 пр. — [2005-01475] п УДК 621.1(076.1)

ББК 31.3я73

О-13

1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   56


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка