Книжкова палата україни імені івана федороваСторінка32/56
Дата конвертації19.02.2016
Розмір4.69 Mb.
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   ...   56

658 Організація виробництва, менеджмент. Економіка підприємств. Організація та техніка торгівлі. Службові відносини


13848. Михайлов В.І. Непродовольчі товари: Підручник / В.І. Михайлов, Т.Г. Глушкова, О.І. Зельніченко; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — К.: Книга, 2005. — 554 с.: іл., табл.; 22 см. — (Серія "Товарознавство"). — Бібліогр.: с. 549—554 (94 назви). — ІSBN 966-8314-14-Х (в опр.): Б.ц., 1 000 пр. — [2005-00377] п оф

УДК 658.62:339.166.84](075.8)

ББК 65.422.5я73

М 69


13849. Організація виробництва: Практикум [для студ. вищ. навч. закл.] / В.О. Онищенко, А.С. Старовірець, О.В. Редкін, В.А. Чевганова. — К.: Лібра, 2005. — 375 с.: іл., табл.; 24 см. — Бібліогр.: с. 373—375 (41 назва). — ІSBN 966-7035-71-9: Б.ц., 1 000 пр. — [2005-01154] п оф УДК 005.4(076.5)

ББК 65.290-2я73

О-64

13850. Філімоненков О.С. Фінанси підприємств: Навч. посіб. / Міжрегіон. акад. упр. персоналом. — 2-ге вид., переробл. і доповн. — К.: МАУП, 2004. — 326, [1] с.: табл., портр.; 20 см. — Бібліогр.: с. 318—321 (58 назв). — ІSBN 966-608-465-1: Б.ц., 5 000 пр. (1-й з-д). — [2005-00928] д оф УДК 658.14(075.8)ББК 65.290-93я73

Ф 53


13851. Фінанси підприємств: Навч. посіб. / [Уклад. В.В. Вудвуд]; М-во фі­нансів України, Буковин. держ. фін.-екон. ін-т, Каф. фінансів. — Чернівці: Прут, 2004. — 183, [1] с.: іл., табл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 181—183 (51 назва). — ІSBN 966-560-308-6: Б.ц., 100 пр. — [2005-00803] п оф УДК 658.1(075)

ББК 65.29я7

Ф 59

66 Хімічна технологія. Хімічна промисловість. Споріднені галузі

66.0 Хімічна технологія


13852. Гавриленко М.И. Методическое пособие к практикуму "Основы хи­мической технологии": Для иностр. учащихся IV-го курса специализации "Фарма­цевт. химия" хим. фак. ОНУ / М.И. Гавриленко, Л.В. Короева; Одес. нац. ун-т им. И.И.Мечникова, Хим. фак., каф. неорган. химии и хим. экологии. — Одесса: Астро­принт, 2004. — 139 с.: ил., табл.; 21 см. — 140-летию Одес. нац. ун-та им. И.И.Меч­никова посвящ. — Библиогр. в конце тем. — ІSBN 966-318-231-8 (в пер.): Б.ц., 300 экз. — [2005-00164] п оф УДК 66.0(075.8-054.6)

ББК 35.11я73

Г 12

661 Продукти хімічної промисловості


13853. Основы проектирования производств в химико-фармацевтической и биотехнологической промышленности: Учеб. для студентов вузов / [ В.И. Чуе­шов, Л.А. Мандрыка, А.А. Сичкарь и др.]; М-во здравоохранения Украины, Нац. фармацевт. ун-т. — Х.: НФаУ: Золотые страницы, 2004. — 455, [3] с.: ил., табл.; 22 см. — Авт. указаны на обороте тит. л. — На тит. л.: К 200-летию НФаУ. — Библиогр.: с. 453—456 (81 назв.). — ІSBN 966-615-209-6. — ISBN 966-8494-32-6 (в пер.): Б.ц., 500 экз. — [2005-01056] п оф УДК 661.12+663.1].013.5](075.8)

ББК 35.66я73

О-75

13854. Посилкіна О.В. Фармацевтична логістика: Монографія / О.В. По­силкіна, Р.В. Сагайдак, Б.П. Громовик; Ред. О.В. Посилкіна; М-во охорони здо­ров’я України, Нац. фармац. ун-т, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — Х.: НФаУ: Золоті сторінки, 2004. — 318, [1] с.: іл., табл.; 22 см. — Бібліогр.: с. 303—315 (298 назв). — ІSBN 966-615-221-5. — ISBN 966-8494-41-5 (в опр.): Б.ц., 500 пр. — [2005-01057] п оф УДК 661.12ББК 35.66

П 61

662 Вибухові речовини. Палива


13855. Корчевой Ю.П. Экологически чистые угольные энерготехнологии / Ю.П. Корчевой, А.Ю. Майстренко, А.И. Топал; НАН Украины, М-во топлива и энергетики Украины, Ин-т угол. энерготехнологий. — К.: Наук. думка, 2004. — 186 с.: іл., табл.; 20 см. — У підзаг.: Проект "Наук. кн.". — Бібліогр.: с. 173—182 (169 назв). — ІSBN 966-00-0271-8: Б.ц., 500 пр. — [2005-01106] п оф УДК 662.71/.74

ББК 35.51

К 66

663/664 Харчова промисловість. Харчові виробництва

663.2/.3 Виноробство


13856. Фролова В.С. Завещание князя Голицына (о винах Крыма): Поэты и вино. Вино и поэзия. Поэзия вина. — Севастополь: Библекс, 2004. — 95 с.: ил.; 20 см. — ISBN 966-8231-14-7: Б.ц., 1 000 экз. — [2005-00869] п оф

УДК 663.2+821.161.1(477)-91

ББК 36.87+84.4УКР=РОС6-4

Ф 91

663.5 Спирто-горілчане виробництво


13857. Драк М. Фірма Бачевських у Львові і розвиток лікеро-горілчаної промисловості в Галичині (1782—1939): [222-й річниці торг. марки J.A.Baczewski присвяч.]. — Л.: ПП Сорока, 2004. — 32, [5] с.: іл., табл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 28—31 (90 назв). — ІSBN 966-96091-7-8: Б.ц., 600 пр. — [2005-01234] п

УДК 663.83(477.83/86)(091)

ББК 36.87г(4УКР-4ЛЬВ)

Д 72

664.8/.9 Технологія консервування харчових продуктів


13858. Снежкин Ю.Ф. Энергосберегающие теплотехнологии производст­ва пищевых порошков из вторичных сырьевых ресурсов / Ю.Ф. Снежкин, Л.А. Бо­ряк, А.А. Хавин; НАН Украины, Ин-т техн. теплофизики. — К.: Наук. думка, 2004. — 226, [1] с.: ил., табл.; 20 см. — В подзаг.: Проект "Наукова книга". — Бібліогр.: с. 215—225 (180 назв). — ІSBN 966-00-0158-4 (в пер.): Б.ц., 500 экз. — [2005-01108] п оф УДК 664.8.047-492.2

ББК 36.97

С 53

665 Технологія олії, жирів, воску, нафтопродуктів

665.5 Виробництво ефірної олії, парфумів, косметичних засобів


13859. Головкин В.В. Мази, кремы, лосьоны и другие косметические средст­ва: (Рецептура и способы приготовления космет. средств в аптеке и в домаш. условиях): Справ. пособие / В.В. Головкин, Л.В. Головкина, А.В. Головкин; М-во здравоохранения Украины, Запорож. гос. мед. ун-т. — Запорожье: Просвіта, 2005. — 111 с.: табл.; 20 см. — Библиогр.: с. 106. — ІSBN 966-653-149-6: Б.ц., 1 000 экз. — [2005-00798] п оф УДК 615.262+665.584/.585](035)

ББК 52.8я2+35.6я2

Г 61

669 Металургія. Метали та сплави


13860. Куберский С.В. Непрерывная разливка стали: Учеб. пособие [для студентов вузов] / Донбас. гос. техн. ун-т. — Алчевск (Луган. обл.): ДонГТУ, 2005. — 352 с.: ил., табл.; 20 см. — Библиогр.: с. 349—352 (46 назв.). — ІSBN 966-310-083-4: Б.ц., 75 экз. — [2005-01143] п УДК 669-147(075.8)

ББК 34.327я73

К 88

13861. Петрушов С.М. Підготовка корисних копалин до металургійної пе­реробки: Навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Донбас. гірн.-металург. ін-т. — Алчевськ (Луган. обл.): ДГМ, 2004. — 211 с.: іл., табл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 204—205 (17 назв). — ІSBN 966-310-010-9: Б.ц., 85 пр. — [2005-01146] пУДК 669...1/...8(075.8)

ББК 34.2


П 30
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   ...   56


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка