Книжкова палата україни імені івана федороваСторінка42/56
Дата конвертації19.02.2016
Розмір4.69 Mb.
1   ...   38   39   40   41   42   43   44   45   ...   56

82/821.0 Теорія та вивчення літератури

821.0 Література окремими мовами


14187. Зарубіжна література: Прогр. для профіл. кл. загальноосвіт. навч. закл. з укр. мовою навчання / М-во освіти і науки України, Упр. змісту освіти. — К.: Пед. преса, 2004. — 142 с.; 20 см. — Вид. держ. коштом. Б.ц., 5 100 пр. — [2005-00744] п оф УДК 82.09(1-87)(073)

ББК 83.3(0)я7

З-35

14188. "Золота доба" зарубіжної драми ХVІ — ХVІІ ст.: [Навч. посіб. / Упоряд. Н.О. Висоцька]. — К.: Владослов, 2005. — 429, [2] с.; 21 см. — (Шкіль­на бібліотека). — ІSBN 966-8775-00-7 (в опр.): Б.ц., 100 000 пр. — [2005-01287] п офУДК 82(1-87)-2"15/16"

ББК 84(0)-6

З-80

821.161.2.0 Українська література


14189. Грабович Г. Тексти і маски: [Про літ. постаті, події та процеси в контексті нового часу]. — К.: Часопис "Критика", 2005. — 310 с.; 21 см. — Біблі­огр.: с. 299—300 та в підрядк. прим. — Імен. покажч.: 301—310. — ISBN 966-7679-59-4: Б.ц., 1 000 пр. — [2005-00415] п оф УДК 82.09(100)

ББК 83.3(0)

Г 75

14190. Дончик В.Г. З потоку літ і літпотоку: [Зб. ст., рецензій, нарисів від кінця 50-х до початку 2000-х рр.] / НАН України, Ін-т л-ри ім. Тараса Шевченка. — К.: Вид. дім "Стилос", 2003. — 555 с., [13] арк. іл.: іл., портр.; 20 см. — Біблі­огр. в тексті та в підрядк. прим. — Імен. покажч.: с. 543—555. — Вид. коштом Ін-ту л-ри. — ІSBN 966-8515-00-5 (в опр.): Б.ц., 500 пр. — [2005-01422] п офУДК 821.161.2.09+016:821.161.2.09

ББК 83.34УКР+91.9:83

Д 67

14191. Кузьменко О.В. Поетика Василя Голобородька / Донец. від-ня наук. т-ва ім. Шевченка. — Донецьк: Сх. вид. дім, 2005. — 195 с.; 20 см. — (Бібліотека літературознавця). — Бібліогр. с. 185—195 (196 назв). — ІSBN 966-7804-82-8: Б.ц., 300 пр. (1-й з-д 50 пр., 2-й з-д 250 пр.). — [2005-01424] пУДК 929Голобородько+821.161.2.09

ББК 83.3(44УКР)-8

К 89

14192. Рильський Б.М. Мандрівка в молодість батька: [Спогади про ви­дат. укр. поета-класика М.Т.Рильського] / Богдан Рильський; [Упорядкув. Київ. літ.-мемор. музей М.Т. Рильського]. — 2-ге вид., доповн. — К.: Київ. правда, 2004. — 142, [1] с., [24] арк. іл.: портр.; 20 см. — ISBN 966-7270-38-6 (в опр.): Б.ц., 3 000 пр. — [2005-00257] д оф УДК 821.161.2-94ББК 84.4УКР-44+83.34УКР

Р 50


14193. Саєнко В.П. Матеріали до курсу "Історія української літератури ХХ ст.": Практ. заняття. Наук.-метод. посіб. / Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечникова, Філол. ф-т, Каф. укр. л-ри. — 2-ге вид., доповн. й удосконал. — О.: Астропринт, 2004. — 199, [1] с.; 20 см. — Бібліогр. в тексті. — ІSBN 966-318-244-Х: Б.ц., 300 пр. — [2005-00180] д оф УДК 821.161.2.09"19"(072)

ББК 83.34УКРя7

С 14

14194. Саєнко В.П. Українська модерна поезія 20-х років ХХ століття: ре­несансні параметри: [Наук.-навч. посіб. для студ. філол. спец. вищ. навч. закл.] / Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечникова. — О.: Астропринт, 2004. — 251 с., [10] арк. іл.: табл.; 21 см. — На опр. підзаг.: Компендіум. — На тит. арк.: До 140-річчя Одес. нац. ун-ту ім. І.І.Мечникова. — Бібліогр.: с. 173—199, 232—240, та в кінці розд. — Покажч. імен: с. 241—245. — ІSBN 966-318-228-8 (в опр.): Б.ц., 300 пр. — [2005-00179] п оф УДК 821.161.2-1.09"192"(075.8)ББК 83.34УКРя73

С 14


14195. Сом М.Д. З матір’ю на самоті: [Діалог про поета В.Симоненка]. — К.: Смолоскип, 2005. — 133 с.: іл., портр.; 20 см. — У кн. також: Корот. спогади та листи від матері поета. — ІSBN 966-8499-16-6: Б.ц., 2 000 пр. — [2005-01403] п оф

УДК 821.161.2-94

ББК 84.4УКР6-442

С 61


14196. Твори для абітурієнтів на вільні теми з української літератури, із зарубіжної літератури: Все для підготов. до вступ. іспиту / [Кол. авт.: З.К. Го­лубкова, Г.О. Калениченко, В.П. Свєтлаков та ін.]. — Х.: Торсінг; Донецьк: СПД ФО Сердюк В.І., 2005. — 334, [1] с.; 20 см. — (Підготовчі курси). — Авт. зазначено на звороті тит. арк. — ІSBN 966-670-187-1: Б.ц., 2 000 пр. — [2005-01516] п

УДК 821.161.2.09+82.09(1-87)](075)

ББК 83.34УКРя7+83.3(0)я7

Т 28


14197. Українська література сьогодні: [Збірник / Редкол.: В. Медвідь (голова) та ін.]. — К.: Журналіст України, 2002. — 14 см. — Назва обкл. та текст парал.: укр., англ.

Ч. 2: [Вірші / Упорядкув. та вступ. ст. В. Рубан]. — 2003. — 223 с. — Зміст: Авт.: Павличко Д.В., Костенко Л.В., Симоненко В.А., Вінграновський М.С., Драч І.Ф., Стус В.С., Ілля В.П., Мельничук Т.Ю., Жиленко І.В., Рубан В.Ф. та ін. — ISBN 966-8303-01-6: Б.ц., Б.т. — [2005-01041] п оф УДК 821.161.2-1

ББК 84.4УКР6-5

У-45


14198. Шевчук В.О. Муза Роксоланська: Українська література ХVI—XVIII століть : У 2 кн. — К.: Либідь. — 29 см. — Бібліогр. в підрядк. прим. — Імен. та предм. покажч.: с. 695—726. — ISBN 966-06-0353-3.

Кн. 2: Розвинене бароко. Пізнє бароко. — 2005. — 726 с.: іл., портр. — ІSBN 966-06-0355-Х (в опр.): Б.ц., Б.т. — [2005-01098] п оф УДК 821.161.2.09"15/17"

ББК 83.3(4УКР)4

Ш 37

9 ГЕОГРАФІЯ. БІОГРАФІЇ. ІСТОРІЯ

902/904 Археологія. Передісторія. Археологічні пам'ятки


14199. Михайлов Б.Д. Каменная Могила — подземный "эрмитаж" Приа­зовья. — 2-е изд., доп. — К.: ДП "Таки справы", 2005. — 159, [1] с.: ил., портр.; 20 см. — Вых. дан. 1-го изд.: Запорожье: Дикое поле, 1998. — Библиогр. в подст­роч. примеч. — ІSBN 966-7208-25-7: Б.ц., 2 000 экз. — [2005-01488] д оф

УДК 903.5(477.64)

ББК 63.4(4УКР-4ЗАП)

М 69

908 Краєзнавство


14200. Бобрищев К.В. Отчий край: [Про визнач. людей Кобеляц. р-ну Полтавщини] / Укр. акад. наук, Фонд міжнар. премій. — Полтава: Сімон, 2002—2004. — 30 см. — Парал. тит. арк.: англ.

Кн. 2. — 2004. — 779, [1] с., [21] арк. іл.: іл., портр. — ІSBN 966-7320-00-6 (в опр.): Б.ц., 1 000 пр. — [2005-01393] п оф УДК 908(477.53-21)(092)

ББК 26.89д(4УКР-4ПОЛ)

Б 72


14201. Иванов В.Б. Балаклава, 2500 = Balaklava, 2500: [В 2 кн. — Юби­лейн. изд.]. — Севастополь: Библекс, 2004. — 26 см.

Кн. 2: На рубеже тысячелетий. — 2004. — 286, [1] с., XVI с. ил.: ил., табл., портр., карты. — Библиогр.: с. 287 (32 назв.). — ІSBN 966-8231-15-5. — ISBN 966-8231-17-1 (в пер.): Б.ц., 400 экз. — [2005-00867] п оф УДК 908(477.75-21)

ББК 26.89(4УКР-6КРМ)

И 20


14202. Календар краєзнавчих пам’ятних дат...: Реком. бібліогр. посіб. /[Авт.-склад. Т.І. Васильєва]. Закарпат. обл. універс. наук. б-ка; Від. краєзн. л-ри; Від. довідк.-бібліогр. та інформ. роботи. — Ужгород: Вид-во В.Падяка. 2005. — 363, [1] с. — ІSBN 966-7838-74-9: Б.ц., 250 пр. — [2005-01224] п УДК 908(477.87)(059.3)

ББК 26.89(4УКР3)я1

К 17

14203. Морозюк В.К. Краєзнавчі візерунки. — Івано-Франківськ: ВПП "Тіповіт", 2005. — 180 с.: іл., портр.; 20 см. — Бібліогр.: с. 157—159 та в тексті. — ІSBN 966-8098-36-6: Б.ц., 150 пр. — [2005-01507] п оф УДК 908(477.83/.86)ББК 26.89(4УКР)

М 80


14204. Хто є хто на Вінниччині. Видатні земляки: [Довідк.-біогр. вид. / Авт.-упоряд. В. Болгов]. — К.: Укр. акад. геральдики, товар. знаку та логотипу, 2000. — 24 см. — На опр. підзаг.: Золота нива Вінниччини.

Вип. 4. — 2004 (корінець 2005). — 159 с.: іл., портр. — ІSBN 966-7953-58-0 (в опр.): Б.ц., Б.т. — [2005-00882] п УДК 908(477.44)(092)

ББК 26.89(4УКР-4ВІН)

Х 97


14205. Хто є хто на Хмельниччині: [Довідк.-біогр. вид. / Авт.-упоряд. В.В. Болгов]. — К.: Укр. акад. геральдики, товар. знаку та логотипу, 2003. — 24 см.

Вип. 2. — 2004. — 159 с.: іл., портр. — Імен. покажч.: с. 150—155. — ІSBN 966-7953-59-9 (в опр.): Б.ц., 5 000 пр. — [2005-00883] п УДК 908(477.43)(092)

ББК 26.89(4УКР-4ХМЕ)

Х 97


14206. Хто є хто на Черкащині. Видатні земляки: [Довідк.-біогр. вид. / Авт.-упоряд. Болгов В. В.]. — К.: Укр. акад. геральдики, товар. знаку та логоти­пу, 2005. — 24 см.

Вип. 1. — 2005. — 159 с.: іл., портр. — Імен. покажч.: с. 154—155. — ІSBN 966-7953-60-2 (в опр.): Б.ц., 5 000 пр. — [2005-00884] п УДК 908(477.46)(092)

ББК 26.89(4УКР-4ЧЕК)

Х 97

1   ...   38   39   40   41   42   43   44   45   ...   56


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка