Книжкова палата україни імені івана федороваСторінка5/56
Дата конвертації19.02.2016
Розмір4.69 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   56

1 ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ. ПСИХОЛОГІЯ

1/14 Філософія


13195. Волинка Г.І. Філософія Стародавності і середньовіччя в освітньо­му контексті: [Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.]. — К.: Вища освіта, 2005. — 543 с.; 22 см. — Бібліогр.: с. 528—543 (504 назви). — Вид. держ. коштом. — ІSBN 966-8081-33-1 (в опр.): Б. ц., 3 500 пр. — [2005-01241] п оф УДК 1(091)(075.8)

ББК 87.3(0)я73

В 70

13196. Гоч В.П. О сути времени = On the Essence of Time / В.П. Гоч, М.Н. Саб­рукова. — Севастополь: Изд. А.Карпин, 2004. — 111 с.: ил.; 20 см. — Текст па­рал.: рус., англ. — Библиогр.: с. 106 (14 назв.). — ІSBN 966-96164-9-2 (в пер.): Б.ц., 500 экз. — [2005-01215] п оф УДК 613:115ББК 87.21+51.204.0

Г 57


13197. Джексон А.Дж. Десять секретов здоровья: Соврем. притча о муд­рости и здоровье, которая изменит вашу жизнь / [Пер. с англ. С. Грабовецкий]. — К.: София, 2004. — 141 с.; 20 см. — ISBN 966-8075-26-9: Б.ц., 5 000 экз. — [2005-01404] п оф УДК 27-42-29+821.111-97

ББК 86.37-43+84(4ВЕЛ)6-4

Д 40

13198. Джексон А.Дж. Десять секретов счастья: Соврем. притча о муд-рости и счастье, которая изменит вашу жизнь / [Пер. с англ. К. Семенов]. — К.: София, 2004. — 159 с.; 20 см. — ISBN 966-8075-25-0: Б.ц., 5 000 экз. — [2005-01405] п оф УДК 27-42-29+821.111-97ББК 86.37-43+84(4ВЕЛ)6-4

Д 40


13199. Энергоинформационная и интеллектуально-духовная деятельность Вселенной и наше мировоззрение: Сб. избр. тр. общегор. семинара при Харьк. доме ученых (1997—2004 гг.). — Х.: ООО "Инфобанк", 2004. — 279 с.: портр.; 20 см. — Библиогр. в конце ст. — ІSBN 966-96225-7-3: Б.ц., 100 экз. — [2005-01010] п

УДК 140.8(082)

ББК 87.6я43

Э 65


13200. Людина в есенційних та екзистенційних вимірах / [ В. Табачковсь-кий, А. Дондюк, Г. Шалашенко та ін.]; НАН України, Ін-т філософії ім. Г.С.Ско­вороди. — К.: Наук. думка, 2004. — 243, [3] с.; 20 см. — Авт. зазначено на зво­роті тит. арк. — У підзаг.: Проект "Наук. кн.". — Бібліогр. в кінці розд. — ІSBN 966-00-0044-8 (в опр.): Б.ц., 500 пр. — [2005-01107] п оф УДК 141.32

ББК 87я7


Л 93

13201. Мазуркевич С.А. 100 шагов к счастью, или Как научиться быть счастливым. — Донецк: ПКФ "БАО", 2005. — 351 с.: ил.; 20 см. — Авт. указан перед вып. дан. — ІSBN 966-338-101-9 (в пер.): Б.ц., 10 000 экз. (1-й з-д 1—5 000). — [2005-00512] п вс УДК 133.2

ББК 86.33

М 13


13202. Максюта М.Є. Філософія науки: Навч. посіб. [для підготов. магіст­рів в аграр. вищ. навч. закл. ІІІ—ІV рівнів акредитації за усіма напрямами підго­тов.] / М-во аграр. політики України, Нац. аграр. ун-т. — К.: Урожай, 2004. — 418 с.: портр.; 21 см. — Бібліогр. в кінці розд. та в підрядк. прим. — ІSBN 966-05-0007-6 (в опр.): Б.ц., 1 000 пр. — [2005-01457] п оф УДК 101:001](075.8)

ББК 87я73+72я73

М 17

13203. Причепій Є.М. Філософія: Підручник [для студ. вищ. навч. закл.] / Є.М. Причепій, А.М. Черній, Л.А. Чекаль. — 2-ге вид., виправл., доповн. — К.: Академвидав, 2005. — 591 с.; 21 см. — (Альма-матер). — Бібліогр. в кінці розд. — ІSBN 966-8226-20-8 (в опр.): Б.ц., Б.т. — [2005-00200] д оф УДК 1(075.8)ББК 87я73

П 77


13204. Роболу В.М. Герколубус, или Красная планета / V.M. Rabolu; [Пер. Черкез-Маняти Е.А.]. — К.: Азимут-Украина, 2004. — 61 с.: портр.; 18 см. — ISBN 966-8405-13-7: Б.ц., 5 000 экз. — [2005-00198] п оф УДК 133.528

ББК 86.42

Р 58

13205. Томулец А.К. Путь пробуждения: [О познании эволюции живой Вселенной и месте в эволюции Человечества и Человека]. — Черновцы: Прут, 2004. — 151 с.: ил.; 20 см. — ІSBN 966-560-302-7: Б.ц., 1 000 экз. — [2005-00802] п оф УДК 111.11ББК 87.21

Т 56


13206. Філософія: Навч.-метод. посіб. / [Л.В. Афанасьєва, В.В. Букрєєв, Л.С. Воробйова та ін.]. — К.: Акцент, 2004. — 194, [1] с.: іл., табл.; 20 см. — Бібліогр. в тексті. — ІSBN 966-95944-6-4 (в опр.): Б.ц., Б.т. — [2005-00346] п оф УДК 1(075.8)

ББК 87я73

Ф 56

13207. Щерба С.П. Філософія: [Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С.П. Щерба, В.К. Щедрін, О.А. Заглада]; Заг. ред. С.П. Щерба; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. — К.: МАУП, 2004. — 214, [1] с.; 20 см. — Авт. зазначено на зво­роті тит. арк. — Бібліогр.: с. 208—213 та в підрядк. прим. — ІSBN 966-608-466-Х: Б.ц., 5 000 пр. — [2005-00929] п оф УДК 101(075.8)ББК 87я73

Щ 60

111.852 Естетика (об'єктивна та суб'єктивна)


13208. Калашник Н.Г. Густосологія: Теорія і практика формування естет. смаків: Навч. посіб. для загальноосвіт. навч. закл. України / М-во освіти і науки України, М-во внутр. справ України, Запоріз. юрид. ін-т. — Запоріжжя: Полі­граф, 2004. — 251 с.: іл., табл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 245—250 (172 назви), в тексті та в підрядк. прим. — ІSBN 966-8268-92-Х: Б.ц., 500 пр. — [2005-00767] п оф

УДК 111.852(07)

ББК 87.8я7

К 17


13209. Калашник Н.Г. Густосологія: Теорія і практика формування естет. смаків: Підруч. для вищ. закл. освіти / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во внутр. справ України, Запоріз. юрид. ін-т. — Запоріжжя: Поліграф, 2004. — 267 с.: табл.; 20 см. — Бібліогр. в кінці лекцій та в підрядк. прим. — ІSBN 966-8268-94-6: Б.ц., 500 пр. — [2005-00768] п оф УДК 111.852(07)

ББК 87.8я73

К 17

13210. Калашник Н.Г. Прикладная густосология: Пособие по формирова­нию эстет. вкусов детей и молодежи / Н.Г. Калашник, Н.А. Зацепина; М-во внут­рен. дел України, Запорож. юрид. ин-т. — Запорожье: Полиграф, 2004. — 255 с.: табл.; 20 см. — Библиогр.: с. 241—254 (353 назв.). — ІSBN 966-8268-90-3: Б.ц., 500 экз. — [2005-00769] п оф УДК 111.852(07)ББК 87.8я7

К 17

159.9 Психологія


13211. 100 тестов для девочек / [Авт.-сост. А.П. Краснящих, Т.А. Бельс­кая]. — Х.: Фолио, 2005. — 283, [1] с.: табл.; 20 см. — Библиогр.: с. 283—284 (18 назв.). — ІSBN 966-03-2819-2 (в пер.): Б.ц., 1 500 экз. — [2005-00019] п вс

УДК 159.9-055.25

ББК 88.8

Т 81


13212. 100 тестов для девочек / [Авт.-сост. А.П. Краснящих, Т.А. Бельс­кая]. — Х.: Фолио, 2005. — 283, [1] с.: табл.; 20 см. — Библиогр.: с. 283—284 (18 назв.). — ІSBN 966-03-2818-4 (в пер.): Б.ц., 1 000 экз. — [2005-00018] п вс

УДК 159.9-055.25

ББК 88.8

Т 81


13213. 100 тестов для девочек / [Авт.-сост. А.П. Краснящих, Т.А. Бельс­кая]. — Х.: Фолио, 2005. — 283, [1] с.: табл.; 20 см. — Библиогр.: с. 283—284 (18 назв.). — ІSBN 966-03-2718-8 (в пер.): Б.ц., 1 000 экз. — [2005-00020] п вс

УДК 159.9-055.25

ББК 88.8

Т 81


13214. 100 тестов для девочек / [Авт.-сост. А.П. Краснящих, Т.А. Бельская]. — Х.: Фолио, 2005. — 283, [1] с.: табл.; 20 см. — Библиогр.: с. 283—284 (18 назв.). — ІSBN 966-03-2719-6 (в пер.): Б.ц., 1 500 экз. — [2005-00021] п вс УДК 159.9-055.25

ББК 88.8


Т 81

13215. 100 тестов для девушек / [Авт.-сост. А.П. Краснящих, Т.А. Бельс­кая]. — Х.: Фолио, 2005. — 252, [1] с.: табл.; 20 см. — Библиогр.: с. 252—253 (20 назв.). — ІSBN 966-03-2743-9 (в пер.): Б.ц., 1 500 экз. — [2005-00022] п вс

УДК 159.9-053.67

ББК 88.37

Т 81

13216. 100 тестов для девушек / [Авт.-сост. А.П. Краснящих, Т. А. Бельс­кая]. — Х.: Фолио, 2005. — 252, [1] с.: табл.; 20 см. — Библиогр.: с. 252—253 (20 назв.). — ІSBN 966-03-2742-0 (в пер.): Б.ц., 1 000 экз. — [2005-00023] п вс УДК 159.9-053.67ББК 88.37

Т 81


13217. 100 тестов для девушек / [Авт.-сост. А.П. Краснящих, Т.А. Бельская]. — Х.: Фолио, 2005. — 252, [1] с.: табл.; 20 см. — Библиогр.: с. 252—253 (20 назв.). — ІSBN 966-03-2811-7 (в пер.): Б.ц., 1 500 экз. — [2005-00024] п вс УДК 159.9-053.67

ББК 88.37

Т 81

13218. 100 тестов для девушек / [Авт.-сост. А.П. Краснящих, Т.А. Бельская]. — Х.: Фолио, 2005. — 252, [1] с.: табл.; 20 см. — Библиогр.: с. 252—253 (20 назв.). — ІSBN 966-03-2810-9 (в пер.): Б.ц., 1 000 экз. — [2005-00025] п вс УДК 159.9-053.67ББК 88.37

Т 81


13219. 100 тестов для женщин / [Сост. А.П. Краснящих]. — Х.: Фолио, 2005. — 285, [1] с.: табл.; 20 см. — (Домашняя библиотека). — Библиогр.: с. 285—286 (31 назв.). — ІSBN 966-03-2903-2 (в пер.): Б.ц., 1 500 экз. — [2005-00026] п вс УДК 159.9-055.2

ББК 88.37

Т 81

13220. 100 тестов для женщин / [Сост. А.П. Краснящих]. — Х.: Фолио, 2005. — 285, [1] с.; 20 см. — Библиогр.: с. 285—286 (31 назв.). — ІSBN 966-03-2904-0 (в пер.): Б.ц., 1 500 экз. — [2005-00027] п вс УДК 159.9-055.2ББК 88.37

Т 81


13221. Биддалф С. Счастливая семья: как сберечь свои чувства: [Пер. с англ.] / С. Биддалф, Ш. Биддалф. — Х.: Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2004. — 238 с.: ил., 21 см. — Библиогр.: с. 221—223. — Алф. указ.: с. 224—231. — ISBN 966-8007-38-7 (в пер.): Б.ц., 6 000 экз. — [2005-01535] п оф УДК 159.9:173

ББК 88.5


Б 59

13222. Збірник нормативно-правових документів психологічної служби та ПМПК системи освіти України / [Упоряд. Панок В.Г. та ін.]; М-во освіти і науки України, Акад. пед. наук України, Укр. наук.-метод. центр практ. психології і соц. роботи. — К.: Ніка-Центр, 2005. — 435 с.: табл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 393—401. — ІSBN 966-521-322-9: Б.ц., 300 пр. — [2005-01339] п оф УДК 159.9:37](477)(094.9)

ББК 88(4УКР)+74.00(4УКР)

З-41


13223. Карамушка Л.М. Психологія освітнього менеджменту: Навч. по­сіб. для студ. вищ. навч. закл. — К.: Либідь, 2004. — 422, [1] с.: іл., табл.; 20 см. — Бібліогр. в тексті. — ІSBN 966-06-0342-8 (в опр.): Б.ц., Б.т. — [2005-01091] п оф

УДК 159.9:[005.7:37](075.8)

ББК 88.4я73+74я73

К 21


13224. Кондрашихина О.А. Дифференциальная психология: [Учеб. посо-бие]. — Севастополь: ЧП "Стрижак-пресс", 2005. — 194 с.: ил., табл.; 20 см. — Библиогр.: с. 183—185 (47 назв.). — ІSBN 966-8576-10-1: Б.ц., 300 экз. — [2005-01421] п УДК 159.922(075.8)

ББК 88.37

К 64

13225. Корольчук М.С. Психологія: схеми, опорні конспекти, методики: Навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / М.С. Корольчук, В.М. Крайнюк, В.М. Мар­ченко; Заг. ред. М.С. Корольчук. — К.: Фірма "Ельга": Ніка-Центр, 2005. — 318 с.: іл., табл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 304—313 (165 назв) та в кінці тем. — ІSBN 966-521-306-7: Б.ц., 1 000 пр. — [2005-01341] п оф УДК 159.9(075.8)ББК 88я73

К 68


13226. Кудинов Ю.В. Основы психологии и педагогики: Учеб. пособие [для студентов вузов] / Донбас. гос. техн. ун-т. — Алчевск (Луган. обл.): ДонГТУ, 2004. — 436 с.: табл.; 20 см. — Библиогр.: с. 429—433 (90 назв.). — ІSBN 966-310-075-3: Б.ц., 50 экз. — [2005-01144] п УДК 159.9+37.01](075.8)

ББК 88я73+74.00я73

К 88

13227. Лукашевич Н.П. Психология труда: [Учеб. пособие для студентов вузов] / Н.П. Лукашевич, И.В. Сингаевская, Е.И. Бондарчук; Межрегион. акад. упр. персоналом. — 2-е изд., доп. и перераб. — К.: МАУП, 2004. — 111 с.: ил., табл.; 20 см. — Библиогр. в конце разд. — ІSBN 966-608-455-4: Б.ц., 5 000 экз. — [2005-00919] д оф УДК 159.9:331ББК 88.4

Л 84


13228. Мілютіна К.Л. Теорія та практика психологічного тренінгу: Навч. посіб. / Міжрегіон. акад. упр. персоналом. — К.: МАУП, 2004. — 187 с.: іл., табл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 180—184 (88 назв). — ІSBN 966-608-413-9: Б.ц., 5 000 пр. — [2005-00921] п оф УДК 159.9.07(075.8)

ББК 88.3я7

М 60

13229. Павелків Р.В. Розвиток моральної свідомості та самосвідомості у дитячому віці: Монографія. — Рівне: Волин. обереги, 2004. — 247 с.: табл.; 21 см. — Бібліогр.: с. 232—247 (295 назв). — ІSBN 966-8306-71-6 (в опр.): Б.ц., 300 пр. — [2005-01267] п оф УДК 159.922.73:159.923.2ББК 88.8

П 12


13230. Психологічний практикум. Вправи / [Уклад. І.А. Гуляс, Н.Г. Ру­дюк]; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці: Прут, 2005. — 87 с.: іл., табл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 86—87 (31 назва). — ІSBN 966-560-303-5: Б.ц., 400 пр. — [2005-00801] п оф УДК 159.9(477)-1

ББК 88.35я73

П 86

13231. Сидерский А.В. Третье открытие силы: [Тренировоч. практики, техники психоэнергет. контроля и их теорет. трактовки]. — 6-е изд. — К.: Ника-Центр, 2005. — 540, [1] с.: портр.; 21 см. — (Серия "Dint"; Вып. 1). — ІSBN 966-521-088-2 (в пер.): Б.ц., Б.т. — [2005-01346] д оф УДК 821.161.1(477)-3ББК 84.4УКР=РОС6-44

С 34


13232. Шапар В.Б. Сучасний тлумачний психологічний словник: Близько 2 500 термінів. — Х.: Прапор, 2005. — 639 с.; 20 см. — ІSBN 966-7880-85-0 (в опр.): Б.ц., 1 000 пр. — [2005-01124] п оф УДК 159.9(038)

ББК 88я21

Ш 23

13233. Юрьева Л.Н. Профессиональное выгорание у медицинских работ­ников: Формирование, профилактика, коррекция. — К.: Сфера, 2004. — 271 с.: ил., табл.; 20 см. — Библиогр.: с. 218—233. — ІSBN 966-7841-90-1: Б.ц., Б.т. — [2005-01423] п оф УДК 159.9+614.253ББК 88.4

Ю 85

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   56


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка