Книжкова палата україни імені івана федороваСторінка7/56
Дата конвертації19.02.2016
Розмір4.69 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   56

29 Сучасні духовні рухи


13254. Колотило А.С. Обереги и талисманы для здоровья, дома и бизнеса: За­щита и помощь. — Донецк: ПКФ "БАО", 2005. — 223 с.: ил., табл.; 20 см. — ІSBN 966-338-016-0 (в пер.): Б.ц., 15 000 экз. (1-й з-д 1—5 000). — [2005-00500] п оф УДК 133

ББК 86.41

К 61

13255. Корнеев А.В. Практика фэн-шуй. Привлечение успеха и счастья. — Донецк: ПКФ "БАО", 2005. — 287 с.: ил., табл.; 20 см. — Авт. указан перед вып. дан. — ІSBN 966-548-995-Х (в пер.): Б.ц., 10 000 экз. (1-й з-д 1—5 000). — [2005-00504] п вс УДК 133.2ББК 86.33

К 67


13256. Корнеев А.В. Практика фэн-шуй. Я привлекаю любовь. — Донецк: ПКФ "БАО", 2005. — 285 с.: ил., табл.; 20 см. — Авт. указан перед вып. дан. — ІSBN 966-338-123-Х (в пер.): Б.ц., 10 000 экз. (1-й з-д 1—5 000). — [2005-00505] п вс

УДК 133.2

ББК 86.33

К 67


13257. Михайлюта О.О. Ясновидець: [Про нар. цілителя Петра Утвенка з Жи­томирщини]. — К.: Журналіст України, 2003. — 182 с.: іл., портр.; 16 см. — ІSBN 966-8303-04-0: Б.ц., 3 000 пр. — [2005-01039] п оф УДК 929Утвенко+133.3(477)(092)

ББК 87(4УКР)-8

М 69

13258. Телеско П. Настольная книга начинающей гадалки: [Пер. с англ.]. — Х.: Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2005. — 235, [3] с.: ил.; 20 см. — ІSBN 966-343-030-3 (в пер.): Б.ц., 7 000 экз. — [2005-00280] п вс УДК 133.4ББК 87

Т 31

3 СУСПІЛЬНІ НАУКИ

30 Теорія, методологія суспільних наук в цілому. Соціографія. Гендерні дослідження


13259. Рибак Я.Т. Стохастичні процеси і їх систематизація в аналітичних та експериментальних дослідженнях: Навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Я.Т. Рибак, Т.І. Рибак, В.А. Парацій. — Т.: ТВПК "Збруч", 2004. — 232 с.: іл., табл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 230—232 (44 назви). — ІSBN 966-528-157-7: Б.ц., 350 пр. — [2005-01044] п УДК 303.733.3(075.8)

ББК 60я78

Р 93

311 Статистика як наука. Теорія статистики. Статистичні методи


13260. Єріна А.М. Теорія статистики: Практикум / А.М. Єріна, З.О. Пальян. — 4-те вид., стер. — К.: Знання, 2004. — 255 с.: табл.; 21 см. — (Серія "Вища освіта ХХІ століт­тя"). — ІSBN 966-8148-84-3 (в опр.): Б.ц., 1 000 пр. — [2005-01048] д оф УДК 311(076.5)

ББК 60.6я7

Є71

13261. Мармоза А.Т. Практикум із статистики: [Для студ. вищ. навч. закл.]. — К.: Кондор, 2005. — 510 с.: табл., портр.; 24 см. — Бібліогр.: с. 506. — ІSBN 966-7982-29-7 (в опр.): Б.ц., 1 000 пр. — [2005-00394] п оф УДК 311(075.8+076.5)ББК 60.6я73

М 28

316 Соціологія


13262. Соціологія: Підруч. [для студ. вищ. навч. закл. / Авт. кол.: В.Г. Го­родяненко, О.В. Гілюн, А.В. Демічева та ін.]; Ред. В.Г. Городяненко. — 2-ге вид., переробл., доповн. — К.: Вид. центр "Академія", 2005. — 559 с.: іл., портр.; 21 см. — (Альма-матер). — Авт. зазначено на звороті тит. арк. — Бібліогр.: с. 543—545. — ІSBN 966-580-115-5 (в опр.): Б.ц., Б.т. — [2005-00342] д оф УДК 316(075.8)

ББК 60.5я73

С 69

316.3/.4 Соціальна структура. Суспільство як соціальна система. Соціальні процеси


13263. Глобальні трансформації. Політика, економіка, культура: [Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Д. Гелд, Е. МакГрю, Д. Голдблатт, Дж. Пер­ратон; [Пер. з англ. В. Курганський]. — К.: Фенікс, 2003. — 579, [1] с.: іл., табл., карти; 24 см. — Бібліогр.: с. 525—554 (1 006 назв) та в підрядк. прим. — Імен. та предм. покажч.: с. 555—573. — ІSBN 966-651-176-2: Б.ц., Б.т. — [2005-00137] п оф

УДК 316.422.063.3

ББК 66.4(0)+65.5

Г 54


13264. Димитрова Л.М. Соціологія управління та організацій: [Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — 2-ге вид., виправл. і доповн. — К.: ІВЦ "Політехніка": ТОВ "Ліра-К", 2005. — 152 с.; 20 см. — Бібліогр.: с. 149—152 (44 назви) та в кінці розд. — ІSBN 966-622-176-4: Б.ц., 1 000 пр. — [2005-00772] д оф УДК 316.354:005.7](075.8)

ББК 60.5я73+65.290я73

Д 46

13265. Каганець І.В. Арійський стандарт: [Укр. ідея епохи великого пере­ходу]. — К.: А.С.К., 2005. — 334 с.: іл., табл., портр.; 21 см. — Бібліогр. в під­рядк. прим. — Покажч. основ. понять, назв і персоналій: с. 326—332. — ІSBN 966-539-423-1 (в опр.): Б.ц., 10 000 пр. (1-й з-д 4 000). — [2005-00357] п вс УДК 316.4.051.6ББК 60.5

К 12


13266. Лукашевич М.П. Соціологія: Базовий курс: [Підруч. для студ. вищ. навч. закл.] / М.П. Лукашевич, М.В. Туленков. — К.: Каравелла, 2005. — 310 с.: іл., табл., портр, 20 см. — (Вища освіта в Україні). — Бібліогр.: с. 308—310 (62 назви) та в кінці розд. — ISBN 966-8019-37-7 (в опр.): Б.ц., 1 500 пр. — [2005-01522] п оф УДК 316(075.8)

ББК 60.5я73

Л 84

13267. Социология воспитания управленческого персонала: Учеб. пособие [для студентов вузов] / В.М. Руссу, Р.Б. Боделан, К.М. Тенюх и др.; Общ. ред. Г.В. Ангелов; М-во образования и науки Украины и др. — Одесса: РИА "СМИЛ", 2003. — 306 с., [2] л. ил.: табл.; 20 см. — (Серия "Социальные и психолого-педаго­гические проблемы управления"). — В надзаг. также: Науч.-метод. центр высш. образования Украины, Ин-т высш. образования АПН Украины, Акад. инженер. наук Украины, Укр. акад. экон. кибернетики. — Библиогр.: с. 284—285, в тексте и в подстроч. примеч. Б.ц., 1 000 экз. — [2005-01399] п оф УДК 316.47:005ББК 60.56

С 69


13268. Сурмин Ю.П. Теория социальных технологий: [Учеб. пособие для студ. вузов] / Ю.П. Сурмин, Н.В. Туленков; Межрегион. акад. упр. персоналом. — К.: МАУП, 2004. — 605, [1] с.: ил., табл., портр.; 21 см. — Библиогр. в конце частей. — ІSBN 966-608-449-Х (в пер.): Б.ц., 3 000 экз. — [2005-00924] п оф УДК 316.42(075.8)

ББК 60.55я73

С 90

316.6 Соціальна психологія


13269. Орбан-Лембрик Л.Е. Соціальна психологія: Підруч. для студ. вищ. навч. закл.: У 2 кн. — К.: Либідь. — 21 см. — Бібліогр. в кінці розд. — ISBN 966-06-0356-8.

Кн. 1: Соціальна психологія особистості і спілкування. — 2004. — 573, [1] с.: іл., табл., портр. — ІSBN 966-06-0357-6 (в опр.): Б.ц., Б.т. — [2005-01093] п оф

УДК 316.6(075.8)

ББК 88.5я73

О-63

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   56


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка