Книжкова палата україни імені івана федороваСторінка9/56
Дата конвертації19.02.2016
Розмір4.69 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   56

331 Праця. Економіка праці. Організація праці. Працевлаштування


13289. Кобилянський О.В. Охорона праці в робочій професії: [Навч. посіб.] / Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця: ВНТУ, 2004. — 107 с.: іл., табл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 100 (19 назв). Б.ц., 100 пр. — [2005-01466] п УДК 331.45(075.8)

ББК 65.247я73

К 55

13290. Лабораторний практикум з курсу "Основи охорони праці" / [В.В. Бе­резуцький, Т.С. Бондаренко, Л.А. Васьковець та ін.]; Нац. техн. ун-т "Харк. по­літехн. ін-т". — Х.: Факт, 2005. — 345, [1] с.: іл., табл.; 20 см. — Авт. зазначено на звороті тит. арк. — Бібліогр. в кінці розд. — ІSBN 966-637-215-0: Б.ц., 1 000 пр. — [2005-00071] п оф УДК 331.45(076.5)ББК 65.248я73

Л 12


13291. Матвеева В. Кадровая документация / В. Матвеева, В. Кузнецов. — 4-е изд., перераб. и доп. — Х.: Изд. дом "Фактор", 2005. — 328 с.: табл.; 20 см. — Экз. деф.: текст на с. 292—293, с. 296—297 не пропечатан. — ІSBN 966-312-271-4: Б.ц., 7 000 экз. — [2005-00131] д оф УДК 331.108

ББК 65.240

М 33

13292. Методичні рекомендації щодо оплати праці працівників малих під­приємств / М-во праці та соц. політики України, НДІ соц.-труд. відносин. — [Офіц. вид.]. — К.: Соцінформ, 2004. — 47 с.: табл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 46 (14 назв). Б.ц., 1 000 пр. — [2005-01409] п УДК 331.2ББК 65.245

М 54


13293. Основи охорони праці: Навч. посіб. / [ В.В. Березуцький, Т.С. Бон­даренко, Г.Г. Валенко та ін.]; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". — Х.: Факт, 2005. — 479 с.: іл., табл.; 22 см. — Бібліогр.: с. 439—445. — ІSBN 966-637-204-5 (в опр.): Б.ц., 1 000 пр. — [2005-00078] п оф УДК 331.45(075)

ББК 65.248я7

О-75

13294. Подоровская М.М. Организация труда: Конспект лекций / Межре-гион. акад. упр. персоналом. — 2-е изд., стер. — К.: МАУП, 2004. — 111 с.: ил., табл., схемы; 20 см. — Библиогр.: с. 108—110 (51 назв.). — ІSBN 966-608-480-5: Б.ц., 5 000 экз. — [2004-00923] п оф УДК 331.103(042.4)ББК 65.242я73

П 44

332 Регіональна (територіальна) економіка. Земельне (аграрне) питання. Житлове господарство


13295. Актуальні питання розвитку земельної реформи в Україні / [Авт. кол.: А.С. Даниленко, Ю.Д. Білик, М.Ю. Гарбуз та ін.]; Держ. ком. України по земел. ресурсах. — К.: Урожай, 2004. — 94 с.: іл., табл.; 24 см. — Авт. зазначено на звороті тит. арк. — ІSBN 966-05-0009-2: Б.ц., 1 000 пр. — [2005-01456] п оф

УДК 332.2/.7+349.41](477)

ББК 65.9(4УКР)32-5+67.9(4УКР)407

А 43


13296. Дніпропетровщина: крок у майбутнє: Грані інвестиц. політики ре­гіону / [С.О. Смирнов, В.В. Буряковський, Л.М. Котлова та ін.]. — Д.: Проспект, 2004. — 191 с.: іл., табл., портр.; 30 см. — Авт. зазначено на звороті тит. арк. — Частина тексту: англ. — ІSBN 966-8345-14-2 (в опр.): Б.ц., 5 000 пр. — [2005-00799] п оф УДК 330.322:332.1](477.63)

ББК 65.9(4УКР-4ДНІ)-56

Д 54

13297. Хвесик М.А. Розміщення продуктивних сил та регіональна еконо-міка: Навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / М.А. Хвесик, Л.М. Горбач, П.П. Пасту­шенко. — К.: Кондор, 2005. — 342 с.: іл., табл, 20 см. — Бібліогр.: с. 339—342 (61 назва) та в підрядк. прим. — ISBN 966-7982-93-9: (в опр.): Б.ц., 1 000 пр. — [2005-01556] п оф УДК 332.1](075.8)ББК 65.04я73

Х 30

334 Форми організації та співробітництва в економіці


13298. Довідник приватного підприємця / Заг. ред. В.Д. Кольга. — К.: Літера ЛТД, 2004. — 363 с.: табл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 357—358 (26 назв). — ІSBN 966-7543-54-4: Б.ц., Б.т. — [2005-01158] п оф УДК 334.722.1(035)

ББК 65.01(4УКР)я2

Д 58

13299. Киселев Ю.Н. Банк идей для частного бизнеса: Путь к фи­нансовой неза­висимости. Как заработать первый миллион. — К.: А.С.К., 2005. — 351 с.: ил.; 20 см. — ІSBN 966-319-012-4 (в пер.): Б.ц., 3 000 экз. — [2005-00359] п вс УДК 334.012.64ББК 65.292

К 44


13300. Ляшенко В.И. Экономико-правовая поддержка субъектов малого предпринимательства (зарубежный опыт и перспективы его использования в Украине): Учеб. пособие / В.И. Ляшенко, В.В. Хахулин, Т.Ф. Бережная; Ин-т экономики пром-сти НАН Украины, Луган. нац. пед. ун-т им. Тараса Шевченко. — Луганск: Альма-матер, 2004. — 20 см.

Ч. 1: Поддержка малого предпринимательства в странах Америки и Азии. — 2004. — 276 с.: табл. — Библиогр.: с. 262—276 (284 назв.). — ІSBN 966-617-181-3: Б.ц., 500 экз. — [2005-00047] п оф УДК 334.012.64:346.2](73+5)(075)

ББК 67.9(7СПО)404я7+67.9(5)404я7

Л 99


13301. Тарасюк Г.М. Планування комерційної діяльності: [Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.]. — К.: Каравелла, 2005. — 398 с.: іл., табл., 20 см. — (Вища освіта в Україні). — Бібліогр.: с. 397—398 (33 назви). — ISBN 966-8019-34-2 (в опр.): Б.ц., 2 000 пр. — [2005-01523] п оф УДК 334.012.42:005.51](075.8)

ББК 65.290-2я73

Т 19

336 Фінанси. Банківська справа. Кредит


13302. Козловський С.В. Макроекономічне моделювання та прогнозуван­ня валютного курсу в Україні: Монографія / С.В. Козловський, В.О. Козловсь­кий; Терноп. акад. нар. госп-ва. — Вінниця: Книга-Вега, 2005. — 239 с.: іл., табл., портр.; 21 см. — Бібліогр.: с. 198—208 (146 назв). — ІSBN 966-621-197-1 (в опр.): Б.ц., 1 000 пр. — [2005-00380] п УДК 336.748(477)

ББК 65.9(4УКР)268

К 59

13303. Копилюк О.І. Фінансовий менеджмент в банку: Навч.-метод. посіб. / О.І. Копилюк, Н.С. Кульчицька; Укоопспілка, Львів. комерц. акад. — Л.: Львів. комерц. акад., 2005. — 107 с.: табл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 106—107 (40 назв). — ІSBN 966-8561-31-7: Б.ц., 300 пр. — [2005-01163] п УДК 336.71:005.915](072)ББК 65.262.1-93я73

К 55


13304. Мельник В.М. Оподаткування підприємницької діяльності: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В.М. Мельник, І.А. Грицаєнко, О.С. Іванишина. — К.: Кондор, 2005. — 142, [17] с.: табл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 509. — ІSBN 966-8251-14-8: Б.ц., Б.т. — [2005-00395] п оф УДК 336.221:334.012.32](075.8)

ББК 65.261.4я73

М 48

13305. НДС: Сборник систематизированного законодательства / [Сост. В. Куз­нецов]. — Х.: Изд. дом "Фактор", 2005. — 391 с.; 20 см. — ІSBN 966-312-278-1: Б.ц., 8 000 экз. — [2005-00133] п оф УДК 336.226.322(094.9)ББК 65.261.4

Н 23


13306. Юровский Б.С. Какие доходы выплачивать работникам: (Хорошие и плохие, замеченные и незамеченные доходы физических лиц). — Х.: Центр "Консульт", 2005. — 232 с.: ил., табл.; 20 см. — ІSBN 966-8423-38-0: Б.ц., 500 экз. — [2005-00402] п оф УДК 336.226.1

ББК 65.261.4

Ю 78

13307. Юровский Д.Б. Полезные советы налогоплательщикам. Как сок­ратить налоги и увеличить доходы, не нарушая законодательства. — Х.: Центр "Консульт", 2005. — 151 с.: ил., табл., схемы; 20 см. — ІSBN 966-8423-39-9: Б.ц., Б.т. — [2005-00403] п оф УДК 336.226ББК 65.261.4

Ю 78

1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   56


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка