Компетентнісна спрямованість нових навчальних програм для початкової школиСкачати 197.7 Kb.
Дата конвертації05.03.2016
Розмір197.7 Kb.
Олександра савченко,

академік НАПН України


Компетентнісна спрямованість

нових навчальних програм для початкової школи
Цей навчальний рік є особливим, адже наша ланка розпочинає роботу за новим державним стан­дартом, новими програмами і новими підручника­ми (поки що для 1 класу).

З нашого погляду, на серпневих нарадах, мето­дичних конференціях доцільно обговорити ці зміни в контексті всебічного розгляду можливостей реалі­зації компетентнісного підходу, який домінує у модернізації змістового і методичного забезпечення навчання. З огляду на різноплановість проблеми, у статті ми порушимо лише окремі її аспекти.1. Соціально-педагогічний аспект. Компетентнісний підхід впроваджується в усіх рівнях освіти, оскільки визнається дієвим інструментом інтенсив­ного розвитку кожної людини, і врешті-решт це є джерелом інноваційних змін у країні.

У XXI столітті людство постало перед цивілізаційною кризою, що зумовлена передусім невідповід­ністю мети і темпів розвитку матеріальної і духовної культури, послабленням впливу "вічних цінностей". І як свідчать події останнього часу, цей розрив спри­чинює дегуманізацію суспільств, економічні й еко­логічні потрясіння, стає загрозою виживання людини як у духовному, так і в економічному та фізичному вимірах. Зауважимо, що це стосується як країн з моло­дою демократією, так і тих, що мають репутацію розвинених.

Для української освіти у зв'язку з цим окресли­лись чотири основні виклики часу, які прямо чи опосередковано впливають на її стан і перспективи розвитку. Це —


 • глобалізація (бізнес без кордонів, відкрита освіта, жорстка конкуренція на ринку праці і воло­діння джерелами енергії);

 • демографічна криза (зменшення людських ресурсів, старіння населення, відтік здібної молоді) вимагає пошуку шляхів оптимізації якості освіти, ефективного використання освітнього і виробничо­го потенціалів; '

 • інновації в науково-технічній сфері (ІКТ, нанотехнології, біотехнології тощо) зумовлюють потреби швидких і науково обґрунтованих змін у змісті і методиках навчання; формування у людей здібності навчатися впродовж життя;

• швидкість і частота комунікацій у різних сферах суттєво змінюють навчальне, культурне середовище, інформаційний і зокрема освітній простір країни.

Очевидно, що розв'язання цих глобальних проблем довгострокового розвитку країни найтіснішим чином пов'язані з якістю людського потенціалу, а отже з якіс­тю шкільної освіти, коренем якої є початкова ланка.

Наскільки успішно Україна подолає глобальні ризики, залежить, поряд з іншим, і від того, наскіль­ки швидко, точно і масштабно зможе наша освіта, як шкільна, так і професійна, змінюватися відповідно до вимог часу, потреб суспільства і конкретної людини. Адже відомо, що не природні багатства і величина території стають у XXI столітті визначаль­ними для розвитку окремої країни, а цінності устрою, рівень кваліфікації людських ресурсів, здат­ність швидко і сумлінно навчатися, продукувати нові ідеї та технологічно їх впроваджувати.

У зв'язку з цим розвиток нашої школи має ґрунтуватися на цінностях демократичних прав і свобод громадян, утвердження поваги до розуму, інтелекту­альної праці. Жодної альтернативи їм сучасне люд­ство ще не запропонувало. Освіта, утверджуючи право кожної людини на доступ до якісної освіти, свободу вибору, готуючи нові покоління до професійної, соці­альної та сімейної самореалізації, через свою сис­темність, масштабність, тривалість, є незамінним і найважливішим джерелом виховання і розвитку людини на засадах демократичних цінностей.

Тому найважливішою цінністю стає виховання суспільства, яке здатне навчатися і розвиватися впродовж життя.

Отже, зосередженість на потребах людського розвитку, виховання і формування інноваційної людини зумовлює затребуваність компетентнісної освіти, що є інструментом поєднання "освіти для всіх" з "освітою для кожного". Це передбачає перехід від "навчання усіх усього" до оволодіння кожного учня навчальними досягненнями на такому рівні, що дозволяє йому успішно вчитися далі, застосову­вати набуті знання і вміння у власному досвіді.2. Особливості сучасної ситуації впровадження оновленого змісту початкової освіти.

Насамперед зазначимо, що у нових нормативних документах, порівняно з чинними, відбулися суттєві зміни організації навчально-виховного процесу. До найважливіших характеристик цих змін відносимо: 1. У програмах з кожного предмета оновлено й уточнено мету і завдання їх вивчення, які утверджують цінність і пріоритетність розвитку особистості дити­ни засобами відповідних компетентностей з ураху­ванням специфіки предмета.

 2. Завдяки тому, що в останні роки з'явилася низ­ка дидактичних праць з теорії навчання, відбулося упорядкування термінологічного поля компетентнісного підходу. Зокрема, в українській дидактиці вже є чіткі, однозначні тлумачення базових понять компетентнісного підходу: компетентність, ключова компетентність, предметна компетентність і компе­тенції. Тому не слід до них щось додавати чи імпро­візувати, треба ними грамотно користуватися, а творчість виявляти у розробленні засобів впровад­ження компетентнісного підходу.

 3. Більш жорсткі і чіткі вимоги до результативної складової початкової освіти з усіх предметів зумо­вили зміни у розумінні поняття якість освіти.

Тепер у процесі моніторингу якості початкової освіти для її визначення вживається велика низка понять: об'єкти контролю, навчальні результати, навчальні досягнення, предметні компетентності і компетенції, критеріальна основа визначення рів­нів, динаміка сформованості певних навчальних досягнень, державні вимоги до загальноосвітньої підготовки учнів, тестова перевірка, портфоліо учнівських досягнень, державна підсумкова атестація, участь у міжнародних дослідженнях тощо. Оціню­вання якості початкової освіти на всіх рівнях контро­лю як система ще не склалося. Але очевидно, що слід відмовлятися від тотального контролю, а натомість упорядкувати цей напрям, створювати в методичних службах відкритий банк перевірних матеріалів (добре, щоб електронний), яким може користуватися кожна школа для різних цілей перевірки і контролю. Оскільки компетентність є особистісним надбанням, треба створювати у навчанні такі умови, щоб зовніш­ній контроль та оцінювання з боку вчителя посту­пово доповнювався систематичним і ефективним внутрішнім контролем та оцінюванням учнів через самоконтроль і самооцінювання, взаємоконтроль і взаемооцінювання. За цих умов дитина починає себе усвідомлювати суб'єктом уміння, який теж відповідає за якість своєї праці.

4) Необхідність реагування школи на виклики часу зумовили суттєві зміни у переліку предметів інваріантної частини базового навчального плану, а отже і у навчальних програмах. Як обов'язкові предмети учні вивчатимуть іноземну мову та інформатику; природознавство стало окремим предметом, який вивчається по 2 години на тиждень у кожному класі, Предмет читання (у 2-4 класах) тепер є літератур­ним читанням, що акцентує увагу на пріоритетних функціях літературного і творчого розвитку учнів. Змінився статус суспільствознавчої галузі "Я у світі", яка, на жаль, обмежена одногодинним курсом у 3—4 класах, що перериває наступність з дошкіллям щодо соціального розвитку молодших школярів. З огляду на це радимо обговорити на методоб'єднаннях ком­пенсаторні можливості формування окремих склад­ників громадянської і соціальної компетентностей учнів 1-2 класів засобами інших предметів (скажімо, української мови, літературного читання, мистец­тва, основ здоров'я тощо).

5) Піднесення ролі дошкільної освіти, введення етапу переддошкільної підготовки, оновлення Базо­вого компоненту створили нову ситуацію реалізації принципу наступності між дошкільною і початковою освітою. Висловимо застереження, щоб за усіх пози­тивних змін дошкільний заклад не перетворювали у міні-школу. Не треба пришвидшувати процес ово­лодіння дітьми предметними знаннями, натомість слід наполегливо розвивати сенсорні вміння, дифе­ренціювання об'єктів за різними ознаками, тренувати організованість, саморегуляцію, довільність уваги і поведінки.

Наступність між цими ланками передбачає єдність методології розуміння і збереження цінностей дитинства, необхідність гуманізації навчання, осо-бистісного підходу, продовження розвитку усіх здіб­ностей особистості, створення умов для розвитку творчості дітей; особливо сприятливого для дітей навчально-предметного середовища, турбота про гігієну навчальної праці; поєднання ігрової та навчальної діяльності.

Учителі початкової школи покликані дуже точно й повно враховувати досягнення дошкільного віку не тільки у змістовому й методичному планах (хоча це дуже важливо), а й у плані сформованості осо­бистих якостей дітей, їхньої вольової сфери, готов­ності до шкільного навчання. Тому в початковій ланці, особливо у 1-2 класах, плавно продовжуються і розвиваються напрями дошкільного розвитку: широке використання ігрової діяльності, цілеспря­мований розвиток сенсорних процесів (чутливості слуху, вправності руки, гостроти зору, довільності пізнавальних процесів).Повноцінна початкова школа має ґрунтуватися на такій дошкільній підготовні: добре розвиненій ігровій діяльності дітей; пріоритетному розв'язанні виховних завдань, коли навчання і розвиток здій­снюються в контексті виховного процесу; добре розвиненому усному мовленні та уяві, достатній для навчання саморегуляції поведінки; розвиненій руховій і просторовій координації. Особливе зна­чення мають тренованість у дошкільнят м'язів руки, добрий окомір, уміння слухати один одного.

Перспективність націлює передусім на предметну узгодженість щодо змісту навчання і поступове наро­щування вимог до навчальних досягнень учнів з урахуванням складності процесу адаптації випус­кників початкової школи до навчання у 5 класі.

3. Дидактико-методнчшій аспект впровадження компетеитнісного підходу.

Компетентності і компетенції є особистісними досягненням учня, яке він виявляє у певній навчальній ситуації. Ці надбання ґрунтуються на знан­нях, уміннях, навичках, досвіді, цінностях. Зв'язок міжзнаннєвим і компетентнісннм підходами відоб­ражено у таблиці 1.

Таблиця І

Порівняльна характеристика знаниєвого та комлетентнісного підходів у початковій освіті
Ознаки порівняння

Знаннєвий підхід

Компетентнісний підхід

Мета

Формування всебічно розвиненої гармо­нійної особистості

Формування діяльної компетентної особис­тості

Визначення змісту

Зміст навчання фор­мується "ви мети"

Зміст навчання форму­ється "від результат у"

Позиція вчителя

Передає, навчає, формує.

Переважає відтво­рення знань, застосу­вання за зразкомІнтеграція ціннісної, мотиваційної, діяль-нісної, знаннєвої складових навчання; проектування нав­чальних і життєвих ситуацій для форму­вання предметних та ключових компетен-тностей

Основні результати

Цінності, знання, вміння, навички

Суб'єктность учіння, цінності, знання, вміння, навички, спо­соби і досвід діяіьності, ставлення

Як бачимо, у результатах впровадження компе­теитнісного підходу наголос поставлено на суб'єктності учіння і оволодінні учнів способами навчальної діяльності, особистому досвіді. Це означає, що ком­петентний учень той, хто уміє самостійно вчитися.

У початкових класах навчальна діяльність уперше стає об'єктом спеціального формування, тому серед ключових компетентностей уміння вчитися набуває пріоритетного значення, бо від нього залежить якість будь-якої навчальної роботи і стиль пізнання. Ядром цієї компетентності у початкових класах є оволодіння молодших школярів загальнонавчальними вміннями і навичками. Порівняно із попередньою навчальною програмою їх зміст зазнав певних змін, які ми відо­бразили у першому розділі нової програми.

До складу загальнонавчальних умінь і навичок входять:


 • навчально-організаційні (опанування школярами раціональних способів організації свого навчання);

 • загальномовленнсві (формування умінь вислов­люватися, працювати з текстовою інформацією);

 • загальнопізнавальні (уміння спостерігати, роз­мірковувати, запам'ятовувати, відтворювати, засто­совувати, моделювати й перетворювати навчальний матеріал, прогнозувати);

 • контрольно-оцінні (засвоєння учнями способів перевірки та самоперевірки, оцінювання здобутих результатів).

Згадані види загальнонавчальних умінь і навичок формуються безперервно протягом усього періоду початкового навчання відповідно до можливостей програмового матеріалу з різних предметів та обов'язкового врахування попереднього рівня ово­лодіння ним. Пропонований зміст загальнонавчаль­них умінь і навичок та його розподіл по класах може уточнюватись вчителем залежно від умов і особливос­тей роботи з певним контингентом учнів. У КОЖНОМУ наступному класі розвиваються вміння і навички, формування яких відбулося в попередньому.

Зміст кожного предмета вносить свою частку у цілі і результати початкової освіти. Ефективність цього впливу значно посилюється, якщо, окрім предметних, учитель цілеспрямовано на різних уро­ках розвиває у дітей ключові компетентності, кожна з яких важлива.


Таблиця 2

Внесок навчальних предметів у результати початкової освіти в контексті компетентнісного підходу
Предмет

Основна компетентність

Українська мова

Комунікативна, соціокультурна, уміння вчитися

Літературне читання

читацька компетентність, комуні­кативна, інформаційна, уміння вчитися

Математика

математична, уміння вчитися

Природознавство

природознавча, дослідницькі уміння

Я у світі

соціальна, громадянська, уміння вчитися

Музичне мистецтво

основи музичної культури

Трудове навчання

предметно-перетворювальна

Основи здоров'я

здоров'язбережувальна

Сходинки

до інформатикиінформаційно-комунікаційна, уміння вчитися

Саме взаємозв'язок між предметами, взаємне підсилювання результатів вивчення кожного пред­мета забезпечує найважливішу перевагу початкової школи — системність і цілісність навчання, вихован­ня і розвитку учнів, можливість для кожної дитини виразити себе з найкращого боку у різних видах діяльності.

Взаємозв'язок між категоріями компетентніс-ного підходу зображено на схемі.
Формування ключових і предметних компетентностей у змісті шкільної і, зокрема, початкової ос­віти здійснюється шляхом виявлення можливостей конкретного предмета для формування кожної з них. Технологічно це означає, що результати пред­метної і ключової компетентності мають однакову структуру, але різні за змістом.

У дидактичному вимірі результати компетентнісної освіти можна узагальнено передати через такі індивідуальні досягнення учня:

Знання Я знаю, що...

Діяльність Я можу пояснити... Я розумію...

Я знаю, як це зробити...

Я вмію це зробити... Я можу...

Я роблю... Я перевіряю...

Творчість Я створюю... Я придумую... Я змінюю...

Я знаходжу...

Емоційно- Я прагну до... Я хочу досягти...

ціннісна Я дуже ціную... Я схвалюю...

сфера Я відчуваю, що мені потрібно...

Я буду наслідувати...

Проаналізуємо, яким чином у змісті предметів закладено передумови для взаємозв'язку ключових і предметних компетентностей на прикладі формуван­ня в учнів ключової компетентності уміння вчитися.

Порівняно з чинними, у нових програмах з усіх предметів є значні позитивні зміни щодо конкрети­зації мети - як навчити учнів вчитися, охоплено усі структурні елементи цієї компетентності.

Найбільшою мірою, з нашого погляду, це відоб­ражено у програмі з української мови. В ній виок­ремлено діяльнісну лінію, в якій розробники прог­рами чітко і повно визначили склад компонентів структури і змісту уміння вчитися, враховуючи спе­цифіку предмета. Зокрема, для реачізації діяльніс-ної лінії передбачено формування умінь:

навчально-організаційних (розуміти визначену вчителем мету навчальної діяльності, організовувати робоче місце, раціонально розподіляти час, плану­вати послідовність виконання завдання, організовувати навчальну діяльність у взаємодії з іншими її учасниками (у парі, малій групі); • навчально-інформаційних (самостійно працю­вати з підручником, шукати нову інформацію з різних джерел, користуватися довідниковою літературою, зосереджено слухати матеріал, зв'язно, послідовно, доказово відповідати, вести діалог);

 • навчально-інтелектуальних і творчих (аналізу­вати мовні явища, порівнювати, виділяти головне, узагальнювати, встановлювати і пояснювати при­чиново-наслідкові зв'язки, вилучати зайве, групувати й класифікувати за певними ознаками, висловлю­вати аргументовані критичні судження, доводити власну думку, переносити знання і способи діяль­ності в нові обставини, застосовувати аналогію);

 • контрольно-оцінних (використовувати різні способи перевірки та контролю своєї діяльності, знаходити і виправляти помилки, оцінювати власні навчальні досягнення).

На уроках української мови робота здійснюється у процесі реалізації інших змістових ліній шляхом настанов учителя, використання різних алгоритмів навчаїьноїдіяльності, пам'яток, зразків, інструкцій, застосування парних і групових форм роботи, інтер­активних методів і прийомів навчання тощо.

З предмета "Літературне читання" вимоги до формування в учнів уміння вчитися актуалізовано в різних змістових лініях. Так, у лінії "Формування і розвиток навички читання" підкреслено роль смис­лової складової читання, без якої не може бути розу­міння прочитаного тексту. Ця якість, як відомо, стає провідною у роботі над тестами як інформативними, так і художніми. У новій змістовій лінії "Досвід читаць­кої діяльності об'єктом спеціальної уваги вчителя визначено такі рівні аналізу тексту: первинний, поглиблений, структурний. Вони спрямовані на формування в учнів умінь аналізувати, знаходити пізнавальну інформацію, визначати істотні ознаки, встановлювати причиново-наслідкові зв'язки тощо. Значний потенціал для розвитку уміння вчитися, зокрема загальнонавчальних умінь, закладено у змістовій лінії "Робота з дитячою книжкою; робота з інформацією". Вперше стосовно початкової школи сказано про необхідність розвитку інформаційної культури молодших школярів, урахування індивіду­ального підходу у цій справі, необхідність освоєння ними різних джерел інформації, утому числі Інтернет-ресурсів дитячої бібліотеки (у 4 класі). Укладачі програми наголошують на тому, що, формуючи у дітей предметні і ключові компетентності, необхідно забезпе­чити взаємодію мотиваційного, змістового, операцій­ного, рефлексивного компонентів читацької діяльності учнів, залучати їх до діалогічної взаємодії у роботі над текстом, самовираження у творчій діяльності. Наприклад, уміння, які стосуються суб'єктної позиції школяра у діалозі, пошуку, осмисленні та інтер­претації інформації (готової і прихованої), що є в тексті, розуміння її смислу, вилічення основної думки прочитаного, виявлення свого ставлення у емоційно-оцінних судженнях, міркуваннях.

У програмі з російської мови для шкіл з україн­ською мовою навчання провідною є комунікативна компетентність. Разом з цим, укладачі чітко зазна­чають, що процес навчання тісно пов'язаний з форму­ванням інших компетентностей. Передусім, із умінням вчитися, що передбачає здатність учнів виконувати навчально-пізнавальні дії: слухати і розуміти; зістав­ляти, висловлювати самостійні судження про пред­мети, явища, події; аргументувати свої висновки.

У програмі з російської мови подано орієнтири щодо цілеспрямованого розвитку таких умінь вчи­тися: визначати мету діяльності; планувати, складати алгоритм виконання дій; прогнозувати результати; диференціювати нові і відомі знання; аналізувати причину успіхів і невдач у своїй діяльності.

Як бачимо, вчителі зорієнтовані на те, щоб учні усвідомлено і послідовно брали активну участь в усіх етапах навчальної діяльності - від планування до рефлексії.

У програмі з математики чітко зазначено, що навчання цьому предмету має забезпечувати фор­мування у молодших школярів ключових компетен­тностей, з-поміж яких основною є уміння вчитися. Відповідно до структури цього уміння з урахуван­ням специфіки засвоєння математичного змісту учні мають навчитися: сприймати та визначати мету навчальної діяльності; зосереджуватися на предметі діяльності; організовувати свою діяльність для досяг­нення суб'єктно чи суспільно значущого результату; добирати й застосовувати потрібні знання для роз­в'язування навчальної задачі; використовувати здо­бутий досвід у конкретній навчальній або життєвій ситуації; висловлювати ціннісні ставлення щодо результату і процесу власної діяльності; усвідомлю­вати, аналізувати, оцінювати, коригувати результати своєї діяльності.

Вивчення нового курсу "Сходинки до інформа­тики" має сприяти формуванню і розвитку у молод­ших школярів ключових компетентностей, серед яких слід виділити 1КТ'-компетентність та уміння вчитися.

У результаті засвоєння предметного змісту нав­чального курсу "Сходинки до інформатики" в учнів формуються всі елементи вміння вчитися. Зокрема: розуміти мету навчальної діяльності, визначати зав­дання для її досягнення; добирати або знаходити потрібні знання, способи для розв'язування різних навчальних і життєвих задач (як типових, так і нес­тандартних, творчих); генерувати різні способи розв'язування задачі, проблеми; актуалізувати й від­творювати потрібні відомості, моделювати, комбі­нувати, доповнювати, перетворювати їх; аналізувати навчальні об'єкти, розрізняти їх суттєві та несуттєві ознаки, групувати і класифікувати об'єкти за певними ознаками; співпрацювати у різних групах для вико­нання комплексних завдань (наприклад, участь у проектах, творчих роботах тощо), які потребують застосування різних компетентностей, готовності до продуктивної праці.

Метою вивчення предмета "Я у світі" є особистісний розвиток учнів, формування їхньої соціальної, загальнокультурної і громадянської компетентностей.

Це, зокрема, виявляється у:

• формуваннідосвіду творчої діяльності учнів, роз­витку загальнонавчальних (організаційних, загально-мовленнєвих, загальнопізнавальних, контрольно-оцінних) умінь;

• оволодінні узагаїьненими способами дій; • моделюванні культурних і статево-рольових стандартів поведінки в різних ситуаціях;

 • розвиткові активного пізнавального ставлення до природного та соціального середовища;

• пізнанні школярами своїх можливостей. Основною метою предмета природознавства

визначено формування природознавчої компетен­тності. Ключову компетентність "уміння вчитися" у програмі не вказано. Однак серед завдань предмета зазначено низку таких, які безпосередньо пов'язані із умінням вчитися. Зокрема, це формування в учнів: • дослідницьких умінь і здатності учнів спосте­рігати за об'єктами та явищами живої і неживої природи;

 • досвіду навчально-пізнавальної і практичної природоохоронної діяльності учнів;

 • способів навчально-пізнавальної діяльності учнів; мисленнєвих дій та операцій шляхом аналізу, порівняння, узагальнення й класифікації природних об'єктів; вироблення уміння розкривати причиново-наслідкові зв'язки у природі;

• навичок самостійної роботи учнів з інформацією. Таким чином, аналіз завдань і змісту навчальних

програм з різних предметів переконує, що в них є достатньо передумов для цілеспрямованого взаємо­зв'язку навчання і розвитку учнів. Тому на уроках різного змісту обов'язково слід створювати навчальні ситуації, щоб поступово кожен учень, закінчуючи початкову школу — • сам визначав мету діяльності або сприймав, розумів поставлену вчителем;

 • відповідально ставився до навчання, докладав вольових зусиль для досягнення позитивного результату;

 • організовував свою працю в індивідуальній та груповій роботі;

 • відбирав або знаходив потрібні знання, спосо­би дій для розв'язання учбової задачі;

 • виконував інтелектуальні або практичні дії, прийоми, операції на репродуктивному і творчому рівнях;

 • володів уміннями й навичками самоконтролю та самооцінки;

 • усвідомлював способи своєї,діяльності і праг­нув її вдосконалити.

Аналогічним чином слід знаходити взаємозв'язки у формуванні інших ключових компетентностей засо­бами різних навчальних предметів, бо засвоєння всіх компетентностей передбачає: мотивацію, операційність, рефлексивність, особисте досягнення результату.

Якщо узагальнено визначити найцінніший ре­зультат початкової школи в особистісному вимірі: це здорова дитина, мотивована на успішне навчан­ня, дослідницьке ставлення до життя, це учень, який вміє вчитися з різних джерел, відповідально ставитися до себе і життя інших людей, усвідомлює себе громадянином Української держави.Для досягнення цього найважливішого результа­ту початкової освіти, який має особисте і соціальне значення, потрібно модернізувати методику викла­дання кожного предмета на засадах суб'єктності навчання, створювати сучасне навчально-розвивальне середовище, комфортне для дитини.

І обов'язково слід домагатися, щоб державні вимоги до високої якості шкільної освіти були узгоджені з державними гарантіями щодо створення умов їх досягнення незалежно від того, де знаходиться школа і скільки в ній учнів.


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка