Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни «Фізика» Київ – 2011 Передмова Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни розробленоСкачати 162.27 Kb.
Дата конвертації21.03.2016
Розмір162.27 Kb.


Вищий навчальний закладУніверситет економіки та права «КРОК»
ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор О.І.Шаров

«___» ______________ 201_ р.КОМПЛЕКС НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ
«Фізика»

Київ – 2011

Передмова

Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни РОЗРОБЛЕНО

Кафедрою математичних методів та статистики

навчально-наукового інституту інформаційних та комунікаційних технологій
РОЗРОБНИКИ

Р.Ю. Голіней, кандидат фізико-математичних наук

(підпис)


РЕЦЕНЗЕНТ

І.О. Чернозубкін, кандидат технічних наук, доцент кафедри програмної інженерії

Зауваження враховані. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни відповідає стандартам вищої освіти, вимогам МОНмолодьспорт України та Університету «КРОК»

(підпис)


РОЗГЛЯНУТО ТА СХВАЛЕНО КАФЕДРОЮ математичних методів та статистики

Протокол №
від

«__» _____________ 2011 р.

Завідувач кафедри
О.І. ШаровУХВАЛЕНО ВЧЕНОЮ РАДОЮ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТА КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Протокол №
від

«__» _____________ 201_ р.

Директор інституту

(підпис)

О.Є. Іларіонов


ЗМІСТ


 1. Сфера застосування……………………………………………………4

 2. Опис дисципліни……………………………………………………….5

 3. Навчальна програма дисципліни……………………………………...7

3.1. Мета та завдання навчальної дисципліни…………………….7

3.2. Зміст навчальної дисципліни………………………………….9 1. Робоча навчальна програма дисципліни, плани лекцій та практичних занять, завдання для лабораторних робіт та самостійної роботи студентів з дисципліни……………….……………….…….14

4.1. Тематичний план дисципліни………………………..….…..14

4.2. Плани лекцій та практичних занять. Завдання для лабораторних робіт. Завдання для самостійної роботи студентів.......................................................................................................16

4.3. Засоби для проведення поточного та підсумкового контролю……………………………………………………………….…77

4.4. Перелік рекомендованих підручників, інших методичних та дидактичних матеріалів…………..………………………………….….134 1. Критерії оцінювання результатів навчання студентів………...…..................................................................................138

 2. Комплексна контрольна робота (ККР) для перевірки знань з дисципліни…………………………………………………..………144

 3. Лист погодження комплексу навчально-методичного забезпечення дисципліни……………………………………………………………158

 4. Лист подовження дії комплексу навчально-методичного забезпечення дисципліни……………………………………………159

1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей комплекс поширюється на усі структурні підрозділи Навчально-наукового Інституту інформаційних та комунікаційних технологій Вищого навчального закладу «Університет економіки та права «КРОК», в яких вивчається дисципліна «Фізика» за програмою підготовки бакалаврів.

Навчальна дисципліна «Фізика» вивчається згідно навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки

Галузі знань

Напрями підготовки

Шифр

Найменування

Код

Назва

0501

Інформатика та обчислювальна техніка

6.050101

Комп’ютерні науки


2. ОПИС ДИСЦИПЛІНИШифр дисципліни (ідентифікатор)

2.08
Тип дисципліни

обов’язковаПопередні умови

висхіднаТриместр

1Кредити ECTS

6Заняття з викладачем

108Форми підсумкового контролю


екзаменМетоди проведення

лекції, практичні, лабораторні заняттяРезультати навчання

Студенти:

називають основні фізичні явища та технічні пристрої, які на них базуються;

перераховують основні фізичні величини та для яких фізичних процесів вони використовуються;

описують фізичні явища з використанням елементів вищої математики;

виявляють зв'язок між окремими розділами фізики;

пояснюють властивості простору й часу;

встановлюють основні властивості різних агрегатних станів речовин та основні характеристики полів;

обговорюють сучасний стан та перспективи розвитку фізики;

інтерпретують отримані на практиці результати виходячи із фізичних законів;

застосовують вимірювальні прилади;

залучають елементи математичної статистики для пояснення середньо-статистичних величин;

виділяють основні параметри фізичних явищ;

порівнюють отримані результати досліджень із загальновідомими положеннями;

перевіряють закономірності фізичних процесів;

оцінюють величини похибок вимірювань та розрахунків;

виносять фізично грамотні судження про процеси.

Зміст дисципліни

Розділ 1. Вступ.

Розділ 2. Механіка.

Розділ 3. Молекулярна фізика.

Розділ 4. Термодинаміка.

Розділ 5. Коливання і хвилі.

Розділ 6. Електрика.

Розділ 7. Електромагнітні явища.

Розділ 8. Оптика. Квантова й атомна фізика.


Література

1. В.В. Куліш, А.М. Соловйов, О.Я. Куліш, В.М. Кулішенко. Фізика (навчальний посібник). Частина 1. – К.: ПП «Гарант Сервіс», 2004. – 449с.

2. А.М. Король, М.В. Андріяшик. ФІЗИКА. – К.: «ІНКОС», 2006. –442с.

3. М.О. Савченко. Фізика. Розв’язування задач. – Т.: «НАВЧАЛЬНА КНИГА – БОГДАН», 2004.-504 с.

4. Д.Г. Барсегов, И.Л. Касаткина, А.А. Греков, З.П. Масторопас. Общая физика. Молекулярная физика. Термодинамика. – М.: «АСТ Астрель», 2010.-192с.

5. Б.Ф. Лахін, С.Л. Максимов, А.П. Поліщук, П.І. Чернега. Фзика. Модуль 3. Електрика і магнетизм. – К.: НАУ, 2006.-336с.

6. Б.Ф. Лахін , К.К. Мартинчук, В.І. Оглобля. Фізика. Модуль 4. Коливання і хвилі: навч. посіб. – К.: НАУ, 2009.-232с.


Мова

українська


3. НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ

Навчальна програма з фізики розроблена у відповідності до галузевого стандарту вищої освіти України з напрямку підготовки 6.050101 «Комп’ютерні науки», якому надано чинності Наказом Міністерства освіти і науки України від 26.05.2010 р. №485.3.1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Педагогічною метою навчання фізики студентів є готовність до основних видів діяльності, що забезпечують ефективну соціально-пізнавальну адаптацію до умов навчання у вищій школі та уміння вирішувати комунікативні завдання у професійній сфері спілкування.

Вивчення фізики повинно дати не тільки певну суму знань, а й підготувати студентів для освоєння обраної професії та допомогти формувати світогляд.

Складовими навчальних досягнень студентів з фізики є вміння відтворювати отриману інформацію, знаходити нову, оцінювати її та застосовувати в стандартних і нестандартних ситуаціях.

Характерною особливістю фізики є те, що основні закони (наприклад закони збереження чи закони постійного та змінного струму), відомості про властивості речовин в різних агрегатних станах, основні положення МКТ, багато відомостей із фізики напівпровідників, оптики, ядерної фізики і інших розділів використовують інші науки, і особливо техніка, тобто знання, одержані при вивченні фізики, тісно пов’язані з майбутнім фахом студента.

Міждисциплінарні зв’язки

Дисципліна «фізика» разом з вищою математикою являє собою основу фахової підготовки студента за напрямком «комп’ютерні науки», без якої неможливе повноцінне вивчення дисциплін циклу професійної та практичної підготовки. Фізика використовує для розрахунку елементи вищої математики, дискретної математики, теорії ймовірностей, математичної статистики. Без базових знань з таких розділів фізики як то електростатика та електромагнітні явища не можливо вивчати курси «Електротехніка та електроніка», «Комп’ютерні мережі», «Проектування інформаційних систем». Системотехнічний та технічний блок курсу підготовки бакалаврів вимагають базових понять із фізики твердого тіла та фізики напівпровідників, розуміння основ протікання постійного і змінного струму, передачі інформації електромагнітною хвилею, оптичні основи лазерної техніки і т.д. Курс «Комп’ютерна графіка» потребує розуміння оптики: побудова кольору, технічні засоби передачі кольору, основи растрової та векторної графіки. Методика розв’язку фізичних задач дає практичні навики, які знадобляться при вивченні курсів «Алгоритмізація та програмування», «Об’єктно-орієнтоване програмування» і тощо. Сучасне інформаційне суспільство було основане на стрімкому науково-технічному процесі розвитку людства, однією з основ якого була фізика. Тому без розумінь фізичних явищ і законів роботи приладів, машин, апаратури не можливе розуміння їхнього програмування, усунення несправностей, технічної підтримки, що є цілями підготовки студента за напрямком «комп’ютерні науки».3.2. Зміст навчальної дисципліни

Розділ 1. Вступ. Введення в курс фізики

Основні властивості простору: однорідність, ізотропність, безперервність, евклідовість, тривимірність. Мікросвіт, макросвіт і мегасвіт. Основні властивості часу: одномірність, безперервність, односпрямованість. Таблиця часу. Найбільш поширені математичні операції. Вектори. Оператори. Історія фізики. Питання, які постають перед сучасною фізикою.Розділ 2. Механіка

Основні поняття механіки. Радіус-вектор. Переміщення. Траєкторія. Пройдений шлях. Миттєва швидкість. Прискорення. Вектор швидкості. Елементи кінематики обертового руху. Інерціальні системи відліку. Перший закон Ньютона. Третій закон Ньютона. Маса тіла. Сила. Другий закон Ньютона. Види взаємодій та сили в механіці. Вага тіла. Дія моменту сил на тверде тіло. Основне рівняння динаміки обертального руху твердого тіла. Момент інерції твердого тіла. Теорема Штейнера. Вільні осі. Поняття про гіроскоп. Сили інерції. Неінерційні системи відліку, що рухаються прямолінійно й поступально. Перетворення Галілея. Механічний принцип відносності. Постулати спеціальної теорії відносності. Перетворення Лоренца. Поняття одночасності. Відносність довжин і проміжків часу. Релятивістський закон додавання швидкостей. Елементи релятивістської динаміки. Взаємозв’язок маси і енергії. Дефект маси. Імпульс. Центр мас системи матеріальних точок. Повний імпульс системи матеріальних точок. Теорема про рух центра мас механічної системи. Закон збереження імпульсу. Момент імпульсу. Основне рівняння динаміки обертального руху навколо нерухомої точки. Механічна робота. Потужність. Консервативні сили. Потенціальна енергія. Закон збереження механічної енергії. Потенціальна яма. Умови рівноваги механічної системи.Розділ 3. Молекулярна фізика

Статичний та термодинамічний метод. Маса і розмір молекул. Дослідні закони ідеального газу. Основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії Фізичний зміст термодинамічної температури. Середня енергія теплового руху молекул. Зіткнення молекул і теплова рівновага. Поняття про функцію розподілу за швидкостями. Розподіл Максвела за напрямками швидкостей. Розподіл молекул за величиною швидкості й за кінетичною енергією. Барометрична формула. Розподіл Больцмана. Сили і потенціальна енергія міжмолекулярної взаємодії. Рівняння Ван-дер-Ваальса. Ізотерми Ван-дер-Ваальса і їх аналіз. Внутрішня енергія реального газу. Ефект Джоуля-Томсона.Розділ 4. Термодинаміка

Внутрішня енергія. Кількість тепла. Робота, що виконується тілом при зміні об’єму. Перший початок термодинаміки. Кругові процеси. Теплові двигуни. Холодильний коефіцієнт. Цикл Карно. Ентропія. Другий початок термодинаміки. Оборотні й необоротні процеси. Статистичний зміст ентропії. Мікростан. Статистична вага. Політропний процес. Фаза, агрегатні стани, фазові переходи. Випаровування, сублімація, конденсація, плавлення і кристалізація. Діаграма стану і її аналіз. Властивості рідин. Поверхневий натяг. Змочування. Капілярні явища. Тверді тіла. Кристалічні й аморфні тіла. Типи кристалічних твердих тіл. Дефекти в кристалах. Пружні властивості твердих тіл. Пластичні деформації.Розділ 5. Коливання і хвилі.

Гармонічні коливання. Диференціальне рівняння гармонічних коливань. Перетворення енергії при вільних гармонічних коливаннях. Фізичний маятник. Додавання двох однаково спрямованих коливань. Биття. Додавання взаємно перпендикулярних коливань. Модуляція коливань. Згасаючі механічні коливання. Змушені механічні коливання. Автоколивання. Параметричний резонанс. Рівняння плоскої хвилі. Рівняння сферичної хвилі. Фазова швидкість. Принцип суперпозиції. Групова швидкість. Енергія хвилі. Стоячі хвилі. Хвильове рівняння. Природі звукової хвилі. Поширення звуку в газах. Поширення звуку в рідинах. Інфразвукові та ультразвукові коливання. Основи акустики. Поріг больового відчуття. Ефект Доплера в акустиці. Звуковий тиск.Розділ 6. Електрика.

Атомістичність заряду. Елементарний заряд. Закон збереження заряду. Напруженість електростатичного поля. Принцип суперпозиції полів. Силові лінії. Потік вектора напруженості. Поверхнева густина заряду. Теорема Гауса. Робота сили електростатичного поля при переміщенні заряду. Потенційний характер сил поля. Циркуляція вектора напруженості. Потенціал. Зв'язок між напруженістю й потенціалом. Градієнт потенціалу. Еквіпотенціальні поверхні. Провідники й діелектрики. Полярні й неполярні молекули. Іонні кристали. Вільні й зв’язані заряди. Поляризація. Напруженість поля в діелектрику. Теорема Гауса для електростатичного поля в діелектрику. Розподіл заряду в провіднику. Електроємність провідників. Конденсатори. Енергія електричного поля. Електричне коло та його елементи. Структура електричного кола. Перетворення лінійних пасивних електричних кіл. Закони Кірхгофа. Узагальнений закон Ома. Баланс потужності. Елементи зонної теорії твердого тіла. Основні висновки зонної теорії кристалів. Напівпровідники та їх електричні властивості. Електрична провідність власних напівпровідників. Провідність домішкових напівпровідників. Контактні явища в напівпровідниках. Властивості р-n переходу. Електричний струм в електролітах. Перший закон Фарадея. Другий закон Фарадея. Електропровідність газів. Основні види газового розряду. Плазма. Електричний струм у вакуумі. Робота виходу електронів із металів. Явище термоелектронної емісії. Формула Річардсона-Дешмана.Розділ 7. Електромагнітні явища.

Магнітне поле. Дослід Ерстеда. Закон Ампера. Напрям і модуль вектора магнітної індукції. Принцип суперпозиції. Сила Лоренца. Рух зарядженої частинки в однорідному магнітному полі. Закон Біо-Савара-Лапласа. Індукція магнітного поля, яке створене відрізком зі струмом. Індукція нескінченно довгого прямого провідника зі струмом. Індукція на осі колового струму. Взаємодія двох нескінченно довгих паралельних провідників. Сила, що діє на контур зі струмом в однорідному магнітному полі. Момент сил, що діють на контур зі струмом у магнітному полі. Вимірювання індукції магнітного поля за допомогою контуру зі струмом. Робота при переміщенні контуру зі струмом у магнітному полі. Теорема Гауса для магнітного поля у вакуумі. Теорема про циркуляцію вектора магнітної індукції. Магнітне поле тороїда. Магнітне поле нескінченного соленоїда. Досліди Фарадея. Закон Фарадея. Правило Ленца. Електрорушійна сила індукції (механізм виникнення) у рухомих і нерухомих контурах. Максвелівське трактування закону електромагнітної індукції. Явище самоіндукції. Індуктивність. Індуктивність довгого соленоїда. ЕРС самоіндукції. Явище взаємної індукції. Взаємна індуктивність. Енергія магнітного поля. Енергія соленоїда. Струм під час замикання та розмикання електричного кола. Вихрове електричне поле. Інтегральна й диференціальна форма закону електромагнітної індукції. Струм зміщення Максвела. Система фундаментальних рівнянь Максвела в інтегральній і диференціальній формі. Електричний коливальний контур. Частота коливань. Додавання двох гармонічних коливань одного напрямку й частоти. Биття. Додавання взаємно перпендикулярних коливань. Фігури Ліссажу. Диференційне рівняння загасаючих коливань. Логарифмічний декримент згасання. Диференційне рівняння вимушених коливань. Резонанс напруги. Резонанс струму. Закон Ома для змінних струмів. Імпеданс. Ємнісний та індуктивний опори. Напруженість електричних і магнітних полів у лінійно поляризованій електромагнітній хвилі. Вектор Пойтінга. Випромінювання диполя. Ефект Доплера для електромагнітних хвиль.Розділ 8. Оптика. Квантова й атомна фізика.

Інтерференція монохроматичного світла від двох джерел. Умови інтерференційного мінімуму й максимуму. Дослід Юнга. Ширина інтерференційних смуг. Дзеркало Френеля. Інтерференція світла при відбитті від тонких плівок. Кільця Ньютона. Принцип Гюйгенса-Френеля. Зони Френеля. Амплітуда коливань світлової хвилі від точкового ізотропного джерела. Дифракція Фраунгофера на щілині, на круглому диску. Закон Вульфа-Брега. Рентгенівська спектроскопія. Закон Малюса. Проходження світла через поляризатор. Явище подвійної двопроменезаломлюваності. Поширення світла в речовині. Теплове випромінювання. Універсальна функція Кірхгофа. Формула Редея-Джинса. Формула Планка. Гальмівне рентгенівське випромінювання. Формула Енштейна для фотоефекта. Ефект Комптона.Хвилі де Бройля. Псі-функція та її фізичний зміст. Співвідношення невизначеностей Гейзенберга. Рівняння Шредінгера. Елементарні задачі квантової механіки. Квантиовий гармонічний осциляторю. Тунельний ефект. Атомні спектри. Досліди Резерфорда. Ядерна модель атома. Постулати Бора. Теорія атома за Бором. Узагальнене рівняння Шредінгера. Квантування енергії. Вироджені стани електрона та кратність їхнього виродження. Електронні хмари. Електронні орбіта лі. Спін електрона. Досліди Штерна і Галахера. Склад і характеристики атомного ядра. Ізотопи, ізобари, ізотони, ізомери. Дефект маси й енергія зв’язку. Краплинна й оболонкова моделі ядра. Ядерні сили. Закон радіоактивного розпаду. Середній час життя, період напіврозпаду, активність радіоактивної речовини. Теорія Гамова-Генрі-Кондона. Бета розпад. Теорія Фермі. Слабка взаємодія. Види взаємодій і класи елементарних частинок.

4.4. Перелік рекомендованих підручників,

інших методичних та дидактичних матеріалів

Основна література:

 1. Куліш В.В. Фізика для інженерних спеціальностей. Кредитно-модульна система: Навчальний посібник: У 2 ч. Ч. 1/ В.В. Куліш. - К.: НАУ, 2004. - 456 с.

 2. Король А.М. Фізика. Механіка молекулярна фізика і термодинаміка. Електрика і магнетизм. Оптика. Елементи квантової механіки, фізики атома, атомного ядра і елементарних частинок: Підручник для студентів вищих технічних навчальних закладів/ А. М. Король, М. В. Андріяшик. - К.: Фірма "ІНКОС", 2006. - 344 с.

 3. Савченко М.О. Фізика. Розв’язування задач: навчальний посібник/ М. О. Савченко. - Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2004. - 504 с.

 4. Общая физика. Молекулярная физика. Термодинамика: Тестовые задания с решениями и методическими указаниями/ Д. Г. Барсегов [и др.]. - М.: Астрель, 2010. - 192 с.. - (Готовимся к сессии)

 5. Фізика. Модуль 3. Електрика і магнетизм: навчальний посібник/ Б. Ф. Лахін [та інші] ;за заг. ред. А. П. Поліщука. - 2-евид.. - К.: НАУ, 2006. - 336 с.. - (Модульне навчання).

 6. Фізика. Модуль 4. Коливання і хвилі: навчальний посібник/ Б. Ф. Лахін [та інші] ;за заг. ред. А. П. Поліщука. - 2-е вид.. - К.: НАУ-друк, 2009. - 232 с.. - (Модульне навчання).


Додаткова література:

 1. Садовий А.І. Основи фізики з задачами і прикладами їх розв’язування: Навчальний посібник/ А.І. Садовий, Ю.Г. Лега. - 2-ге вид., перероб. і доп.. - К.: Кондор, 2010. - 384 с.

 2. Чолпан П.П. Фізика: Підручник/ П.П. Чолпан. - К.: Вища школа, 2003. - 567 с.

 3. Козел С.М., Рашба Э.И., Славатинский С.А. Сборник задач по физике: Учеб. пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Наука. Гл. ред.физ–мат. лит., 1987. – 304с.

 4. Лопатинський. І.Є., Зачек, І.Р., Ільчук Г.А., Романишин Б.М. ФІЗИКА: [Електрон. ресурс]. - Режим доступу: http://lp.edu.ua/index.php?id=4054

 5. Лопатинський І.Є., Зачек І.Р., Середа В.М., Крушельницька Т.Д., Українець Н.А.. ЗБІРНИК ЗАДАЧ З ФІЗИКИ: [Електрон. ресурс]. - Режим доступу: http://lp.edu.ua/fileadmin/IPMFN/KF/vydavnyctvo/Lop_zach_2003.pdf

 6. Зачек І.Р., Романишин Б.М. ФІЗИКА (навчальний посібник): [Електрон. ресурс]. - Режим доступу: http://lp.edu.ua/fileadmin/IPMFN/KF/ vydavnyctvo/zach_Rov_2002.pdf

 7. Курс загальної фізики: [Електрон. ресурс]. - Режим доступу: http://www.e-knigka.org.ua/2006/10/10/Kurs_obshhejj_fiziki.html

 8. Розділ ІІ. Основні явища і закони хвильової оптики: [Електрон. ресурс]. - Режим доступу: lp.edu.ua/fileadmin/IPMFN/KF/optyka/II.KHVILOVA_OPTIKA.doc

 9. Локтєв В.М. Фізика у 21 столітті: [Електрон. ресурс]. - Режим доступу: http://kpi.ua/931-2

 10. Підручник фізики. [Електрон. ресурс]. - Режим доступу: http://www.dgma.donetsk.ua/metod/physics/is_it_obsh/ukr/is_it_obsh_ukr%20%2815%29.pdf

 11. Гіржон В.В. Механіка. [Електрон. ресурс]. - Режим доступу: http://sites.znu.edu.ua/lectory/public_files/2009/09/196-1254322023-Mechanica-20_new-20full_.pdf

 12. Єфімова О.В., Любченко М.В. Розділ «Молекулярна фізика». [Електрон. ресурс]. - Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/6239/1/molekulispravl.pdf

 13. Шемяков Н.Ф. Курс лекций по физике. [Електрон. ресурс]. - Режим доступу: http://files.lib.sfu-kras.ru/ebibl/umkd/Lyahovskiy/u_lectures1.pdf

 14. Ігнатенко В.М. Механічні коливання і хвилі. Конспект лекцій. [Електрон. ресурс]. - Режим доступу: http://ignatenko.sumdu.edu.ua/wp-content/uploads/%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F.pdf

 15. Навчальний курс. [Електрон. ресурс]. - Режим доступу: http://nkckhust.dyndns.org/elibrary/library/books/Phisic/left.htm

 16. Дистанційне навчання за фахом «Інженерна механіка». [Електрон. ресурс]. - Режим доступу: http://distance.net.ua/Ukraine/Sopromat/lekcia/razdel15.htm

 17. Гурский И.П. Элементарная физика с примерами решения задач. – М.: Наука, 1989.-464 с.

 18. Конспект лекций по электростатике. [Електрон. ресурс]. - Режим доступу: http://iatephysics.narod.ru/lectures.htm

 19. Устинов Ю.К. Электромагнетизм. Конспект лекций по физике. [Електрон. ресурс]. - Режим доступу: http://favt.clan.su/_ld/0/53_Electromagnetis.pdf

 20. Вікулін І.М., Чайка Г.Є. Фізика. Частина І. [Електрон. ресурс]. - Режим доступу: http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%B9%20%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%8E&source=web&cd=19&ved=0CGkQFjAIOAo&url=http%3A%2F%2Fmetod.onat.edu.ua%2Fmetod%2Fdownload%2F28%2Fua&ei=UliKT5qMGc7b4QSToIWNCg&usg=AFQjCNEiq_vUriy6a4PTdoykDc4qHCOhUg&cad=rja

 21. 27.Каталог лекцій. [Електрон. ресурс]. - Режим доступу: http://www.bog5.in.ua/lection/indexukr.php

 22. Щерба А.А., Курило І.А., Намацалюк І.Н. Конспект лекцій. Лінії електричного кола постійного струму. [Електрон. ресурс]. - Режим доступу: http://toe.fea.kpi.ua/Lekcii/Konspekt_1.html

 23. Булашенко А.В. Теорія електричних та магнітних кіл: конспект лекцій. [Електрон. ресурс]. - Режим доступу: http://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/513/1/Bulashenko_C1.pdf

 24. Конспект лекцій з дисципліни «Фізика»: Оптика. Квантова механіка. Фізика твердого тіла. [Електрон. ресурс]. - Режим доступу: http://www.dgma.donetsk.ua/metod/physics/zo/lek3.pdf

 25. 31. Січкар Т.Г., Касперський А.В. Електрика і магнетизм. Практичні заняття. [Електрон. ресурс]. - Режим доступу: http://npu.edu.ua/!e-book/book/djvu/A/ifmion_kzf_sichkar.pdf

 26. Данилов А.Б., Лаврський М.І., Г.В. Понеділок. Тестові завдання з курсу загальної фізики «Електрика і магнетизм». [Електрон. ресурс]. - Режим доступу: http://lp.edu.ua/fileadmin/IPMFN/IMZPF/files/Testovi_zavdannja_elektrika_ta_magnetizm.pdf

 27. Шемяков Н.Ф. Курс лекций по физике. Вторая часть. [Електрон. ресурс]. - Режим доступу: http://files.lib.sfu-kras.ru/ebibl/umkd/Lyahovskiy/u_lectures2.pdf

 28. Лисенко О.В. Фізика. Конспект лекцій. Частина ІІ. [Електрон. ресурс]. - Режим доступу: http://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/425/1/Lysenko_physics_lek_2%5B1%5D.pdf

 29. Булашенко А.В. Теорія електричних та магнітних кіл. [Електрон. ресурс]. - Режим доступу: http://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/644/1/Bulashenko_C5.pdf

 30. Сминтина В.А. Оптика. Частина 3. [Електрон. ресурс]. - Режим доступу: http://dspace.onu.edu.ua:8080/bitstream/123456789/982/1/Smyntyna_optika.pdfПідпис розробника: ______________


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка