Комплексний аналіз причин виникнення на підприємствах, установах, організаціях колективних трудових спорів та шляхи вирішення розбіжностей між сторонами соціального діалогу упродовж 1999 – 2010 років та 9 місяців 2011 рокуСкачати 411.53 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації11.03.2016
Розмір411.53 Kb.
  1   2   3
Комплексний аналіз причин виникнення

на підприємствах, установах, організаціях колективних трудових спорів та шляхи вирішення розбіжностей між сторонами соціального діалогу упродовж 1999 – 2010 років та 9 місяців 2011 року

(аналітично – інформаційна довідка станом на 13.10.2011 року)

На виконання пункту 7.2. плану роботи Національної служби посередництва і примирення (далі – НСПП) на 2011 рік, затвердженого наказом НСПП від 30.12.2010 року № 86, відповідно до вимог Положення про порядок здійснення аналітично-інформаційної діяльності Національної служби посередництва і примирення, затвердженого наказом НСПП від 09.06.2009 року № 32, відділенням НСПП в Дніпропетровській області (далі – відділення НСПП) проведений комплексний аналіз причин виникнення на підприємствах, установах, організаціях Дніпропетровської області колективних трудових спорів (конфліктів) та шляхи вирішення розбіжностей між сторонами соціального діалогу упродовж 1999 – 2010 років та 9 місяців 2011 року. Мета - визначення основних причин виникнення колективних трудових спорів в Дніпропетровській області та результативність дій відділення НСПП у вирішенні даних колективних трудових спорів (конфліктів) на підприємствах, установах, організаціях області у продовж 1999 – 2010 років.
1. Загальна кількість трудових колективно трудових спорів, зареєстрованих відділенням НСПП, та вимог найманих працівників, висунутих у зазначених спорах упродовж 1999 – 2010 років. Динаміка реєстрації КТС за роками.

Національна служба посередни­цтва і примирення (НСПП) – це постійно діючий державний орган для врегулювання ко­лективних трудових спорів (конфліктів), утворений Президентом України відповідно до Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)».

Основними завданнями, покладеними на НСПП є сприяння взаємодії сторін соціально-трудових відносин у про­цесі врегулювання колективних трудових спорів (конфліктів), що виникли між ними; здійснення посередництва і примирення під час вирішення колективних трудових спорів (конфліктів).

Так, в свою чергу, відділення НСПП в Дніпропетровській області сприяє вирішенню колективних трудових спорів (конфліктів) на території Дніпропетровської області.

Як відомо, Дніпропетровська область є промислово розвинутим регіоном Україні, з великою кількість підприємств гірничо – металургійного комплексу, хімічної промисловості, машинобудування тощо.

Промисловим підприємствам України притаманні певні проблеми соціально – трудового характеру, що збільшує соціальну напругу у колективах підприємств, установ, організацій області та спричиняє виникнення колективних трудових спорів (конфліктів).

Вирішення питань соціально – економічного та соціально – трудового характеру шляхом вступу у колективний трудовий спір (конфлікт) – це є правовий шлях пошуку компромісних рішень між сторонами соціально – трудових відносин.

Провівши аналіз виникнення колективних трудових спорів упродовж 1999 – 2010 років, можна зробити висновок, що реєстрація спорів має тенденцію до зменшення. На нашу думку, дана ситуація склалась, в основному, через правову необізнаність найманих працівників та ймовірність втрати робочого місця через тиск з боку адміністрації.

Динаміка реєстрації колективних трудових спорів (конфлікті) на підприємствах, установах, організаціях Дніпропетровської області упродовж 1999 – 2010 років та 9 місяців 2011 року наведена у Таблиці 1.

Таблиця 1Динаміка реєстрації та вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) упродовж 1999 – 2010 років та 9 місяців 2011 року

На початок року

Виникло

КТС (к)

Питома вага, %

Вирішено

КТС (к)

Питома вага, %

Кінець звітного періоду

Роки

1999

0

8

7,5

4

4,0

4

2000

4

15

14,0

13

13,1

6

2001

6

9

8,4

3

3,0

12

2002

12

24

22,4

10

10,1

26

2003

26

5

4,7

5

5,1

26

2004

26

8

7,5

18

18,1

16

2005

16

10

9,3

16

16,2

10

2006

10

2

1,9

5

5,1

7

2007

7

6

5,6

3

3,0

10

2008

10

6

5,6

-

-

16

2009

16

3

2,8

11

11,1

8

2010

8

3

2,8

5

5,1

6

9 місяців 2011

6

8

7,5

6

6,1

8

Всього

-

107

100

99

100

-

Таким чином, наведені вище дані свідчать, що упродовж 1999 – 2010 років та 9 місяців 2011 року відділення НСПП сприяло врегулюванню 107 колективних трудових спорів (конфліктів).

Найбільша кількість зареєстрованих колективних трудових спорів спостерігається у 2002 році (24 спори), 2000 році (15 спорів), 2005 році (10 спорів), 2001 році (9 спорів) та у 1999, 2004 і упродовж 9 місяців 2011 року (по 8 спорів). Питома вага зареєстрованих колективних трудових спорів по окремим рокам у загальній кількості, зображена на Рис. 1

Рис. 1 Питома вага зареєстрованих колективних трудових спорів (конфліктів) на підприємствах, установах, організаціях Дніпропетровської області упродовж 1999 – 2010 років та 9 місяців 2011 року.


2. Основні об’єктивні та суб’єктивні причини виникнення колективних трудових спорів на підприємствах, установах, організаціях та трансформація цих причин у часі.

Відповідно до п. п. 3.3 та п. п. 3.4 Інструкції про порядок здійснення аналізу висунутих найманими працівниками, профспілкою вимог, виявлення та узагальнення причин виникнення колективних трудових спорів (конфліктів), затвердженої наказом НСПП від 09.06.2009 року № 33, визначені основні об’єктивні ту суб’єктивні причини виникнення колективних трудових спорів (конфліктів).

До об’єктивних причин можна віднести:

- відсутність бюджетних призначень для фінансування відповідних витрат;

- недостатнє фінансування відповідних витрат бюджетних установ і організацій через фактичне невиконання дохідної частини бюджетів відповідних рівнів;

- заборгованість із оплати продукції, робіт, послуг;

- значні обсяги кредиторської та дебіторської заборгованості;

- значний податковий тиск на національного товаровиробника;

- низький рівень технології та організації виробництва праці;

- погіршення кон’юнктури зовнішніх і внутрішніх ринків;

- невиконання державною зобов’язань щодо соціальних гарантій, компенсацій і пільг;

- наявність протиріч у законодавстві та нормативно – правових актах щодо врегулювання предмету колективного трудового спору;

- циклічність розвитку економіки з притаманними їй економічними підйомами та спадами та ін.

До суб’єктивних причин можна віднести:

- не реагування або несвоєчасне реагування власника або уповноваженого ним органу (представника) на вимоги найманих працівників;

- відсутність замовлень на виконання робіт чи послуг;

- зростання собівартості виготовленої продукції;

- зниження рентабельності виробництва;

- ненадання власником або уповноваженим ним органом соціально – економічного обґрунтування в разі відмови задовольнити вимоги найманих працівників;

- порушення власником або уповноваженим ним органом (представником) законодавства про працю, колективних договорів, з питань вирішення колективних трудових спорів (конфліктів);

- прагнення сторін колективного трудового пору (конфлікту) використати спір як засіб привернення уваги органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування до ситуації, що склалася на підприємстві, в організації, установі.

Упродовж періоду, що аналізується, трансформація суб’єктивних та об’єктивних причин виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) майже не відбувається.

Протягом 1999 – 2010 років та 9 місяців 2011 року зберігається тенденція у виникненні колективних трудових спорів (конфліктів) і до основних причин, що спонукають вирішувати вимоги найманих працівників шляхом вступу у колективний трудовий спір (конфлікт) є:


  • накопичення заборгованості із виплати заробітної плати;

  • на великих підприємствах колективні трудові спори виникають через незадовільний розмір заробітної плати;

  • на підприємствах, де до управління приходить тимчасовий керуючий, економічний стан погіршується;

  • збільшується кількість підприємств на яких порушуються зобов’язання по виконанню колективного договору, угоди або окремих їх положень з боку адміністрації підприємства;

  • значною залишається кількість підприємств, на яких адміністрація не виконує вимоги законодавства про працю;

  • основна тенденція у вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів) – це небажання власника вирішувати конфліктні питання на стадії отримання висунутих найманими працівниками вимог та ін.


3. Тривалість перебування колективного трудового спору на обліку відділення НСПП та наявність тенденцій зменшення/подовження строків вирішення колективних трудових спорів. Основні причини тривалого незадоволення вимог найманих працівників.

Нормами законодавства України передбачено процедуру реєстрації, порядок та розумні терміни при вирішення колективних трудових спорів (конфліктів).

Проведений аналіз тривалості перебування колективних трудових спорів (конфліктів) зареєстрованих на підприємствах, установах, організаціях Дніпропетровської області упродовж 1999 – 2010 років та 9 місяців 2011 року, який наведений нижче у Таблиці 2.

Таблиця 2Тривалість перебування колективних трудових спорів (конфліктів) на обліку відділення НСПП в Дніпропетровській області упродовж 1999 – 2010 років та 9 місяців 2011 року


Тривалість перебування КТС (к) на обліку відділення НСПП

Кількість КТС (к), один.

Питома вага, %

До 1 року

54

50,5

До 3 року

27

25,2

До 5 років

17

15,9

До 7 років

-

-

Більше 7 років

1

0,9

Не вирішено станом на 31.09.2011 року

8

7,5

Всього

107

100

Дані, наведені вище свідчать, що більша половина колективних трудових спорів (конфліктів) вирішується у термін, що не перевищує 1 рік (50,5%). Разом з цим, 25,2 % спорів вирішуються у термін до 3 років, 15,9 % до 5 років. Таким чином, можна стверджувати, що розумні терміни у вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів) з боку сторін спорів дотримуються у більшості випадків.

Разом з цим існують чинники, що подовжують строки вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) та задоволення вимог найманих працівників. До основних причин можна віднести наступні:

- затягування з боку адміністрації підприємств, установ, організацій проведення примирних процедур;

- невиконання рішень примирних комісій та трудових арбітражів з боку адміністрації підприємств, установ, організацій;

- відсутність фінансових ресурсів для задоволення вимог найманих працівників;

- затягування вирішення тих вимог найманих працівників, що підпадають під юрисдикцію органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;

- кризові явища в країні;

- незадовільний фінансово – економічний стан на підприємствах, установах, організаціях;

- збільшення кількості збиткових підприємств установ, організацій;

- збільшення цін на товари, матеріали, сировину, енергоносії, газ та паливо;

- низький рівень менеджменту на підприємствах, установах, організаціях тощо.


4. Кількість та результативність дій відділення НСПП щодо стабілізації стану соціально – трудових відносин та вирішення вимог найманих працівників (за роками).

Згідно з Законом України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» та інших нормативно – правових документів Національної служби посередництва і примирення існують певні примирні процедури спрямовані для врегулювання колективних трудових спорів (конфліктів), зокрема передбачена процедура примирної комісії та трудового арбітражу.

Упродовж 1999 – 2010 років та 9 місяців 2011 року відділення НСПП в Дніпропетровській області сприяло у вирішенні 107 колективних трудових спорів (конфліктів) та надавало консультації, юридичну та організаційну допомогу у створенні примирних органів та проведенні засідань примирних комісій та трудових арбітражів.

Разом з цим проводились узгоджувальні зустрічі зі сторонами колективних трудових спорів (конфліктів) та здійснювались відрядження, у разі необхідності, з метою надання консультацій та роз’яснень з питань процедури вирішення колективних трудових спорів (конфліктів).

Кількість проведених примирних процедур при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів) зареєстрованих на підприємствах, установах та організаціях Дніпропетровської області упродовж 1999 – 2010 років та 9 місяців 2011 року наведені у Таблиці 3.

Таблиця 3Динаміка примирних процедур у вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів) упродовж 1999 – 2010 років та 9 місяців 2011 року
Примирна комісія

Питома вага, %

Трудовий арбітраж

Питома вага, %

Всього примирних процедур

Роки

1999

-

-

1

100,0

1

2000

2

33,3

4

66,7

6

2001

2

33,3

4

66,7

6

2002

2

10,5

17

89,5

19

2003

2

66,7

1

33,3

3

2004

7

100,0

-

-

7

2005

4

66,7

2

33,3

6

2006

1

100,0

-

-

1

2007

6

100,0

-

-

6

2008

6

54,5

5

45,5

11

2009

4

57,1

3

42,9

7

2010

6

85,7

1

14,3

7

9 місяців 2011

4

66,7

2

36,4

6

Всього

46

53,5

40

46,5

86

Наведені вище дані свідчать про те, що сторони колективних трудових спорів (конфліктів) упродовж 1999 – 2010 років та 9 місяців 2011 року вирішували колективні трудові спори (конфлікти) шляхом проведення трудового арбітражу із залученням спеціалістів, які пройшли навчання у Національній службі посередництва і примирення.

Не зважаючи на те, що трудовий арбітраж тягне за собою значні фінансові витрати, сторони колективного трудового спору готові скористатись послугами трудових арбітрів, оскільки вважають, що рішення видане спеціалістами буде обґрунтованим, зваженим, хоча і має рекомендаційний характер, проте є обов’язковим для виконання у разі якщо дане питання погоджено зі сторонами спору.

Разом з цим не зменшується результативність вирішення трудових спорів також шляхом проведення примирних процедур. У разі якщо певні вимоги не вирішуються примирною комісією, сторони погоджуються на проведення трудового арбітражу. Це досить розповсюджена практика при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів) на підприємствах, установах. організаціях Дніпропетровської області.

В результаті здійснення посередництва і примирення під час вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) на підприємствах, установах, організаціях Дніпропетровської області упродовж 1999 – 2010 років та 9 місяців 2011 року, за сприяння відділення НСПП в Дніпропетровській області вдалось вирішити 99 колективних трудових спорів (конфліктів). Динаміка вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) по рокам наведена на Рис. 2.

Рис. 2. Динаміка реєстрації та вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) на підприємствах, установах, організаціях Дніпропетровської області упродовж 1999 – 2010 років та 9 місяців 2011 року.


Дані, наведені вище свідчать, щ найбільша кількість колективних трудив спорів (конфліктів) була вирішена у 2004 році (18 спорів), у 2005 році (16 спорів), 2000 році (13 спорів), 2008 році (11 спорів) та у 2002 році (10спорів).

Питома вага вирішених спорів по рокам у відсотках до загальної кількості, наведена на Рис. 3.


Рис. 3. Питома вага вирішених колективних трудових спорів (конфліктів) на підприємствах, установах, організаціях Дніпропетровської області упродовж 1999 – 2010 років та 9 місяців 2011 року.

Відповідно до ст. 2 Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)», колективний трудовий спір (конфлікт) - це розбіжності, що виникли між сторонами соціально-трудових відносин, щодо:

а) встановлення нових або зміни існуючих соціально-економічних умов праці та виробничого побуту;

б) укладення чи зміни колективного договору, угоди;

в) виконання колективного договору, угоди або окремих їх положень;

г) невиконання вимог законодавства про працю.

Таким чином, у разі реєстрації колективного трудового спору, висунуті вимоги найманих працівників класифікуються по чотирьом кодам, відповідно до інструкції про порядок здійснення аналізу висунутих найманими працівниками, профспілкою вимог, виявлення та узагальнення причин виникнення колективних трудових спорів (конфліктів), затвердженої наказом НСПП від 09.06.2009 року № 33.

Динаміка вирішення висунутих вимог найманих працівників висунутих по колективним трудовим спорам (конфліктам) на підприємствах, установах, організаціях Дніпропетровської області упродовж 1999 – 2010 років та 9 місяців 2011 року наведені у Таблиці 4.Таблиця 4
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка