Комунальна установа «мурованокуриловецький районний методичний кабінет»Сторінка1/4
Дата конвертації19.03.2016
Розмір0.56 Mb.
  1   2   3   4КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА

«МУРОВАНОКУРИЛОВЕЦЬКИЙ РАЙОННИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ»2012-2013
Автор: Мельник В.Л. – методист комунальної установи «Мурованокуриловецький районний методичний кабінет»

Рецензенти:
Гусєва В.О.завідувач кабінету методики викладання іноземних мов Вінницького інституту післядипломної освіти педагогічних працівників
Чемериський Р.В. – директор комунальної установи «Мурованокуриловецький районний методичний кабінет»
Розглянуто і затверджено на засіданні методичної ради, протокол № 4 від 31 серпня 2012 року.

У посібнику пропонуються матеріали для організації контролю за викладанням іноземних мов учителями загальноосвітніх навчальних закладів.Мета посібника: надати методичну допомогу адміністрації загальноосвітнього навчального закладу щодо вивчення рівня реалізації Державного стандарту початкової загальної освіти в плані вивчення іноземної мови з 1 класу; самоосвітньої компетентності вчителя та учнів; виявлення системи чи досвіду роботи вчителя; інноваційної його діяльності на сучасному етапі розвитку освіти; здійснення контролю за викладанням іноземної мови в закладі освіти

Рекомендовано директорам закладів освіти та їх заступникам з навчальної частини для використання в роботі.


Мурованокуриловецький районний

методичний кабінет
З М І С Т 1. Державний стандарт початкової загальної освіти про вивчення іноземної мови в початкових класах ……………………………………………………4

 2. Навчальні програми з іноземної мови для загальноосвітніх навчальних закладів ………………………………………………………………………..5

 3. Типові навчальні плани на 2012-2013 навчальний рік ……………………..5

 4. Особливості запровадження вивчення іноземної мови з першого класу …6

 5. Оцінювання навчальних досягнень учнів 1-х класів ………………………7

 6. Навчально-методичне забезпечення викладання іноземної мови в початковій школі ………………………………………………………..........7

 7. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з іноземних мов .........11

 8. Забезпечення наступності між початковою та середньою ланкою ………14

 9. Орієнтовний план роботи творчої групи вчителів початкових класів та вчителів, які викладатимуть предмет в 5-му класі ………………….....18

 10. Підготовка вчителів до проведення інтегрованих уроків і поєднання різних видів діяльності молодших школярів ………………………………………19

 11. Зразки наказів по загальноосвітньому навчальному закладу з питань викладання іноземної мови ………………………………………………….21

 12. Пропозиції (рішення) за підсумками моніторингу викладання іноземної мови в школі …………………………………………………………………..27

 13. Методичні рекомендації щодо моніторингу викладання іноземних мов у загальноосвітніх навчальних закладах …………………………………....29

 14. Використання Європейського мовного портфоліо у навчанні іноземної мови ………………………………………………………………………......29

 15. Список використаних джерел ……………………………………………….31


Мовна освіта є важливим засобом, котрий формує свідомість особистості та її здатність бути соціально мобільною в суспільстві.

Нові реалії вимагають:


 • змін до рівнів володіння іноземними мовами;

 • визначення нових підходів до відбору змісту та організації матеріалів;

 • використання адекватних форм та видів контролю.Державний стандарт початкової загальної освіти

про вивчення іноземної мови в початкових класах
Відповідно до Державного стандарту початкової загальної освіти, прийнятого Постановою Кабінету Міністрів від 20 квітня 2011 року №462, метою вивчення іноземної мови є формування в учнів комунікативної компетентності з урахуванням комунікативних умінь, сформованих на основі мовних знань і навичок, оволодіння уміннями та навичками спілкуватися в усній і письмовій формі з урахуванням мотивів, цілей та соціальних норм мовленнєвої поведінки у типових сферах і ситуаціях.
Для досягнення зазначеної мети передбачається виконання таких завдань:

 • правильна вимова і розрізнення на слух звуків, слів, словосполучень і речень;

 • оволодіння найбільш уживаною лексикою у межах визначеної тематики і сфери спілкування;

 • отримання уявлення про основні граматичні категорії мови, яка вивчається; розпізнавання відомого лексичного і граматичного матеріалу під час читання та аудіювання і використання його у процесі усного спілкування;

 • розуміння на слух мовлення вчителя, однокласників, основного змісту текстів з використанням наочності;

 • участь у діалогічному спілкуванні (вміння вести етикетний діалог і діалог-розпитування під час повсякденного спілкування);

 • уміння коротко висловлюватися у межах тематики і сфери спілкування, що визначені для початкової школи, відтворювати напам’ять римовані твори дитячого фольклору;

 • оволодіння технікою читання вголос, читання про себе навчальних та нескладних текстів, використання прийомів ознайомлювального та навчального читання;

 • правильне написання слів, словосполучень, речень і текстів;

 • засвоєння елементарних відомостей про країну, мова якої вивчається.

З урахуванням мети і завдань вивчення іноземної мови виділяються такі змістові лінії: мовленнєва, мовна, соціокультурна і діяльнісна.


На основі Державного стандарту Міністерство освіти і науки, молоді та спорту розробляє типові навчальні плани, навчальні програми, відповідно до яких здійснюється підготовка підручників.


Навчальні програми з іноземних мов

для загальноосвітніх навчальних закладів
У 2012/2013 н.р., як і в попередні роки, іноземна мова буде вивчатися за декількома навчальними програмами а саме:

 1. Відповідно до базового навчального плану вивчення іноземної мови в першому класі передбачається в обсязі однієї години за програмою Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов 1-4 класи», Видавничий дім «Освіта», 2012 р. За цією програмою у 2012-2013 навчальному році навчатимуться лише першокласники. Відповідно у наступному – учні других класів і т.д. Таким чином, до 2015-2016 н.р. вся початкова школа перейде на використання даної програми;

 2. «Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Іноземні мови. 2-9 класи», «Перун», 2005 р.;

 3. «Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов 10-11 класи», Київ, 2010 р.;

 4. «Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Друга іноземна мова 5-11 класи», «Перун», 2005р.

Навчальні програми не встановлюють порядок (послідовність) вивчення предметної тематики у рамках навчального року, а лише вказують на зміст, вивчення котрого є об’єктом тематичного контролю та оцінювання у рамках семестрового і підсумкового контролю.

Програми з іноземних мов мають наскрізний характер та представлені в єдиній системі, в діяльнісній термінології з чітко вираженою кореляцією між класами.
Типові навчальні плани на 2012-2013 навчальний рік

Робочі навчальні плани на 2012/2013 навчальний рік складаються згідно листа Міністерства від 23.05.12 р. №1/9-399 для:

- 1-х класів - за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом МОНмолодьспорт України від 10.06.2011 № 572;

- 2-4 класів – за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом МОН України від 29.11.2005 № 682;

- 5-9-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженими наказом МОН України від 23.02.2004 132, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 05.02.2009 № 66;

- 10-11-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеню, затвердженими наказом МОН України від 27.08.2010 № 834;

Як і в минулі роки інваріанта складова типового навчального плану основної школи (1-11 класи) забезпечує реалізацію змісту іншомовної освіти на рівні Державного стандарту.

Предмети та курси за вибором визначаються загальноосвітнім навчальним закладом у межах гранично допустимого навчального навантаження з урахуванням інтересів та потреб учнів, а також рівня навчально-методичного та кадрового забезпечення закладу.


Особливості запровадження вивчення іноземної мови з першого класу
Згідно Державного стандарту початкової загальної освіти іноземна мова впроваджується як обов’язковий предмет з 1-го класу в усіх типах загальноосвітніх навчальних закладів в обсязі 1 година на тиждень.

Основна ціль вивчення іноземної мови в першому класі є пропедевтична (підготовча). Завдання учителя – зацікавити учнів предметом за рахунок використання навчальних, комунікативних, рухливих ігор, дитячих пісень, римівок, лічилок, джазових наспівів, віршиків та підготувати їх до вивчення предмета в класі. Контрольних робіт та перевірки техніки читання в першому класі немає!

Організовуючи навчання в початкових класах, слід урахувати вікові особливості й активно застосовувати ігри як засіб розвитку мовленнєвої діяльності школярів. Необхідно також подбати про здоров’язбережувальні технології.

Не допускається в першому класі вивчення граматики (ніяких правил не пояснюється), читання по транскрипції, словникові диктанти, зазубрювання текстів обсягом більше 3-4 речень.

Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів необхідно вимагати від учителів, які викладатимуть іноземні мови в першому класі, щоб вони пам’ятали, що збереження психічного та фізичного здоров’я шести річок є їх основним завданням в процесі викладання предмета.

Не рекомендується перевантажувати учнів зайвими вимогами, які не визначені програмою.

Ключові вимоги програми для 1 класу: • з аудіювання – учні лише розрізняють та сприймають прослухане;

 • з усного мовлення – лише відрекомендовують, називають та описують (замість розповідають), мовлення учня має відповідати його віку;

 • з читання – лише озвучують букви алфавіту, слова, словосполучення, повторюють за учителем (замість читають);

 • з письма – лише пишуть літери алфавіту, відтворюють (тобто обводять) графічний образ букв, слів, словосполучень (замість пишуть самостійно чи під диктовку, чи списують).

Вчителі іноземних мов вперше працюватимуть з шестирічками, тому перед ними стоїть важке завдання – детально вивчити психолого-фізіологічні особливості учнів цього віку та організувати діяльність відповідно до рекомендацій Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

З педагогічної точки зору, на етапі початкової школи особливо важливо контролювати діяльність вчителя щодо розвитку в дітей позитивної мотивації до вивчення іноземної мови та інтересу до пізнання світу навколо. Також учитель повинен формувати в учня здатність і готовність до іншомовного навчання на наступному етапі основної школи.


Іншомовна діяльність як новий спосіб спілкування молодшого школяра потребує створення позитивної мотивації, яка є одним із найважливіших психологічних факторів успішності вивчення іноземної мови і ключовим питанням організації навчання молодших школярів.
Оцінювання навчальних досягнень учнів 1-х класів
Оцінювання навчальних досягнень учнів перших класів з іноземної мови ведеться у відповідності до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 30.08.2011р. № 996 «Об’єкти, функції і види контролю і оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів» – і є вербальним (оцінними судженнями – можна словами іноземної мови). Воно має ґрунтуватися на позитивному принципі, що передусім передбачає врахування рівня досягнень учня, а не степеню його невдач. Вчителю іноземної мови в першому класі не рекомендується коментувати відповідь учня на кшталт – «не дуже добре», «слабенько», «погано» та таке подібне. Потрібно добитися від учителя, щоб він враховував, що оцінка впливає на емоційний стан дитини, викликаючи як позитивні, так і негативні емоції, створюючи емоційний комфорт чи дискомфорт. Негативні емоції, як правило, зумовлені неаргументованою оцінкою.
У процесі навчання, зокрема, під час оцінювання, вчителю необхідно виявляти доброзичливість, терпіння, вимогливість поєднувати з індивідуальним підходом, а нормативний спосіб оцінювання – із особистісним, порівнюючи виявлені досягнення дитини не тільки з нормою, але й з її попередніми успіхами.
Домашні завдання в першому класі при вивченні іноземної мови НЕ ЗАДАЮТЬСЯ. Лише пропонується учневі привітатися чи попрощатися іноземною мовою з членами родини, розфарбувати тематичні картки за вивченою темою, обвести букви, намалювати предмети тощо.
Перелік підручників

для учнів 1-го класу загальноосвітніх навчальних закладів


 1. «Англійська мова. 1 клас» (авт. Несвіт А. М.), ТОВ «Видавництво «Генеза».

 2. «Англійська мова. 1 клас» (авт. Карпюк О. Д.), ТОВ «Видавництво «Астон».

 3. «Німецька мова. 1 клас» (авт. Паршикова О. О., Мельничук Г. М., Савченко Л. П., Сидоренко М. М., Горбач Л. В.), ТОВ «Видавництво «Грамота».


Навчально-методичне забезпечення

викладання іноземної мови в початковій школі
Звертаємо особливу увагу, що відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 02 серпня 2012 року № 882 «Про використання навчальної літератури у загальноосвітніх навчальних закладах», у загальноосвітніх навчальних закладах можe використовуватися лише те навчально-методичне забезпечення, що має відповідний гриф Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України або схвалення відповідною комісією Науково-методичної ради з питань освіти МОНмолодьспорту України для використання у загальноосвітніх навчальних закладах. В пункті 2.2 даного документа чітко прописано, що «персональну відповідальність за використання у навчально-виховному процесі навчальної літератури, яка не має відповідного грифа…» несе керівник загальноосвітнього навчального закладу.

Щодо використання посібників, які містять календарно-тематичний план і конспекти (плани-конспекти) уроків, то вчитель-словесник може використовувати книжку для вчителя й не готувати окремий конспект для кожного уроку при умові, що:

 • посібник має гриф Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України;

 • від дати надання грифу посібникові минуло не більше п’яти років.

Календарно-тематичні плани, затверджені Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, директором закладу освіти не затверджуються. Заступник директора з навчальної частини (за його відсутності директор) лише перевіряє календарно-тематичний план, про що ставить відповідний запис: «Перевірено. Дата. Підпис». Якщо ж гриф МОНМСУ відсутній, тоді даний документ потребує не тільки перевірки, а й затвердження директором ЗНЗ.
Вчителі всіх кваліфікаційних категорій (за виключенням тих, хто працює на довір’ї) повинні самостійно складати конспект (план-конспект) кожного уроку із використанням матеріалів методичних посібників (інших джерел) з метою вироблення й відпрацювання навичок моделювання уроків різного типу.

У поурочному плані об’єктивно виправданими елементами є дата, тема (загальна тема), підтема (тема уроку), мета (навчальна, виховна, розвиваюча), тип уроку та обладнання. В ньому відображаються основні питання змісту навчального матеріалу, форми, методи й прийоми його опрацювання, навчальні засоби та інші компоненти навчального процесу, які істотно впливають на досягнення мети уроку.

Для учнів 1 –го класу загальноосвітніх навчальних закладів підготовлені нові підручники та навчально-методичні комплекти. Навчальний зміст підручників укладено відповідно до програми і представлено розділами, що відповідають тематиці ситуативного спілкування.

Структура кожного підручника є чіткою і послідовною, вона відображає специфіку предмету іноземна мова, яка полягає у тому, що провідним компонентом змісту навчання іноземної мови є не основи наук, а способи діяльності – навчання різних видів мовленнєвої діяльності:* ГОВОРІННЯ, * ЧИТАННЯ

* АУДІЮВАННЯ,

* ПИСЬМА.
Відповідно до «Закону про загальну середню освіту» (стаття 24) «педагогічним працівником повинна бути особа з високими моральними якостями, яка має відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснює педагогічну діяльність, забезпечує результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я якої дозволяє виконувати професійні обов’язки в навчальних закладах системи загальної середньої освіти». Таким чином, викладати іноземну мову в початкових класах може фахівець, у дипломі якого зазначено, що він вчитель англійської/німецької мови, інтегрованих фахів (включаючи іноземну мову) або вчитель початкових класів та іноземної мови.
НЕ ДОПУСКАЄТЬСЯ ДОВАНТАЖЕННЯ ВЧИТЕЛІВ ІНШИХ ФАХІВ ГОДИНАМИ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
Навчально-методичний апарат підручників з іноземної мови враховує психофізіологічні особливості дітей кожного вікового періоду. Тому підручник з іноземної мови для 1 класу дещо відрізняється від підручників для наступних класів, оскільки шестирічна дитина ще не має досвіду навчання.

Зміст підручника з іноземної мови для першокласника спирається на досвід, набутий маленьким учнем у дошкільний період. Зокрема, йдеться про: • елементарні знання дитини про себе та оточуючий світ;

 • уміння розглядати й обговорювати зображене на малюнках;

 • використовувати наочність і предмети в своїх коротких зауваженнях-повідомленнях;

 • використовувати навички розмальовувати, вирізати, клеїти, ліпити, співати, танцювати, розповідати вірші, виконувати фізичні рухи за командою;

 • спілкуватися з іншими дітьми і дорослими;

 • виказувати різні емоції, розмовляти, змінюючи інтонацію, жестикулювати;

 • розігрувати короткі сценки і, звичайно ж, грати в ігри.


1-й клас початкової школи розглядається як основний етап в постановці іноземної вимови, формуванні ритміко-інтонаційних навичок та звуко-буквених співвідношень.
35 годин, відведених програмою на вивчення іноземної мови в 1-му класі планується розділити на 2 півріччя – I півріччя – 16 годин для засвоєння основ фонологічного аспекту мови і 19 годин (II півріччя) на засвоєння звуко-буквених співвідношень.
В обох випадках оволодіння звуковою та буквеною системами іноземної мови відбувається на основі виділених авторами комунікативних одиниць, які повністю відповідають тематиці ситуативного спілкування та реалізують мовленнєві функції, запропоновані програмою з іноземної мови для 1-го класу.
Знайомство учнів зі звуковою системою іноземної мови повинно відбуватися на основі імітативно-ігрових технологій в умовах комунікативних ситуацій, що являють собою сукупність мовленнєвих та немовленнєвих умов, необхідних і достатніх для здійснення мовленнєвих дій. За принципом схожості типові комунікативні ситуації поєднані за сферами спілкування.

В програмі з іноземної мови для 1-го класу виділено найбільш відповідні сфери спілкування, а саме: особистісна, центром якої є сім’я, друзі, дозвілля, іграшки, тварини; публічна, що охоплює свята та традиції, пов’язані з ними; освітня, сконцентрована навколо знань предметів шкільного побуту.


Маленьким дітям важливо зрозуміти, що іноземна мова пов’язана з якимось іншим способом життя, з конкретними людьми, які живуть в іншій країні та користуються цією мовою. Уже в початковій школі учень повинен знати як привітати друга, вчителя, директора чи завуча, які комунікативні одиниці можна використовувати, реагуючи на прості запитання типу «Як справи», в залежності від ситуації спілкування.
Бажано, щоб і директор, і завуч, зустрівши першокласника в стінах школи, змогли привітатися з ним іноземною мовою та відповісти на його вітання.

Отже, 1-ше півріччя закінчується засвоєнням усієї звукової системи англійської мови і комунікативних одиниць, зумовлених тематикою ситуативного спілкування особистісної сфери (Я, мій друг, сім’я, іграшки).

У 2-му півріччі продовжується формування мовленнєвих вмінь за темами публічної та освітньої сфер спілкування з основним акцентом на вивченні звуко-літерних співвідношень. Засвоєння даних співвідношень не буде викликати труднощів у дітей, тому що вони вже знайомі зі звуками іноземної мови. Новим буде порівняння звуку та літери з однієї сторони, і порівняння літер іноземної та української мов. До цього часу учні 1-го класу вже знають букви рідної мови і вміють читати, тому засвоєння літер іноземної мови буде значно легшим. Тут також будуть доцільними комунікативно-ігрові технології, за допомогою яких учні не тільки засвоюють всі букви алфавіту, але й відтворюють графічні образи слів та словосполучень, частина з яких вже була засвоєна раніше.

На цьому етапі рекомендується використовувати посібник «Читайлик» - автор Гусєва В.О., схвалений комісією з іноземних мов Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (протокол №1-4/18-Г221 від 11.04.11р.).

Закінчується 1-й рік навчання Святом букваря, на якому учні демонструють отримані знання з іноземної мови, уміння і навички в усній формі, на основі комунікативних завдань.

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки випускників початкової школи в освітній галузі «Мови і літератури» визначені Державним стандартом початкової загальної освіти. Вимоги до рівня знань та умінь з іноземних мов учнів різних класів знаходяться в чинній програмі під заголовком «Мовленнєва компетенція», причому ці вимоги подано на кінець навчального року, а не на кінець теми, як було у програмі 2-12 класів (2005р.).


З огляду на те, що майже всі стратегічні документи щодо вивчення іноземних мов, зорієнтовані на Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти, то більш детально ознайомитись із основними положеннями цього документу можна на сайтах: http://www.coe.int; www.britishcouncil.org.ua; www.goethe.de/kiev

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з іноземних мов
На сьогодні внесено певні зміни до критеріїв навчальних досягнень учнів а саме: уточнені схеми і критерії оцінювання письма, оскільки формат завдань з іноземних мов носить компетентнісний характер і в тій чи іншій мірі охоплює всі компоненти комунікативної компетенції в якості об’єктів контролю.

Обсяг тексту, рівень складності, лексична та граматична наповнюваність, тематика текстів для аудіювання та читання; обсяг висловлювань монологічного висловлювання та кількість реплік у діалогічному мовленні, характер і тематика, лексична і граматична наповнюваність для говоріння; обсяг письмового повідомлення, його тематика, структура, повнота розкриття змісту, лексична насиченість та рівень граматичної компетентності для письма визначається вчителем відповідно до Програмових вимог, для кожного етапу навчання та типу навчального закладу.

Основними видами оцінювання з іноземної мови є поточне, тематичне, семестрове, річне оцінювання та підсумкова державна атестація.

Поточне оцінювання є обов’язковим на кожному уроці.

  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка