Комунальний вищий навчальний заклад «херсонська академія неперервної освіти» херсонської обласної ради кафедра теорії І методики вихованняСкачати 334.75 Kb.
Дата конвертації05.03.2016
Розмір334.75 Kb.


КОМУНАЛЬНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ХЕРСОНСЬКА АКАДЕМІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ»

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

КАФЕДРА ТЕОРІЇ І МЕТОДИКИ ВИХОВАННЯ

Освітянська спадщина В. О. Сухомлинського

Програма

елективного спецкурсу

з елементами кінопедагогіки

для учнів 10 (11)класів

загальноосвітніх навчальних закладів

Херсон

2015

УДК 37(073)Сухомлинський

ББК 74.03(2)-211

О-72
Схвалено на засіданні Вченої радиКВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»

(протокол № 7 від 27.11.2015 р.)
Автори-укладачі:

Голобородько Євдокія Петрівна, член-кореспондент НАПН України, доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки, менеджменту освіти й інноваційної діяльності КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»

Кузьміч Тетяна Олександрівна, кандидат педагогічних наук, викладач кафедри теорії і методики виховання КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»

Рецензенти:

Одайник Світлана Федорівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки, менеджменту освіти й інноваційної діяльності КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»

Примакова Віталія Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії і методики виховання КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»


О-72


Освітянська спадщина В.О.Сухомлинського : програма елективного спецкурсу з елементами кінопедагогіки для учнів 10 (11) класів загальноосвітніх навчальних закладів / укладачі: Голобородько Є.П., Кузьміч Т.О – Херсон: КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2015 – 23 с.
Програма спецкурсу «Освітянська спадщина В.О.Сухомлинського» розрахована для використання у практичній роботі класних керівників, педагогів-організаторів, вчителів-філологів, бібліотекарів, методистів, заступників директорів з навчально-виховної роботи. Спецкурс можна включати в шкільний навчальний план за рахунок годин варіативної частини або годин гурткової роботи. Матеріали програми спецкурсу можуть бути використані в організації та проведенні заходів, присвячених ювілейним датам видатного педагога.
УДК 37(073)Сухомлинський

ББК 74.03(2)-211
© Голобородько Є. П., 2015

© Кузьміч Т. О., 2015

© КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2015

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
В умовах розбудови Української держави особлива роль належить Учителю. Вирішення проблеми формування творчої особистості юного громадянина значною мірою залежить від Учителя, творча педагогічна діяльність якого стає міцним засобом формування і всебічного розвитку особистості кожної дитини.

Актуальність теми спецкурсу обґрунтована необхідністю розробки механізмів пріоритетних напрямів розвитку загальної середньої освіти, які визначені Державною національною програмою «Освіта» (Україна ХХІ століття), Законом України «Про загальну середню освіту», Концепцією загальної середньої освіти (12–річна школа), Національною доктриною розвитку освіти.

У цих документах акцент ставиться на розвиток інноваційних освітніх технологій в навчальному процесі загальноосвітнього навчального закладу з метою забезпечення переходу освіти на нову, особистісно-орієнтовану парадигму. У системі професійної підготовки майбутнього вчителя, на початкових етапах його залучення до педагогічної праці, існує особливо велика потреба в поглибленні теоретичної та практичної підготовки до творчої професійної діяльності, в озброєнні майбутніх учителів технологією орієнтації навчально-виховного процесу на розвиток творчих можливостей учня. Важливо, якщо така підготовка майбутніх педагогів починається зі шкільної лави. Реалізації такої важливої місії сприятиме викладання в загальноосвітніх навчальних закладах різних типів спецкурсів та факультативних курсів гуманітарного, педагогічного напряму.

Автори програми поділяють стратегічні ідеї, викладені у «Педагогічній Конституції Європи» (2013р., Франкфурт-на-Майні, Німеччина), одна з яких: «Учитель має протиставити бездуховності систему цінностей, які звеличують людину». До сьогодні спадщина В.О.Сухомлинського не втрачає свого унікального пізнавального, етико-виховного, естетичного, ціннісного значення і тепер, у період бурхливого розвитку новітніх педагогічних технологій. Програма спецкурсу розрахована на учнів, які цікавляться педагогікою і планують зв’язати своє подальше життя з вихованням дітей, для учнів педагогічних класів.

Концептуальним положенням програми елективного курсу є реалізація підходу до виховання як педагогічного мистецтва. Формування педагогічної компетенції старшокласників бачиться не тільки в засвоєнні системи предметних знань (змісту творів В.О.Сухомлинського, наукових статей і довідкових матеріалів), а найбільше – в умінні оперувати цими знаннями у сучасному просторі, у своїй майбутній педагогічній діяльності. Методичні підходи спрямовані не тільки на те, щоб передати певну сукупність знань, а й на те, щоб створити в учня власну етико-естетичну педагогічну установку, відповідно до якої він, майбутній педагог, створює власне бачення на спадщину відомого педагога.

Пропонована програма розширює знання про знакову особистість і творчість В.О.Сухомлинського. Учитель, який викладатиме цей курс, має провести своїх вихованців від глибокого філософського аналізу творів педагога до їх творчого розвитку й втілення, що дасть змогу реалізувати діяльнісний принцип навчання та виховання.

Значну увагу слід приділити міжпредметним зв’язкам (педагогіка-психологія - література – мова – художня культура – філософія – медіаосвіта). Програма характеризується введенням елементів ораторського мистецтва, які дають змогу підготувати й виголосити виступи учнів так, щоб максимально точно й виразно донести до аудиторії думки, переконати в їхній слушності, вплинути на почуття слухачів, а часом і спонукати їх до певних духовно-моральних учинків.

Програма передбачає творчий підхід учителя до викладання матеріалу, що підвищуватиме інтерес до курсу та сприятиме розвиткові педагогічних здібностей школярів.Об’єкт вивчення авторського спецкурсу: життя і творча спадщина В.О.Сухомлинського у світовому та українському контексті.

Мета вивчення курсу:

 • сприяти формуванню національно свідомих громадян України, патріотів рідної землі та держави;

 • сприяти всебічному розвиткові духовно-моральної культури покоління, якому належить розбудовувати нашу державу в наступні роки;

 • орієнтувати педагогів та учнів на пріоритет виховуючого навчання;

 • допомогти учням усвідомити історичну велич постаті В.О.Сухомлинського у світовому співтоваристві, глибше пізнати слов’янський контекст його творчості;

 • формувати медіаосвітню компетентність учнів, розвивати їх етико-естетичну свідомість і творчу індивідуальність;

 • сприяти успішній соціалізації учнів на соціокультурному матеріалі.

Основні завдання вивчення авторського спецкурсу такі:

 • виховувати високі виховні ідеали, вміння бачити й розуміти силу і красу педагогічного Слова;

 • розвивати самостійне творче мислення учнів, сприяти засвоєнню ними основних педагогичних понять, опанування ними основ науково-дослідницької праці;

 • забезпечити відповідний рівень педагогічної підготовки учнів за матеріалами спадщини В.О.Сухомлинського;

 • формувати навички аналізу медіатекстів, сприяти розвитку креативних практичних умінь на матеріалі медіа (зокрема, кінопедагогіки).

У підсумку учні мають отримати репрезентативні уявлення про різносторонній характер особистості В.О.Сухомлинського, ноосферне значення його педагогічної творчості; поширювати великі ідеї відомого педагога, використовуючи сучасні медійні засоби: уміти інтерпретувати медіатекст кіно (аналізувати цілі автора, усно і письмово обговорювати характери персонажів і розвиток сюжету, зв'язати його зі своїм досвідом і досвідом інших), декодувати медіатекст, робити монтаж; реагувати на твір (написати інтерв’ю, міні-сценарій, есе); створити відеоролик, презентацію, фотоколаж; розуміти культурну спадщину (бачити особисту, історичну, національну, всесвітню перспективу). Кожне заняття авторського спецкурсу має розділ «Кінопедагогіка», який передбачає практичні завдання з різними видами кінотекстів, що формує в учнів медіакомпетентність.

Практична робота націлює учнів на діяльнісний характер засвоєння знань, передбачає творчість та самостійність у роботі. Результати практичної роботи та матеріали з розділу «Кінопедагогіка» мають бути представлені на заняттях. Теми рефератів, що запропоновані до уваги учнів наприкінці програми, дозволять майбутнім педагогам долучитися до науково-дослідницької діяльності. Найкращі реферати можуть бути представлені на засіданні Круглого столу «Виклики часу та вибір стратегії виховання». Матеріал, що увійшов у додатки, розширить уявлення старшокласників про особистість В.О.Сухомлинського та сучасні проблеми виховання.

Рекомендовану літературу подано в кінці програми. Авторський спецкурс передбачає використання творів із класичного п’ятитомника В.О.Сухомлинського, які стали значним досягненням української та світової педагогіки. У список літератури введено відомі дослідження та джерела стосовно творчості видатного педагога та з питань медіаосвіти. Такий чималий перелік джерел та глосарій подано на допомогу педагогові з метою полегшення його роботи щодо організації навчання у рамках авторського спецкурсу.

Отже, актуальність авторського спецкурсу визначається в інтегративному поєднанні педагогічних та медіаосвітніх знань як ефективного засобу розвитку творчої, духовно-моральної, самостійно і критично мислячої особистості, з позитивним світосприйняттям, яка усвідомлює свою земну місію у вихованні дітей.

При виборі такого курсу в якості елективного вчителю необхідно враховувати, що автори не ставили завдання охопити весь спектр творчої діяльності В.О.Сухомлинського у рамках шкільної програми, але прагнули донести до свідомості й серця учнів, перш за все, глибоке гуманітарне значення педагогічної спадщини В.О.Сухомлинського, його ноосферний аспект. У «Педагогічній Конституції Європи» зазначається: «Європейські об'єднавчі процеси потребують якнайшвидшого збагачення, відродження гуманістичних сутностей, повернення їх у соціальний простір. Це має виконати учитель». Автори програми додають:Учитель, вихований на педагогічній спадщині В.О.Сухомлинського.

Елективний спецкурс з елементами кінопедагогіки «Освітянська спадщина В.О.Сухомлинського» розрахований на вивчення у 10-му (11-му) класах протягом року (36 год., одне заняття на тиждень). Матеріал занять спецкурсу може бути використаний у позакласній та позашкільній роботі, у творчих заходах бібліотекарів.НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН


К-сть
год


Дата

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня навчальних досягнень учнів

2
Вступне заняття 1-2.

Життєвий шлях Добротворця з Пав­лиша.

Ноосферний аспект педагогічної творчості В.О.Сухомлинського. Нове педагогічне ми­с­лення В.О.Сухомлинського: від авто­рита­ризму до педагогіки співробітництва.


Практична робота.

Зробити аналіз статті доктора педаго­гічних наук, випускниці Павлиської школи В. Г. Риндак «Педагогічне зло. Витоки, на­слідки, попередження» (додаток 1). Який основний принцип педагогіки В.О.Су­хомлинського позиціонує автор у статті?


Кінопедагогіка. Переглянути фрагмент фільму «Серце віддаю дітям» (додаток 2). Проаналізувати біографію В.О.Сухомлин­ського. Що зберіг протягом життя відомий педагог, який духовний заповіт залишив нам?

Переглянути фрагмент фільму «Сонце Сухо­млинського» (додаток 3). Чому авто­ри фільму використовують образ Сонця, характеризуючи значущість особистості педагога та його діяльності для нащадків?Знати визначення термінів ноосферний, педагогіка

співробітництва.
Доводити значення педагогічної творчо­сті В. О. Сухомлин­ського – пізна­валь­не, виховне, есте­тич­не.
Пояснювати феномен нового пе­да­гогічного мис­лення В.О.Сухо­млин­ського.
Усвідомлення значущості особистості педагога та його діяльності для нащадків.


3
Заняття 3-4-5.

Педагогічно-літературна творчість уче­ного-педагога (вибрані твори в 5-ти томах): розмаїття тем та напрямів.

Аксіологічні виміри педагогічної спад­щини В.О.Сухомлинського.

Вплив моральних цінностей на форму­вання світогляду учнів.

В.О. Сухомлинський – талановитий педа­гог-мораліст, який у всебічному розвит­кові особистості надавав особливу увагу формуванню світоглядної стійкості, не­злам­ності, моральності, любові до Бать­ківщини, патріотичної вірності, мужності, непримиренності до ворога, волі до пере­моги, працелюбності, любові до матері, природи, книги, мови.

Особливості та єдність методів морального виховання, спонукання до активного ви­яв­лення думки і морального почуття у праці видатного українського педагога-гуманіста «Духовний світ школяра».

Книга «Сто порад учителеві»: аналіз ролі самовиховання у моральній сфері, ми­стец­тво учителя зробити доброчесність привабливою, поради учителям владарю­вати над душею дитини, книжкою, розумом, переконаннями.

Про моральні звички та ідеї як пере­конання у книзі «Серце віддаю дітям» (розділ «Становлення моральності. Наро­дження громадянина»).


Практична робота.

Моральні цінності сім’ї (роль матері та батька у вихованні особистості). Підготу­вати та провести заняття для учнів по­чаткової або основної школи за програ­мою шкільного факультативного курсу «Історія моєї сім’ї» (орієнтовний варіант програми – додаток 4).


Кінопедагогіка. Створити відеопрезен­тацію «Педагогічні афоризми В.О.Сухо­млинського».


Знати визначення термінів аксіологія, спадщина, моральні цінності.
Доводити на кон­крет­них прикладах значення моральних цінностей особи­сто­сті.
Уміти використову­вати наданий мате­рі­ал при підготовці позакласних та по­за­шкільних заходів.


Усвідомлення ролі мати та батька у формуванні моральних цінностей.

2
Заняття 6-7.

Розвиток громадянських та патріотич­них цінностей учнів – пріоритет у виховній системі В.О. Сухомлин­ського.

Особливості формування громадянських та патріотичних цінностей учнів у працях «Проблеми виховання всебічно розвине­ної особистості», «Духовний світ школя­ра», «Як виховати справжню людину», «Народження громадянина» тощо.

Статті В.О. Сухомлинського, присвячені умовам громадянського та патріотичного виховання учнів: «Про деякі сторони ви­хо­вання радянського патріотизму», «На­ро­дження добра», «З чого починається громадянин», «Виховання обов’язку», «Гартуймо звитяжців» тощо.

Практична робота.

Визначте складові ідеалу громадянського виховання у статтях видатного педагога «Щастя, ідеали, релігія» та «Моя педагогічна віра».


Кінопедагогіка. Переглянути фрагмент фільму «Серце віддаю дітям» (додаток 5 ). Чому тема патріотизму, громадянськості є провідною для В.О.Сухомлинського? За допомогою чого педагог торкається до серця кожної дитини, формуючи патріо­тичні та громадянські цінності?


Знати значення термінів громадянськість, патріотизм.
Розкривати особливості формування громадянських та патріотичних цінностей учнів.
Розуміти й аналізувати складові ідеалу громадянського виховання за В.О. Сухомлинським.

Усвідомлення значення патріотичного виховання особистості.

3
Заняття № 8-9-10.

Гармонія етики та естетики в системі навчання і виховання Школи Радості В.О.Сухомлинського.

Теоретико-методичне відображення етич­них поглядів педагога в роботах «Почуття підлітків», «Дружба підлітків», «Моральні переконання та ідеали юнаків і дівчат».

Джерела естетичних почуттів, природи і краси, роль мистецтва, музики, живопису, красномовства в розвиткові духовного життя особистості громадянина: «Естетич­не виховання і культура почуттів» (книга «Проблеми виховання всебічно розви­не­ної особистості»), «Естетичні почуття мо­лодших школярів», «Значення естетич­но­го почуття в моральному житті юнаків та дівчат» (книга «Духовний світ школяра»), «Ставлення до краси в природі і су­спільстві» (книга «Як виховати справжню людину»), «Наш куточок краси» (книга «Серце віддаю дітям»), «Емоційне і есте­тичне виховання» (книга «Народження громадянина»).
Практична робота.

Які цінності етико-естетичного виховання учнів відображені у статтях В.О. Су­хо­млинського: «Щоб душа не була пустою», «Педагогіка серця», «Не бійтеся бути ласкавими», «Обережно, дитина!», «Ми продовжуємо себе в дітях», «Лист про педагогічну етику», «Труд душі», «Чисто­та і благородство» тощо.


Кінопедагогіка. Скласти сценарій радіо­передачі, присвяченої проблемам етико-естетичного виховання сучасного школя­ра; взяти інтерв`ю у педагогів, батьків, учнів.


Знати значення термінів етика та естетика.


Пояснювати етичні та естетичні погляди В.О.Сухомлинського.
Розвиток філософського мислення учнів.

3
Заняття № 11-12-13.

Казкотерапія як виховна технологія формування ціннісних орієнтацій учнів.

Педагогічна риторика: В. О. Сухо­млин­ський про мистецтво Слова педагога. Енергія добра та творення учительського Слова (аналіз книг педагога «Вогнегривий коник», «Одна сім’я», «Квітка сонця», «Гаряча квітка», «Вічна тополя», «Казки школи під голубим небом», «Чиста криниця»).


Практична робота.

Аналіз основних положень статті профе­сора Г. М. Сагач «Духовно-інтелектуальні виміри виховного слова В.О.Сухомлин­ського: мистецтво авторської казко­терапії» (додаток 6). Написати авторські казки (учні, педагоги, батьки), оформити альбом за темою «Казкова творчість» (додаток 7).


Кінопедагогіка. Переглянути фрагмент фільму «Серце віддаю дітям» (додаток 8). Які принципи педагогічної риторики вико­ристовує В.О.Сухомлинський, розповідаю­чи учням казки? Чому любов до дітей Учитель учителів уважає «найпершою справою»?


Знати визначення тер­мінів казко­те­рапія, виховна тех­но­логія.


Пояснювати зна­чення Слова педа­гога у вихованні особистості.
Розвиток риторичних здібностей особистості.


2
Заняття № 14-15.

Уроки мислення і красномовства як основа формування культури творчої особистості.

Роль творчості як могутнього стимулу духовного життя.

Інтелектуальний і мовленнєвий розвиток виховання культури думки і слова осо­бистості – класичний спадок великого пе­да­гога-мислителя, філософа освіти і ви­ховання.

Втілення ідей В.О. Сухомлинського у працях: «Розумове виховання і всебічний розвиток особистості» (книга «Проблеми виховання всебічно розвиненої особисто­сті»), «Розумова і мовна діяльність під­літків», «Особливості мислення і мови в юнацькі роки» (книга «Духовний світ школяра»).

Розвиток культури позитивного мислення сучасних школярів: досвід педагогічного колективу В.О.Сухомлинського.
Практична робота.

Проаналізувати та осмислити «Аналіз роботи педагогічного колективу за 1968/1969 н.р.» (додаток 9). Які методи та форми використовував Павлиський ко­лектив, вирішуючи поставлені педагогічні проблеми?


Кінопедагогіка. Переглянути фрагмент фільму «Серце віддаю дітям» (додаток 10). Чому уроки мислення, за В.О. Су­хо­млинським, є основою формування твор­чої особистості? Зробити монтаж відео­кадрів, у яких демонструється красно­мовство відомого педагога.


Знати визначення термінів красномовство, інтелектуальний і мовленнєвий розвиток особистості, позитивне мислення.
Уміти аналізувати досвід педагога щодо розвитку культури позитивного мислення особистості.
Формування креативної особистості з ефективним мисленням.

3
Заняття № 16-17-18.

Провідні напрями соціалізації школи В.О. Сухомлинського: навчально-пізна­вальна діяльність, суспільно-корисна праця, екологічна культура, культура здоров’я, колективізм, батьківська педагогіка (додаток 11).

Аналіз напрямів соціалізації школи В.О. Сухомлинського у працях: «Трудове виховання і всебічний розвиток особи­сто­сті» (книга «Проблеми виховання всебіч­но розвиненої особистості»), «Праця, як елемент духовного життя юнаків та дівчат» (книга «Духовний світ школяра»), «Процес соціалізації», «Трудове життя ко­лективу як одна з найважливіших переду­мов формування виховного впливу колек­тиву на особистість» (книга «Методика виховання колективу»), «Дайте дитині радість розумової праці, радість успіху в навчанні», «Праця, одухотворена благо­род­ними почуттями» (книга «Серце віддаю дітям»), «Наша праця і відпочинок під час канікул», «Рука і розум» (книга «Народження громадянина»).

Роль праці в духовному житті підлітка: статті «Праця у всебічному розвитку осо­би­стості», «Звичка працювати», «Праця й краса», «Праця і виховання волі» (книга «Листи до сина»).

Традиції й інновації в підготовці учнівської молоді до професійного життя, до осмис­лення «сродної праці».


Практична робота.

Аналіз засад трудового виховання у статтях В.О.Сухомлинського «Принципи трудового виховання», «Трудове на­вчання», «Виховання і розвиток здібно­стей, нахилів і покликання», «Роль ручної праці у всебічному розвиткові особи­сто­сті» (книга «Павлиська середня школа»).


Кінопедагогіка. Переглянувши фільм «Серце віддаю дітям» (додаток 12), зробити монтаж відеокадрів, повязаних з трудовим вихованням у Школі Радості.


Знати визначення терміну соціалізація.
Уміти характеризувати провідні напрями соціалізації.
Прищеплення інтересу до «сродної праці» як стимулу духовного життя.

3
Заняття № 19-20-21.

Соціокультурний підхід до розвитку дитини. Виховний ідеал В.О.Сухомлин­ського у книгах «Проблеми виховання все­бічно розвиненої особистості», «Як ви­ховати справжню людину» (розділ «Вихо­вання високих моральних якостей і норм поведінки»), «Народження грома­дянина» (розділ «Становлення мораль­ності. Наро­дження громадянина») тощо.

Шкільний колектив як осередок соціо­культурного виховання («Принципи вихо­вання шкільного колективу», «Ідейно-громадянська основа колективу», «Фор­му­вання виховного впливу колективу на особистість», «Виховання ідеальних уяв­лень про красу поведінки. Формування самооцінки й рівня домагань», «Мудра вла­да педагога над особистістю й колек­тивом» у книзі «Методика виховання колективу»).

Мистецтво як засіб соціокультурного ви­хо­вання. ЗМІ у системі соціального роз­витку особистості.
Практична робота.

Елементи театральної педагогіки у ви­ховній системі В.О.Сухомлинського. Ство­рити сценарії сучасних шкільних свят типу традиційних заходів Павлиської школи: «Свято урожаю», «Свято першого хліба», «Свято казки», «Свято книги», «Свято квітів», «Казки під голубим небом» та ін.


Кінопедагогіка. В архіві вітчизняного кінематографа знайти фільми (3-4), в яких представлені духовні ідеали попе­редніх поколінь. Зробити монтаж відпо­відних кадрів. У відеотексті дати відповідь на питання: «Які ідеали попередніх по­колінь ми повинні зберегти? Які ориєн­тири в сучасності дають нам ідеали В.О. Сухомлинського?»Знати визначення термінів соціокультурне виховання, театральна педагогіка.
Розуміти й аналізувати виховний ідеал В.О.Сухомлинського.

Розвиток акторських здібностей учнів.

3
Заняття № 22-23-24.

Соціокультурна роль педагога (куль­тура спілкування з учнем, батьками, колегами, зв’язки з громадськістю).

Великий педагог – гуманіст В.О. Сухо­млинський як майстер діалогу, полілогу.

Принципи соціального виховання психо­лога Л.С.Виготського в педагогіці В.О.Су­хомлинського.

Соціально-педагогічне партнерство у Пав­лиській школі.


Практична робота.

Розробити план однієї із форм педа­гогічної роботи в Павлиській школі: «Школа педагогічної культури», «Школа педагогічної майстерності», «Індивідуаль­на творча лабораторія», «Школа педа­гогічного досвіду».


Кінопедагогіка. В архіві вітчизняного кінематографа знайти фільми (3-4), в яких представлено постать Педагога. Зро­бити монтаж відповідних кадрів. У відео­тексті дати відповідь на питання: «Що є найголовнішим в особистості Педагога у різні часи? Чому постать Педагога з Павлиша є для нас взірцем Добра і Краси? Як педагоги сучасності наслідують його традиції?» (переглянути відеокадри філь­му «Сонце Сухомлинського» (додаток 13).


Знати визначення терміну соціально-педагогічне партнерство.
Пояснювати сутність та роль пе­дагогічної культури та педагогічної май­стер­ності.
Виховання поваги до особистості Вчителя.

2
Заняття№ 25-26.

Директор школи – креативний керів­ник навчально-виховної роботи.

В.О. Сухомлинський – один із найтала­но­витіших директорів шкіл України, колиш­нього СРСР, Європи і світу. Керівництво педагогічним процесом, школа педагогіч­ної культури і педагогічної майстерності.

Книга В.О. Сухомлинського «Методика ви­хо­вання колективу»: директор – учителі – учні – батьківська громада – соціум – держава; «Павлиська середня школа»: «Дружний педагогічний колектив – запо­рука успіху навчально-виховної роботи», «Матеріальна база школи і обстановка, що заохочує дітей».

Соціально-педагогічний портрет сучасно­го керівника школи через призму досвіду В.О.Сухомлинського.

В.О. Сухомлинський як керівник навчаль­но-виховного процесу, талановитий орга­ні­затор – майстер, педагогічний ідеал для кількох поколінь українських директорів шкіл.

Книга «Розмова з молодим директором» як управлінський алгоритм відомого педа­гога.

Мистецтво творення культурно-освітнього простору школи. «Зовнішній» та «внут­рішній» імідж Павлиської Школи.

Аналіз окремих розділів книги «Павлиська середня школа»: «Роздуми про керів­ництво школою», «Наші вчителі, вихователі», «Наші традиції» тощо.


Практична робота.

Аналіз дисертації В.О.Сухомлинського: складові діяльності керівника школи (додаток 14). Складіть педагогічний літопис видатних керівників шкіл України, Вашого регіону за останні 100 років (додаток 15).


Кінопедагогіка. Переглянути відеофільм «Школа під блакитним небом» (реж. Т.Ульянич) (додаток 16) Визначіть місію Українського колежу ім. В.О.Сухомлин­ського (м. Київ). Які ідеї педагога з Павлиша знайли своє відображення у педагогічній діяльності відомого навчаль­ного закладу України?


Знати визначення термінів креативний, дисертація, педагогічний літопис.
Розуміти діяльність В.О.Сухомлинського як директора школи.
Пояснювати умови формування «зовнішнього» та «внутрішнього» іміджу школи.
Усвідомлення необхідності збереження традицій у педагогіці.

3
Заняття № 27-28-29.

Павлиська школа сьогодні: здобутки та перспективи.

Музейна педагогіка. Педагогіко-меморі­альний музей В.О.Сухомлинського у Пав­лиші. Діяльність педагогічних клубів «З поглядом у майбутнє» та «Ми – сухомлиністи».


Практична робота.

Скласти текст-настанову молодому педа­гогові та новопризначеному керівнику школи.


Кінопедагогіка: створити фотоколаж для віртуального музею за темою: «Педаго­гічна мека України та світу».


Знати визначення термінів музейна педагогіка, педагогічна мека.
Розуміти здобутки та перспективи роз­витку навчального закладу.
Формування інте­ре­су до педагогічного досвіду Павлиської школи.

3
Заняття № 30-31-32.

Пасіонарна педагогіка Серця В.О.Су­хо­млинського – педагогіка ХХІ сто­ліття.

«Педагогічна Конституція Європи»: свід­чення високої поваги до України як до країни «глибокої педагогічної традиції, що має високе гуманітарне значення для народів Європи» в умовах викликів ХХІ століття.

Інтернаціолізація досвіду Добротворя з Павлиша: Україна, Європа, Китай тощо.

Використання освітянського досвіду В.О.Су­хомлинського у навчальних закладах Китаю.


Практична робота. Проаналізувати текст «Педагогічної Конституції Європи» (дода­ток 17). Які гуманістичні ідеї В.О.Сухо­млин­ського знайшли своє відображення у новому європейському документі?
Кінопедагогіка. Переглянути відеоролик «Серце віддають дітям» (додаток 18). Аналізуючи інтерв'ю відомих педагогів, визначити «рецепт» успішності педаго­гічної діяльності кожного із них.

Знати тлумачення терміну пасіонарна педагогіка Серця.
Пояснювати та зрозуміти причини звернення педагогів України та світу до спадщини В.О.Сухомлинського.

2
Заняття № 33-34.

Науково-методична література про В.О.Сухомлинського (монографії, ди­сер­тації, бібліотечні показчики, методичні рекомендації, посібники, спогади, статті та ін.)

В.О.Сухомлинський у літературі та ми­стец­тві. Переводи творів педагога.


Практична робота. Підготувати у шкіль­ній бібліотеці виставку книг на тему: «В.О.Сухомлинський та сучасність».
Кінопедагогіка. Створити відеоролик «Читайте Сухомлинського!»


Знати тлумачення терміну науково-методична література.
Узагальнювати здобуті знання зі спадщини В.О.Сухомлинського.
Усвідомлення ролі відомого педагога у становленні сучасної педагогіки.

2
Заняття №35-36.

Круглий стіл «Виклики часу та вибір стратегії виховання».

Основний ідея заходу – афоризм В.О.Су­хомлинського»: «Світ вступає у століття Людини. Дуже важливо, що ми вкладаємо у душі наших дітей».


Практична робота.

Назвати кращі школи Вашого регіону, області, які ідуть за педагогікою В.О.Су­хомлинського, розвивають його ідеали у нових умовах (додаток 15).


Кінопедагогіка.

Переглянути відеофільм «Простір щасли­вого дитинства Школи Радості В.О.Сухо­млинського» (додаток 19). Залучити до створення авторських відеофільмів «Школа на шляху до освіти майбутнього» кращих педагогів Вашого навчального закладу, відомих педагогів міста (району).
Знати тлумачення термінів виклики ча­су, стратегія вихо­вання.
Спонукання учнів до збереження й від­нов­лення традицій В.О.Сухомлинського у сучасному світі.


ГЛОСАРІЙ
Аналіз герменевтичний культурного медійного контексту - дослідження процесу інтерпретації медіатексту, культурних, історичних чинників, що впливають на точку зору агентства / автора медіатексту і на точку зору аудиторії. Герменевтичний аналіз передбачає осягнення медіатексту через зіставлення з культурною традицією і дійсністю; проникнення в логіку медіатексту; аналіз медіатексту через зіставлення художніх образів в історико-культурному контексті.

Аналіз медіатексту – вивчення, трактування медіатексту того чи іншого виду і жанру. Прийнято розрізняти наступні види аналізу медіа­текстів: контент-аналіз, структурний, сюжетний, автобіографічний, іконо­графічний, семіотичний, ідентифікаційний, ідеологічний, філософський, естетичний, етичний, мотиваційний, культиваційний, герменевтичний аналіз, аналіз медійних стереотипів, персонажів медіатекстів та ін.

Аналіз семіотичний – аналіз мови знаків і символів в медіатекстах; даний аналіз тісно пов'язаний з іконографічним аналізом.

Аналіз філософський – аналіз філософських аспектів медійної сфери та медіатекстів.

Відеотекст – аудіовізуальне повідомлення, викладене в будь-якому вигляді та жанрі. Близькі поняття: аудіовізуальний текст, медіатекст.

Виховання медійне - складова частина художнього, культурологічного виховання, яке полягає у спільній діяльності вихователя і вихованця і спрямоване на засвоєння медійної культури, вивчення закономірностей походження, розвитку і функціонування медіакультури; система прилучення до духовних, естетичних, моральних, ментальних, загальнолюдських цінностей у процесі сприйняття та аналізу медіатекстів і медійної діяльності. Термін медійне виховання близький до термінів аудіовізуальне виховання, аудіовізуальна грамотність, візуальна грамотність, медіаграмотність, кінограмотность, кіновиховання, кіноосвіта, медіаосвіта, медіакомпетентність, медіакомпетенція.

Дайджест – скорочений, адаптований варіант медіатексту (ів).

Декодування – розшифровка / дешифрування, трактування інформації, змісту медіатексту аудиторією.

Одиниці, смислові частини медіатексту – події, сцени, епізоди, кадри, елементи композиції, що створюють єдиний медіатекст.

Кіноосвіта – процес утворення і розвитку особистості засобами та на матеріалі кіномистецтва з метою формування культури спілкування з екраном, творчих, комунікативних здібностей, умінь інтерпретації, аналізу та оцінки кінотексту, навчання різним формам самовираження за допомогою кінотехніки.

Кінотекст – повідомлення, викладене в любому вигляді (ігровий, документальний, анімаційний, навчальний, науково-популярний) і жанрі (драма, мелодрама, комедія, детектив та ін.) кінематографа.

Купірування – усічення, скорочення медіатексту.

Медіавплив – вплив медіатекстів на аудиторію: у сфері виховання та освіти, розвитку свідомості, формування поведінки, поглядів, реакцій, відгуків, поширення інформації і т.д.

Медіаграмотність – розвинена здатність до сприйняття, створення, аналізу, оцінці медіатекстів, до розуміння соціокультурного і політичного контексту функціонування медіа в сучасному світі, кодових і репрезентаційних систем, використовуваних медіа; життя такої людини в суспільстві і світі пов'язане з громадянською відповідальністю.

Медіатекст – повідомлення, викладене в будь-якому вигляді та жанрі медіа (газетна стаття, телепередача, відеокліп, фільм та ін.).

Медіаекологія – розділ духовної екології, в якому розглядаються основні принципи медійного репертуару, культури медіасприйняття; створення своєрідного імунітету проти низькоякісних медіатекстів, долучення до медіакультури, оволодіння духовно-моральними і естетичними критеріями оцінки медійних образів.

Методи медіаосвіти – способи роботи педагога та учня, за допомогою якого досягаються цілі медіаосвіти. Типові методи: словесні (розповідь, лекція, бесіда, взаємозбагачуючий діалог, обговорення, аналіз, дискусія і т.д.); наочні (перегляд аудіовізуального матеріалу), репро­дуктивні, дослідницькі, евристичні, проблемні, ігрові (моделювання художньо-творчої діяльності творців медіатексту, імпровізація і т.д.). Дані методи засновані на наступних дидактичних принципах: соціокультурний розвиток творчої особистості в процесі навчання, науковість, систематичність і доступність навчання, зв'язок теорії з практикою, наочність, активність аудиторії, перехід від навчання до самоосвіти, зв'язок навчання з навколишньою дійсністю, позитивний емоційний фон, облік індивідуальних особливостей учнів.

Мова аудіовізуальна – комплекс засобів і прийомів аудіовізуальної виразності і комунікації.

Монтаж – процес створення медіатексту шляхом «складання», «склеювання» єдиного цілого з окремо взятих фрагментів.

Сценарій – літературна основа медіатексту.

Сюжет – зміст дії, «осмислена фабула» медіатексту.

Текст медійний – повідомлення (телепередача, відеокліп, фільм та ін.), викладене в будь-якому вигляді та жанрі медіа, і призначене для одночасного зорового і слухового сприйняття аудиторією.

Теорія медіаосвіти протекціоністська («ін'єкційна», «захисна», «прищеплювальна»). Її основа - «ін'єкційна» теорія медіа. Дану теорію часто називають також «протекціоністською» (запобіжної від шкідливих впливів медіа), «теорією цивільного захисту» (тобто знову-таки захисту від медіа) або теорією «культурних цінностей» (мається на увазі, що негативному впливу медіа протиставляються «вічні цінності класичної культурної спадщини» (наприклад, мистецтво античності або ренесансу).

Фабула – ланцюг подій в сюжеті медіатексту.

Фільмотека – приватна або публічна колекція, фільмофонд (в тому числі і в електронному вигляді, в інтернеті). Близькі поняття: бібліотека, медіатека, фонотека, фототека, відеотека.

Фонотека – приватна або публічна колекція, фонд звукових текстів (у тому числі і в електронному вигляді, в інтернеті). Близькі поняття: бібліотека, медіатека, фонотека, фототека, відеотека.

Форми медіаосвіти – інтеграція в традиційний навчальний предмет, автономні уроки, лекції, семінари, факультативи, гуртки, медіа / кіностудії, медіа / кіноклуби, обов'язковий предмет в спеціалізованих навчальних закладах, спецкурси та ін.

Епізод – частина медіатексту, що складається з однієї або декількох сцен, які об'єднані спільною темою, загальним конфліктом.

Орієнтовна тематика рефератів
1. Використання педагогічних ідей В.О.Сухомлинського у формуванні вчительського колективу.

2. Відтворення спадщини В.О.Сухомлинського у сучасній системі громадянського, патріотичного виховання дітей.

3. Особистісно-діяльнісний підхід у гуманістичній педагогіці В.О.Сухомлинського.

4. Організація самоосвітньої роботи педагогів у Павлиській школі.

5. Розвиток харизматичної особистості вчителя у педагогіці Серця В.О.Сухомлинського.

6. Психолого-педагогічна культура вчителя – основа гуманізації навчально-виховного процесу в школі.

7. Системний підхід до навчання та виховання у школі В.О.Сухомлинського.

8. Цінності як основа системи виховання учня навчального закладу: досвід В.О.Сухомлинського.

9. Модель соціалізуючого освітнього простору Школи Радості В.О.Сухомлинського.

10. Керівник школи як організатор навчально-виховної роботи: основні тези дисертації В.О.Сухомлинського.

11. Казкотерапія В.О.Сухомлинського: мистецтво Слова та Любові.

12. Повернення до ідеалів Любові і Добра, Мудрості і Дії у педагогіці Серця В.О.Сухомлинського і сучасність.

13. Нове педагогічне мислення В.О.Сухомлинського та сучасність.
Список додатків ( на диску)


 1. Стаття «Педагогічне зло. Витоки, наслідки, попередження» (автор – д. пед. наук, професор, випускниця Павлиської школи В. Г. Риндак).

 2. Фрагмент фільму «Серце віддаю дітям».

 3. Фрагмент фільму «Сонце Сухомлинського».

 4. Програма шкільного факультативного курсу «Історія моєї сім’ї» (орієнтовний варіант програми).

 5. Фрагмент фільму «Серце віддаю дітям».

 6. Стаття «Духовно-інтелектуальні виміри виховного слова В.О.Сухомлинського : мистецтво авторської казкотерапії» ( автор- д. пед. н., професор Г. М. Сагач) .

 7. Збірка «Духовно-інтелектуальні виміри виховного слова: мистецтво авторської казкотерапії» (укладачі Сагач Г. М., Кузьміч Т. О.).

 8. Фрагмент фільму «Серце віддаю дітям».

 9. «Аналіз роботи педагогічного колективу Павлиської школи за 1968/1969 н.р.».

 10. Фрагмент фільму «Серце віддаю дітям».

 11. Модель соціалізуючого культурно-освітнього простору Школи Радості В.О.Сухомлинського (автор Кузьміч Т.О.).

 12. Фільм «Серце віддаю дітям».

 13. Фрагмент фільму «Сонце В.О. Сухомлинського».

 14. Стаття «Директор школи як керівник навчально-виховної роботи

(педагогічна спадщина В. О. Сухомлинського) (автор – к. пед. н. Кузьміч Т.О.).

 1. Відеофільм «Там, де ти живеш».

 2. Відеофільм «Школа під блакитним небом».

 3. «Педагогічна Конституція Європи».

 4. Відеоролик «Серце віддають дітям».

 5. Відеофільм «Простір щасливого дитинства Школи Радості В.О.Сухомлинського».

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Бех І. Д. Життя як цінність у культурно-виховній інтерпретації В. О. Сухомлинського / І. Д. Бех // Рідна школа. – 2007. – № 1. – С. 7-8.

2. Богуш А. М. Культурологічна парадигма в спадщині В. О. Су­хо­млинського / А. М. Богуш // Педагогіка і психологія. – 2006. – № 3. –
С. 5-12.

3. Гегель Г. В. Ф. Энциклопедия философских наук / Г. В. Ф. Гегель. – М. : «Мысль», 1974. – Т. 1. – 452 с.

4. Зязюн И. А. Морально-эстетические взгляды В. А. Сухомлинского / И. А. Зязюн, Е. Г. Родчанин. – Киев, 1980. – 144 с.

5. Зязюн І. А. Краса педагогічної дії : навчальний посібник для вчителів, аспірантів, студентів середніх та вищих навчальних закладів / І. А. Зязюн, Г. М. Сагач. – К. : Українсько-фінський інститут менеджменту і бізнесу, 1997. – 302 с.

6. Калініченко Н.А. Розвиток принципів трудового виховання в.О.Сухомлинського в сучасній школі / Н.А.Калініченко // Педагогіка і психологія. – 1997. – №2 – С.14-20.

7. Калініченко Н.А. Сучасники В.О.Сухомлинського / Н.А.Калініченко, Г.М. Перебийніс. – Кіровоград: Народне слово, 1998. – 260с.

8. Кокеріль А. В. О. Сухомлинський. Гуманізм в радянській школі / А. Кокеріль. – АКД., 1997.

9. Концепція впровадження медіаосвіти в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://osvita.mediasapiens.ua/material/


koncepciya-vprovadzhennya-mediaosviti-v-ukrayini]. – Назва з екрана.

10. Кремень В. Г. Василь Олександрович Сухомлинський і сучасна педагогічна наука / В. Г. Кремень // Педагогічний вісник. – Кіровоград, 2013. – № 2-3. – С. 14-16.

11. Кремень В. Г. Діалог із сучасністю: абсолютне звучання / В. Г. Кремень // Освіта. – 2013. – № 41. – С. 5.

12. Медіаосвіта та медіаграмотність: підручник / ред.-упор. В. Ф. Іванов, О. В. Волошенюк ; за наук. ред. В. В. Різуна. – Київ : Центр Вільної Преси, 2013. – 352 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.aup.com.ua/uploads/momg.pdf. – Назва з екрана.

13. Мурюкина Е. В. Кинематографическое сообщество: цели кино­ис­кус­ства и кинообразования // Медиаобразование. – 2009. – № 1. – С. 67-86.

14. Онкович Г. В. Медіаосвіта як навчальна дисципліна / Г. В. Онкович // Вища освіта України. – 2010. – Дод. 4, Т. 23. – С. 483–493.

15. Освіта в структурі цивілізаційних змін: актуальні проблеми // Освіта України. – 2010. – № 88. – С. 6.

16. Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Наказ МОНмолодьспорт № 1243 від 31.10.11р. [Електронний ресурс] // Середня освіта – Режим доступу: http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/24565/

17. Поличко Г. А. Киноязык, объясненный студенту: художественно-педагогические диалоги. – М.; Рязань: Русское слово, 2006. – 201 с.

18. Програма спеціального курсу для середньої загальноосвітньої школи // Медіа-освіта в Україні / уклад.: О. Дітчук, Б. В. Поташник, Н. Б. Габор [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mediakrytyka.franko.lvil.ua. – Назва з екрана.

19. Савченко О. Я. Уміння учнів вчитися у дидактичній системі В. О. Су­хо­млинського / О. Я. Савченко // Початкова школа. – 2013. – № 9. – С. 1-3.

20. Сагач Г. М. В. О. Сухомлинський про мистецтво слова педагога / Г. М. Сагач // Слово животворяще (духовні засади педагогічної риторики) : навчальний посібник з педагогічної риторики для вищих і середніх на­вчальних закладів України / Г. М. Сагач. – К. : Пошук, 2000. – С. 215-223.

21. Слово. Знак. Дискурс: Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. / за ред. М. Зубрицької. – Львів: Літопис, 1996. – 633 с.

22. Слюсаревський М. Відповідь на виклики інформаційної доби / М. Слюсаревський // Освіта. – 2013. – № 35. – С. 4-5.

23. Соловейчик С. Л. Рассказывайте о Сухомлинском / С. Л. Соло­вей­чик // Юность. – 1971. – № 4. – С. 75-85.

24. Сухомлинська О. В. Школа Сухомлинського у Павлиші – погляд крізь призму часу : науково-популярне видання / О. В. Сухомлинська. – К. : Педагогічна думка, 2013. – 124 с.

25. Сухомлинська О. В. Школа Сухомлинського як педагогічний проект / О. В. Сухомлинська // Освіта. – 2013. – № 41. – С. 6-7.

26. Сухомлинський В. О. Вибрані твори: у 5-ти т. / В. О. Сухо­млин­ський. – К., 1977.

27. Сяо Су. Використання досвіду В.О.Сухомлинського в Китаї / Су Сяо // Освіта України. – 1998. – 7 жовт. – С.7.

28. Тартаковский Б. С. Повесть об учителе Сухомлинском / Б. С. Тар­та­ковский. – М. : Молодая гвардия, 1972. – 272 с.

29.Усов Ю. Н. В мире экранных искусств / Ю.Н.Усов. – М.: SvR Аргус, 1995. – 224 с.

30. Усов Ю. Н. Программа учебного курса «Основы экранной куль­туры» для 9-11 классов общеобразовательной школы// Основы экранной культуры. Цикл программ/ Рук. Ю. Н. Усов. – М., 2000. – С.29-45.31. Європейська педагогіка і Василь Сухомлинський як сучасний педагог-гуманіст: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 75-річчю від дня народження видатного українського педагога / Акад. пед.. наук України та ін. – К., 1993. – 104с.

Навчально-методичне видання


Освітянська спадщина
В.О.Сухомлинського


Програма

елективного спецкурсу

з елементами кінопедагогіки

для учнів 10 (11 ) класів

загальноосвітніх навчальних закладів


Автори-укладачі:
ГОЛОБОРОДЬКО Євдокія Петрівна

Кузьміч Тетяна Олександрівна
База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка