Комунальний вищий навчальний заклад «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради На правах рукопису василенко марина євгенівнаСторінка1/4
Дата конвертації09.03.2016
Розмір0.54 Mb.
  1   2   3   4

Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте по ссылке: http://www.mydisser.com/search.html


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ 1. Комунальний вищий навчальний заклад

 2. «Херсонська академія неперервної освіти»

 3. Херсонської обласної ради 4. На правах рукопису

ВАСИЛЕНКО МАРИНА ЄВГЕНІВНА

УДК 37.091.12:347.96ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ

МАЙБУТНІХ ЮРИСТІВ ДО КОНСУЛЬТАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ

13.00.04 – теорія та методика професійної освіти
 1. Дисертація на здобуття наукового ступеня

 2. кандидата педагогічних наук

Науковий керівник

кандидат педагогічних наук, доцент

Кузьменко Юлія Василівна

 1. Херсон – 2012

 2. ЗМІСТ

ВСТУП ……………………………………………………………………….

3

РОЗДІЛ 1. Теоретичні передумови дослідження проблеми формування готовності майбутніх юристів до консультативної діяльності …………..

11


  1. Актуальність та специфічні особливості консультативної діяльності у юридичних професіях …...........................................................

11


  1. Структура, критерії та рівні готовності майбутніх юристів до консультативної діяльності ............................................................................

27


Висновки до першого розділу ........................................................................

54

РОЗДІЛ 2. Педагогічні особливості формування готовності майбутніх юристів до консультативної діяльності в системі професійної освіти………………………………………………………..............................

57


  1. Консультативна діяльність у дефініціях юридичної освіти .............

57

  1. Сучасний стан фахової підготовки майбутніх юристів до консультативної діяльності …..…………………………………………….

76


  1. Структурно-функціональна модель формування готовності майбутніх юристів до консультативної діяльності ………………………..

103


Висновки до другого розділу ........................................................................

122

РОЗДІЛ 3. Експериментальне дослідження формування готовності майбутніх юристів до консультативної діяльності у процесі фахової підготовки …………………………………………………………………....

126


  1. Методики формування готовності майбутніх юристів до консультативної діяльності у процесі фахової підготовки …....................

126


  1. Організація та результати експериментальної роботи з оцінювання ефективності формувальних методик ……………………………………...

149


Висновки до третього розділу .......................................................................

167

ВИСНОВКИ ....................................................................................................

170

ДОДАТКИ .......................................................................................................

174

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ .......................................................

192ВСТУП
Актуальність теми. У сучасних умовах інтенсифікації та ускладнення всіх сфер життєдіяльності людини зростає необхідність допомоги професіоналів у розв’язанні різноманітних життєвих ситуацій. Ці тенденції зумовили збільшення частоти звертань населення до юридичних державних та приватних установ для отримання консультаційної допомоги у складних життєвих ситуаціях. У відповідь на соціальні запити перед системою професійної освіти поставлено задачі посилення уваги до фахової підготовки майбутніх юристів із надання якісної консультаційної допомоги населенню. Успішне розв’язання цих задач значною мірою залежить від створення ефективної системи цілеспрямованої підготовки майбутніх юристів до консультативної діяльності у професійній праці.

Надання консультацій населенню передбачено функціональними обов’язками багатьох юридичних професій. Проте між кваліфікаційними вимогами цих професій та змістом професійної освіти майбутніх юристів існує протиріччя щодо їх підготовки до консультативної діяльності. Згідно з освітніми стандартами та навчальними планами спеціальності «Правознавство» майбутні юристи у процесі фахової підготовки вивчають основні галузі права, історію їх розвитку в Україні та зарубіжних країн, адміністративний, цивільний та кримінальний процеси в юриспруденції, складання процесуальних документів із цивільних та кримінальних справ, основи організації і функціонування адвокатських, нотаріальних, судових та правоохоронних органів. Окремої дисципліни з підготовки майбутніх юристів до консультативної діяльності не включено до навчальних планів. Натомість програмами фахових дисциплін із юридичної деонтології, юридичної психології та адвокатології передбачено вивчення окремих питань загального характеру, що стосуються консультативної діяльності юристів.

У роботах В.В. Борисова, С.О. Жили, В.В. Кузьменка, Є.В. Кулика, О.Г. Мороза, Н.Г. Ничкало, О.С. Падалки, І.Ф. Прокопенка, В.О. Сластьоніна, В.К. Сидоренка, Н.В. Слюсаренко, О.М. Торубари, Є.М. Шиянова та інших учених у галузі професійної освіти наполегливо порушуються питання про важливість формування готовності студентів до майбутньої праці на науково обґрунтованих теоретико-методологічних засадах. Запропоновані дослідниками моделі формування такої готовності побудовано згідно із філософськими та психолого-педагогічними концепціями суб’єкт-суб’єктного підходу до навчально-виховного процесу у вищій школі.

Певні аспекти порушеної проблеми розглядаються в наукових та навчально-методичних джерелах з питань формування готовності до професійної діяльності майбутніх психологів (М.В. Бадалова, О.Р. Бондаренко, Н.В. Гаркавенко, Е.Ю. Райкова, І.І. Солійчук, Н.Г. Храмова, Я.В. Чаплак), педагогів (В.П. Андрющенко, О.В. Безпалько, Л.А. Гончаренко, О.В. Волошенко, І.І. Комарова, Л.В. Кондратова, С.О. Ніколаєнко, О.Я. Рибалка, Т.І. Сущенко), соціальних працівників та соціальних педагогів (О.Б. Бєлінська, Л.М. Завацька, І.Д. Звєрєва, А.Й. Капська, І.П. Клемантович, Г.М. Лактіонова, О.Ю. Чернов).

У системі професійної освіти накопичено значний досвід підготовки студентів до юридичної праці. У сучасних дослідженнях знайшли відображення питання загальної структури готовності до юридичної праці (Ю.Ю. Бойко, О.В. Каверін, В.І. Пліско, А.А. Цой, Г.Х. Яворська), формування професійно важливих та моральних якостей майбутніх юристів (Т.І. Анісімова, С.П. Добрянський, Н.Г. Мещеріна, В.М. Савіщенко), розвиток їх комунікативних здібностей (В.П. Барковський, М.М. Ісаєнко, О.М. Касянова, О.М. Скрябін).

Питання фахового консультування частково розкриваються в навчально-методичних виданнях із юридичної деонтології (О.М. Бандурка, С.Д. Гусарєв, С.С. Сливка, О.Ф. Скакун), адвокатології (О.Д. Бойков, М.І. Капінус, І.М. Лук’янова, І.Л. Петрухін), юридичної психології (В.Г. Андросюк, В.Л. Васильєв, Л.І. Казміренко, Л.Е. Орбан-Лембрик), де консультативна діяльність розглядається в загальному плані юридичної практики юрисконсульта.

Значний внесок у розробку проблеми консультаційної підготовки майбутніх юристів зроблено правознавцями Л.О. Воскобітовою, А.О. Галай, С.Л. Дегтярьовим, М.В. Дулебою, М.Т. Лоджуком, В.В. Молдованом, М.В. Удодом. У роботах названих учених розкриваються теоретичні засади та окремі технології консультативної діяльності студентів в умовах юридичної клініки. Зважаючи на нарпацьований позитивний досвід формування готовності майбутніх юристів до консультативної діяльності, необхідно відзначити його акцентування тільки на клінічній освіті в позааутиторний час. Проте сучасна навчально-методична й організаційно-технічна база вітчизняних юридичних клінік дозволяє залучити до консультаційної підготовки лише меншу частину студентів, які здобувають правову освіту. Мало уваги приділяється фаховій підготовці студентів до консультативної діяльності в аудиторній роботі. Поодинокі спецкурси з клінічної освіти, що викладаються в деяких внз на юридичних спеціальностях, недостатньо розкривають методики навчання технологіям консультативної діяльності, не сприяють зацікавленню та мотивації студентів у консультаційній підготовці, формуванню в них професійно важливих для консультанта якостей, не враховують важливість морального виховання майбутніх юристів-консультантів.

Враховуючи актуальність та недостатню розробленість проблеми в педагогічній теорії та практиці, а також зважаючи на об’єктивні потреби українського суспільства у кваліфікованих спеціалістах із юридичного консультування, темою дослідження обрано: «Формування готовності майбутніх юристів до консультативної діяльності у процесі фахової підготовки».Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження виконано в межах комплексної науково-дослідної теми Херсонської академії неперервної освіти «Теоретико-методологічні основи вдосконалення системи освіти та поліпшення її кадрового забезпечення» (державний реєстраційний номер 0104U010624). Тема дисертації затверджена вченою радою Херсонської академії неперервної освіти (протокол № 3 від 21 травня 2010 р.) та узгоджена в бюро Ради з координації наукових досліджень у галузі педагогіки і психології України (протокол № 8 від 30 листопада 2010 р.).

Мета і задачі дослідження. Метою дослідження є теоретично обґрунтувати, розробити та експериментально перевірити структурно-функціональну модель та методики формування готовності майбутніх юристів до консультативної діяльності в процесі фахової підготовки.

Відповідно до поставленої мети визначено основні задачі дослідження:

1. Проаналізувати стан проблеми формування готовності майбутніх юристів до консультативної діяльності у системі професійної освіти.

2. Науково обґрунтувати та експериментально перевірити структурно-функціональну модель формування готовності майбутніх юристів до консультативної діяльності в процесі фахової підготовки.

3. Розробити методики формування готовності майбутніх юристів до консультативної діяльності та експериментально перевірити їх ефективність.

4. Визначити критерії оцінювання стану готовності майбутніх юристів до консультативної діяльності.Об’єктом дослідження є професійна підготовка майбутніх юристів.

Предмет дослідження – формування готовності майбутніх юристів до консультативної діяльності.

Методи дослідження. У ході дослідження використано комплекс теоретичних та емпіричних методів:

 • теоретичні методи: аналіз, порівняння та узагальнення – для з’ясування специфічних особливостей консультативної діяльності в юридичних професіях, вивчення досвіду формування готовності майбутніх юристів до консультативної діяльності у педагогічній теорії та практиці; синтез і систематизація – для уточнення поняття та сутності консультативної діяльності юристів, а також характеристики її функціонального змісту в юридичній праці; прогнозування і моделювання – для обґрунтування та розробки структурно-функціональної моделі й методик формування готовності майбутніх юристів до консультативної діяльності;

 • емпіричні методи: спостереження, аналіз результатів діяльності студентів та педагогічної документації, бесіда, анкетування, тестування, діагностичні стандартизовані методики – для вивчення рівня готовності майбутніх юристів до консультативної діяльності в процесі фахової підготовки; педагогічний експеримент – для експериментальної перевірки ефективності впровадження структурно-функціональної моделі та методик формування готовності майбутніх юристів до консультативної діяльності у процес фахової підготовки;

 • методи статистико-математичної обробки результатів дослідження.

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що:

 • уперше обґрунтовано структурно-функціональну модель формування готовності майбутніх юристів до консультативної діяльності, яка передбачає аудиторну та позааудиторну підготовку з технології інтерв’ювання клієнтів, юридичного консультування та оформлення супровідної консультаційної документації; формування пізнавальної спрямованості на консультаційну підготовку; розвиток та виховання професійно важливих для юриста-консультанта якостей;

 • конкретизовано зміст критеріїв вияву консультаційного досвіду, пізнавальної спрямованості та професійно важливих якостей у структурі готовності майбутніх юристів до консультативної діяльності;

 • уточнено зміст дефініцій «консультативна діяльність юристів», «консультаційна діяльність юрисконсульта», «юридичне консультування», «юридична консультація»;

 • набули подальшого розвитку науково-теоретичні положення про сутність та зміст консультативної діяльності юристів, структуру готовності майбутніх юристів до консультативної діяльності, зміст, форми та методи консультаційної підготовки майбутніх юристів, а також залучення їх до самостійної консультативної діяльності у процесі юридичної освіти.

Практичне значення одержаних результатів: розроблено та впроваджено у процес фахової підготовки за спеціальністю «Правознавство» програмно-методичне забезпечення спецкурсу «Консультативна діяльність юристів», а також методики формування консультаційного досвіду студентів.

Теоретичні матеріали, наукові висновки та практичні результати дослідження використано в процесі фахової підготовки студентів-юристів у Харківському національному університеті внутрішніх справ (довідка №684 від 07.05.2012р.) та його Сумській філії (довідка №251 від 04.05.2012р.), Херсонському державному університеті (довідка №01-11/945 від 27.04.2012р.), Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ (довідка №1107 від 28.04.2012р.), Державному вищому навчальному закладі «Українська академія банківської справи Національного банку України» (довідка № 09/733 від 25.04.2012р.).Апробація результатів дисертації. Основні положення й результати дослідження обговорено на наукових і науково-практичних конференціях: міжнародних: «Государство и право: история и современность» (Курський індустріальний інститут, м. Курськ, Росія, 2011), «Тенденції розвитку вищої освіти в Україні: європейський вектор» (Кримський гуманітарний університет, м. Ялта, 2011), «Актуальные проблемы современного образования: опыт и инновации» (Ульянівський державний педагогічний університет, м. Ульянівськ, Росія, 2011), «Человек, психология, экономика, право, управление: проблемы и перспективы» (Мінський інститут управління, м. Мінськ, Білорусія, 2011), «Держава і право: проблеми становлення і стратегія розвитку» (Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ, м. Суми, 2011), «Сучасні тенденції розвитку освіти в Україні та за кордоном» (Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов, м. Горлівка, 2011), «Перспективные научные исследования – 2012» (інтернет-конференція м. Софія, Болгарія, 2012), «Научная мысль информационного века – 2012» (інтернет-конференція, м. Пшемишль, Польща, 2012), «Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави» (Харківський національний університет внутрішніх справ, м. Харків, 2012), «Дни науки-2012» (інтернет-конференція, м. Прага, Чехія, 2012) ; всеукраїнських: «Зарубіжна та українська художня культура: питання історії, теорії, методики» (Херсонський державний університет, м. Херсон, 2011), «Правова держава: історія, сучасність та перспективи формування в Україні» (Запорізький юридичний інститут ДДУВС, м. Запоріжжя, 2011), «Суспільно-політичні процеси на українських землях: історія, проблеми, перспективи» (Сумський державний університет, м. Суми, 2011), науково-методичний семінар «Організація виховної роботи з учнівською та студентською молоддю: досвід та перспективи» (Херсонський національний технічний університет, м. Херсон, 2011); регіональних: «Психолого-педагогічні засади діяльності вчителя: історія, теорія, практика» (Південноукраїнський регіональний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів, м. Херсон, 2010), обласні педагогічні читання «Вірний науковій істині (до 115 річчя з дня народження Л.С. Виготського» (Південноукраїнський РІПО, м. Херсон, 2011); міжвузівських: «Актуальні проблеми сучасної психології та педагогіки вищих навчальних закладів МВС України» (Харківський національний університет внутрішніх справ, м. Харків, 2010), науково-теоретична конференція викладачів, аспірантів, співробітників та студентів (Сумський державний університет, м. Суми, 2011), Круглий стіл «Актуальні проблеми сучасної психології та педагогіки вищих навчальних закладів МВС України» (Харківський національний університет внутрішніх справ, м. Харків, 2011); на засіданнях кафедри педагогіки і психології Комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради і науково-методичних семінарах Сумської філії Харківського національного університету внутрішніх справ.

Публікації. Основні теоретичні положення й висновки дисертації знайшли відображення у 21 публікації автора, з яких: 8 одноосібних статей у провідних фахових виданнях, 12 статей у збірниках матеріалів і тез конференцій (11 – одноосібних, 1 – у співавторстві), 1 методична розробка.

Структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків до розділів, загальних висновків, додатків (6 на 18 сторінках), списку використаних джерел (282 найменування). Робота містить 6 рисунків і 14 таблиць. Загальний обсяг роботи – 224 сторінки, із них 173 сторінки основного тексту.


ВИСНОВКИ


 1. Проблема формування готовності майбутніх юристів до консультативної діяльності набула актуальності внаслідок зростанням потреби населення у правовій допомозі кваліфікованих юристів-консультантів. Результати дослідження довели важливість консультативної діяльності для багатьох юридичних професій та спеціальностей. Професіографічна характеристика юридичної праці виявила специфічні особливості консультативної діяльності у ній, які визначають ряд вимог до професійної підготовки майбутніх юристів. Це, насамперед, необхідність оволодіння теорією та технологією консультативної діяльності, соціально-психологічна підготовка до консультаційної взаємодії з різними категоріями клієнтів, розвиток пізнавальної спрямованості, пошуково-аналітичних, комунікативних та моральних якостей.

Специфічні особливості юридичної праці враховано в обгрунтуванні структури та змісту компонентів і критеріїв готовності майбутніх юристів до консультативної діяльності, серед яких виділено пізнавальну спрямованість на консультаційну підготовку, консультаційний досвід та професійно важливі для консультативної діяльності якості. Критерії пізнавальної спрямованості представлено пізнавальними інтересами, пріоритетними мотивами консультаційної підготовки та ціннісно-орієнтованим прагненням до консультаційної самоосвіти. До критеріїв консультаційного досвіду віднесено консультаційні знання та уміння. Стосовно професійно важливих якостей, то їх критерії відображають сформованість у студентів-консультантів пошуково-аналітичних та комунікативних здібностей, а також моральних якостей.

 1. На підставі аналізу наукових та навчально-методичних праць із проблеми дослідження уточнено поняття «консультативна діяльність юристів» та з’ясовано його сутність Консультативна діяльністю юристів є такою діяльністю, яка систематично здійснюється у межах змісту професійної праці фахівцями з різних галузей права і передбачає надання консультаційних послуг правового характеру юридичним та фізичним особам. Консультативна діяльність юристів відрізняється міжпрофесійним характером і реалізується у змісті багатьох юридичних професій та спеціальностей. Консультативну діяльність юристів необхідно відрізняти від консультаційної діяльності юрисконсульта, яка, окрім проведення консультацій, передбачає широкий спектр додаткових юридичних дій із правового забезпечення процесу виробництва.

Вивчення досвіду формування готовності майбутніх юристів у системі вітчизняної професійної освіти виявило поряд із позитивними перевагами й певні недоліки в їх консультаційній підготовці. Це, зокрема, відсутність окремої дисципліни з консультаційної підготовки в навчальних планах спеціальності «Правознавство» та фрагментарний характер навчання студентів консультативній діяльності на заняттях із юридичної деонтології, адвокатології та юридичної психології. Неможливість залучення значної кількості студентів до позааудиторних занять у юридичних клініках при внз позбавляють їх основну масу цілеспрямованої підготовки до консультативної діяльності. У клінічному навчанні спостерігається надмірне акцентування на технологіях консультативної діяльності, недостатньо уваги приділяється соціально-психологічній підготовці та моральному вихованню клініцистів.

 1. Отримані результати вивчення досвіду консультаційної підготовки знайшли відображення в обґрунтуванні структурно-функціональної моделі формування готовності майбутніх юристів до консультативної діяльності. Структура цієї моделі поєднує мотиваційно-цільовий, змістовий, організаційно-методичний та контрольно-результативний компоненти. Згідно із моделлю завданнями консультаційної підготовки визначено формування консультаційного досвіду, пізнавальної спрямованості та професійно важливих якостей у студентів як майбутніх консультантів у юридичній сфері. У мотивації пізнавальної діяльності студентів виділено мотиви розуміння важливої ролі консультативної діяльності у юридичній праці, інтересу до консультаційної підготовки, досягнення успіху у самостійній консультативній діяльності, суспільної значущості результатів самостійної консультативної діяльності.

Змістом консультаційної підготовки студентів-юристів передбачено впродовж 4-5 курсів вивчення спецкурсу «Консультативна діяльність юристів» на аудиторних заняттях, залучення до доступної самостійної консультативної діяльності в процесі навчально-виробничих практик та клінічної освіти в позааудиторний час, педагогічні заходи з морального виховання. Для практичної реалізації змісту консультаційної підготовки старшокурсників застосовувались такі групові та індивідуальні форми, як аудиторні заняття, конференції, індивідуальні самостійні заняття, консультації, зустрічі з фахівцями-юристами. Масовий характер залучення студентів до консультативної діяльності було забезпечено шляхом створення на базі кожної юридичної клініки мережі з 2-8 мобільних консультаційних пунктів, які працювали тимчасово в період навчально-виробничих практик у різних районах поза межами внз. У таких пунктах під керівництвом педагогів групи з 4-5 старшокурсників здійснювали адресне юридичне обслуговування на основі запиту на правові консультаційні послуги в районах їх розташування. У процесі підготовки старшокурсників до консультативної діяльності доведено доцільність використання поряд із педагогічними методами навчання та виховання спеціальних методів інтерв’ювання, консультування та оформлення супровідної консультаційної документації.

4. Запропоновані авторські методики збору студентами інформації про правову проблему клієнта, спостереження соціально-психологічних особливостей клієнтів у процесі інтерв’ювання, підготовки до консультації та консультаційно-комунікативної взаємодії з клієнтами вирізняються вираженою пошуково-пізнавальною спрямованістю із чітко структурованим алгоритмом навчальних завдань. Це створює сприятливі умови не тільки для технологічної підготовки до консультативної діяльності, але й формуванню пізнавальної спрямованості та розвитку таких професійно важливих якостей майбутніх юристів-консультантів, як пошуково-аналітичні здібності. Акцентуація уваги на розробці і врахуванні соціально-психологічних характеристиках клієнтів у ході моделювання комунікативної взаємодії з клієнтами та навчання етиці консультаційного спілкування сприяло розвиткові комунікативних і моральних якостей студентів. Даний ефект було посилено ситуаціями морального вибору, що провокували на неформальне спілкування та протиправні дії у корисних інтересах. Проведена дослідно-експериментальна робота показала високу ефективність структурно-функціональної моделі формування готовності майбутніх юристів до консультативної діяльності у процесі фахової підготовки. Було виявлено, що в експериментальних групах рівні сформованості критеріїв консультаційного досвіду, пізнавальної спрямованості та професійно важливих якостей значно вищі в порівнянні зі студентами контрольних груп.Дисертаційне дослідження не вичерпує всіх аспектів порушеної проблеми формування готовності майбутніх юристів до консультативної діяльності у процесі фахової підготовки. Подальшого дослідження вимагають питання масового навчання студентів методикам інтерв’ювання та консультування на другому та третьому курсах у період отримання юридичної освіти; створення постійно діючих мобільних консультаційних пунктів при юридичних клініках; обґрунтування та розробки системи підготовки студентів до юрисконсультської праці.
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка