Комунальний вищий навчальний заклад «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради На правах рукопису василенко марина євгенівнаСторінка3/4
Дата конвертації09.03.2016
Розмір0.54 Mb.
1   2   3   4

 • Концепція розвитку вищої юридичної освіти в Україні. Проект [Електронний ресурс] // Юридичний журнал. – 2009. – №11. – Режим доступу до матеріалів: http://www.justinian.com.ua

 • Корольчук М.С. Теорія і практика професійного психологічного відбору: Навч. посібник для слухачів і студентів вищих навчальних закладів / Микола Степанович Корольчук, Валентина Миколаївна Крайнюк. – К.: Ніка-Центр, 2006. – 536 с.

 • Косаревська О.В. Формування професійної правової свідомості курсантів на початковому етапі навчання у ВНЗ МВС України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / Ольга Віталіївна Косаревська – Одеса, 2003. – 23 с.

 • Костюк Г.С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості / [Уклад. В.В. Андрієвська, Г.О. Балл, О.Т. Губко, О.В. Проскура]; за ред. Л.М. Проколієнко. – К.: Рад. школа, 1989. – 608 с.

 • Косянова О.М. Интегративный подход к формированию профессиональной коммуникативной компетентности студентов правовых специальностей: дис. ... докт. пед. наук: 13.00.02 / Ольга Михайловна Касянова – М., 2008. – 516 с.

 • Кочюнас Р. Психологическое консультирование и групповая психотерапия: Учеб. пособие для вузов / Римантас Кочюнас – 3-е изд., стереотип. – М.: Академический Проект; Трикста, 2004. – 464 с.

 • Кравченко І.Ф. Консультативна робота класного керівника: Методичні рекомендації для заступників директорів та класних керівників загальноосвітніх навчальних закладів / І.Ф. Кравченко – Херсон: Вид-во РІПО, 2008. – 30 с.

 • Краснейчук А.О. Становлення і розвиток консультаційної діяльності в державному управлінні України: дис. ... канд. наук з державного управління: 25.00.02 – механізми державного управління / Алла Олексіївна Краснейчук – Київ,2008. – 210 с.

 • Крутецкий В.А. Воспитание воли / Андреевич Крутецкий Вадим – М.: Педагогика, 1957. – 123 с.

 • Крушельницька Я.В. Фізіологія і психологія праці: Підручник / Ярослава Володимирівна Крушельницька – К.: КНЕУ, 2003. – 367 с.

 • Кубіцький С.О. Система оцінювання готовності майбутніх офіцерів до професійної діяльності: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / Сергій Олегович Кубіцький – К., 2002. – 15 с.

 • Кузьменко В.В. Використання інтерактивних методів у процесі професійного навчання / В.В. Кузьменко, І.Я. Жорова // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: Методологія, теорія, досвід, проблеми. – К.-Вінниця: ДОВ Вінниця, 2002. – Ч. 1. – С. 444-453.

 • Кузьменко В.В. Професійні здібності особистості: діагностика та шляхи формування: Методичні рекомендації / В.В. Кузьменко, І.Я. Жорова – Херсон: Придніпров’я, 2005. – 48 с.

 • Кузьменко В.В. Управління процесом формування у майбутніх педагогів готовності до виховної роботи з дітьми / Василь Васильович Кузьменко // Державно-громадське управління сучасним закладом освіти: Матеріали Другої обласної науково-методичної конференції. Херсон, 19 грудня 2008 р. / [за ред. В.В. Кузьменка, Н.В. Слюсаренко, К.М. Товстухи]. – Херсон: РІПО, 2008. – С. 55-61.

 • Кузьменко Ю.В. Формування культури праці особистості: [монографія] / Юлія Василівна Кузьменко; за ред. Н.В. Слісаренко – Херсон: РІПО, 2010. – 172 с.

 • Кулагин Б.В. Основы профессиональной психодіагностики / Б.В. Кулагин – Л.: Медицина, 1984. – 216 с.

 • Кулик Є.В. Аналіз мотивів процесу самоосвіти майбутніх вчителів трудового навчання / Є.В. Кулик // Дидактика професійної школи: зб. наук. праць – Хмельницький: ХНУ, 2006. – Вип. 4. – С. 84-90.

 • Кулик Є.В. Зміст і діагностика рівня готовності до педагогічної дослідницької діяльності майбутніх вчителів трудового навчання / Є.В. Кулик // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. Серія педагогіка. – 2004. – № 3. – С. 42-46.

 • Кулик Є.В. Педагогічна технологія формування готовності студентів до педагогічної дослідницької діяльност / Є.В. Кулик // Педагогічні науки: зб. наук. праць. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2004. – Вип. 37. – С. 254-258.

 • Кулик Є.В. Підготовка майбутніх вчителів до дослідницької діяльності. Монографія / Євген Володимирович Кулик. – Київ-Дрогобич: Коло, 2004. – 382 с.

 • Кучеренко С.М. Оценка психологической готовности студентов к професиональной деятельности как одно из направлений повышения качества подготовки специалистов / Сергей Михайлович Кучеренко // Вісник Харківського університету. Серія: Психологія. –. Харків: ХДУ, 1998. – № 403. – С 107-111.

 • Левитов Н.Д. Психология труда / Николай Дмитриевич Левитов. – М.: Государственное учеб-педаг.изд-во Мин-ва просвещения РСФСР, 1963. – 163 с.

 • Ліненко А.Ф. Готовність майбутніх вчителів до педагогічної діяльності / А.Ф. Ліненко // Педагогіка і психологія. – 1995. – №1. – С. 125–133.

 • Лобан И.Е. Судебно-медицинская деятельность в уголовном судопроизводстве: правовые, организационные и методические аспекты / Игорь Евгеньевич Лобан, Григорий Иосифович Заславский, Вячеслав Леонидович Попов – СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2003. – 467 с.

 • Лоджук М.Т. Правові основи та ключові етапи здійснення процесуального представництва студентом-клініцистом інтересів відвідувачів юридичних клінік в цивільному судочинстві / Максим Тарасович Лоджук // Актуальні проблеми теорії та історії прав людини, права і держави: Матеріли міжнародної щорічної наукової конференції молодих вчених, аспірантів і студентів, присвяченої пам’яті видатних вчених-юристів П.О. Недбайла, О.В. Сурілова, В.В. Копєйчикова, 11-13 лютого 2010 р. / За заг. ред. Ю.М. Оборотова, П.М. Рабіновича. – Львів; Одеса: 2010. – С. 102-104.

 • Лукашевич Н.П. Психология труда: Учеб. пособие / Н.П. Лукашевич, И.В. Сингаевская, Е.И. Бондарчук. – 2-е изд., доп. и перераб. – К.: МАУП, 2004. – 112с.: ил.

 • Лукьянова И.Н. Клиническое образование в Академическом правовом институте: итоги десятилетия (Россия) / И.Н. Лук’янова // Эдилет. Научные труды. – Алматы: Каспийский общественный університет, 2010. – № 1(31). – С. 153-157.

 • Лунев В.Е. Психолого-правовые особенности юридического мышления и критерии его діагностики / В.Е. Лунев // зб. матеріалів Всеукр. наук.-метод. конф., 23 квітня 2010 р.: українською та російською мовами / за заг. ред. А.В. Гордєєвої. – Донецьк: ДонНУ, 2010. – С. 210-213.

 • Люблинский А.И. О «юридических клиниках» / Александр Исаакович Люблинский // Журнал Министерства юстиции. – 1901. – №1.Январь-№2. Февраль – С. 175-181.

 • Майоров В.И. Введение в юридическую специальность: Учеб. пос. / Владимир Иванович Майоров, Наталья Ивановна Иоголевич – Челябинск, Ургу, 2005. – 146 с.

 • Макаренко А.С. О воспитании / А.С. Макаренко; сост. и автор. вступ. ст. В.С. Хелемендик. – М.: Политиздат, 1990. – 415 с.

 • Максименко С.Д. Загальна психологія: Навчальний посібник / Сергій Дмитрович Максименко – 3-є вид., перероб. і доп. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 272 с.

 • Мальцева Т.В. Профессиональное психологическое консультирование: Учеб. пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ-Дана, 2009. – 143 с.

 • Марчук І.П. Формування професійно-моральних якостей майбутніх працівників правоохоронних органів у вищих навчальних закладах МВС України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / Ігор Петрович Марчук – Кіровоград, 2005. – 23 с.

 • Масальський В.І. Правова і юридична освіта у сучасній Україні: про сутність термінів та правомірність їх використання / Василь Іванович Масальський, Денис Сергійович Скородумов // Політологія. – 2011. – № 3 (77) травень-червень. – С. 157-162.

 • Мельничук О.Б. До проблеми прийняття рішення у психологічному консультуванні / Оксана Богданівна Мельничук // Коломінські читання: Матеріали Другого Міжнар. наук. форуму, присвяч. пам’яті д-ра психол. наук, проф. Н.Л. Коломінського; м. Київ, МАУП, 19 лютого 2008 р. / Редкол.: М.Ф. Головатий (голов. ред.), О.Л. Туриніна (відп. ред.). – К.: ДП «Вид. дім «Персонал», 2009. – С. 330-334.

 • Методичні рекомендації з підготовки документів місцевих органів виконавчої влади: навч.-метод. збірник / Чернігівський центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підрозділів, установ і організацій; упоряд.: А.М. Сокулінський. – Чернігів: ЦППК, 2010. – 25 с.

 • Мещерина Н.Г. Развитие профессионально значимых качеств личности будущего адвоката в образовательном процессе вуза: дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Наталья Георгиевна Мещерина – Ставрополь, 2005. – 256 с.

 • Ми є. Були. І будем Ми!: Виховання національної самосвідомості учнів засобами художньої літератури [Текст]: навчально-методичний посібник / [Н.Й. Волошина, О.М. Бандура, С.О. Жила та ін.]; за ред. Н.Й. Волошиної. – К.: Ленвіт, 2003. – 215 с.

 • Миськів Л.І. Проблеми морально-правового виховання курсантів ВНЗ МВС України / Леся Ігорівна Миськів // Наше право. – 2008. – № 1. – С. 60-65.

 • Михайленко О.В. Порівняльний аналіз професійної підготовки фахівців-юристів в Україні, Німеччині та США / О.В. Михайленко // Наукові записки НДУ ім. М. Гоголя. Психолого-педагогічні науки. – 2011. – № 1. – С. 183-188.

 • Молдован В.В. Юридична клініка: [Текст]: навчальний посібник / В.В. Молдован, Р.С. Кацавець. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 224 с.

 • Моляко В.А. Психологическая готовность к труду на современном производстве / В.А. Моляко, М.Л. Смульсон. – К.: [б. в.], 1985. – 14 с.

 • Мороз Л.В. Формування готовності викладачів до виховної роботи зі студентською молоддю у методичній діяльності вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації: дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Лариса Володимирівна Мороз – К., 2008. – 264 с.

 • Мороз О.Г. Викладач вищої школи: психолого-педагогічні основи підготовки: Навч. посібник / О.Г. Мороз, О.С. Падалка, В.І. Юрченко; за заг. ред. О.Г. Мороза. – К.: НПУ, 2006. – 208 с.

 • Москаленко А.П. Професійна мотивація працівників органів внутрішніх справ: вивчення та корекція: Науково-практичний посібник / А.П. Москаленко, Д.О. Кобзін, А.А. Стародубцев; відп. редактор проф. В.О. Соболев – Харків: Ун-т внутр. справ, 1999. – 98 с.

 • Мусиенко-Репская В.И. Подготовка студентов к педагогическому самоменеджменту в профессиональной деятельности: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Валентина Ивановна Мусиенко-Репская – Одеса., 2000. – 232 с.

 • Наукові основи методики літератури [Текст] : посібник для студ. вузів / [Н.Й. Волошина, О.М. Бандура, С.О. Жила та ін.]; під ред. Н.Й. Волошиної. – К. : Ленвіт, 2002. – 344 с.

 • Національна програма правової освіти населення. Затв. Указом Президента України від 18.10.2001р. №992/2001 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 43. – С. 36.

 • Нельсон-Джоунс Р. Теория и практика консультирования / Ричард Нельсон-Джоунс; перев. Е.Н. Волков, И.Н. Волкова. – СПб.: Питер-Пресс, 2000. – 464 с.

 • Немов Р.С. Основы психологического консультирования: Учеб. для студ. педвузов / Роберт Семенович Немов – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1999. – 394 с.

 • Немов Р.С. Психология: Учеб. для студентов вісш. пед. учеб. заведений: В 3 кн. / Роберт Семенович Немов – М.: Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС, 2000.

  Кн.1.Общие основы психологии – 576 с.

  Кн. 3: Психодіагностика. Введение в научное психологическое исследование с єлементами математической статистики. – 640с.  1. Нерсесян Л.С. Психологическая структура готовности оператора к экстремальным действиям / Л.С. Нерсесян, В.Н. Пушкин // Вопросы психологии. – 1969. – № 5. – С. 24-31.

  2. Николаенко С.А. Системный анализ профессиональной готовности будущего учителя в педагогической деятельности: автореф. дис. на соискание ученой степени канд. пед. наук. 13.00.02 «Теория и методика обучения» / Сергей Александрович Николаенко – К., 1985. – 20 с.

  3. Ничкало Н.Г. Підготовка педагогів для сучасної професійної школи: полікультурний аспект, нові завдання й напрямки досліджень / Нелля Григорівна Ничкало // Педагогіка вищої та середньої школи: зб. наук. пр. / Криворіз. держ. пед. ун-т. – Кривий Ріг, 2004. – С. 26-33.

  4. Новий тлумачний словник української мови: у 3т.: 200 000 слів/ Укл. В. Яременко, О. Сліпушко / Василь Яременко, Оксана Сліпушко. – 2-ге вид., виправл. – К.: Вид-во «Аконіт», 2008.

  Т.1: А-К. – 926 с.

  Т.2: К-П. – 926 с.  Т.3: П-Я. – 862 с.

  1. Новиков Д.А. Статистические методы в педагогических исследованиях (типовые случаи) / Д.А. Новиков. – М.: МЗ-Пресс, 2004. – 67 с.

  2. О правовых консультациях («правовых клиниках») для населения на базе вузов, осуществляющих подготовку юридических кадров [Электронный ресурс]: Приказ Минобразования РФ от 30 сентября 1999 г. № 433. – Режим доступа к документу: http://www.lawrussia.ru.

  3. Общая психология: Учеб. для студентов пед. ин-тов / [М.Г. Ярошевский, В.С. Мухина, К.К. Платонов и др.]; под ред. А.В. Петровского. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение, 1976. – 479 с.

  4. Ожегов С.И. Словарь русского языка: Ок. 57 000 слов / Под ред. чл.-корр. АН СССР Н.Ю. Шведовой. – 18-е изд., стереотип. – М.: Рус. яз., 1986. – 797 с.

  5. Орбан-Лембрик Л.Е. Юридична психологія: Навчальний посібник / Лідія Ернестівна Орбан-Лембрик, Василь Васильович Кошинець – Чернівці: Книги – ХХІ, 2007. – 448 с.

  6. Основи психолого-управлінського консультування: Навч. посіб. / [Л.М. Карамушка, Н.Л. Коломінський, М.В. Войтович та ін.]; за наук. ред. Л.М. Карамушки – К.: МАУП, 2002. – 136 с.:іл. – Бібліогр. наприкінці підрозділів.

  7. Пасечнікова Л.П. Технологія досягнення професійного успіху. 10 клас: Навчально-методичний посібник для вчителя / Лариса Павлівна Пасечнікова – Х.: Основа, 2007. – 192с. – (Серія «Профільне навчання»).

  8. Пашковський М.І. Юридична клініка – крок до майбутнього / Микола Іванович Пашковський // Митна справа. – 2007. – № 6 (54). – С. 56-59.

  9. Перлин А.Г. Сравнительная характеристика ответственности личности у начинающих и опытных юристов: дис. … канд. психол. наук: 19.00.11 / Артур Григорьевич Перлин – М., 2000. – 129 с.

  10. Петрухин И.Л. Отчет о социологическом исследовании факторов, влияющих на деятельность адвокатов Московской городской коллегии адвокатов / Игорь Леонидович Петрухин // Рассказывают адвокаты / Отв. ред. Г.М. Резник – М., 2000. – С. 93-112.

  11. Платонов К.К. Структура и развитие личности / Константин Константинович Платонов. – М.: Наука, 1986. – 256 с.

  12. Пліско В.І. Теоретичні і методичні засади формування готовності працівників правоохоронних органів до діяльності в умовах екстремальних ситуацій: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / Валерій Іванович Пліско; Академія педагогічних наук України; Інститут педагогіки і психології професійної освіти. – К., 2004. – 44 с.

  13. Положення «Про Всеукраїнську міжвідомчу координаційно-методичну раду з правової освіти населення»: затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 29 травня 1995 р. № 366 // Зібрання постанов уряду України. – 1995. – № 8. – С. 198.

  14. Поляков А.О. Юридична клінічна освіта: історичний досвід і сучасність / А.О. Поляков // Педагогічний дискурс. – 2010. – Вип. 8. – С. 185-191.

  15. Полянская В.А. Профессиональная направленность студентов-юристов и ее динамика на начальном этапе освоения юридической деятельности: дис. ...канд. психол. наук: 19.00.06 / Валентина Анатольевна Полянская – Санкт-Петербург, 2004. – 218 с.

  16. Попова Н.В. Організаційно-методичні засади консультативного забезпечення управлінської діяльності керівників загальноосвітніх навчальних закладів у регіоні: дис. ... канд. пед. наук : 13.00.06 / Наталя Вікторівна Попова – К., 2008. – 222 с.

  17. Правовая аргументация: [Электронный ресурс]: учебно-методический комплекс / Сост. О.В. Никитина, Н.Ю. Тяпугина – Саратов: ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная юридическая академія», 2011. – Режим доступа к материалам: http://www.sgap.ru.

  18. Правосвідомість і правова культура як базові чинники державотворчого процесу в Україні: монографія / Л.М. Герасіна, О.Г. Данильян, О.П. Дзьобань та ін. – Харків: Право, 2009. – 351 с.

  19. Приходченко К.І. Діагностика у виховному процесі / К.І. Приходченко, Л.Є. Литвин – Харків: Основа,2006. – 160с.

  20. Про адвокатуру: Закон України від 19.12. 1992 № 2887 [Електронний ресурс] // Відомості Верховної Ради. – 1993. – № 9. – С. 62. – Режим доступу до матеріалів: http://zakon.rada.gov.ua.

  21. Про вищу освіту: Закон України від 17 січня 2002 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 20. – С. 134.

  22. Про затвердження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра. Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 р. № 787 [Електронний ресурс] – Режим доступу до матеріалів: http://zakon2.rada.gov.ua.

  23. Про затвердження Програми розвитку юридичної освіти: Постанова Кабінету Міністрів України від 10 квітня 2001 р. № 344 XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу до матеріалів: http://zakon.rada.gov.ua.

  24. Про Національну доктрину розвитку освіти: Указ Президента України від 17 квітня 2002 р. № 347 // Офіційний вісник України. – 2002. – № 16. – С. 860.

  25. Про нотаріат: Закон України від 02.09.1993 № 3425-XII [Електронний ресурс] // Відомості Верховної Ради. – 1993. – № 39. – С. 383. – Режим доступу до матеріалів: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws.

  26. Про освіту: Закон України від 4 червня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 34. – С. 451-452.

  27. Про перелік напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями. Постанова Кабінету Міністрів України від 24.05.1997 р. № 507 [Електронний ресурс] – Режим доступу до матеріалів: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws.

  28. Про прокуратуру: Закон України від 05.11.91 № 1789-XII // Відомості Верховної Ради. – 1991. – № 53. – С. 793.

  29. Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 07. 07 2010 № 2453-VI [Електронний ресурс] // Відомості Верховної Ради. – 2010. – № 41-42, 43, 44-45. – С. 529. – Режим доступу до матеріалів: http://zakon.rada.gov.ua.

  30. Програма початкового курсу практичної підготовки студентів, які виявили бажання брати участь в діяльності юридичної клініки у І семестрі 2011/2012 навчального року [Електронний ресурс Юридичної клиніки Національного університету «Одеська юридична академія»]. – Режим доступу до матеріалів: http://lawclinic.onua.edu.ua.

  31. Программа дополнительного образования студентов по получению практических навыков юриста в юридической клинике без отрыва от программы основного обучения. [Электронный ресурс Юридической клиники Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского]. – Режим доступа к материалам: http://www.unn.ru/law/index.php.option.

  32. Профессиональные навыки юриста: Опыт практического обучения / [Л.А. Воскобитова, А.Б. Гутников, В.В. Захаров и др.]; отв. ред. Л.А. Воскобитова, Л.П. Михайлова, Е.С. Шугрина.– М.: Дело, 2001. – 416 с.

  33. Психологическое обеспечение профессиональной деятельности / [Г.С. Никифоров, М.А. Дмитриева, Л.Н. Корнеева и др.]; Под ред. Г.С. Никифорова – СПб.: Изд-во С.-Петербургского ун-та, 1991. – 152 с.

  34. Рабочая программа по курсу «Юридическая клиника» [Электронный ресурс Юридической клиники Байкальського государственного университета экономики и права]. – Иркутск, 2005. – Режим доступа к материалам: http://go.mail.ru.

  35. Райкова Е.Ю. Формирование психологической готовности студентов к консультированию по проблемам родительско-детских отношений: дис. … канд.. психол. наук: 19.00.07 / Елена Юрьевна Райкова – Самара, 2005. – 196 с.

  36. Рибалка О.Я. Формування готовності студентів біологічних факультетів до виховання у підлітків культури міжстатевих стосунків: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / Олена Яківна Рибалка – Кіровоград, 2005. – 24 с.

  37. Розенфельд Н.А. Підвищення ефективності проходження виробничої практики студентами юридичних факультетів ВНЗ за рахунок організації проведення практики на базі юридичних клінік / Наталія Андріївна Розенфельд // Університетські наукові записки. – 2007. – №2 (22). – С. 456-460.

  38. Рубинштейн С.Л. Избранные философско–психологические труды. Основы онтологии логики и психологи / Сергей Леонидович Рубинштейн. – М.: Наука, 1997. – 463 с.

  39. Румынина В.В. Введение в юридическую специальность: Учеб. пос. / Вероника Викторовна Румынина. – М.:Форум, Инфра-М, 2010. – 208 с.

  40. Савіщенко В.М. Педагогічні умови формування професійно значущих якостей майбутнього юриста в навчально-виховному процесі вищого навчального закладу: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Вікторія Миколаївна Савіщенко – Запоріжжя, 2008. – 262 с.

  41. Савіщенко В.М. Проблеми педагогізації юридичної освіти / В.М. Савіщенко // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: Зб. наук. пр. / Редкол. Т.І. Сущенко (голов. ред.) та ін. – Запоріжжя, 2006. – Вип. 38. – С. 406-410.

  42. Савіщенко В.М. Формування моральної свідомості юриста як педагогічна проблема / В.М. Савіщенко // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: Зб. наук. пр. / Редкол. Т.І. Сущенко (голов. ред.) та ін. – Запоріжжя, 2006. – Вип. 40. – С. 390-396.

  43. Самолова Е. Комплексная визуальная діагностика / Елена Самойлова – М.: АСТ, Астрель, 2007. – 288 с.

  44. Сахапова Э.И. Педагогические условия формирования готовности к работе с семьей у будущих педагогов-психологов/ Э.И. Сахапова // В мире научных открытий. – Красноярск: Научно-информационный центр, 2010. – № 4.18. – С. 40-42.

  45. Сидоренко В.К. Зростання вимог до розумової сторони трудової діяльності людини як закономірний наслідок удосконалення засобів виробництва / В.К. Сидоренко, І.В. Гевко // Молодь і ринок. – 2004. – № 1. – С. 57-65.

  46. Сидоренко В.К. Основи наукових досліджень: Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних закладів освіти / В.К. Сидоренко, П.В. Дмитренко – К.: РННЦ “ДІНІТ”, 2000. – 59 с.

  47. Сидоренко В.К. Праця і всебічний розвиток особистості / Віктор Костянтинович Сидоренко // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. – К.: Міленіум, 2004. – С. 120-132.

  48. Сидоренко В.К. Проблема здібностей в психології і педагогіці / Віктор Костянтинович Сидоренко // Таврійський вісник освіти. – 2004. – № 4. – С. 60-73.

  49. Синєокий О.В. Загальнотеоретичні проблеми адвокатології: Навчально-методичний посібник / Олег Володимирович Синєокий. – Запоріжжя: ЗНУ, 2007. – 108 с.

  50. Сімко Р.Т. Поняття готовності до професійної діяльності на сучасному етапі розвитку психологічної науки / Р.Т. Сімко //Проблеми сучасної психології.– 2011. – Вип. 13 – С. 415-425.
 • 1   2   3   4


  База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка