Комунальний вищий навчальний заклад «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради На правах рукопису василенко марина євгенівнаСторінка4/4
Дата конвертації09.03.2016
Розмір0.54 Mb.
1   2   3   4

 • Скакун О.Ф. Юридична деонтологія: Підручник. Перек. з рос. / Ольга Федорівна Скакун – Харків: Еспада, 2008. – 400 с.

 • Скрябін О.М. Психолого-правові аспекти розвитку комунікативних здібностей адвокатів / О.М. Скрябін // Вісник Запорізького національного університету. Серія «Юридичні науки». – 2011. – № 3. – С. 15-20.

 • Сластенин  В.А. Педагогика профессионального образования: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, Е.Н. Шиянов; под ред. В.А. Сластенина. – М.: Академия, 2002. – 576 с.

 • Сливка С. Юридична деонтологія. Правнича етика. Професійна культура: Підручник / Степан Степанович Сливка –3-тє вид., пере-роб. і доп. – К.: Атіка, 2010. – 296 с.

 • Сливка С.С. Філософсько-правові проблеми професійної культури юриста: дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.12 [Електронний ресурс] / Степан Степанович Сливка; Львівський ін-т внутрішніх справ при Національній академії внутрішніх справ України. – Львів, 2002. – 405 с. – Бібліогр.: с. 369-405. – Режим доступу до дис.: http://www.lib.ua-ru.net.

 • Слюсаренко Н.В. Інноваційні технології в підготовці вчителя обслуговуючої праці / Ніна Віталіївна Слюсаренко // Інноваційні технології в професійній підготовці вчителя трудового навчання: проблеми теорії і практики. Зб. наук. праць Полтавського державного педагогічного університету. – Полтава: ПДПУ, 2006. – Вип. 1. – С. 149-155.

 • Слюсаренко Н.В. Соціалізація майбутніх учителів у процесі психолого-педагогічної підготовки / Ніна Віталіївна Слюсаренко // Печатное слово. –2006. – №3/20. – С. 63-67.

 • Смирнов Д.А. Профессиональное образование и юридическая помощь незащищенным: опыт создания юридической клиники при Академии ФСИН России / Д.А. Смирнов // Юридическое образование и наука. – 2007. – № 1. – С. 34.

 • Соколенко О.Л. Юридична клініка в правоосвітній діяльності: [Електронний ресурс] / О.Л. Соколенко – Режим доступу до матеріалів: http://www.nbuv.gov.ua.

 • Соколов Н.Я. Профессиональное сознание юристов / Николай Яковлевич Соколов; отв. ред. Е.А. Лукашева: АН СССР – М.: Наука, 1988. – 224 с.

 • Солошенко Д.В. Экстренная психологическая помощь. Консультирование (телефон доверия) / Дмитрик Васильевич Солошенко– Харьков: Торсинг, 2001. – 192 c.

 • Соціальна робота: технологічний аспект: Навч. посіб. / За заг. ред.. проф. А.Й. Капської. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 352 с.

 • Стаднік Н.В. Категорія відповідальності: психолого-педагогічний аспект / Н.В. Стаднік // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: зб. наук. праць / [редкол.: О.В. Сухомлинська, І.Д. Бех, А.Й. Сиротенко, В.М. Оржеховська та ін. – К.: Ін-т проблем виховання АПН України, 2005. – Вип. 8. – Кн. I. – С. 74-77.

 • Старков О.В. Юриспруденция: Введение в специальность: Учеб.-метод. пос. / О.В. Старков, И.В. Упоров. – М.: Экзамен, 2005. – 96с.

 • Стасюк Н.Є. Толерантність як моральна якість особистості / Н.Є. Стасюк // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: зб. наук. праць / [редкол.: О.В. Сухомлинська, І.Д. Бех, А.Й. Сиротенко, В.М. Оржеховська та ін. – К.: Ін-т проблем виховання АПН України, 2005. – Вип. 8. – Кн. I. – С. 81-84.

 • Сукманова О.В. Господарський договір про надання консультаційних послуг: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.04. «Господарське право; господарсько-процесуальне право» / Олена Валеріївна Сукманова – Донецьк, 2005. – 17 с.

 • Сухомлинський В.О. Праця і моральне виховання / Висль Олександрович Сухомлинський – К.: Рад. школа, 1973. – 288 с.

 • Сучасний тлумачний словник української мови: 65 000 слів / За заг. ред. д-ра філол. наук, проф. В.В. Дубічинського. – Х.: ВД «Школа», 2006. – 832 с.

  Т. 2: Д – Копці – 1985. – 572 с.

  1. Сущенко Т.І. Концептуальні основи модернізації та розвитку професіоналізму педагогів у процесі післядипломної освіти / Тетяна Іванівна Сущенко // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти: Зб. наук. праць / За редакцією Л.Л. Товажнянського та О.Г. Романовського. – Харків: НТУ «ХПІ», 2008. – Вип.17 (212). – С. 94-100.

  2. Тактика та методика консультування клієнта: електронні ресурси юридичної клініки «Захисник» Донецького юридичного інституту ЛДУВС: (On-line конференція) [Електронний ресурс] / О.В. Хорошилова – Режим доступу до матеріалів: http://lawhelp.dli.donetsk.ua.

  3. Тацій В. Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого – лідер юридичної освіти в Україні / Василь Якович Тацій // Вища школа. – 2009. – № 10. – С. 5-13.

  4. Типове положення про юридичну клініку вищого навчального закладу України. Затв. Наказом МОНУ від 03.08.2006 р. № 592 // Офіційний вісник України – 2006. – № 32. – С. 680.

  5. Токман А.А. Педагогічні засади формування моральних якостей курсантів навчальних закладів МВС України: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.07 / Андрій Андрійович Токман; Луган. ін-т Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – Луганськ, 2011. – 329 с.

  6. Томсинов В.А. Юридическое образование и юриспруденция в России во второй трети ХІХ века: Учеб. пособие / Владимир Алексеевич Томсинов – М.: Зерцало, 2010. – 334,[2]с.

  7. Томчук М.І. Психологічна готовність майбутніх фахівців до ділового спілкування іноземними мовами: [монографія] / М.І. Томчук, С.М. Бучацька – Вінниця: Вид-во Вінниц. обл. ін-ту післядиплом. освіти пед. працівників, 2010. – 225 с.

  8. Торубара О.М. Формування готовності у майбутніх учителів трудового навчання до використання інформаційних технологій [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук: спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / Олексій Миколайович Торубара; Інститут вищої освіти АПН України. – К., 2009. – 32 с.

  9. Третьяк В.Г. Типология учебной активности и индивидуальные особенности обучаемых юридического вуза МВД: автореф. дис. на соискание ученой степени канд. психол. наук. 19.00.07 «Педагогическая психология» / Владимир Георгиевич Третьяк – Краснодар, 1997. – 25 с.

  10. Трубавіна І.М. Зміст та форми консультативної роботи з учнями: Науково-методичні матеріали для працівників соц. служб, учителів, соціальних педагогів, студентів педагогічних вузів / І.М. Трубавіна – К.: УДЦССМ, 2000. – 88 с.

  11. Туріщева Л.В. Психологічне супроводження профільного навчання / Людмила Василівна Туріщева – Х.: Основа, 2007. – 144 с. – (Серія «Профільне навчання»).

  12. Тюріна В.О. Система цінностей і правова соціалізація майбутніх правоохоронців / В.О. Тюріна, О.О. Тюрін // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: зб. наук. праць / [редкол. О.В. Сухомлинська, І.Д. Бех, А.Й. Сиротенко, В.М. Оржеховська та ін. – К.: Ін-т проблем виховання АПН України, 2006. – Вип. 9. – Кн. 2. – С. 156-160.

  13. Узнадзе Д.Н. Экспериментальные основы психологии установки / Дмитрий Николаевич Узнадзе – Тбилиси: Из-во Академии наук Грузинской ССР, 1961. – 210 с.

  14. Уилсон Р.Д. Клиническое юридическое образование как средство обеспечения доступа к правосодию в развивающихся странах и в странах, недавно вступивши на путь демократии / Ричард Дж. Уилсон // Юридическое обслуживание и права человека: материалы междунар. науч.-практ. семинара, 4-9 июля 1998 г. – М., 1998. – С. 153-154.

  15. Українська радянська енциклопедія: в 13 т. – 2-ге вид. – К.: Головна редакція Укр. рад. енциклопедії, 1980. – Т.5: Кантата-Кулики. – 1980. – 566 с.

  16. Учебная программа образовательной деятельности Юридической клиники [Электронный ресурс Юридической клиники при Филиале Саратовской государственной юридической академии в г. Астрахани]. – Саратов: ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная юридическая академія», 2010. – Режим доступа к материалам: http://www.af.sgap.ru/klinika.htm.

  17. Ушинский К.Д. Теоретические проблемы воспитания и образования / Константин Дмитриевич Ушинский // Избранные педагогические сочинения: в 2 т. / Под ред. А.И. Пискунова. – М.: Педагогика, 1974.– Т. 1. – 787с.

  18. Файн С. Первичная консультація. Установление контакта и завоевание доверия.The First Helping Interview: Engaging the Cleint and Building Trust / Сара Файн, Пол Глассер. / Перевод.Е. Дорошенко, В. Белопольский. – М.: Когито-Центр, 2010. – 240 с.

  19. Філатова І.І. Реалізація виховного потенціалу гуманітарних дисциплін у процесі розвитку духовності студентів вищих медичних навчальних закладів / І.І. Філатова, Т.О. Скрябіна // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: зб. наук. праць / [редкол. О.В. Сухомлинська, І.Д. Бех, А.Й. Сиротенко, В.М. Оржеховська та ін. – К.: Ін-т проблем виховання АПН України, 2006. – Вип. 9. Кн. 2. – С. 320-326.

  20. Хадиуллина Р.Р. Практика устной и письменной речи второго иностранного языка: учебно-методический комплекс / Р.Р. Хадиуллина. – Елабуга: Изд-во ЕГПУ, 2010. – 40 с.

  21. Хомич Г.О. Основи психологічного консультування: Навч. посіб. / Галина Олексіївна Хомич, Разіда Мугалімівна Ткач – К.: МАУП, 2004. – 152 с.: іл. – Бібліогр. в кінці розд.

  22. Храмова Н.Г. Формирование психологической готовности студентов к консультированию по проблемам супружеских отношений: дис. … канд. психол. наук: 19.00.07 / Надежда Григорьевна Храмова – Самара, 2003. – 218 с.

  23. Цирфа Г.О. Юридична деонтологія: Навч. посіб. для дистанційного навчання [Електронний ресурс] / Галина Олександрівна Цирфа; за ред. Ніни Іванівни Клименко – К.: Університет «Україна», 2005 – 210 с. – Режим доступу до посіб.: http://www.ukrreferat.com.

  24. Цой A.A. Развитие психологической готовности сотрудников ОВД к профессиональной деятельности: дис. … канд. психол. наук: 19.00.07 / Алла Андреевна Цой – Ставрополь, 2002. – 181 с.

  25. Чаплак Я.В. Формування готовності майбутніх практичних психологів до консультативної роботи із старшокласниками: дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Ян Васильович Чаплак – К., 2006. – 241 с.

  26. Чернов А.Ю. Профессиональная подготовка социальных работников к консультированию: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.08 / Александр Юрьевич Чернов – Волгоград, 1997. – 179 c.

  27. Чернявская А.П. Психологическое консультирование по профессиональной ориентации / Анна Павловна Чернявская – М.: Владос-Пресс, 2003. – 96 с.

  28. Числов А.И. Профессионализм и деятельность сотрудников милиции / Александр Иванович Числов; под ред. В.П. Сальникова. – СПб.: Фонд «Университет», 1999. – 173 с.

  29. Чистякова С.Н. Концепция профессионального самоопределения молодёжи / [С.Н.Чистякова, В.А. Поляков, А.В. Губин и др.]; под ред. С.Н. Чистяковой // Молодёжь, труд, профессия. Матер. междунар. науч.-практ. конф. в г. Херсоне. В 2-х частях. Ч. ІІ. – Херсон, 1994. – С. 4-15.

  30. Чуфаровский Ю.В. Введение в юридическую специальность: Учеб. пос. / Юрий Валентинович Чуфаровский – М: Изд-во «Социально-политическая мысль», 2004. – 96 с.

  31. Шавир П.А. Психология профессионального самоопределения в ранней юности / П.А. Шавир. – М.: Педагогика, 1981. – 96 с.

  32. Шадриков В.Д. Проблемы системогенеза профессиональной деятельности / Владимир Дмитриевич Шадриков – М.: Наука, 1982. – 280 с.

  33. Шейко В.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: Підручник / В.М. Шейко, Н.М. Кушнаренко – 5-те вид-ня стер. – К.: Знання, 2006. – 307 с.

  34. Штефан Л.А. Соціально-педагогічна теорія та практика в Україні (20-90-ті рр. 20 ст.) Монографія / Людмила Андріївна Штефан. – Х.: ТОВ «ТО Ексклюзив», 2002. – 264 с.

  35. Шульженко Ф.П. Юридична освіта в Україні в контексті Болонського процесу: соціальні аспекти / Федір Пилипович Шульженко // Юридична Україна. – 2004. – № 12. – С. 75-82.

  36. Щёкин Г. Визуальная психодиагностика: познание людей по их внешности и поведению: Учеб.-метод. пособие / Георгий Щёкин. – 2-е изд., испр. – К.: МАУП, 2001. – 616 с.: ил.

  37. Юдина Н. Значение слов и выражений [Электронный ресурс программы «Лексикон»] / Н. Юдина, В Скорбилин. – Режим доступа к материалам: http://vladimir.rfn.ru.

  38. Юдіна Н.О. Особливості мотивації навчання студентів початкових та випускних курсів / Н.О. Юдіна // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова: [зб. наук. пр.]. Сер. 12. Психологічні науки / [ред. рада: В.П. Андрущенко (голова) та ін.; редкол.: С.Д. Максименко та ін.]. – К.: Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, 2007. – Вип. 20 (44).– С. 178-184.

  39. Юридическая клиника: Опыт практического обучения юристов. Учеб.-метод. пос. / [А.В. Байков, А.В. Васильев, Л.А. Воскобитова и др.]; отв. ред. А.В. Байков, Л.А. Воскобитова, П. Дуглас, Л.В. Туманова, В.Г. Шарыгин. – СПб.: Равенна, 1999. – 368 с.

  40. Юридическая служба в государственных органах и на предприятиях: Учеб.пособие для вузов / Под ред. С.С. Маиляна, Ю.Ф. Беспалова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-Дана: Закон и право, 2009. – 286,[2]с.

  41. Юридична енциклопедія: в 6 т. / Редкол.: Ю.С. Шемшученко (голова редкол.) та ін. – К.: «Укр. енцикл», 1998.

  Т. 1: А - Г. –1998. –672 с.: іл.

  Т. 2: Д - Й. –1999. –744 с.: іл.

  Т.3: К-М. – 2001. – 792с.: ил.

  Т.4: Н-П. – 2002. – 720с.: ил.

  Т.5: П-С. – 2003. – 733с.: ил.

  Т.6: Т-Я. – 2004. –768 с.: ил.  1. Юридична наука і освіта на Україні / [Ю.С. Шемшученко, І.Б. Усенко, Б.М. Бабій та ін.]; відп. ред. Ю.С. Шемшученко. – К.: Наук. думка, 1992. – 304 с.

  2. Юридична психологія: Підручник / [Д.О. Александров, В.Г. Андросюк, Л.І. Казміренко та інші]; за заг. ред. Л.І. Казміренко, Є.М. Моісеєва. – К.: КНТ, 2007. – 360 с.

  3. Юридичні клініки в Україні: роль, завдання та організаційно-правові засади: Посібник / [В.А. Єлов, Ю.А. Моісеєв, М.В. Удод та ін.]; за ред. М.В. Дулеби – К.: МП Леся, 2003. – 120 с.

  4. Яворська Г.Х. Діагностика стану готовності майбутніх правників до професійно-педагогічної роботи з підлітками девіантної поведінки / Г.Х. Яворська // Наука і освіта: Науково-практичний ж-л ПНЦНАПН України. – Одесса, 2010. – № 7. – С. 275-279.

  5. Яворська Г.Х. Формування у курсантів готовності до професійної діяльності в процесі спеціальної фізичної підготовки: Монографія / Галина Харлампіївна Яворська. – Одеса: РВВ ОЮІ ХНУВС, 2007. – 115 с.

  6. Frommhold G. Juristische Kliniken / Georg Frommhold // Deutsche Juristen-Zeitung. – Jg. 5, 1900. – S. 448-449.

  7. The Legal Clinic. The Idea, Organization, Methodology / Eleonora Zielińska, Maria Szewczyk, Łukasz Bojarski and authors; Editor: Dariusz Łomowski. – Warsaw, Poland: Wydawnictwo C.H. Beck, 2005. – 270 p.

 • 1   2   3   4


  База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка