Концепція гуманітарного розвитку україни на період до 2020 року (проект) київ 2012 змістСторінка1/8
Дата конвертації16.03.2016
Розмір0.62 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8


НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

СЕКЦІЯ СУСПІЛЬНИХ І ГУМАНІТАРНИХ НАУК

КОНЦЕПЦІЯ

ГУМАНІТАРНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

НА ПЕРІОД ДО 2020 РОКУ
(ПРОЕКТ)


КИЇВ 2012


ЗМІСТ


ВСТУП 3

1. СТАН ГУМАНІТАРНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ 5

2. ПРІОРИТЕТИ ГУМАНІТАРНОГО РОЗВИТКУ 13

2.1. Основні пріоритети гуманітарного розвитку України 13

2.2. Впровадження високих соціальних стандартів життя 13

2.3. Охорона здоров’я, впровадження стандартів здорового способу життя 15

2.5. Гарантування права людини на безпечне довкілля 17

2.6. Дотримання принципів гендерної рівності 18

2.7. Розвиток освітнього і наукового простору 18

2.9. Вільний доступ широких верств суспільства до культурних надбань та захист культурної спадщини 21

2.11. Розвиток діалогу держави і громадянського суспільства 24

3. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ГУМАНІТАРНОГО РОЗВИТКУ 27

3.1. Формування відносин суспільної довіри й громадянської відповідальності 27

3.2. Модернізація національного інформаційного простору та комунікаційних технологій 29

3.3. Національні культурні індустрії України. 30

3.4. Інтеграція національної культури в європейський культурний простір і міжнародне співробітництво в гуманітарній сфері 32

3.5. Розвиток співробітництва з українцями за кордоном 32

4. МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ 34

4.1. Удосконалення державного управління гуманітарним розвитком та інструменти культурної політики 34

4.2. Моніторинг громадської думки щодо гуманітарного розвитку суспільства 367
5. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ………………………………………………………………………….39

ВСТУП

У глобалізованому світі третього тисячоліття розвиток держави стає можливим лише завдяки ефективній реалізації її людського потенціалу. Як європейська за своєю цивілізаційною належністю держава Україна має спиратися у своєму розвитку на людиноцентричну систему цінностей, основу якої становлять свобода, справедливість, солідарність, рівність, відповідальність та ін.

Нині в Україні розгортається процес змін, що мають на меті всебічне забезпечення інтересів людини, сприяння її прагненню жити й творити в гармонії зі своїм соціальним оточенням, суспільними цінностями і природою. Спираючись на цей підхід, Україні потрібно забезпечити цілісну політику гуманітарного розвитку, адекватну завданням модернізації суспільства згідно із загальноєвропейськими тенденціями і національними пріоритетами.

Гуманітарний розвиток України є процесом удосконалення суспільства шляхом наближення до потреб людини в усіх сферах суспільного життя, створення умов для максимального розкриття творчо-продуктивного потенціалу й самореалізації кожної особистості відповідно до її духовних і матеріальних потреб та інтересів.

Державна стратегія гуманітарного розвитку України ґрунтується на гуманістичних ідеалах, світоглядних орієнтирах і культурних традиціях українського народу, загальнолюдських цінностях та універсальних стандартах прав людини, окреслених у Декларації тисячоліття Організації Об’єднаних Націй, затвердженій резолюцією 55/2 Генеральної Асамблеї від 8 вересня 2000 року; Загальній декларації прав людини, Міжнародному пакті про економічні, соціальні і культурні права, Міжнародному пакті про громадянські і політичні права та факультативних протоколах до них; Гельсінському підсумковому акті щодо безпеки та співробітництва в Європі.

Метою стратегії гуманітарного розвитку України є: формування вільної, забезпеченої всіма можливостями для самовиявлення, фізично й духовно розвиненої особистості, яка живе в гармонії із собою, іншими людьми, природним середовищем і навколишнім світом; удосконалення суспільного середовища на засадах безпеки й стабільності, національної та громадянської єдності; створення умов для функціонування національної культури, конкурентоспроможної і рівноправної серед культур інших народів світу.

Основоположним критерієм гуманітарного розвитку країни, інтегральним показником соціального благополуччя є стан здоров’я та тривалість життя населення. Здоров’я населення – частина національного багатства, важлива передумова соціально-економічного поступу країни. Завдання держави полягає у створенні умов для реалізації кожною людиною свого права на тривале здорове життя, а також у формуванні й поширенні настанов на здоровий спосіб життя, відповідальне ставлення до здоров’я.

Основними завданнями гуманітарного розвитку є: забезпечення реалізації проголошених Україною прав людини; оптимізація соціальних відносин та досягнення громадянської злагоди в суспільстві; відтворення і розвиток інтелектуального і духовного потенціалу нації; консолідація суспільства на засадах українського загальнонаціонального патріотизму; забезпечення гендерної рівності; покращення якості життя; утвердження здорового способу життя та підвищення рівня фізичного розвитку людини, налагодження ефективної системи охорони здоров’я; гармонізація системи «людина – природа»; формування конкурентоспроможної на світовому рівні, загальнодоступної, демократичної освітньої системи; розвиток та підвищення конкурентоздатності наукового потенціалу нації, вдосконалення наукового простору, науково-технічна модернізація та впровадження інноваційних проектів; інтеграція національної культури у європейський культурний простір та міжнародне співробітництво у гуманітарній сфері; збереження історико-культурної спадщини, високих здобутків у сфері мистецтва та забезпечення його подальшого розвитку; досягнення толерантності і створення умов для культурної та політичної консолідації суспільства; формування системи національних цінностей на основі загальнолюдського досвіду.

Правова основа гуманітарного розвитку визначена Конституцією України, яка проголошує, що людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю, та гарантує забезпечення державою основних прав громадянина: на вільний розвиток особистості; рівності громадян перед законом; рівності жінки і чоловіка; на життя; на недоторканість житла; на свободу думки й слова, світогляду та віросповідання; на охорону здоров’я, освіту, медичну допомогу та страхування тощо.

  1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка