Концепція обдарованості; психодіагностика (виявлення рівня обдарованості); прогнозування розвитку обдарованих дітейСкачати 89.61 Kb.
Дата конвертації30.03.2016
Розмір89.61 Kb.
ПЛЕКАЄМО ОБДАРОВАНІСТЬ

1. Деякі аспекти вирішення проблем навчання обдарованих дітей

У сучасній педагогічній теорії та практиці відбувається інтенсивний процес розробки системи виховання та навчання обдарованих дітей.

За визначенням багатьох учених, складовими системи роботи з цієї проблеми, на які треба орієнтувати педагогічних працівників, є: • концепція обдарованості;

 • психодіагностика (виявлення рівня обдарованості);

 • прогнозування розвитку обдарованих дітей;

 • технології та методики виховання, навчання й розвитку творчого потенціалу особистості.

Складна та багатоаспектна проблема роботи з обдарованими дітьми потребує якісних нововведень на рівні теорії та практики.

Науковці пропонують різні підходи до побудови освітнього процесу обдарованих дітей.Індивідуально-особистісний

Він базується на тому, що необхідно враховувати не лише індивідуальність учня, а й усю систему стосунків особистості з оточенням; оцінювати вплив цих стосунків на психіку дитини та її індивідуальні можливості.

Обов’язкові елементи цього підходу:


 • вивчення досягнутого рівня розвитку особистості;

 • індивідуалізація процесу навчання, яка б відштовхувалася від досягнутого рівня і зберігалася протягом усього процесу навчання.

Провідною формою розвитку здібностей є розвивальні завдання, які за змістом мають бути оптимальним навантаженням для дитини і формувати в неї раціональні вміння розумової праці.

Дидактичний

Найхарактернішим проявом обдарованості є ті здібності, які вже притаманні певній особистості, нібито раз і назавжди сформовані. Саме на цьому базується більшість педагогічних стереотипів про особливості розвитку обдарованих дітей.

Завдання ж учителя – створити таку навчальну ситуацію, яка б максимально навантажувала провідну здібність конкретної дитини (інтелектуальну чи спортивну).

Необхідно зауважити, що в дидактичному підході до навчання обдарованих дітей, як правило, недостатньо використовують психологічні знання, тому часто залишаються відкритими питання:

1. Якщо результати навчання досить високі, то кому належить заслуга – вчителю, що побудував курс навчання, чи природній обдарованості учня?

2. Якими можуть бути психологічні наслідки даної програми для особистісного розвитку дитини?

3. Якими можуть бути наслідки даної програми для здоров’я учнів у фізіологічному та психологічному відношенні?

Тому необхідно: • сформувати у вчителя певний рівень психологічних знань та вмінь, розуміння структури здібностей та особистості в цілому, закономірностей побудови окремих навчальних програм та навчально-виховного процесу взагалі;

 • створити експериментальні навчальні програми з урахуванням психологічних закономірностей розвитку та навчання обдарованої особистості;

 • розуміти характер та Рось освітянського середовища, в якому відбувається навчання (воно може сприяти розвитку обдарованості або шкодити проявам здібностей учня).

Навчання дітей з високим розумовим потенціалом у звичайній загальноосвітній школі можна здійснити на підставі стратегії прискорення та стратегії збагачення навчання.

Організаційними формами прискорення є: • достроковий вступ до школи;

 • прискорення в звичайному класі;

 • знання з окремих предметів в інших класах;

 • « перестрибування» через клас;

 • достроковий вступ до ВНЗ.

Як радять учені, основними вимогами залучення учнів до навчання на підставі прискорення мають бути:

 • зацікавленість учня в прискоренні, підвищенні здібності в окремій сфері;

 • достатня зрілість у соціально-емоційному плані;

 • згода батьків тощо.

Прискорення навчання пов’язане зі змінами швидкості навчання, а не його змісту.

Таких дітей у загальноосвітніх школах міста обмаль.

Стратегія збагачення дає дитині змогу в середовищі своїх однолітків розвивати інтелектуальні здібності на відповідному рівні.

Розвиток індивідуальних здібностей і обдарованості дітей, забезпечення умов їхньої самореалізації є одним із завдань управлінців, яке потребує конкретної розробки практичних заходів. На шкільному рівні вчителі та класний керівник повинні: • визначити мету, створити план (програму) і режим роботи школяра, забезпечити циклічність, тривалість навчання згідно з віковими та індивідуальними особливостями обдарованої дитини;

 • забезпечити наукову насиченість змісту освіти відповідно до можливостей, нахилів, інтересів та потреб обдарованого учня;

 • розробити і впровадити індивідуально-розвивальні стратегії та форми організації навчально-виховного процесу, різнорівневі програми;

 • модернізувати методи, засоби навчання, віднайти нові дидактичні технології, спрямовані на активізацію пізнавально-творчих потенцій обдарованих дітей;

 • стимулювати постійний самоаналіз та самоосвітню діяльність учня;

 • сприяти психолого-педагогічній освіті батьків обдарованих дітей;

 • створювати умови для отримання додаткової освіти в позашкільних закладах з певного напрямку обдарованості.

Обов’язок адміністрації школи:

 • побудувати систему пошуку, відбору та діагностування рівня розвитку обдарованої дитини;

 • забезпечити організацію педагогічного процесу так, щоб максимально розвинути здібності обдарованих дітей;


2. Розвиток обдарованості в процесі науково-дослідницької діяльності

Творчість як характер діяльності – процес, який не обов’язково дає творчий продукт. Вона може проявитися в особистості повною мірою в процесі практичного усвідомлення життя. В період навчання в школі, на наш погляд, доцільніше ставити завдання розвитку здібностей створювати продукт, тобто креативності. Обов’язковими елементами креативної педагогіки є: • сприятливий емоційний зміст навчального процесу: позитивні емоції, інтелектуальне піднесення, натхнення;

Трансформація задатків у здібності може здійснюватися згідно зі змістом освіти в такій послідовності:

 • оволодіння на уроках необхідними знаннями для користування;

 • стихійне надбання знання в процесі соціальної, культурної, художньої діяльності;

 • планомірне надбання нових знань.

Дослідницький підхід у навчанні – це шлях ознайомлення учнів з методами наукового пізнання.

Які ж функції науково дослідницької роботи? • виховання пізнавального інтересу;

 • створення позитивної мотивації навчання й освіти;

 • формування глибоких, міцних і діючих знань;

 • розвиток інтелектуальної сфери особистості;

 • формування вмінь і навичок самоосвіти;

 • розвиток пізнавальної активності та самостійності.


3. Розвивай свої здібності

Освіта ХХІ століття, як визначено в концептуальних документах, це освіта для людини. Її стрижень – це розвивальна культурно-творча домінанта, виховання відповідальної особистості, здатної до самоосвіти й саморозвитку, яка вміє критично мислити. опрацьовувати різноманітну інформацію, використовувати отримані знання та вміння для творчого розв’язання проблем і прагне змінити на краще своє життя та життя країни.

В учнів молодшого віку важливо сформувати картину світу, місце в ньому людини, виховувати гуманну, творчу, соціально активну, вільну особистість.

Метою є формування в учнів пізнавальних інтересів, пов’язаних із прагненням дитини проникнути в суттєві взаємозв’язки, закономірності пізнання. досягти позитивних результатів у своїй діяльності, розвиток творчих здібностей.

Враховуючи вікові психологічні особливості дітей, відповідно до мети, завдання полягають у: • формуванні логічного мислення (порівняння, визначення особливостей предметів, уміння вести пошук спільних та особливих властивостей тощо);

 • розширюванні знань учнів про явища та предмети;

 • ознайомлення зі здібностями спостережливої людини (слухання, бачення, відчування);

 • формуванні уваги, розвитку всіх видів пам’яті, творчої уяви, мовлення, літературних здібностей.

Дидактично-методична організація роботи з обдарованими дітьми ґрунтується на таких принципах:

 • принцип послідовності;

 • принцип від простого до складного, від невідомого до маловідомого;

 • принцип здійснення зв’язку з навколишнім життям;

 • принцип активності й самостійності учнів в оволодінні матеріалом;

 • принцип науковості, який допомагає вирішувати завдання встановлення інтегрованих зв’язків.


а) основні вимоги до знань і вмінь учнів (обдарованих дітей) 1-го класу на кінець року

Учні повинні вміти:

 • визначити ознаки, властивості предмета від самого предмета;

 • встановлювати можливість порівнювати предмети за окремими ознаками (об’єм, маса, довжина, ширина) тощо;

 • у потоці мовлення визначати зв’язні повідомлення;

 • стежити за своєю мовою, вміти спілкуватися зі своїми однолітками, шанобливо звертатися до всіх людей;

 • створювати художні образи під враженням побаченого, прочитаного;

 • нестандартно мислити, творчо уявляти.

Учні повинні знати:

 • терміни, передбачені програмою;

 • характерні ознаки різних пір року;

 • різницю: казка – загадка – оповідання.б) основні вимоги до знань і вмінь учнів (обдарованих дітей) 2-го класу на кінець року

Учні повинні вміти:

 • дотримуватися встановленого порядку під час виконання самостійних завдань;

 • самостійно добирати необхідне навчальне приладдя, підтримувати порядок на робочому місті,

 • орієнтуватися в тривалості часу та доцільності його використання;

 • розподіляти увагу та обсяг уваги на уроці;

 • користуватися словниками, довідковою літературою;

 • концентрувати увагу;

 • володіти навичками культури спілкування;

 • наводити переконливі аргументи, відстоюючи свої думки під час розмови, бесіди, диспуту;

 • говорити в належному темпі, дотримуючись інтонування;

 • визначати нові факти, розпізнавати невідоме, розгадувати загадки, ребуси, кросворди;

 • встановлювати послідовність подій;

 • відповідати «своїми словами», ставити запитання до тексту;

 • скласти текст за змістом картинки, за опорними словами, за початком, скоротити текс;

 • описувати побачене;

 • міркувати взаємопов’язаними судженнями (трьома – чотирма);

 • визначати в об’єктах внутрішні ознаки і якості, розрізняти основні та другорядні;

 • порівнювати, робити висновки;

 • користуватися способами перевірки;

 • контролювати послідовність виконання роботи.

Учні повинні знати:

терміни, та визначення, опрацьовані протягом року;

послідовність роботи над текстом, над розгадуванням кросвордів,

ребусів;


 • п’ять, шість прислів’їв, загадок, одну-дві математичні казки;

 • прийоми порівняння, аналізу, осмисленого запам’ятовування.

в) основні вимоги до знань і вмінь учнів (обдарованих дітей) 3-го класу на кінець року

Учні повинні вміти:

 • дотримуватися режиму навчальної діяльності, працювати швидко й зосереджено;

 • планувати роботу на день, користуватися довідковою літературою, розподіляти час на певну тривалість для виконання роботи;

 • тримати в порядку своє робоче місце;

 • визначати головне, самостійно робити висновок за поясненням учителя,

 • знаходити нове, досі невідоме, ставити запитання;

 • користуватися порівнянням та аналогією як засобами встановлення нових ознак і якостей;

 • знаходити і пояснювати причинно-наслідкові зв’язки;

 • доводити правильність певного судження та особистої думки;

 • користуватися прийомами осмисленого запам’ятовування,

 • виконувати творчі завдання (доповнити, продовжити, відтворити, запропонувати новий засіб);

 • розповідати чітко, послідовно;

 • міркувати взаємопов’язаними судженнями;

 • спілкуватися під час виконання групових і колективних завдань;

 • оцінювати якість навчальної роботи;

 • здійснити взаємоперевірку;

 • контролювати послідовність роботи за планом;

 • знаходити і виправляти помилки.

Учні повинні знати:

 • визначення, слова та образні вислови, опрацьовані протягом року;

 • послідовність роботи над текстом;

 • сім-вісім прислів’їв, загадок, дві-три казки;

 • прийоми порівняння, аналіз;

 • правила узагальнення;

 • засоби встановлення причинно-наслідкових зв’язків.


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка